راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,876

نمایش موارد : 28101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
35946 اردوان ذوالفقاران 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
48211 اردوان ذوالفقاران 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
89528 آسیه ذوالفقاران کرمانی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
104209 علی گل ذوالفقارخانی 1362 علوم پايه دبیری فیزیک
64070 احمد ذوالفقاری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
81785 الهام ذوالفقاری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
100386 امین ذوالفقاری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
50014 جمیله ذوالفقاری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45445 حسن ذوالفقاری 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58067 حسن ذوالفقاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
101864 حمید ذوالفقاری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49379 راضیه ذوالفقاری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70610 رعنا ذوالفقاری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62887 زهرا ذوالفقاری 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
79635 زهرا ذوالفقاری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
81825 زهرا ذوالفقاری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94741 زهرا ذوالفقاری 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
92003 زهراسادات ذوالفقاری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
70470 زینب ذوالفقاری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
77920 سکینه ذوالفقاری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91453 سمیه ذوالفقاری 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
85087 سیدمحمدرضا ذوالفقاری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
68117 طاهره ذوالفقاری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
97953 علی ذوالفقاری 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55311 علیرضا ذوالفقاری 1376 علوم پايه فیزیک
46018 غلامرضا ذوالفقاری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
97424 فاطمه ذوالفقاری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60756 فرانک ذوالفقاری 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
42368 فردین ذوالفقاری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28549 فرشته ذوالفقاری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
47198 قدیر ذوالفقاری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
49454 کاظم ذوالفقاری 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
40150 محمد ذوالفقاری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41918 محمد ذوالفقاری 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
75156 محمد ذوالفقاری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
78936 محمد رضا ذوالفقاری 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31086 محمدابراهیم ذوالفقاری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50258 محمدجواد ذوالفقاری 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
62409 محمدرضا ذوالفقاری 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
44332 مرضیه ذوالفقاری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
90943 مرضیه ذوالفقاری 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
63925 مریم ذوالفقاری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
77947 مریم ذوالفقاری 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
50915 مهدی ذوالفقاری 1375 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62486 مهدی ذوالفقاری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33602 نرگس ذوالفقاری 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
61549 وجیهه ذوالفقاری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62377 مجید ذوالفقاری مقدم 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71078 آمنه ذوالفقاری نقندر 1381 علوم پايه زمین شناسی
41747 قدرت ذوالفقاری پور 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
46859 فاطمه ذوالفقاری ده ارباب 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
59440 لیلا ذوالفقاری زوارم 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
65858 رسول ذوالفقاری سرآسیا 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62788 کنیز ذوالفقاری طبق سری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36361 حسین ذوالفقاری عزیزی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47918 حسین ذوالفقاری عزیزی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43100 جواد ذوالفقاری فریدونکنار 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
37168 زهرا ذوالفقاری محمدآبادی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
78029 اعظم ذوالفقاری منظری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
74128 سمانه ذوالفقاری منظری 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62258 زهرا ذوالفقاری نقندر 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32940 نیره ذوالفقاری نقندر 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59763 سارا ذوالفقاریان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33141 صدیقه ذوالقدر 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
39845 مهری ذوالقدر 1370 علوم رياضي آمار
46329 جعفر ذوالقدریها 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
61246 مجید ذوقدار مقدم 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
94511 المیرا ذوقدارمقدم 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36636 سیمین ذوقدارمقدم 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
84711 علی ذوقدارمقدم 1385 علوم پايه فیزیک
49676 مجید ذوقدارمقدم 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
76902 مهدی ذوقدارمقدم 1383 علوم رياضي آمار
92138 مهدی ذوقدارمقدم 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
67861 احمد ذوقی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
102658 حسن ذوقی 1363 مهندسي عمران روستايي
90330 سمیه ذوقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
103535 سمیه ذوقی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86440 علی ذوقی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
42670 فرهاد ذوقی 1371 علوم رياضي آمار
58069 طاهره ذوقی سوران 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
32327 علی اصغر ذوقی برزشی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94408 الهام ذوقی بیلندی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78992 عصمت ذوقی بیلندی 1383 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
73717 محمد ذوقی بیمرغی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50752 محمد ذوقی پاتاوانی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58068 ازاده ذوقی تالی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
33010 بابک ذوقی توتکابنی 1366 كشاورزى زراعت
62119 آسیه ذوقی خبوشانی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51531 محبوبه ذوقی سوران 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61117 احمد ذوقی شوکت آباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
87335 احمد ذوقی شوکت آباد 1364 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
100166 منصور ذوقی فر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
78407 الهه ذوقی فیاض 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50945 زهره ذوقی کاخکی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
58070 نازنین ذونعمت کرمانی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31960 فرزانه ذویچی ترک 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
96835 سمیه السادات ذه تاب 1388 علوم رياضي آموزش ریاضی ( آموزش محور )
90659 مژگان ذهابی 1386 هنر نيشابور كارداني باستانشناسي
46718 کمال ذهبکاراقدم 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
92512 احسان ذهبی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18924920