راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 2 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 74,415

نمایش موارد : 2101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
4923 غلامحسین احمدی اهنگر 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
69082 داوود احمدی بابادی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
50311 بی بی سمیه احمدی بجستانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28427 بی بی عصمت احمدی بجستانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39677 زهراسادات احمدی بجستانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6856 سیدحسین احمدی بجستانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
49060 مکرم السادات احمدی بجستانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
25047 محمدیوسف احمدی بجنوردی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
37871 حسن احمدی برجی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
3838 زهرا احمدی بروغنی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
36029 سیدجلال احمدی بروغنی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2584 سیدجواد احمدی بروغنی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
3318 سیدحمید احمدی بروغنی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4121 دلارام احمدی بستانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
23922 ارام احمدی بنکدار 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
36291 بهاره احمدی بنکدار 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
26234 حامد احمدی بنکدار 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
17175 رجبعلی احمدی بنکدار 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45033 سلیمان احمدی بنکدار 1381 علوم پايه زمین شناسی
15889 صفورا احمدی بنکدار 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
35486 فرزانه احمدی بنکدار 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
26120 گلنار احمدی بنکدار 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
53567 محبوبه احمدی بنکدار 1384 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
24470 نوشین احمدی بنکدار 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
45883 احمد احمدی بنی 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
69984 سمیه احمدی بنی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
56690 الهام احمدی بورخانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61024 محسن احمدی بیدختی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28428 فرخنده احمدی بیمرغی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
27531 آسیه احمدی پروریجی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59261 معصومه احمدی پری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
20271 مهدی احمدی پری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
7720 ابراهیم احمدی پور 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16647 علیرضا احمدی پور 1371 علوم اداري واقتصاد مديريت
51070 محبوبه احمدی پور 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73136 سید رضا احمدی پور نعیم 1362 مهندسي نقشه برداري
34724 جلیل احمدی پورنظام آبادی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
52790 مرجان احمدی پورهدش 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
66211 مرجان احمدی پورهدش 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
26459 مهناز احمدی پورهدش 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
20787 هاشم احمدی پورهدش 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
8359 محمد احمدی تبار 1367 علوم پايه دبیری شیمی
28006 نازلی احمدی ترشیزی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
11582 بهزاد احمدی تهرانی 1368 علوم رياضي آمار
71612 هاشم احمدی تیغ چی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68724 نسرین احمدی جاجرم 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
49440 زهرا احمدی جوزدانی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
24349 فاطمه احمدی جیوان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
18177 علی اکبر احمدی چناری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58219 علی اکبر احمدی چناری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
15340 محمدمهدی احمدی چوبدار 1371 علوم رياضي ریاضی کاربردی
20347 عزیز احمدی حسین آبادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
76422 حسن احمدی حسینی 1353 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
17667 زهرا احمدی حسینی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
40518 سیدایمان احمدی حسینی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69760 سیده آسیه احمدی حسینی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
27651 وحیده احمدی حسینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
4162 حسن احمدی حکمتی کار 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54474 فاطمه احمدی حکمتی کار 1384 مهندسي مهندسی شیمی
73935 فاطمه احمدی حکمتی کار 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
57521 ندا احمدی حکمتی کار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
70438 ندا احمدی حکمتی کار 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
59939 سکینه احمدی خرم آبادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56111 فاطمه احمدی خرم ابادی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
35572 زهره احمدی خضربیکی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23671 علیرضا احمدی خطیر 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
36826 علی رضا احمدی خلیلی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
64705 فاطمه احمدی خلیلی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18781 قدرت اله احمدی خور 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33301 فاطمه احمدی درمیان 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69948 امین احمدی دزکی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
11054 زهرا احمدی دستگردی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
3280 بهروز احمدی دعویسرایی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2605 حمیرا احمدی دهج 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
76081 مرتضی احمدی راد 1390
38344 سیدجمال احمدی روئین 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70470 سیدجمال احمدی روئین 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12054 ریحانه احمدی روحانی 1369 علوم پايه زمین شناسی
28429 سیدمسعود احمدی رویین 1376 علوم پايه زمین شناسی
9214 ربیع احمدی ریابی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72078 عبدالباسط احمدی ریزه ئی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
12339 احمد احمدی زاده 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31050 فرزانه احمدی زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31391 معصومه احمدی زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
21492 حسن احمدی زو 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17061 محمدرضا احمدی زیدآبادی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
4360 سعید احمدی سلطان ابادی 1365 علوم پايه زمین شناسی
25533 سیدعلی احمدی سلمانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64455 زهراسادات احمدی سلیمانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75511 زهراسادات احمدی سلیمانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47281 سمیه سادات احمدی سلیمانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16240 سیدجمال الدین احمدی سلیمانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
43153 موسی احمدی سنگانی 1381 علوم پايه زمین شناسی
60790 بهمن احمدی سو لقا نی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28430 جعفر احمدی سیداباد 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
22007 مسعود احمدی سینائی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
4499 محمدناصر احمدی شادمهری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
18459 وجیهه احمدی شاندیز 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31392 نجمه احمدی شاه خاصه 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
68039 زهره احمدی شاهرخت 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 17105998