راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,524

نمایش موارد : 2101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
2101 خدیجه احمدزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2102 زینب احمدزاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2103 زینب احمدزاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
2104 زیور احمدزاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2105 سحر احمدزاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
2106 سحر احمدزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
2107 سعید احمدزاده 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
2108 سیدمحمود احمدزاده 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2109 سیدمصطفی احمدزاده 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2110 شکوفه احمدزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2111 شوکت احمدزاده 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
2112 عباس احمدزاده 1370 علوم پايه زمین شناسی
2113 عباس احمدزاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2114 عباسعلی احمدزاده 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
2115 علی اکبر احمدزاده 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2116 علیرضا احمدزاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
2117 فاطمه احمدزاده 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
2118 فاطمه احمدزاده 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2119 فرخه احمدزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2120 مجتبی احمدزاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2121 محدثه احمدزاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2122 مریم احمدزاده 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
2123 مریم احمدزاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2124 مصطفی احمدزاده 1364 كشاورزى امور دامی
2125 معصومه احمدزاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
2126 ملیحه احمدزاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
2127 ملیحه احمدزاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
2128 مهدی احمدزاده 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
2129 مهنوش احمدزاده 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
2130 میلاد احمدزاده 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2131 هانیه احمدزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2132 محمد احمدزاده طلاتیه 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
2133 مژده احمدزاده هروی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2134 علی احمدزاده بجستانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
2135 آزاده احمدزاده بنهنگی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
2136 اسماعیل احمدزاده بیدکی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
2137 اسماعیل احمدزاده بیرکی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
2138 یاسر احمدزاده زرکناری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2139 محمد احمدزاده سرجامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
2140 معصومه احمدزاده سرجامی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2141 ناهید احمدزاده شهری 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2142 بیژن احمدزاده طوری 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
2143 هانیه احمدزاده کرمانی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
2144 زهرا احمدزاده کلات 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2145 زهره احمدزاده کلات 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
2146 مجید احمدزاده کلات 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
2147 مرتضی احمدزاده گورابزرمخی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
2148 محمد احمدزاده نوترکی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
2149 حسین احمدزاده نودیجه 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2150 حسین احمدزاده نودیجه 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
2151 الهام احمدزاده هروی 1377 علوم پايه فیزیک
2152 مژده احمدزاده هروی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2153 پرویز احمدزاده هوچ 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2154 علی احمدسالم 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
2155 ملیحه احمدسیماب 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2156 پروانه احمدطجری 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
2157 سولماز احمدغلامی 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
2158 فاطمه احمدکلاته احمد 1377 علوم پايه فیزیک
2159 بشیر احمدمحمدالصبری 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2160 رضا احمدمعظم 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2161 بهار احمدموسی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
2162 طائف احمدموسی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
2163 آزاده احمدمیری 1379 علوم رياضي ریاضی محض
2164 سیدعلی احمدمیری 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
2165 سیدمحمد احمدمیری 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2166 سیدمحمد احمدمیری 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2167 مریم احمدمیری 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2168 احمد احمدنژاد 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
2169 امید احمدنژاد 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
2170 رضیه سادات احمدنژاد 1383 علوم پايه فیزیک
2171 لیلا احمدنژاد 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
2172 منصوره احمدنژاد 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
2173 مهسا احمدنژادکپورچالی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
2174 زهرا احمدنیا 1378 علوم پايه فیزیک
2175 سیده طاهره احمدنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
2176 سیده طاهره احمدنیا 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
2177 صدیقه احمدنیا 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2178 محمد احمدنیا 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2179 محمّد احمدنیا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2180 مهدیه سادات احمدنیا 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2181 ندا احمدنیا 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
2182 جواد احمدنیا فیض آباد 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2183 بی بی فاطمه احمدنیاء 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
2184 الهه احمدنیابیلندی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
2185 فرشید احمدنیاچنی جانی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
2186 مرضیه احمدنیافیض اباد 1369 علوم پايه دبیری شیمی
2187 صادق احمدنیافیض اباد 1382 مهندسي مهندسی شیمی
2188 پنجعلی احمدوش آقباش 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2189 ایمان احمدوند 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
2190 گودرز احمدوند 1372 كشاورزى زراعت
2191 گودرز احمدوند 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
2192 لیلا احمدوند 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
2193 آرزو احمدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2194 آرمیتا احمدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
2195 آزاده احمدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2196 آمنه احمدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2197 ابراهیم احمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2198 ابوذر احمدی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
2199 احمد احمدی 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
2200 احمد احمدی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27913220