راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 84,784

نمایش موارد : 2101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
2101 هانیه احمدزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2102 محمد احمدزاده طلاتیه 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
2103 مژده احمدزاده هروی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2104 علی احمدزاده بجستانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
2105 آزاده احمدزاده بنهنگی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
2106 اسماعیل احمدزاده بیدکی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
2107 اسماعیل احمدزاده بیرکی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
2108 یاسر احمدزاده زرکناری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2109 محمد احمدزاده سرجامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
2110 معصومه احمدزاده سرجامی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2111 ناهید احمدزاده شهری 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2112 بیژن احمدزاده طوری 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
2113 هانیه احمدزاده کرمانی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
2114 زهرا احمدزاده کلات 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2115 زهره احمدزاده کلات 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
2116 مجید احمدزاده کلات 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
2117 مرتضی احمدزاده گورابزرمخی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
2118 محمد احمدزاده نوترکی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
2119 حسین احمدزاده نودیجه 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2120 حسین احمدزاده نودیجه 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
2121 الهام احمدزاده هروی 1377 علوم پايه فیزیک
2122 مژده احمدزاده هروی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2123 پرویز احمدزاده هوچ 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2124 علی احمدسالم 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
2125 ملیحه احمدسیماب 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2126 پروانه احمدطجری 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
2127 سولماز احمدغلامی 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
2128 فاطمه احمدکلاته احمد 1377 علوم پايه فیزیک
2129 بشیر احمدمحمدالصبری 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2130 رضا احمدمعظم 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2131 بهار احمدموسی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
2132 طائف احمدموسی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
2133 آزاده احمدمیری 1379 علوم رياضي ریاضی محض
2134 سیدعلی احمدمیری 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
2135 سیدمحمد احمدمیری 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2136 سیدمحمد احمدمیری 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2137 مریم احمدمیری 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2138 احمد احمدنژاد 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
2139 امید احمدنژاد 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
2140 رضیه سادات احمدنژاد 1383 علوم پايه فیزیک
2141 لیلا احمدنژاد 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
2142 منصوره احمدنژاد 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
2143 مهسا احمدنژادکپورچالی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
2144 زهرا احمدنیا 1378 علوم پايه فیزیک
2145 سیده طاهره احمدنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
2146 سیده طاهره احمدنیا 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
2147 صدیقه احمدنیا 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2148 محمد احمدنیا 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2149 محمّد احمدنیا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2150 مهدیه سادات احمدنیا 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2151 ندا احمدنیا 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
2152 جواد احمدنیا فیض آباد 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2153 بی بی فاطمه احمدنیاء 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
2154 الهه احمدنیابیلندی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
2155 فرشید احمدنیاچنی جانی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
2156 مرضیه احمدنیافیض اباد 1369 علوم پايه دبیری شیمی
2157 صادق احمدنیافیض اباد 1382 مهندسي مهندسی شیمی
2158 پنجعلی احمدوش آقباش 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2159 ایمان احمدوند 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
2160 گودرز احمدوند 1372 كشاورزى زراعت
2161 گودرز احمدوند 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
2162 لیلا احمدوند 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
2163 آرزو احمدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2164 آرمیتا احمدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
2165 آزاده احمدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2166 آمنه احمدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2167 ابراهیم احمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2168 ابوذر احمدی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
2169 احمد احمدی 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
2170 احمد احمدی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
2171 احمد احمدی 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
2172 احمد احمدی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2173 احمدرضا احمدی 1364 مهندسي مهندسی عمران
2174 ارشام احمدی 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2175 اسمعیل احمدی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2176 اشرف احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2177 اعظم احمدی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
2178 افشین احمدی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
2179 اقدس احمدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2180 اکبر احمدی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
2181 الهام احمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
2182 الهام احمدی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
2183 امیرحسین احمدی 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2184 امین احمدی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
2185 ایت اله احمدی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2186 بتول احمدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2187 بتول احمدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2188 بهاره احمدی 1374 دامپزشكي دامپزشکی
2189 بهجت احمدی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2190 بهرام احمدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
2191 بی بی صغری احمدی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
2192 بی بی ملیحه احمدی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2193 پریسا احمدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
2194 پریسا احمدی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
2195 پولاد احمدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2196 پویان احمدی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
2197 تکتم احمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
2198 جابر احمدی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
2199 جعفر احمدی 1371 علوم رياضي آمار
2200 جعفر احمدی 1373 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 26893896