راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,910

نمایش موارد : 28101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28101 مجتبی دلاوری پاریزی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28102 غلام حسین دلاوری راد 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28103 میرمسعود دلاوری لطف اباد 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28104 فاطمه دلاوری نیدر 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28105 حمید دلاوری هروی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28106 محدثه دلاوریان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
28107 علیرضا دلباز 1390 علوم رياضي آموزش ریاضی
28108 مریم دلبر 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28109 ابراهیم دلبری 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
28110 اعظم دلبری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28111 حسن دلبری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28112 حسن دلبری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28113 حسین دلبری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
28114 زهرا دلبری 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
28115 زهرا دلبری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28116 زهره دلبری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28117 سمیه سادات دلبری 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28118 سیدحسین دلبری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
28119 سیدمحمد دلبری 1369 علوم اداري واقتصاد مديريت
28120 سیدمرتضی دلبری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28121 سیدمهدی دلبری 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28122 علیرضا دلبری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
28123 محمد دلبری 1366 علوم رياضي آمار
28124 محمد دلبری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28125 محمدرضا دلبری 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
28126 محمدرضا دلبری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28127 هادی دلبری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
28128 هادی دلبری 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28129 سمیرا دلبری مرغزار 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28130 سمیه دلبسته 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28131 احمد دلپسند 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28132 اعظم دلپسند 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28133 جواد دلپسند 1375 علوم رياضي ریاضی
28134 سیدمهدی دلجو 1386 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
28135 نسیم دلجویان 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28136 محمد دلخانی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28137 زهرا دلخسته 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
28138 عبدالرحمن دلخواه 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
28139 علی اصغر دلخواه 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
28140 حسن دلخوش 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28141 ربابه دلخوش 1386 هنر نيشابور كارداني باستانشناسي
28142 علی دلخوش 1367 مهندسي برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
28143 علی دلخوش 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28144 علی دلخوش 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28145 فهیمه دلخوش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28146 محمد دلخوش 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28147 زینب دلخوش بایگی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28148 رضا دلدار 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28149 علی محمد دلدار 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28150 فائزه دلدار 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28151 محمد دلدار 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28152 مهدیه دلدار 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28153 جواد دلدارابدال آباد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28154 اعظم دلدارابدال آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28155 پوران دلدارابدال آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28156 زکیه دلدارزیارت 1380 علوم رياضي ریاضی محض
28157 فاطمه دلدارسارونی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
28158 فاطمه دلدارفروتقه 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28159 مرضیه دلدارنوق 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28160 محمد دلداری سیوکی 1364 مهندسي عمران روستايي
28161 نرگس دلداری سیوکی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28162 عبدالرحیم دلداری کلاته خوئی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28163 محمد دلربائی بردسکن 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28164 علی اصغر دلربای قوچان عتیق 1350 علوم پايه دبیری زمین شناسی
28165 حسن دلروز 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28166 فرشته دلسوززاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28167 علی رضا دلسوزکلاتی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28168 پیمان دلشاد 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
28169 حسین دلشاد 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28170 زهرا دلشاد 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
28171 عباس دلشاد 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28172 عبدالوهاب دلشاد 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28173 فرحناز دلشاد 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28174 فرهاد دلشاد 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28175 فریبا دلشاد 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28176 فیروز دلشاد 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28177 مجید دلشاد 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28178 الهام دلشادغلامی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
28179 فرشته دلشادغلامی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28180 محمد دلشادغلامی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
28181 عبدالواحد دلشادلاجی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28182 محسن دلشادنوقابی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28183 مهسا دلشادنوقابی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
28184 فریبا دلشادی بزدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28185 وحید دلشادی سلجوقی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28186 لیلا دلفان 1383 هنر نيشابور نقاشی
28187 محمود دلفان 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
28188 شهرام دلفانی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28189 محمد دلفراز 1386 مهندسي مهندسی شیمی
28190 احسان دلفروز 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان انگلیسی
28191 سپیده دلفروزی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28192 زهرابی بی دلقندی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28193 سیده سعیده دلقندی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28194 فائزه دلقندی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
28195 محمدمهدی دلقندی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28196 مهدی دلقندی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
28197 مهدیار دلکش 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28198 مرتضی دلکش املشی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
28199 نجمه دلکلاله 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 21623141