راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,244

نمایش موارد : 28101 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28101 مرجان خورشاهیان 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28102 مریم خورشاهیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28103 بیژن خورشیدپورنوبندگانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28104 حسین خورشیدزاده 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28105 محسن خورشیدزاده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28106 ملیحه خورشیدزاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
28107 اکرم خورشیدسخن گوی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28108 اکرم خورشیدسخن گوی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
28109 مریم خورشیدسخن گوی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
28110 زینب خورشیدسوار 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28111 اسماء خورشیدشمشیری 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28112 زهرا خورشیدنام 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28113 الهام خورشیدنژادنصرآباد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28114 مریم خورشیدنژادنصرآباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
28115 زهره خورشیدوند 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28116 ابوالفضل خورشیدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28117 جمال خورشیدی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
28118 حدیثه خورشیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
28119 زینب خورشیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28120 زینب خورشیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28121 سمانه خورشیدی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
28122 شادان خورشیدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28123 شادان خورشیدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28124 علیرضا خورشیدی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28125 علیرضا خورشیدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28126 علیرضا خورشیدی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
28127 فاطمه خورشیدی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28128 فاطمه خورشیدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
28129 فاطمه خورشیدی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28130 فاطمه خورشیدی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28131 کامران خورشیدی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28132 مجید خورشیدی 1377 علوم رياضي ریاضی
28133 محمد خورشیدی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
28134 محمد خورشیدی 1383 علوم پايه زمین شناسی
28135 محمد خورشیدی 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
28136 مریم خورشیدی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
28137 معصومه خورشیدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28138 مهدی خورشیدی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28139 نسرین خورشیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28140 حسینعلی خورشیدی پاجی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28141 مُحسن خورشیدی پاجی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
28142 طیبه خورشیدی تربتی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28143 نونا خورشیدی جعفرآباد 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
28144 نسرین خورشیدی جعفراباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28145 علی خورشیدی رودمعجنی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28146 علی اکبر خورشیدیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28147 مصطفی خورشیدیان 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28148 الهه خوری 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
28149 مرضیه خوری 1390
28150 فاطمه خوری صالح ابادوئی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28151 مهدی خوریانیان 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28152 حسن خوسفیان 1388 علوم رياضي آمار
28153 رضا خوسفیان 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28154 هادی خوش افتخار 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28155 محمد خوش اندام 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28156 فیروزه خوش اهنگ قصر 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28157 مریم خوش بیان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28158 فاطمه خوش حال 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28159 مجتبی خوش خلق ثانی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28160 علیرضا خوش دست 1366 علوم پايه دبیری شیمی
28161 معصومه خوش دندان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28162 اسماعیل خوش رفتاررودی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28163 حمیده خوش رفتاررودی 1377 علوم پايه زمین شناسی
28164 محمد خوش رو 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28165 احیا خوش روز 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28166 حسین خوش روش 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28167 محمد خوش روش 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28168 عباس خوش زبان 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28169 عباسی خوش زیان 1374 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
28170 مسعود خوش سلیقه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28171 مسعود خوش سلیقه 1381 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
28172 فریبا خوش سلیقه بافتی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28173 فهیمه خوش سلیقه بافتی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
28174 اسمعیل خوش سیما 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28175 عباسعلی خوش سیما 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28176 محمدرضا خوش سیما 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28177 علیرضا خوش صفت 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28178 عالیه خوش کام 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28179 بهرام خوش منظر 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
28180 فرشته خوش منظر 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28181 فریبا خوش منظر 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28182 غلامرضا خوش منظرحسین اباد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28183 کبری خوش منظرفاروجی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28184 شیوا خوش نسب 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28185 الهام خوش نظر 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28186 جواد خوش نگاه 1375 دامپزشكي دامپزشکی
28187 یحیی خوش نمای 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
28188 محمدرضا خوش نمک 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28189 مهرداد خوش نویس 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28190 حمید خوش همت 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28191 جواد خوش یمن 1366 علوم رياضي ریاضی
28192 فهیمه خوش یمن 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28193 فهیمه خوش آهنگ قصر 1378 علوم رياضي ریاضی محض
28194 فهیمه خوش آهنگ قصر 1382 علوم رياضي ریاضی محض
28195 فهیمه خوش آهنگ قصر 1384 علوم رياضي ریاضی محض
28196 نغمه خوش الحان 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
28197 حسین خوش الحان داودلی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
28198 انسیه خوش اندام 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27471479