راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 81,621

نمایش موارد : 28101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28101 طناز دربان باشی خامسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28102 اعظم دربان ترشیزی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
28103 حسن دربان ترشیزی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28104 سعیده دربان جعفری 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
28105 هادی دربان حسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28106 علی دربان خالصی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28107 آتنا دربان رضائی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28108 نرجس دربان لقمانی 1374 علوم پايه فیزیک
28109 ریحانه دربان مقامی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
28110 طیبه دربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28111 علیرضا دربانی 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
28112 فرزانه دربانیان 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
28113 معصومه دربانیان 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
28114 رباب دربایار 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28115 فاطمه دربنایی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
28116 الهام دربندی 1384 علوم رياضي آمار
28117 الهه دربندی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28118 الهه دربندی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28119 علی دربندی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28120 علی دربندی 1358 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
28121 محمد دربندی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
28122 محمد دربندی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
28123 مهدیه دربندی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
28124 سیدعلیرضا دربندی زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
28125 سبیکه دربندی گلیان 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28126 ابوالفضل دربهشتی 1385 علوم پايه زمین شناسی
28127 زهرا دربهشتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
28128 زینب دربهشتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28129 صفورا دربهشتی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
28130 سارا دربیگی نامقی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
28131 مریم درپا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28132 مریم درپا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28133 مهدی درپا 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28134 مریم درپر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
28135 مریم درپر 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28136 مریم درپر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28137 فتانه درتاج 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
28138 منصور درتومی 1364 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
28139 هادی درتومی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28140 اکرم درج ور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28141 بی بی زهرا درج ور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28142 سیدمحمدحسین درج ور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28143 محمدعظیم درج ور 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28144 محمدعلی درج ور 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28145 مهران درجاتیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
28146 الهام درجاتیانی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
28147 علی درجاتیانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28148 امیر درجزی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28149 عباس درجزی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
28150 علی درخش 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
28151 المیرا درخشان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28152 قادرمحمد درخشان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28153 محسن درخشان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28154 ناصر درخشان 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28155 محسن درخشان پور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28156 میرصدرالدین درخشان رخساری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28157 علی درخشان فرد 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28158 فهیمه درخشان فرد 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
28159 سارا درخشان ماریان 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28160 مسعود درخشان نژاد 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
28161 سیدمحمدابراهیم درخشانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28162 فرزانه درخشانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28163 مجید درخشانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28164 فرزانه درخشانی سنگانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28165 مهری درخشانی سنگانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28166 محسن درخشنده 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28167 محمدمهدی درخشنده 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28168 سمیرا درخشی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28169 علی اکبر درخشی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28170 منصوره درخشی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
28171 علی اصغر درخشی پایمان 1373 مهندسي آتشنشاني
28172 فرهاد درخشیده 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28173 الهام درخواه 1384 علوم پايه فیزیک
28174 معصومه درخور 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28175 رقیه درخورد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28176 خیربی بی درخوش 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28177 مهرو درخوش 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28178 معصومه دردانه ساقونی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28179 مینا دردانه یزدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28180 حمیده دردی زاده 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28181 ابوالفضل دردیدار 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28182 حسن دررودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28183 ریحانه دررودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28184 محمد دررودی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28185 مریم دررودی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28186 هدیه سادات دررودی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28187 مریم دررودی جوان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
28188 الهام درری جبروتی 1379 علوم پايه فیزیک
28189 هادی درری جعفرپور 1388 علوم رياضي آمار
28190 حسین درری جیروتی 1350 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28191 تیمور درزابی 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28192 عالیه درزابی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
28193 علیرضا درزمان 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28194 فاطمه درزی گاوزنی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28195 ولی اله درزی لمراسکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28196 عبدالله درزی نژاداسبو 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28197 سمیه درساز 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28198 سیدعباس درسازپناه 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28199 پروین درستکار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28200 رقیه درستکار 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 23778784