راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 81,167

نمایش موارد : 28101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28101 مریم دروا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28102 مرضیه درواری 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28103 ابوالفضل درودی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
28104 ابوالفضل درودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28105 ابوالفضل درودی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
28106 ابوالفضل درودی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
28107 احسان درودی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28108 احمد درودی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
28109 احمد درودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28110 اعظم درودی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28111 اعظم درودی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28112 اکرم درودی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28113 رباب درودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28114 روح اله درودی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28115 زهرا درودی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28116 زهرا درودی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28117 زهرا درودی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28118 زهرا درودی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28119 سمانه درودی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
28120 طاهره بیگم درودی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28121 طوبی درودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28122 عصمت درودی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28123 عطیه درودی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28124 علی درودی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
28125 علی درودی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28126 علی درودی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28127 علی اصغر درودی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28128 علی اکبر درودی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28129 علیرضا درودی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28130 غلامرضا درودی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28131 فاطمه درودی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28132 فاطمه درودی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28133 فاطمه نسا درودی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28134 مجتبی درودی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
28135 مجید درودی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28136 مجید درودی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
28137 محسن درودی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28138 محمدهادی درودی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
28139 محمدهادی درودی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28140 مریم درودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28141 مریم درودی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
28142 مسعود درودی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28143 معصومه درودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
28144 معصومه درودی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
28145 منیره درودی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
28146 مهدی درودی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28147 مهدیه درودی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
28148 نجمه درودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28149 نرجس درودی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
28150 نرجس درودی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
28151 خاطره درودی مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28152 ابوالفضل درودیان 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
28153 جعفر دروگر 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
28154 حسن دروگر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
28155 حسن دروگر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
28156 خدیجه دروگر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28157 سلیمه دروگر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28158 طیبه دروگر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28159 ظریفه دروگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28160 علیرضا دروگر 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28161 فاطمه دروگر 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28162 مریم دروگر 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28163 اکرم دروگربندارخیلی 1373 علوم پايه زمین شناسی
28164 نسرین دروگرمقدم 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28165 شریفه دروگری 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28166 محمد دروگریان 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی
28167 امنه درویش 1382 علوم رياضي ریاضی محض
28168 امنه درویش 1387 علوم رياضي ریاضی محض
28169 سیامک درویش 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
28170 مسعود درویش اسکندری 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28171 طیبه درویش پورکاخکی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28172 فاطمه درویش زاده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28173 محمدجواد درویش زاده کاخکی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28174 معصومه درویش سرایان 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28175 مرجان درویش سنگنوئی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
28176 مسعود درویش گنجی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
28177 محمدحسین درویش نارنج بن 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28178 سو نا درویش پسند 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
28179 المیرا درویش رحیمی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28180 علی درویش زاده 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28181 علیرضا درویش زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28182 فاطمه درویش زاده 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
28183 مجتبی درویش زاده 1384 دامپزشكي دامپزشکی
28184 محمد درویش زاده 1378 علوم رياضي ریاضی محض
28185 محمد درویش زاده 1382 علوم رياضي ریاضی محض
28186 محمدعلی درویش زاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28187 محمدکاظم درویش زاده 1382 علوم پايه فیزیک
28188 راضیه درویش زاده ایوری 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28189 اعظم درویش نای 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28190 جواد درویشی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28191 حمیدرضا درویشی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
28192 سمیه درویشی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28193 عفت درویشی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
28194 علی درویشی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28195 غلام درویشی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28196 محمدعلی درویشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28197 مرضیه درویشی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28198 مهدی درویشی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
28199 نجمه درویشی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28200 نرگس درویشی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 23374522