راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 83,005

نمایش موارد : 2101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
2101 پنجعلی احمدوش آقباش 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2102 ایمان احمدوند 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
2103 گودرز احمدوند 1372 كشاورزى زراعت
2104 گودرز احمدوند 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
2105 لیلا احمدوند 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
2106 آرزو احمدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2107 آرمیتا احمدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
2108 آزاده احمدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2109 آمنه احمدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2110 ابراهیم احمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2111 ابوذر احمدی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
2112 احمد احمدی 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
2113 احمد احمدی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
2114 احمد احمدی 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
2115 احمد احمدی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2116 احمدرضا احمدی 1364 مهندسي مهندسی عمران
2117 ارشام احمدی 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2118 اسمعیل احمدی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2119 اشرف احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2120 اعظم احمدی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
2121 افشین احمدی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
2122 اقدس احمدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2123 اکبر احمدی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
2124 الهام احمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
2125 الهام احمدی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
2126 امیرحسین احمدی 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2127 امین احمدی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
2128 ایت اله احمدی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2129 بتول احمدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2130 بتول احمدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2131 بهاره احمدی 1374 دامپزشكي دامپزشکی
2132 بهجت احمدی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2133 بهرام احمدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
2134 بی بی صغری احمدی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
2135 بی بی ملیحه احمدی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2136 پریسا احمدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
2137 پریسا احمدی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
2138 پولاد احمدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2139 پویان احمدی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
2140 تکتم احمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
2141 جابر احمدی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
2142 جعفر احمدی 1371 علوم رياضي آمار
2143 جعفر احمدی 1373 علوم رياضي آمار
2144 جعفر احمدی 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
2145 جلیل احمدی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
2146 جمال الدین احمدی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
2147 جواد احمدی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
2148 جواد احمدی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2149 حاجی احمد احمدی 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین اللمل (آموزش محور)
2150 حامد احمدی 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
2151 حامد احمدی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2152 حامد احمدی 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
2153 حبیب احمدی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
2154 حسن احمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2155 حسین احمدی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
2156 حسین احمدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2157 حسین احمدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2158 حسین احمدی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2159 حسین احمدی 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
2160 حسین احمدی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
2161 حسینعلی احمدی 1375 علوم پايه زمین شناسی
2162 حمید احمدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
2163 حمیدرضا احمدی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2164 حمیدرضا احمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2165 حمیده احمدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
2166 حمیده احمدی 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
2167 حمیده احمدی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
2168 خدیجه احمدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2169 داود احمدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
2170 داود احمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2171 دنیا احمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2172 راحله احمدی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2173 راحله احمدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
2174 راضیه احمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
2175 رامین احمدی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
2176 رحیمه احمدی 1380 هنر نيشابور نقاشی
2177 رسول احمدی 1378 علوم پايه فیزیک
2178 رضا احمدی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2179 رضا احمدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
2180 رقیه احمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
2181 رمضان احمدی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2182 ریحانه احمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2183 زهرا احمدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
2184 زهرا احمدی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
2185 زهرا احمدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2186 زهرا احمدی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2187 زهرا احمدی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
2188 زهرا احمدی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
2189 زهرا احمدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
2190 زهراسادات احمدی 1384 علوم رياضي آمار
2191 زهره احمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2192 زهره احمدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
2193 زهره احمدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
2194 زینب احمدی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
2195 زینب احمدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2196 ساناز احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
2197 ستاره احمدی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
2198 سرور احمدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
2199 سعید احمدی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2200 سعید احمدی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 24887904