راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 89,139

نمایش موارد : 2101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
2101 محمد احسانی بشلی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2102 عبدالله احسانی خردگردی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
2103 عبداله احسانی خردگردی 1384 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
2104 عبدالقدوس احسانی رودی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2105 زهرا احسانی زارع 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
2106 شاهرخ احسانی زیاری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2107 اعظم احسانی سرخ آبادی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
2108 اعظم احسانی سرخ ابادی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
2109 زهرا احسانی فر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
2110 طیبه احسانی فر 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2111 علی اصغر احسانی فرد 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2112 زهرا احسانی فریمانی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2113 مهدی احسانی فریمانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
2114 سعید احسانی قادیکلائی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2115 آزاده احسانی نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
2116 بهزاد احسانی نژاد 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
2117 مریم احسانی نژاد 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
2118 معصومه احسانی نوروزی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
2119 کبری احسانی نیا 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
2120 محمد احسانی نیا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2121 شهربانو احسانی نیک 1375 علوم پايه زمین شناسی
2122 مهدیه احسانی نیک 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2123 طاهره احسانیان 1375 علوم پايه زمین شناسی
2124 غلامعلی احسانیفر 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
2125 کوثر احسن مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2126 ستاره احسنت 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
2127 افسانه احسنی 1366 علوم رياضي آمار
2128 الهه احسنی 1381 علوم پايه زمین شناسی
2129 الهه احسنی 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
2130 حسین احسنی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
2131 محمدمهدی احسنی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
2132 وصال احسنی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2133 محمداسمعیل احسنی مقدم 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2134 مظاهر احسنی مقدم فریمان 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2135 امیر حسین احصائی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2136 احد احکامی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2137 رضا احکامی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
2138 محمد احمد پور 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
2139 خدیجه احمد جواهری 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
2140 جواد احمد زاده 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
2141 احسان احمد زاده عطایی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2142 سید علی احمد میری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
2143 مرجان احمد نیا باغ عباس 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
2144 آرزو احمدآبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
2145 آرزو احمدآبادی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
2146 حسن احمدآبادی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
2147 زهرا احمدآبادی 1375 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
2148 سجاد احمدآبادی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
2149 محمد احمدآبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2150 محمدرضا احمدآبادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
2151 مهین احمدآبادی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2152 رضا احمدابادی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
2153 زهرا احمدابادی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
2154 مجتبی احمدابادی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2155 محمد احمدابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
2156 مرتضی احمدابادی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2157 ساسان احمدئی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2158 کامیار احمدپناه 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2159 علی احمدپناه چنار 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2160 سیدمهدی احمدپناهی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2161 امیر احمدپور 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
2162 پریا احمدپور 1385 مهندسي مهندسی شیمی
2163 حبیبه احمدپور 1381 علوم پايه فیزیک
2164 حسن احمدپور 1356 مهندسي مكانيك
2165 حسین احمدپور 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
2166 سپیده احمدپور 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
2167 سحر احمدپور 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
2168 طیبه احمدپور 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2169 فرزانه احمدپور 1387 مهندسي مهندسی شیمی
2170 فرزانه احمدپور 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
2171 کبری احمدپور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
2172 محمدحسین احمدپور 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2173 محمدرضا احمدپور 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2174 فریده احمدپور ماکو 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
2175 کریم احمدپور یوشانلو 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
2176 مصطفی احمدپورجوئینی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2177 خدیجه احمدپورحاجلاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
2178 محمد احمدپورخوئینی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
2179 فرشته احمدپورسامانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
2180 فاطمه احمدپورفدکی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2181 محمد احمدپورفدکی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2182 راهله احمدپورکاخک 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
2183 راهله احمدپورکاخک 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
2184 مریم احمدپورگیامی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2185 فریده احمدپورماکو 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2186 مطهره احمدپورمبارکه 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
2187 فاطمه احمدپورمحمدیه 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
2188 رضا احمدپورمقدم 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2189 فاطمه احمدپورمقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2190 علیرضا احمدخانی ها 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2191 نسیمه احمدخواه 1382 علوم رياضي ریاضی محض
2192 پریسا احمددزفولی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
2193 فاطمه احمددوست 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2194 آرزو احمدزاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
2195 آرمان احمدزاده 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
2196 ابوالقاسم احمدزاده 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2197 المیرا احمدزاده 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
2198 الهام احمدزاده 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
2199 الهه احمدزاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
2200 جواد احمدزاده 1385 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 31518575