راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 86,494

نمایش موارد : 2101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
2101 فرزانه احمدپور 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
2102 کبری احمدپور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
2103 محمدحسین احمدپور 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2104 محمدرضا احمدپور 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2105 فریده احمدپور ماکو 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
2106 کریم احمدپور یوشانلو 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
2107 مصطفی احمدپورجوئینی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2108 خدیجه احمدپورحاجلاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
2109 محمد احمدپورخوئینی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
2110 فرشته احمدپورسامانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
2111 فاطمه احمدپورفدکی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2112 محمد احمدپورفدکی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2113 راهله احمدپورکاخک 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
2114 راهله احمدپورکاخک 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
2115 مریم احمدپورگیامی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2116 فریده احمدپورماکو 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2117 مطهره احمدپورمبارکه 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
2118 فاطمه احمدپورمحمدیه 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
2119 رضا احمدپورمقدم 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2120 فاطمه احمدپورمقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2121 علیرضا احمدخانی ها 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2122 نسیمه احمدخواه 1382 علوم رياضي ریاضی محض
2123 پریسا احمددزفولی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
2124 فاطمه احمددوست 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2125 آرزو احمدزاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
2126 آرمان احمدزاده 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
2127 ابوالقاسم احمدزاده 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2128 المیرا احمدزاده 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
2129 الهام احمدزاده 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
2130 الهه احمدزاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
2131 جواد احمدزاده 1385 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
2132 حامد احمدزاده 1381 علوم رياضي آمار
2133 حامد احمدزاده 1389 علوم رياضي آمار - نظریه احتمال
2134 حسین احمدزاده 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2135 خدیجه احمدزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2136 زینب احمدزاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2137 زینب احمدزاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
2138 زیور احمدزاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2139 سحر احمدزاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
2140 سحر احمدزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
2141 سعید احمدزاده 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
2142 سیدمحمود احمدزاده 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2143 سیدمصطفی احمدزاده 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2144 شکوفه احمدزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2145 شوکت احمدزاده 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
2146 عباس احمدزاده 1370 علوم پايه زمین شناسی
2147 عباس احمدزاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2148 عباسعلی احمدزاده 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
2149 علی اکبر احمدزاده 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2150 علیرضا احمدزاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
2151 فاطمه احمدزاده 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
2152 فاطمه احمدزاده 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2153 فرخه احمدزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2154 مجتبی احمدزاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2155 محدثه احمدزاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2156 مریم احمدزاده 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
2157 مریم احمدزاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2158 مصطفی احمدزاده 1364 كشاورزى امور دامی
2159 معصومه احمدزاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
2160 ملیحه احمدزاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
2161 ملیحه احمدزاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
2162 مهدی احمدزاده 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
2163 مهنوش احمدزاده 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
2164 میلاد احمدزاده 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2165 هانیه احمدزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2166 محمد احمدزاده طلاتیه 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
2167 مژده احمدزاده هروی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2168 علی احمدزاده بجستانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
2169 آزاده احمدزاده بنهنگی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
2170 اسماعیل احمدزاده بیرکی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
2171 اسماعیل احمدزاده بیرکی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
2172 یاسر احمدزاده زرکناری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2173 محمد احمدزاده سرجامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
2174 معصومه احمدزاده سرجامی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2175 ناهید احمدزاده شهری 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
2176 بیژن احمدزاده طوری 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
2177 هانیه احمدزاده کرمانی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
2178 زهرا احمدزاده کلات 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2179 زهره احمدزاده کلات 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
2180 مجید احمدزاده کلات 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
2181 مرتضی احمدزاده گورابزرمخی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
2182 محمد احمدزاده نوترکی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
2183 حسین احمدزاده نودیجه 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2184 حسین احمدزاده نودیجه 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
2185 الهام احمدزاده هروی 1377 علوم پايه فیزیک
2186 مژده احمدزاده هروی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2187 پرویز احمدزاده هوچ 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2188 علی احمدسالم 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
2189 ملیحه احمدسیماب 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2190 پروانه احمدطجری 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
2191 سولماز احمدغلامی 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
2192 فاطمه احمدکلاته احمد 1377 علوم پايه فیزیک
2193 بشیر احمدمحمدالصبری 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2194 رضا احمدمعظم 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2195 بهار احمدموسی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
2196 طائف احمدموسی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
2197 آزاده احمدمیری 1379 علوم رياضي ریاضی محض
2198 سیدعلی احمدمیری 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
2199 سیدمحمد احمدمیری 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2200 سیدمحمد احمدمیری 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 28562427