راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 32 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 80,707

نمایش موارد : 2101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
2101 رضا احمدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
2102 رقیه احمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
2103 رمضان احمدی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2104 ریحانه احمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2105 زهرا احمدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
2106 زهرا احمدی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
2107 زهرا احمدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2108 زهرا احمدی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2109 زهرا احمدی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
2110 زهرا احمدی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
2111 زهرا احمدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
2112 زهراسادات احمدی 1384 علوم رياضي آمار
2113 زهره احمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2114 زهره احمدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
2115 زهره احمدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
2116 زینب احمدی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
2117 زینب احمدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2118 ساناز احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
2119 ستاره احمدی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
2120 سرور احمدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
2121 سعید احمدی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2122 سعید احمدی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2123 سعیده احمدی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2124 سلطانعلی احمدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
2125 سلمان احمدی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2126 سمیرا احمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
2127 سمیرا احمدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
2128 سمیه احمدی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
2129 سمیه احمدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
2130 سمیه احمدی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
2131 سودابه احمدی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2132 سوزان احمدی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2133 سهراب احمدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
2134 سهیلا احمدی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2135 سید مسعود احمدی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
2136 سیدامیرمحمد احمدی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
2137 سیدحسن احمدی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
2138 سیدحسین احمدی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2139 سیدحسین احمدی 1352 مهندسي برق - الکترونیک
2140 سیدسجاد احمدی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
2141 سیدعباس احمدی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2142 سیدعلی احمدی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2143 سیدمحمد احمدی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
2144 سیدمحمد احمدی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2145 سیدمحمدرضا احمدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2146 سیدمحمدرضا احمدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
2147 سیدمهدی احمدی 1377 علوم پايه فیزیک
2148 سیدمهدی احمدی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
2149 سیدمهدی احمدی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
2150 سیده زهرا احمدی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2151 سیده فاطمه احمدی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
2152 سیده محبوبه احمدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
2153 سیده مهناز احمدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
2154 شادی احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2155 شاهین احمدی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
2156 شعبان احمدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
2157 شفیقه احمدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
2158 شکریه احمدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
2159 شکیبا احمدی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
2160 شهره احمدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2161 شهناز احمدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
2162 شیدا احمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2163 صادق احمدی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
2164 صالحه احمدی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورز ی - علوم دامی - طیوردام
2165 طاهره احمدی 1379 علوم پايه زمین شناسی
2166 طیبه احمدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
2167 عالیه احمدی 1388 علوم رياضي آمار
2168 عبدالرزاق احمدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
2169 عبدالرضا احمدی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2170 عبدالرضا احمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2171 عبدالرضا احمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
2172 عبدالرضا احمدی 1386 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
2173 عذرا احمدی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
2174 عزت اله احمدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
2175 عزیزالرحمان احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2176 عزیزاله احمدی 1363 علوم رياضي آمار
2177 عزیزه احمدی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2178 عطاءاله احمدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2179 عفیفه احمدی 1379 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
2180 علی احمدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2181 علی احمدی 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2182 علی احمدی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2183 علی احمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2184 علی احمدی 1380 علوم پايه زمین شناسی
2185 علی احمدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
2186 علی احمدی 1384 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
2187 علی احمدی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
2188 علی احمدی 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
2189 علی جمعه احمدی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2190 علیرضا احمدی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2191 علیرضا احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2192 علیمحمد احمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2193 عماد احمدی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
2194 غلام یحیی احمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2195 غلامحسین احمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
2196 غلامرضا احمدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
2197 فائزه احمدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
2198 فائزه احمدی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
2199 فاضل احمدی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
2200 فاطمه احمدی 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 22919176