راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 75,921

نمایش موارد : 2101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
23259 میرعلی احمدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68415 مینا احمدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45290 ناصر احمدی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28439 ناوک احمدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
27189 نبی الله احمدی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45007 ندا احمدی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
76970 نسیم احمدی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
75758 نگار احمدی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
18560 نوروز احمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35314 وجیه احمدی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22791 وحیده احمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
41032 وحیده احمدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
21391 ویدا احمدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30916 ویدا احمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38315 ویدا احمدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64676 هاله احمدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72070 هدی احمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
73609 یاسر احمدی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
25961 یعقوب احمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34621 یوسف احمدی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
46762 یونس احمدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
44160 سیدمحمود احمدی ابراهیم آبادی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
36682 اعظم سادات احمدی بجستانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39276 نجمه احمدی بنکدار 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35067 علی اکبر احمدی چناری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
37048 بی بی طاهره احمدی دوغ آبادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31366 علی احمدی رق آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39810 جواد احمدی علی آباد 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
39388 مریم احمدی فورگ 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
38536 اسمعیل احمدی نیا 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
37092 عبدالرحمان احمدی نیا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
35032 محمدجواد احمدی نیا 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
50294 کیان احمدی آذری 1383 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
71442 فاطمه احمدی ابدال آبادی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
28440 سیدمحمود احمدی ابراهیم آبادی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
15684 مجید احمدی ابراهیم اباد 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
12490 بی بی مریم احمدی ابراهیم ابادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
26473 محمد احمدی ابریشمی 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
2112 محمدرضا احمدی اتوئی 1335 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58997 سعید احمدی اتویی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
75712 سعیده احمدی ارزه ئی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
23282 حسن احمدی ازغندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
37839 مهدی احمدی ازغندی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
55971 نرگس سادات احمدی اشتیوانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45794 مهدی احمدی اصل 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
8783 مسعود احمدی افزادی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
40364 سیدمحمد احمدی امیری 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
56616 کاظم احمدی اهنک 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
4924 غلامحسین احمدی اهنگر 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
69209 داوود احمدی بابادی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
72496 زینب احمدی باغکی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
50327 بی بی سمیه احمدی بجستانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28441 بی بی عصمت احمدی بجستانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39692 زهراسادات احمدی بجستانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6857 سیدحسین احمدی بجستانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
49076 مکرم السادات احمدی بجستانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
25061 محمدیوسف احمدی بجنوردی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
37886 حسن احمدی برجی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
3839 زهرا احمدی بروغنی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
36042 سیدجلال احمدی بروغنی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2585 سیدجواد احمدی بروغنی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
3319 سیدحمید احمدی بروغنی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4122 دلارام احمدی بستانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
23935 ارام احمدی بنکدار 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
36304 بهاره احمدی بنکدار 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
26249 حامد احمدی بنکدار 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
17182 رجبعلی احمدی بنکدار 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45048 سلیمان احمدی بنکدار 1381 علوم پايه زمین شناسی
15895 صفورا احمدی بنکدار 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
35499 فرزانه احمدی بنکدار 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
26135 گلنار احمدی بنکدار 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
53585 محبوبه احمدی بنکدار 1384 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
24483 نوشین احمدی بنکدار 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
45898 احمد احمدی بنی 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
70157 سمیه احمدی بنی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63837 هدی احمدی بوته گز 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56710 الهام احمدی بورخانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61050 محسن احمدی بیدختی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28442 فرخنده احمدی بیمرغی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
27545 آسیه احمدی پروریجی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59286 معصومه احمدی پری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
20282 مهدی احمدی پری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
7721 ابراهیم احمدی پور 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16654 علیرضا احمدی پور 1371 علوم اداري واقتصاد مديريت
51086 محبوبه احمدی پور 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73521 سید رضا احمدی پور نعیم 1362 مهندسي نقشه برداري
34737 جلیل احمدی پورنظام آبادی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
52807 مرجان احمدی پورهدش 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
66297 مرجان احمدی پورهدش 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
26474 مهناز احمدی پورهدش 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
20798 هاشم احمدی پورهدش 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
8361 محمد احمدی تبار 1367 علوم پايه دبیری شیمی
28020 نازلی احمدی ترشیزی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
11585 بهزاد احمدی تهرانی 1368 علوم رياضي آمار
71853 هاشم احمدی تیغ چی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68845 نسرین احمدی جاجرم 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
49456 زهرا احمدی جوزدانی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
24362 فاطمه احمدی جیوان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
18186 علی اکبر احمدی چناری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58241 علی اکبر احمدی چناری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18494650