راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 78,125

نمایش موارد : 28101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
101432 سیدعلی دهقان منشادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
90615 سیدمحسن دهقان منشادی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
45005 علیرضا دهقان منشادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66241 مرضیه دهقان منگاآبادی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
79664 نادر دهقان منگابادی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74686 حدیثه دهقان موری ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45001 علی دهقان میرک ابادی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
98400 مرضیه دهقان نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورز ی علوم دامی - دام
93049 فرشته دهقان نصیری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
93966 مهری دهقان نیا 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
53014 احمدرضا دهقان نیری 1375 علوم پايه فیزیک
65813 حسام الدین دهقان نیری 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت بازرگانی
83101 حسام الدین دهقان نیری 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53239 حسین علی دهقان نیری 1375 علوم پايه فیزیک
30511 خدیجه دهقان نیری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
79404 سمیه دهقان نیری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58058 علی اصغر دهقان نیری 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32113 علیرضا دهقان نیری 1366 كشاورزى زراعت
59575 فاطمه دهقان نیری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
89600 فاطمه دهقان نیری 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
37763 محمد دهقان نیری 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35575 محمود دهقان نیری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
55298 وجیهه دهقان نیری 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
84772 وحید دهقان نیری 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40301 هادی دهقان نیری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65841 حمیدرضا دهقان همت آبادی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55293 حوا دهقان یکه باغی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
39079 احیا دهقانپور 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42521 محمدعلی دهقانپورخور 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51647 فاطمه دهقانپورسینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39658 علی اصغر دهقانپورعلی اقا 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73654 راضیه دهقانچیان کهنه قوچان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
62054 لیلی دهقانزاده کلاته اسماعیل خان 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
66699 مهدی دهقانزاده کلاته اسماعیل خان 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
55299 مرضیه دهقانکاریزنوی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
82014 اعظم دهقانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44892 اکبر دهقانی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64534 اکرم دهقانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76928 حجت دهقانی 1383 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
97134 حجت دهقانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
36524 حمیدرضا دهقانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
54225 رضا دهقانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55300 زهرا دهقانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
80941 زینب دهقانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
75093 طاهره دهقانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
50971 علی دهقانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
35512 علیرضا دهقانی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
42858 فاطمه دهقانی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
50997 فاطمه دهقانی 1375 علوم پايه فیزیک
97956 فرانک دهقانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
105190 کاظم دهقانی 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
42522 لیلا دهقانی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53363 لیلا دهقانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46764 مجید دهقانی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
36036 محمد دهقانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
39149 محمد دهقانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60702 محمد دهقانی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42489 محمدابراهیم دهقانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49984 مرتضی دهقانی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
55301 مرضیه دهقانی 1376 علوم پايه زمین شناسی
95749 مرضیه دهقانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
58059 مریم دهقانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61617 معصومه دهقانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
102072 منصوره دهقانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
95009 ندا دهقانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
70244 ابوالفضل دهقانی فیروزآبادی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
60533 مهدی دهقانی احمدآبادی 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
97516 مریم دهقانی اذرخوارانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
89494 محبوبه دهقانی استاد 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
58060 عقیل دهقانی اسدآبادی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51243 محمدحسین دهقانی اشکذری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
93483 عطیه دهقانی اشگذری 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31129 علیرضا دهقانی پوده 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
75729 فائقه دهقانی پور 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61026 فروغ دهقانی پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
65316 مصطفی دهقانی پیشه 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
46407 حسن دهقانی تفتی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
97507 محبوبه دهقانی تفتی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41306 محمد دهقانی تفتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
98049 محمدجواد دهقانی تفتی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
37652 محمدحسین دهقانی تفتی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50524 محمدرضا دهقانی تفتی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
104236 زینت دهقانی جویباری 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
32325 سعداله دهقانی دشت آبی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43364 سعداله دهقانی دشت آبی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55302 لیلا دهقانی دهقی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53191 مرضیه دهقانی دهیج 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
48364 محسن دهقانی رورانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
47845 اعظم دهقانی زاده بغدادآباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
60119 عادله دهقانی زاده بغدادآباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58061 مژگان دهقانی زاده بغدادآباد 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
82415 ناهید دهقانی زاده بغداداباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88312 جلال دهقانی سانیج 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
58062 عباس دهقانی سلطانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
95060 علی دهقانی عشرت آباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
90375 سکینه دهقانی عیش آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86783 نیره دهقانی فردوس 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
90167 بتول دهقانی فیروز آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
84744 محمدمهدی دهقانی فیروز آبادی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
90611 مریم دهقانی فیروز آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19820980