راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,160

نمایش موارد : 2101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72675 منیره سادات احمدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22498 مهدی احمدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
70295 مهدی احمدی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
33511 مهری احمدی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
5124 مهیار احمدی 1365 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
25603 مهین احمدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77612 میثم احمدی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
3861 میرزاجعفر احمدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23261 میرعلی احمدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68424 مینا احمدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45292 ناصر احمدی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28441 ناوک احمدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
27191 نبی الله احمدی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45009 ندا احمدی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
77181 نسیم احمدی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
75936 نگار احمدی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
18562 نوروز احمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35316 وجیه احمدی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22793 وحیده احمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
41034 وحیده احمدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
21393 ویدا احمدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30918 ویدا احمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38317 ویدا احمدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64681 هاله احمدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72100 هدی احمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
73664 یاسر احمدی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
25963 یعقوب احمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34623 یوسف احمدی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
46764 یونس احمدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
44162 سیدمحمود احمدی ابراهیم آبادی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
36684 اعظم سادات احمدی بجستانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39278 نجمه احمدی بنکدار 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35069 علی اکبر احمدی چناری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
37050 بی بی طاهره احمدی دوغ آبادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31368 علی احمدی رق آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39812 جواد احمدی علی آباد 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
39390 مریم احمدی فورگ 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
38538 اسمعیل احمدی نیا 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
37094 عبدالرحمان احمدی نیا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
35034 محمدجواد احمدی نیا 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
50296 کیان احمدی آذری 1383 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
71459 فاطمه احمدی ابدال آبادی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
28442 سیدمحمود احمدی ابراهیم آبادی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
15685 مجید احمدی ابراهیم اباد 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
12491 بی بی مریم احمدی ابراهیم ابادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
26475 محمد احمدی ابریشمی 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
2112 محمدرضا احمدی اتوئی 1335 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59000 سعید احمدی اتویی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
75890 سعیده احمدی ارزه ئی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
23284 حسن احمدی ازغندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
37841 مهدی احمدی ازغندی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
55973 نرگس سادات احمدی اشتیوانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45796 مهدی احمدی اصل 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
8784 مسعود احمدی افزادی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
40366 سیدمحمد احمدی امیری 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
56618 کاظم احمدی اهنک 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
4925 غلامحسین احمدی اهنگر 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
69221 داوود احمدی بابادی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
72536 زینب احمدی باغکی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
50329 بی بی سمیه احمدی بجستانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28443 بی بی عصمت احمدی بجستانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39694 زهراسادات احمدی بجستانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6858 سیدحسین احمدی بجستانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
49078 مکرم السادات احمدی بجستانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
25063 محمدیوسف احمدی بجنوردی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
37888 حسن احمدی برجی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
3840 زهرا احمدی بروغنی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
36044 سیدجلال احمدی بروغنی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2585 سیدجواد احمدی بروغنی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
3320 سیدحمید احمدی بروغنی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4123 دلارام احمدی بستانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
23937 ارام احمدی بنکدار 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
36306 بهاره احمدی بنکدار 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
26251 حامد احمدی بنکدار 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
17184 رجبعلی احمدی بنکدار 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45050 سلیمان احمدی بنکدار 1381 علوم پايه زمین شناسی
15896 صفورا احمدی بنکدار 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
35501 فرزانه احمدی بنکدار 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
26137 گلنار احمدی بنکدار 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
53587 محبوبه احمدی بنکدار 1384 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
24485 نوشین احمدی بنکدار 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
45900 احمد احمدی بنی 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
70173 سمیه احمدی بنی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63842 هُدی احمدی بوته گز 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56712 الهام احمدی بورخانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61053 محسن احمدی بیدختی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28444 فرخنده احمدی بیمرغی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
27547 آسیه احمدی پروریجی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59289 معصومه احمدی پری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
20284 مهدی احمدی پری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
7722 ابراهیم احمدی پور 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16655 علیرضا احمدی پور 1371 علوم اداري واقتصاد مديريت
51088 محبوبه احمدی پور 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73575 سید رضا احمدی پور نعیم 1362 مهندسي نقشه برداري
34739 جلیل احمدی پورنظام آبادی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
52809 مرجان احمدی پورهدش 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
66302 مرجان احمدی پورهدش 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
26476 مهناز احمدی پورهدش 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
20800 هاشم احمدی پورهدش 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
8362 محمد احمدی تبار 1367 علوم پايه دبیری شیمی

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18599883