راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,524

نمایش موارد : 28101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28101 معصومه خواک 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28102 معصومه خواک 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
28103 زینب خوانساری 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
28104 عطیه خوانساری بروجردی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28105 زهره خوانکی 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28106 طاهره خوانی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
28107 علی خوانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28108 موسی خوانی 1362 علوم پايه دبیری شیمی
28109 محّمد خوانی صاریانی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
28110 محمّد خوانی صاریانی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
28111 سیدعلی خوانیکی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28112 سیدمحمدامین خوانیکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28113 سیدمحمدامین خوانیکی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28114 آیدا خوئی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28115 ساسان خوئی 1392 پردیس دانشگاهی روابط بین اللمل (آموزش محور)
28116 سیدحمید خوئی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28117 شیرین خوئی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
28118 مصطفی خوئی تربقان 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
28119 سعید خوئی سامانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28120 قربانعلی خوئینی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
28121 مسعود خوئینی ها 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28122 معصومه خوب 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28123 زهرا خوب فکر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28124 سمیه خوبان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
28125 منیره خوبان ازغدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28126 عالیه خوبروی کنه گرد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
28127 سمیه خوبزاد 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28128 گلثوم خوبزاد 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28129 حمیده خوبی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28130 مهدی خوبیان 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28131 احمد خوجانی 1372 علوم پايه زمین شناسی
28132 عزت خوجانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28133 مریم خوجانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28134 زهره خوجه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28135 فاطمه خوجه 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28136 نرگس خوجه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28137 سپیده خوجه داد 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
28138 منصور خودآوردی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28139 حمیدرضا خودبخش عباسی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28140 حسن خودستان 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28141 شهره خودسیانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
28142 الهه خودکامه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28143 شاهین خودنیا 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28144 افسون خودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28145 محمد خوراشاهی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
28146 علیرضا خوراکیان 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28147 امین خوران 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28148 فهیمه خوران 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28149 محمود خوران 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28150 محمد خوردو 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28151 طیبه خوردی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
28152 منیره خوردی مودی 1352 علوم پايه دبیری فیزیک
28153 زینب خورزانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28154 اعظم خورسند 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28155 المیرا خورسند 1382 هنر نيشابور نقاشی
28156 امیررضا خورسند 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28157 گلبرگ خورسند 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28158 مهناز خورسند 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28159 شیوا خورسند صرافان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28160 هادی خورسنداکبرزاده 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
28161 سمیرا خورسندپریزاد 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28162 سمیرا خورسندپریزاد 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
28163 سیدامیررضا خورسندپریزاد 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28164 سیدسعید خورسندپریزاد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
28165 بی بی شهناز خورسندذاکر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28166 محمدرضا خورسندراد 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28167 مریم خورسندراد 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28168 ایمان خورسندعسگری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28169 احمد خورسندعلیزاده 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
28170 مریم خورسندگل چین 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28171 حسین خورسندوکیل زاده 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28172 احسان خورسندی 1380 علوم پايه فیزیک
28173 احسان خورسندی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28174 جانعلی خورسندی 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28175 سپیده خورسندی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
28176 سکینه خورسندی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28177 سهیلا خورسندی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28178 طاهره خورسندی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28179 طاهره خورسندی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
28180 مهدی رضا خورسندی 1387 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
28181 سیما خورسندی شیرغان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28182 بی بی راهله خورسندی یزدانیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28183 محمدحسین خورسندی اکبرنژاد 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28184 محمدحسین خورسندی اکبرنژاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
28185 مهدی خورسندی شامیر 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
28186 محمد خورسندی شیرغان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28187 مصطفی خورسندی شیرغان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28188 مهدی رضا خورسندی شیرغان 1375 علوم رياضي ریاضی محض
28189 ریحانه خورسندی علی پور زحمتکش 1391 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28190 مجید خورسندی علیپورزحمتکش 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28191 ابوالحسن خورسندی علیزاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28192 اسفندیار خورسندی کواکی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28193 سمیرا خورسندی نخودبریز 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28194 شهرام خورشائی شرق 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28195 ملیحه خورشاهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28196 زهرا خورشاهی سرمزده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28197 لادن خورشاهی شرق 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28198 پروین خورشاهیان 1365 علوم پايه دبیری شیمی
28199 مرجان خورشاهیان 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28200 مریم خورشاهیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27945048