راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 32 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 80,322

نمایش موارد : 28101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28101 قاسم دستورانی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
28102 محمدرضا دستورانی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
28103 هاجر دستورانی 1387 هنر نيشابور كارداني باستانشناسي
28104 هادی دستورانی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28105 هادی دستورانی 1389 مهندسي مهندسی هوا - فضا - آئرو دینامیک
28106 یداله دستورانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28107 جعفر دستوری 1374 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28108 احمد دستوری سدهی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28109 بهاره دستی گردی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
28110 علیرضا دستی گردی 1368 علوم رياضي آمار
28111 حمیده دستیار 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
28112 رقیه دستیار 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
28113 رقیه دستیار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28114 نجمه دشت بیازی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28115 علیرضا دشت بیاض 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28116 الهام دشت بیاضی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (واحدبین الملل - مجازی - آموزش محور)
28117 مهدی دشت بیاضی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع ( واحد بین الملل - آموزش محور )
28118 زهره دشتبان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28119 محمدرضا دشتبان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
28120 معصومه دشتبان بیلندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28121 فرانک دشتبان جامی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28122 غلامعباس دشتبان سهل ابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
28123 فاطمه دشتبانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28124 محمد دشتبانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
28125 مهدی دشتبانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28126 محسن دشتبیاضی 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28127 ابوالفضل دشتکی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
28128 ابوالفضل دشتی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28129 اکرم دشتی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28130 الهام دشتی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28131 جواد دشتی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28132 حمیدرضا دشتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
28133 خدیجه دشتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28134 رحمن دشتی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28135 سیدمحمدجواد دشتی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28136 عباس دشتی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
28137 علی دشتی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28138 فاطمه دشتی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28139 فاطمه دشتی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28140 لوکا دشتی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28141 مجید دشتی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
28142 مجید دشتی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28143 مجید دشتی 1388 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
28144 محمد دشتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28145 محمد دشتی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28146 محمدتقی دشتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28147 محمدتقی دشتی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
28148 مریم دشتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28149 مصیب دشتی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28150 ناهید دشتی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28151 بتول دشتی رحمت آبادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28152 سمانه دشتی بقمچ 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28153 سمیه دشتی بقمچ 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28154 محمدعلی دشتی بقمچ 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28155 فایزه دشتی جوان 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28156 امین دشتی جوشقان 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28157 حسن دشتی جوشقان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28158 علی اصغر دشتی جوشقان 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
28159 ثریا دشتی خویدک 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28160 کمال دشتی خویدک 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28161 حمیده دشتی خویدکی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28162 هاجر دشتی دربندی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28163 سیدمحمود دشتی رحمت ابادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
28164 محمدحسین دشتی رحمت ابادی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28165 ابوالفضل دشتی رحمت آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28166 علیرضا دشتی رحمت آبادی 1386 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
28167 محمدعلی دشتی رحمت آبادی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28168 مجتبی دشتی زاد 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28169 زهرا دشتی زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28170 معصومه دشتی زاده 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
28171 معصومه دشتی نژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
28172 زهرا دشتیانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28173 حسین دعائی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28174 سیدکمال الدین دعائی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
28175 فریما دعائی 1390 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
28176 محمد دعاچی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
28177 سلمان دعاگوئی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28178 علیرضا دعاگوئی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
28179 فاطمه دعاگویان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
28180 محمدحسین دعاگویی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28181 مهسا دعایی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28182 امیر دعواتی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
28183 لیلا دعوتخواه 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28184 نفیسه دعوتی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28185 نفیسه دعوتی 1389 كشاورزى علوم وصنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
28186 غلامعلی دعوتی باغسنگانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
28187 اعظم دفاعی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28188 الهه دفاعی 1388 علوم پايه زمین شناسی
28189 صغری دفاعی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28190 معصومه دفاعی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28191 زهره دفاعی پشته 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
28192 سمانه دفتری 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
28193 لیلا دفتری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28194 سروش دقیقه رضائی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
28195 سروش دقیقه رضایی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28196 زهرا دقیقی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28197 یاسمن دقیقی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28198 امیرپویان دقیقی اصلی 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28199 سیدرضا دقیقی راد 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
28200 مسعود دکالی 1370 علوم اداري واقتصاد مديريت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 22357384