راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,625

نمایش موارد : 28101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28101 علی خانی ویرانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28102 بهرام خانیانی 1369 كشاورزى زراعت
28103 پیمان خانیانی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
28104 حسین خانیکی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28105 رضا خانیکی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28106 علی محمد خانیکی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
28107 مریم خانیکی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28108 مصطفی خانیکی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28109 عادله خاور 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28110 عادله خاور 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
28111 نصرت خاورنجفی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28112 نصرت خاورنجفی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28113 معصومه خاورنیا 1392 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
28114 امیرفرزاد خاوری 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28115 امیرمحمد خاوری 1386 علوم پايه فیزیک
28116 امینه خاوری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28117 بهناز خاوری 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28118 بهنوش خاوری 1384 علوم پايه فیزیک
28119 بهنوش خاوری 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
28120 حسن خاوری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
28121 حسین علی خاوری 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
28122 ساناز خاوری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28123 طاهره خاوری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28124 طاهره خاوری 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
28125 طیبه خاوری 1392 علوم پايه زمین شناسی
28126 علی خاوری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28127 فرزانه خاوری 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28128 فرزانه خاوری 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28129 فرزانه خاوری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
28130 محمد خاوری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
28131 محمد خاوری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28132 محمد خاوری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
28133 محمدجواد خاوری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28134 محمدنبی خاوری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
28135 محمدهاشم خاوری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28136 مرضیه خاوری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28137 مطهره خاوری 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
28138 مطهره خاوری 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
28139 مهدی خاوری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28140 زینب خاوری خراسانی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28141 سعید خاوری خراسانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28142 شیما خاوری خراسانی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28143 فاطمه خاوری خراسانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28144 لیلی خاوری خراسانی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28145 مانوسه پروین خاوری خراسانی 1379 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
28146 نرجس خاوری ده پیری 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
28147 زهرا خاوری فخر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28148 الهه خاوری فرد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28149 ملیحه خاوری هاشمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28150 نفیسه خاوری هاشمی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28151 اسماء خاوشی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28152 شهربان خاوند 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28153 شهربان خاوند 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28154 مریم خایسی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28155 آسیه خباز 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28156 حافظه خباز 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
28157 حمید خباز 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28158 رحیم خباز 1382 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
28159 رحیم خباز 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
28160 علی خباز 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
28161 محمدابراهیم خباز 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28162 ملیحه خباز 1370 علوم پايه دبیری شیمی
28163 ملیحه خباز 1390 پردیس دانشگاهی شیمی - شیمی فیزیک
28164 مهری خباز 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28165 مهناز خباز 1392 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
28166 هما خباز 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28167 ملیحه خباز توکلی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
28168 محمدامیر خباز زاده 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
28169 عبدالحمید خبازان 1366 علوم رياضي آمار
28170 ملیحه خبازتوکلی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28171 سیده نرگس خبازحسینی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28172 سیده نرگس خبازحسینی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28173 کاوه خباززاده 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28174 محمد خباززاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28175 مهدی خباززاده رضائی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28176 سیدرضا خباززاده یزدیان 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28177 سیدمصطفی خبازسرابی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28178 الهه خبازسیرجانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28179 علی خبازسیرجانی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28180 مرتضی خبازسیرجانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
28181 مرضیه خبازشیروان 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28182 محدثه سادات خبازقانع 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
28183 توکتم خبازی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28184 سیدمحمد خبازی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28185 سیده فاطمه خبازی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28186 مریم خبازی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
28187 ملیحه خبازی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
28188 امیر خبازی باسمنج 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
28189 مهری خبازی بجستانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28190 مریم خبازی بیدختی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
28191 سیده فاطمه خبازی خادر 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28192 محمدرضا خبازی کناری 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
28193 رویا خبازیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28194 مسعود خبازیان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28195 معین خبازیان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28196 حسین خبازیان زاده 1389 علوم پايه فیزیک
28197 محمدامیر خبازیان زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28198 حسین خبازیان شاندیز 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28199 فریبا خبازیان مهرجردی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان و ادبیات فرانسه
28200 اصغر خبوشانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32955241