راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,244

نمایش موارد : 2101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
2101 شوکت احمدزاده 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
2102 عباس احمدزاده 1370 علوم پايه زمین شناسی
2103 عباس احمدزاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2104 عباسعلی احمدزاده 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
2105 علی اکبر احمدزاده 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2106 علیرضا احمدزاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
2107 فاطمه احمدزاده 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
2108 فاطمه احمدزاده 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2109 فرخه احمدزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2110 مجتبی احمدزاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2111 محدثه احمدزاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2112 مریم احمدزاده 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
2113 مریم احمدزاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2114 مصطفی احمدزاده 1364 كشاورزى امور دامی
2115 معصومه احمدزاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
2116 ملیحه احمدزاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
2117 ملیحه احمدزاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
2118 مهدی احمدزاده 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
2119 مهنوش احمدزاده 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
2120 میلاد احمدزاده 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2121 هانیه احمدزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2122 محمد احمدزاده طلاتیه 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
2123 مژده احمدزاده هروی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2124 علی احمدزاده بجستانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
2125 آزاده احمدزاده بنهنگی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
2126 اسماعیل احمدزاده بیدکی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
2127 اسماعیل احمدزاده بیرکی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
2128 یاسر احمدزاده زرکناری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2129 محمد احمدزاده سرجامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
2130 معصومه احمدزاده سرجامی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2131 ناهید احمدزاده شهری 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2132 بیژن احمدزاده طوری 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
2133 هانیه احمدزاده کرمانی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
2134 زهرا احمدزاده کلات 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2135 زهره احمدزاده کلات 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
2136 مجید احمدزاده کلات 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
2137 مرتضی احمدزاده گورابزرمخی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
2138 محمد احمدزاده نوترکی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
2139 حسین احمدزاده نودیجه 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2140 حسین احمدزاده نودیجه 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
2141 الهام احمدزاده هروی 1377 علوم پايه فیزیک
2142 مژده احمدزاده هروی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2143 پرویز احمدزاده هوچ 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2144 علی احمدسالم 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
2145 ملیحه احمدسیماب 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2146 پروانه احمدطجری 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
2147 سولماز احمدغلامی 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
2148 فاطمه احمدکلاته احمد 1377 علوم پايه فیزیک
2149 بشیر احمدمحمدالصبری 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2150 رضا احمدمعظم 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2151 بهار احمدموسی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
2152 طائف احمدموسی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
2153 آزاده احمدمیری 1379 علوم رياضي ریاضی محض
2154 سیدعلی احمدمیری 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
2155 سیدمحمد احمدمیری 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2156 سیدمحمد احمدمیری 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2157 مریم احمدمیری 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2158 احمد احمدنژاد 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
2159 امید احمدنژاد 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
2160 رضیه سادات احمدنژاد 1383 علوم پايه فیزیک
2161 لیلا احمدنژاد 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
2162 منصوره احمدنژاد 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
2163 مهسا احمدنژادکپورچالی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
2164 زهرا احمدنیا 1378 علوم پايه فیزیک
2165 سیده طاهره احمدنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
2166 سیده طاهره احمدنیا 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
2167 صدیقه احمدنیا 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2168 محمد احمدنیا 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2169 محمّد احمدنیا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2170 مهدیه سادات احمدنیا 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2171 ندا احمدنیا 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
2172 جواد احمدنیا فیض آباد 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2173 بی بی فاطمه احمدنیاء 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
2174 الهه احمدنیابیلندی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
2175 فرشید احمدنیاچنی جانی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
2176 مرضیه احمدنیافیض اباد 1369 علوم پايه دبیری شیمی
2177 صادق احمدنیافیض اباد 1382 مهندسي مهندسی شیمی
2178 پنجعلی احمدوش آقباش 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2179 ایمان احمدوند 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
2180 گودرز احمدوند 1372 كشاورزى زراعت
2181 گودرز احمدوند 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
2182 لیلا احمدوند 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
2183 آرزو احمدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2184 آرمیتا احمدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
2185 آزاده احمدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2186 آمنه احمدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2187 ابراهیم احمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2188 ابوذر احمدی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
2189 احمد احمدی 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
2190 احمد احمدی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
2191 احمد احمدی 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
2192 احمد احمدی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2193 احمدرضا احمدی 1364 مهندسي مهندسی عمران
2194 ارشام احمدی 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2195 اسمعیل احمدی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2196 اشرف احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2197 اعظم احمدی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
2198 افشین احمدی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
2199 اقدس احمدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2200 اکبر احمدی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27487484