راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 75,237

نمایش موارد : 2101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
21385 ویدا احمدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30909 ویدا احمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38308 ویدا احمدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64667 هاله احمدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72025 هدی احمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
73545 یاسر احمدی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
25954 یعقوب احمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34614 یوسف احمدی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
46755 یونس احمدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
44153 سیدمحمود احمدی ابراهیم آبادی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
36675 اعظم سادات احمدی بجستانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39269 نجمه احمدی بنکدار 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35060 علی اکبر احمدی چناری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
37041 بی بی طاهره احمدی دوغ آبادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31359 علی احمدی رق آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39803 جواد احمدی علی آباد 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
39381 مریم احمدی فورگ 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
38529 اسمعیل احمدی نیا 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
37085 عبدالرحمان احمدی نیا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
35025 محمدجواد احمدی نیا 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
50287 کیان احمدی آذری 1383 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
71412 فاطمه احمدی ابدال آبادی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
28433 سیدمحمود احمدی ابراهیم آبادی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
15681 مجید احمدی ابراهیم اباد 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
12489 بی بی مریم احمدی ابراهیم ابادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
26466 محمد احمدی ابریشمی 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
2112 محمدرضا احمدی اتوئی 1335 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58990 سعید احمدی اتویی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
75498 سعیده احمدی ارزه ئی 1389
23276 حسن احمدی ازغندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
37832 مهدی احمدی ازغندی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
55964 نرگس سادات احمدی اشتیوانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45787 مهدی احمدی اصل 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
8783 مسعود احمدی افزادی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
40357 سیدمحمد احمدی امیری 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
56609 کاظم احمدی اهنک 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
4924 غلامحسین احمدی اهنگر 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
69189 داوود احمدی بابادی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
72442 زینب احمدی باغکی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
50320 بی بی سمیه احمدی بجستانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28434 بی بی عصمت احمدی بجستانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39685 زهراسادات احمدی بجستانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6857 سیدحسین احمدی بجستانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
49069 مکرم السادات احمدی بجستانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
25054 محمدیوسف احمدی بجنوردی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
37879 حسن احمدی برجی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
3839 زهرا احمدی بروغنی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
36035 سیدجلال احمدی بروغنی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2585 سیدجواد احمدی بروغنی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
3319 سیدحمید احمدی بروغنی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4122 دلارام احمدی بستانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
23928 ارام احمدی بنکدار 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
36297 بهاره احمدی بنکدار 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
26242 حامد احمدی بنکدار 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
17178 رجبعلی احمدی بنکدار 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45041 سلیمان احمدی بنکدار 1381 علوم پايه زمین شناسی
15892 صفورا احمدی بنکدار 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
35492 فرزانه احمدی بنکدار 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
26128 گلنار احمدی بنکدار 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
53578 محبوبه احمدی بنکدار 1384 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
24476 نوشین احمدی بنکدار 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
45891 احمد احمدی بنی 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
70129 سمیه احمدی بنی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63829 هدی احمدی بوته گز 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56703 الهام احمدی بورخانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61043 محسن احمدی بیدختی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28435 فرخنده احمدی بیمرغی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
27538 آسیه احمدی پروریجی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59279 معصومه احمدی پری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
20276 مهدی احمدی پری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
7721 ابراهیم احمدی پور 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16650 علیرضا احمدی پور 1371 علوم اداري واقتصاد مديريت
51079 محبوبه احمدی پور 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73458 سید رضا احمدی پور نعیم 1362 مهندسي نقشه برداري
34730 جلیل احمدی پورنظام آبادی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
52800 مرجان احمدی پورهدش 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
66286 مرجان احمدی پورهدش 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
26467 مهناز احمدی پورهدش 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
20792 هاشم احمدی پورهدش 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
8361 محمد احمدی تبار 1367 علوم پايه دبیری شیمی
28013 نازلی احمدی ترشیزی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
11585 بهزاد احمدی تهرانی 1368 علوم رياضي آمار
71812 هاشم احمدی تیغ چی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68825 نسرین احمدی جاجرم 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
49449 زهرا احمدی جوزدانی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
24355 فاطمه احمدی جیوان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
18182 علی اکبر احمدی چناری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58234 علی اکبر احمدی چناری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
15343 محمدمهدی احمدی چوبدار 1371 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20352 عزیز احمدی حسین آبادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
77319 حسن احمدی حسینی 1353 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
17670 زهرا احمدی حسینی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
40526 سیدایمان احمدی حسینی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69903 سیده آسیه احمدی حسینی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
27658 وحیده احمدی حسینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
4163 حسن احمدی حکمتی کار 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54485 فاطمه احمدی حکمتی کار 1384 مهندسي مهندسی شیمی
74305 فاطمه احمدی حکمتی کار 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
57535 ندا احمدی حکمتی کار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
70587 ندا احمدی حکمتی کار 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18177815