راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 80,396

نمایش موارد : 2101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
2101 زینب احمدی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
2102 زینب احمدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2103 ساناز احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
2104 ستاره احمدی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
2105 سرور احمدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
2106 سعید احمدی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2107 سعید احمدی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2108 سعیده احمدی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2109 سلطانعلی احمدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
2110 سلمان احمدی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2111 سمیرا احمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
2112 سمیرا احمدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
2113 سمیه احمدی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
2114 سمیه احمدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
2115 سمیه احمدی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
2116 سودابه احمدی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2117 سوزان احمدی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2118 سهراب احمدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
2119 سهیلا احمدی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2120 سید مسعود احمدی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
2121 سیدامیرمحمد احمدی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
2122 سیدحسن احمدی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
2123 سیدحسین احمدی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2124 سیدحسین احمدی 1352 مهندسي برق - الکترونیک
2125 سیدسجاد احمدی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
2126 سیدعباس احمدی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2127 سیدعلی احمدی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2128 سیدمحمد احمدی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
2129 سیدمحمد احمدی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2130 سیدمحمدرضا احمدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2131 سیدمحمدرضا احمدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
2132 سیدمهدی احمدی 1377 علوم پايه فیزیک
2133 سیدمهدی احمدی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
2134 سیدمهدی احمدی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
2135 سیده زهرا احمدی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2136 سیده فاطمه احمدی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
2137 سیده محبوبه احمدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
2138 سیده مهناز احمدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
2139 شادی احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2140 شاهین احمدی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
2141 شعبان احمدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
2142 شفیقه احمدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
2143 شکریه احمدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
2144 شکیبا احمدی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
2145 شهره احمدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2146 شهناز احمدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
2147 شیدا احمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2148 صادق احمدی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
2149 صالحه احمدی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورز ی - علوم دامی - طیوردام
2150 طاهره احمدی 1379 علوم پايه زمین شناسی
2151 طیبه احمدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
2152 عالیه احمدی 1388 علوم رياضي آمار
2153 عبدالرزاق احمدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
2154 عبدالرضا احمدی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2155 عبدالرضا احمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2156 عبدالرضا احمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
2157 عبدالرضا احمدی 1386 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
2158 عذرا احمدی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
2159 عزت اله احمدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
2160 عزیزالرحمان احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2161 عزیزاله احمدی 1363 علوم رياضي آمار
2162 عزیزه احمدی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2163 عطاءاله احمدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2164 عفیفه احمدی 1379 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
2165 علی احمدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2166 علی احمدی 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2167 علی احمدی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2168 علی احمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2169 علی احمدی 1380 علوم پايه زمین شناسی
2170 علی احمدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
2171 علی احمدی 1384 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
2172 علی احمدی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
2173 علی احمدی 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
2174 علی جمعه احمدی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2175 علیرضا احمدی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2176 علیرضا احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2177 علیمحمد احمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2178 عماد احمدی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
2179 غلام یحیی احمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2180 غلامحسین احمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
2181 غلامرضا احمدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
2182 فائزه احمدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
2183 فائزه احمدی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
2184 فاضل احمدی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
2185 فاطمه احمدی 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
2186 فاطمه احمدی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
2187 فاطمه احمدی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
2188 فاطمه احمدی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2189 فاطمه احمدی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
2190 فاطمه احمدی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
2191 فاطمه احمدی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2192 فاطمه احمدی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
2193 فرخنده احمدی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
2194 فرزانه احمدی 1384 علوم پايه فیزیک
2195 فرشته احمدی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
2196 فرناز احمدی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2197 فروزان احمدی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
2198 فریبرز احمدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2199 فزرانه احمدی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
2200 فیروز احمدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 22457042