راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 84,989

نمایش موارد : 2101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
2101 مریم احمدزاده 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
2102 مریم احمدزاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2103 مصطفی احمدزاده 1364 كشاورزى امور دامی
2104 معصومه احمدزاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
2105 ملیحه احمدزاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
2106 ملیحه احمدزاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
2107 مهدی احمدزاده 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
2108 مهنوش احمدزاده 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
2109 میلاد احمدزاده 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2110 هانیه احمدزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2111 محمد احمدزاده طلاتیه 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
2112 مژده احمدزاده هروی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2113 علی احمدزاده بجستانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
2114 آزاده احمدزاده بنهنگی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
2115 اسماعیل احمدزاده بیدکی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
2116 اسماعیل احمدزاده بیرکی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
2117 یاسر احمدزاده زرکناری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2118 محمد احمدزاده سرجامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
2119 معصومه احمدزاده سرجامی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2120 ناهید احمدزاده شهری 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2121 بیژن احمدزاده طوری 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
2122 هانیه احمدزاده کرمانی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
2123 زهرا احمدزاده کلات 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2124 زهره احمدزاده کلات 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
2125 مجید احمدزاده کلات 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
2126 مرتضی احمدزاده گورابزرمخی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
2127 محمد احمدزاده نوترکی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
2128 حسین احمدزاده نودیجه 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2129 حسین احمدزاده نودیجه 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
2130 الهام احمدزاده هروی 1377 علوم پايه فیزیک
2131 مژده احمدزاده هروی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2132 پرویز احمدزاده هوچ 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2133 علی احمدسالم 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
2134 ملیحه احمدسیماب 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2135 پروانه احمدطجری 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
2136 سولماز احمدغلامی 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
2137 فاطمه احمدکلاته احمد 1377 علوم پايه فیزیک
2138 بشیر احمدمحمدالصبری 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2139 رضا احمدمعظم 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2140 بهار احمدموسی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
2141 طائف احمدموسی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
2142 آزاده احمدمیری 1379 علوم رياضي ریاضی محض
2143 سیدعلی احمدمیری 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
2144 سیدمحمد احمدمیری 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2145 سیدمحمد احمدمیری 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2146 مریم احمدمیری 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2147 احمد احمدنژاد 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
2148 امید احمدنژاد 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
2149 رضیه سادات احمدنژاد 1383 علوم پايه فیزیک
2150 لیلا احمدنژاد 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
2151 منصوره احمدنژاد 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
2152 مهسا احمدنژادکپورچالی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
2153 زهرا احمدنیا 1378 علوم پايه فیزیک
2154 سیده طاهره احمدنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
2155 سیده طاهره احمدنیا 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
2156 صدیقه احمدنیا 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2157 محمد احمدنیا 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2158 محمّد احمدنیا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2159 مهدیه سادات احمدنیا 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2160 ندا احمدنیا 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
2161 جواد احمدنیا فیض آباد 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2162 بی بی فاطمه احمدنیاء 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
2163 الهه احمدنیابیلندی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
2164 فرشید احمدنیاچنی جانی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
2165 مرضیه احمدنیافیض اباد 1369 علوم پايه دبیری شیمی
2166 صادق احمدنیافیض اباد 1382 مهندسي مهندسی شیمی
2167 پنجعلی احمدوش آقباش 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2168 ایمان احمدوند 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
2169 گودرز احمدوند 1372 كشاورزى زراعت
2170 گودرز احمدوند 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
2171 لیلا احمدوند 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
2172 آرزو احمدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2173 آرمیتا احمدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
2174 آزاده احمدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2175 آمنه احمدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2176 ابراهیم احمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2177 ابوذر احمدی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
2178 احمد احمدی 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
2179 احمد احمدی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
2180 احمد احمدی 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
2181 احمد احمدی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2182 احمدرضا احمدی 1364 مهندسي مهندسی عمران
2183 ارشام احمدی 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2184 اسمعیل احمدی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2185 اشرف احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2186 اعظم احمدی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
2187 افشین احمدی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
2188 اقدس احمدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2189 اکبر احمدی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
2190 الهام احمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
2191 الهام احمدی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
2192 امیرحسین احمدی 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2193 امین احمدی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
2194 ایت اله احمدی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2195 بتول احمدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2196 بتول احمدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2197 بهاره احمدی 1374 دامپزشكي دامپزشکی
2198 بهجت احمدی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2199 بهرام احمدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
2200 بی بی صغری احمدی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27126040