راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,520

نمایش موارد : 2101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
2101 سیدمهدی احمدی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
2102 سیدمهدی احمدی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
2103 سیده زهرا احمدی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2104 سیده فاطمه احمدی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
2105 سیده محبوبه احمدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
2106 سیده مهناز احمدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
2107 شادی احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2108 شاهین احمدی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
2109 شعبان احمدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
2110 شفیقه احمدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
2111 شکریه احمدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
2112 شکیبا احمدی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
2113 شهره احمدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2114 شهناز احمدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
2115 شیدا احمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2116 صادق احمدی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
2117 صالحه احمدی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورز ی - علوم دامی - طیوردام
2118 طاهره احمدی 1379 علوم پايه زمین شناسی
2119 طیبه احمدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
2120 عالیه احمدی 1388 علوم رياضي آمار
2121 عبدالرزاق احمدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
2122 عبدالرضا احمدی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2123 عبدالرضا احمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2124 عبدالرضا احمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
2125 عبدالرضا احمدی 1386 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
2126 عذرا احمدی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
2127 عزت اله احمدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
2128 عزیزالرحمان احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2129 عزیزاله احمدی 1363 علوم رياضي آمار
2130 عزیزه احمدی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2131 عطاءاله احمدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2132 عفیفه احمدی 1379 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
2133 علی احمدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2134 علی احمدی 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2135 علی احمدی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2136 علی احمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2137 علی احمدی 1380 علوم پايه زمین شناسی
2138 علی احمدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
2139 علی احمدی 1384 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
2140 علی احمدی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
2141 علی احمدی 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
2142 علی جمعه احمدی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2143 علیرضا احمدی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2144 علیرضا احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2145 علیمحمد احمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2146 عماد احمدی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
2147 غلام یحیی احمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2148 غلامحسین احمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
2149 غلامرضا احمدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
2150 فائزه احمدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
2151 فائزه احمدی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
2152 فاضل احمدی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
2153 فاطمه احمدی 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
2154 فاطمه احمدی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
2155 فاطمه احمدی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
2156 فاطمه احمدی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2157 فاطمه احمدی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
2158 فاطمه احمدی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
2159 فرخنده احمدی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
2160 فرزانه احمدی 1384 علوم پايه فیزیک
2161 فرشته احمدی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
2162 فرناز احمدی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2163 فروزان احمدی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
2164 فریبرز احمدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2165 فزرانه احمدی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
2166 فیروز احمدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
2167 قاسم احمدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
2168 قاسم احمدی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
2169 قربان احمدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
2170 قربانعلی احمدی 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
2171 کاظم احمدی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
2172 کریم احمدی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2173 لطف الله احمدی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
2174 لیلا احمدی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2175 لیلا احمدی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2176 مجتبی احمدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
2177 مجتبی احمدی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
2178 محبوبه احمدی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2179 محسن احمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2180 محمد احمدی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
2181 محمد احمدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2182 محمد احمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2183 محمد احمدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2184 محمد احمدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
2185 محمد احمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
2186 محمد احمدی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2187 محمد احمدی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
2188 محمد احمدی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2189 محمد احمدی 1383 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
2190 محمد احمدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
2191 محمد احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2192 محمد احمدی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
2193 محمّد احمدی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
2194 محمد رضا احمدی 1384 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
2195 محمد رضا احمدی 1354 علوم پايه شیمی
2196 محمد ولی احمدی 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
2197 محمدابراهیم احمدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2198 محمدتقی احمدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2199 محمدتقی احمدی 1361 مهندسي راه و ساختمان
2200 محمدجواد احمدی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 21175885