راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 50 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,643

نمایش موارد : 28101 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28101 محمدرضا خاکشور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
28102 محمدمهدی خاکشور 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28103 مرضیه خاکشور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28104 مصطفی خاکشور 1376 علوم رياضي آمار
28105 معصومه خاکشور 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
28106 ملیحه خاکشور 1379 علوم پايه زمین شناسی
28107 ولی خاکشور 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28108 وحید خاکشور قره سو 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
28109 حدیثه خاکشورامان آباد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28110 مهری خاکشورایدلیکی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28111 ناصر خاکشورایدلیکی 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
28112 منیره خاکشورجعفرآبادی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28113 بهزاد خاکشوررودی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28114 زهرا خاکشورسه یک آب 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28115 طاهره خاکشورطرقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28116 رضا خاکشورفاروجی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28117 سمیه خاکشورفاروجی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28118 مرتضی خاکشورفاروجی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28119 عاطفه خاکشورقره سو 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28120 محسن خاکشورقره سو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28121 محمد خاکشورکامه علیا 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
28122 زهرا خاکشورمقدم 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28123 زهرا خاکشورمقدم 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
28124 محمد خاکشورمکی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28125 فرزانه خاکشوری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28126 علی خاکنژاد 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28127 ملیحه خاکنه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28128 حسن خاکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28129 صادق خاکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
28130 فاطمه خاکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
28131 گودرز خاکی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28132 محمدحسن خاکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28133 مریم خاکی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28134 نسرین خاکی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28135 وهب خاکی 1355 كشاورزى علوم زراعی
28136 مهران خاکی جامعی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28137 زینب خاکی داودی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28138 محسن خاکی زمانی 1368 مهندسي مهندسی عمران
28139 خدیجه خاکی فرخد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28140 طیبه خاکی نژاد 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
28141 علی اکبر خاکی نژاد 1368 علوم پايه دبیری شیمی
28142 زهرا خاکی یادگار 1387 مهندسي مهندسی شیمی
28143 سمانه خاکی یادگار 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
28144 سمیه خاکی یادگار 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28145 عبدالرحمن خال لی زاده 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28146 محمدرضا خالدار 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28147 سیاوش خالدان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28148 آسیه خالدی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
28149 اعظم خالدی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
28150 ام البنین خالدی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
28151 زهرا خالدی 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
28152 سمیه خالدی 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
28153 علی اکبر خالدی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28154 علی اکبر خالدی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
28155 کرامت الله خالدی 1389
28156 محمدحسن خالدی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28157 محمدحسن خالدی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28158 مرضیه خالدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
28159 مهدی خالدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28160 نیما خالدی 1391 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
28161 ابراهیم خالصی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28162 اشرف خالصی 1355 كشاورزى علوم زراعی
28163 زهرا خالصی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28164 ساجده خالصی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28165 محسن خالصی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28166 محمود خالصی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28167 محمود خالصی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28168 مرضیه خالصی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
28169 مریم خالصی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
28170 مطهره خالصی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
28171 مهسا خالصی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28172 سمیرا خالصی بنهنگی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
28173 احمد خالصی زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
28174 مینو خالصی مقدم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28175 سعیده خالصی مقدم قائن 1378 علوم پايه زمین شناسی
28176 محمدرضا خالق 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28177 معصومه خالق زاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28178 علی خالق زاده بیگ 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28179 زهره خالق آبادیان علاف 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
28180 زهره خالق ابادیان علاف 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28181 مریم خالق پرست 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
28182 امید خالق پناه 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
28183 زهرا خالق پناه بوانلو 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28184 الهام خالق پناه نوقابی 1385 علوم رياضي آمار
28185 الهام خالق پناه نوقابی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
28186 محمدعلی خالق پور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28187 علی خالق خواه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
28188 مروارید خالق دوست 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28189 افسانه خالق نژاد 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
28190 سعید خالق نژاد 1390
28191 طاهره خالق نیا 1367 علوم پايه دبیری شیمی
28192 مجید خالق نیای رشتخوار 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28193 عاطفه خالق نیای رشخوار 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28194 نرگس خالق نیای رشخوار 1388
28195 آتنا خالقی 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
28196 آذین خالقی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
28197 اتنا خالقی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
28198 الهام خالقی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33789986