راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 81,198

نمایش موارد : 2101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
2101 داود احمدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
2102 داود احمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2103 دنیا احمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2104 راحله احمدی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2105 راحله احمدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
2106 راضیه احمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
2107 رامین احمدی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
2108 رحیمه احمدی 1380 هنر نيشابور نقاشی
2109 رسول احمدی 1378 علوم پايه فیزیک
2110 رضا احمدی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2111 رضا احمدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
2112 رقیه احمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
2113 رمضان احمدی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2114 ریحانه احمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2115 زهرا احمدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
2116 زهرا احمدی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
2117 زهرا احمدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2118 زهرا احمدی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2119 زهرا احمدی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
2120 زهرا احمدی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
2121 زهرا احمدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
2122 زهراسادات احمدی 1384 علوم رياضي آمار
2123 زهره احمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2124 زهره احمدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
2125 زهره احمدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
2126 زینب احمدی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
2127 زینب احمدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2128 ساناز احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
2129 ستاره احمدی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
2130 سرور احمدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
2131 سعید احمدی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2132 سعید احمدی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2133 سعیده احمدی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2134 سلطانعلی احمدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
2135 سلمان احمدی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2136 سمیرا احمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
2137 سمیرا احمدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
2138 سمیه احمدی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
2139 سمیه احمدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
2140 سمیه احمدی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
2141 سودابه احمدی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2142 سوزان احمدی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2143 سهراب احمدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
2144 سهیلا احمدی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2145 سید مسعود احمدی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
2146 سیدامیرمحمد احمدی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
2147 سیدحسن احمدی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
2148 سیدحسین احمدی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2149 سیدحسین احمدی 1352 مهندسي برق - الکترونیک
2150 سیدسجاد احمدی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
2151 سیدعباس احمدی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2152 سیدعلی احمدی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2153 سیدمحمد احمدی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
2154 سیدمحمد احمدی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2155 سیدمحمدرضا احمدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2156 سیدمحمدرضا احمدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
2157 سیدمهدی احمدی 1377 علوم پايه فیزیک
2158 سیدمهدی احمدی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
2159 سیدمهدی احمدی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
2160 سیده زهرا احمدی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2161 سیده فاطمه احمدی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
2162 سیده محبوبه احمدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
2163 سیده مهناز احمدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
2164 شادی احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2165 شاهین احمدی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
2166 شعبان احمدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
2167 شفیقه احمدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
2168 شکریه احمدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
2169 شکیبا احمدی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
2170 شهره احمدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2171 شهناز احمدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
2172 شیدا احمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2173 صادق احمدی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
2174 صالحه احمدی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
2175 طاهره احمدی 1379 علوم پايه زمین شناسی
2176 طیبه احمدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
2177 عالیه احمدی 1388 علوم رياضي آمار
2178 عبدالرزاق احمدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
2179 عبدالرضا احمدی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2180 عبدالرضا احمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2181 عبدالرضا احمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
2182 عبدالرضا احمدی 1386 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
2183 عذرا احمدی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
2184 عزت اله احمدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
2185 عزیزالرحمان احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2186 عزیزاله احمدی 1363 علوم رياضي آمار
2187 عزیزه احمدی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2188 عطاءاله احمدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2189 عفیفه احمدی 1379 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
2190 علی احمدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2191 علی احمدی 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2192 علی احمدی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2193 علی احمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2194 علی احمدی 1380 علوم پايه زمین شناسی
2195 علی احمدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
2196 علی احمدی 1384 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
2197 علی احمدی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
2198 علی احمدی 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
2199 علی جمعه احمدی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2200 علیرضا احمدی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 23405834