راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,135

نمایش موارد : 2101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
2101 طاهره احمدی 1379 علوم پايه زمین شناسی
2102 طیبه احمدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
2103 عالیه احمدی 1388 علوم رياضي آمار
2104 عبدالرزاق احمدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
2105 عبدالرضا احمدی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2106 عبدالرضا احمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2107 عبدالرضا احمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
2108 عبدالرضا احمدی 1386 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
2109 عذرا احمدی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
2110 عزت اله احمدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
2111 عزیزالرحمان احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2112 عزیزاله احمدی 1363 علوم رياضي آمار
2113 عزیزه احمدی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2114 عطاءاله احمدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2115 عفیفه احمدی 1379 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
2116 علی احمدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2117 علی احمدی 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2118 علی احمدی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2119 علی احمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2120 علی احمدی 1380 علوم پايه زمین شناسی
2121 علی احمدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
2122 علی احمدی 1384 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
2123 علی احمدی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
2124 علی احمدی 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
2125 علی جمعه احمدی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2126 علیرضا احمدی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2127 علیرضا احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2128 علیمحمد احمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2129 عماد احمدی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
2130 غلام یحیی احمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2131 غلامحسین احمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
2132 غلامرضا احمدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
2133 فائزه احمدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
2134 فائزه احمدی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
2135 فاضل احمدی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
2136 فاطمه احمدی 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
2137 فاطمه احمدی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
2138 فاطمه احمدی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
2139 فاطمه احمدی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2140 فاطمه احمدی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
2141 فاطمه احمدی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
2142 فرخنده احمدی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
2143 فرزانه احمدی 1384 علوم پايه فیزیک
2144 فرشته احمدی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
2145 فرناز احمدی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2146 فروزان احمدی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
2147 فریبرز احمدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
2148 فزرانه احمدی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
2149 فیروز احمدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
2150 قاسم احمدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
2151 قاسم احمدی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
2152 قربان احمدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
2153 قربانعلی احمدی 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
2154 کاظم احمدی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
2155 کریم احمدی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2156 لطف الله احمدی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
2157 لیلا احمدی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
2158 لیلا احمدی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2159 مجتبی احمدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
2160 مجتبی احمدی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
2161 محبوبه احمدی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2162 محسن احمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2163 محمد احمدی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
2164 محمد احمدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2165 محمد احمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2166 محمد احمدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2167 محمد احمدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
2168 محمد احمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
2169 محمد احمدی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2170 محمد احمدی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
2171 محمد احمدی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
2172 محمد احمدی 1383 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
2173 محمد احمدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
2174 محمد احمدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2175 محمد احمدی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
2176 محمّد احمدی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
2177 محمد رضا احمدی 1384 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
2178 محمد رضا احمدی 1354 علوم پايه شیمی
2179 محمد ولی احمدی 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
2180 محمدابراهیم احمدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2181 محمدتقی احمدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2182 محمدتقی احمدی 1361 مهندسي راه و ساختمان
2183 محمدجواد احمدی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
2184 محمدحسین احمدی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2185 محمدرضا احمدی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2186 محمدرضا احمدی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2187 محمدرضا احمدی 1379 علوم پايه زمین شناسی
2188 محمدرضا احمدی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
2189 محمدعلی احمدی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
2190 محمدکاظم احمدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
2191 محمدمهدی احمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
2192 محمدولی احمدی 1380 علوم رياضي آمار
2193 محمدولی احمدی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
2194 محمود احمدی 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
2195 محمود احمدی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
2196 محمود احمدی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
2197 محمود احمدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2198 مرتضی احمدی 1379 علوم پايه فیزیک
2199 مرتضی احمدی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
2200 مرجان احمدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 20698460