راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 30 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,996

نمایش موارد : 2101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
2101 سودابه احمدی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2102 سوزان احمدی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2103 سهراب احمدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
2104 سهیلا احمدی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2105 سید مسعود احمدی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
2106 سیدامیرمحمد احمدی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
2107 سیدحسن احمدی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
2108 سیدحسین احمدی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2109 سیدحسین احمدی 1352 مهندسي برق - الکترونیک
2110 سیدسجاد احمدی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
2111 سیدعباس احمدی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2112 سیدعلی احمدی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2113 سیدمحمد احمدی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
2114 سیدمحمد احمدی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2115 سیدمحمدرضا احمدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2116 سیدمحمدرضا احمدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
2117 سیدمهدی احمدی 1377 علوم پايه فیزیک
2118 سیدمهدی احمدی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
2119 سیدمهدی احمدی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
2120 سیده زهرا احمدی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2121 سیده فاطمه احمدی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
2122 سیده محبوبه احمدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
2123 سیده مهناز احمدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
2124 شادی احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2125 شاهین احمدی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
2126 شعبان احمدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
2127 شفیقه احمدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
2128 شکریه احمدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
2129 شکیبا احمدی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
2130 شهره احمدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2131 شهناز احمدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
2132 شیدا احمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2133 صادق احمدی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
2134 صالحه احمدی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورز ی - علوم دامی - طیوردام
2135 طاهره احمدی 1379 علوم پايه زمین شناسی
2136 طیبه احمدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
2137 عالیه احمدی 1388 علوم رياضي آمار
2138 عبدالرزاق احمدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
2139 عبدالرضا احمدی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2140 عبدالرضا احمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2141 عبدالرضا احمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
2142 عبدالرضا احمدی 1386 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
2143 عذرا احمدی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
2144 عزت اله احمدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
2145 عزیزالرحمان احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2146 عزیزاله احمدی 1363 علوم رياضي آمار
2147 عزیزه احمدی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2148 عطاءاله احمدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2149 عفیفه احمدی 1379 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
2150 علی احمدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2151 علی احمدی 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2152 علی احمدی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2153 علی احمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2154 علی احمدی 1380 علوم پايه زمین شناسی
2155 علی احمدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
2156 علی احمدی 1384 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
2157 علی احمدی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
2158 علی احمدی 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
2159 علی جمعه احمدی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2160 علیرضا احمدی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2161 علیرضا احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2162 علیمحمد احمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2163 عماد احمدی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
2164 غلام یحیی احمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2165 غلامحسین احمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
2166 غلامرضا احمدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
2167 فائزه احمدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
2168 فائزه احمدی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
2169 فاضل احمدی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
2170 فاطمه احمدی 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
2171 فاطمه احمدی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
2172 فاطمه احمدی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
2173 فاطمه احمدی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2174 فاطمه احمدی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
2175 فاطمه احمدی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
2176 فاطمه احمدی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2177 فرخنده احمدی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
2178 فرزانه احمدی 1384 علوم پايه فیزیک
2179 فرشته احمدی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
2180 فرناز احمدی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2181 فروزان احمدی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
2182 فریبرز احمدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2183 فزرانه احمدی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
2184 فیروز احمدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
2185 قاسم احمدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
2186 قاسم احمدی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
2187 قربان احمدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
2188 قربانعلی احمدی 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
2189 کاظم احمدی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
2190 کریم احمدی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2191 لطف الله احمدی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
2192 لیلا احمدی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2193 لیلا احمدی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2194 مجتبی احمدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
2195 مجتبی احمدی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
2196 محبوبه احمدی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2197 محسن احمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2198 محمد احمدی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
2199 محمد احمدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2200 محمد احمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 21669336