راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 78,556

نمایش موارد : 28101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
84167 اسماعیل دهقان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
96043 اسماعیل دهقان 1388 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
78218 اکرم دهقان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
95397 اکرم دهقان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68493 الهام دهقان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86965 الهام دهقان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82235 الهه دهقان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34183 بابک دهقان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
44271 براتعلی دهقان 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
34751 ثریا دهقان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
58056 جواد دهقان 1377 علوم رياضي ریاضی محض
38646 حسن دهقان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
47476 حسن دهقان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
88068 حسن دهقان 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53403 حسین دهقان 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58057 حمیدرضا دهقان 1377 علوم رياضي آمار
86854 داود دهقان 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
94978 رضا دهقان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68494 زهرا دهقان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99234 زهرا دهقان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
69058 سکینه دهقان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
82402 سمیه دهقان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
85776 طیبه دهقان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
67967 عبدالله دهقان 1380 علوم پايه فیزیک
44346 عبدالمطلب دهقان 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
94588 عطیه دهقان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31543 علی دهقان 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34978 عیسی دهقان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29872 غلامعلی دهقان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50885 فاطمه دهقان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
53807 فاطمه دهقان 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
60193 فاطمه دهقان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
42528 فتح اله دهقان 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
87334 کلثوم دهقان 1385 هنر نيشابور كارداني باستانشناسي
63187 محبوبه دهقان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
101942 محدثه دهقان 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
31671 محمدحسین دهقان 1366 علوم رياضي آمار
43416 محمدحسین دهقان 1372 علوم رياضي آمار
58058 محمدرضا دهقان 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
44520 مریم دهقان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
100006 مریم دهقان 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
55297 معصومه دهقان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
105369 معصومه دهقان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
32060 مهرداد دهقان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
39658 ناصر دهقان 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33501 ناصرالدین دهقان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
73458 ناهید دهقان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
55298 هادی دهقان 1376 علوم پايه زمین شناسی
92866 هادی دهقان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
42450 هاشم دهقان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
58060 مریم دهقان آیسک 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58059 معصومه دهقان اصطجرودی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54236 زین الدین دهقان اف 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33687 جواد دهقان بردبار 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
89609 پریسا دهقان بنادکی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
79370 حمید دهقان بنادکی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
93040 معصومه دهقان بنادکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
58061 مهدی دهقان بنادکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77787 مهدیه دهقان بنادکی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
46768 مهدی دهقان به آبادی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97536 علیرضا دهقان بهابادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
45492 معصومه دهقان بهابادی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
55299 شهرام دهقان بیدختی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
101708 پریسا دهقان پور 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60256 سرور دهقان پور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
101965 فرزانه دهقان پور 1389 علوم پايه زمین شناسی
82739 زهرا دهقان پورحاجی آبادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
96353 مجتبی دهقان پورشهرضائی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
30546 محبوبه دهقان پورفراشاه 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
83985 محمدرضا دهقان پورماهانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
103496 الهه دهقان تنها 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
102700 سحر دهقان تنها 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
37858 مسعود دهقان حسام پور 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52925 صدیقه دهقان حسن ابادی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
46659 مسعود دهقان حسین آبادی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
57069 مسعود دهقان حسین آبادی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
65626 فریبا دهقان حصار 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
99289 مجتبی دهقان حصار 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
89848 الهام دهقان حقیقی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
31959 فرح ناز دهقان حقیقی لطف اباد 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
43908 مهدی دهقان خادری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
55300 هادی دهقان دهمیانی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
61987 سیدمحمد دهقان دهنوی 1378 علوم رياضي آمار
76763 سهیلا دهقان زاده 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95274 سهیلا دهقان زاده 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54120 محمدرضا دهقان زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
63302 مریم دهقان زاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
84883 مسعود دهقان زاده 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
101761 مهناز دهقان زاده 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
95524 اعظم دهقان زاده ثانی آبادی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
80680 محمدعلی دهقان زاده طرقبه 1384 مهندسي مهندسی شیمی
101985 مریم دهقان زاده قاینی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
69484 هادی دهقان زاده کلاته اسماعیل خان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84875 محمود دهقان زاده کلاته اسماعیلخان 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
88805 محبوبه دهقان زیبد 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
104554 محبوبه دهقان زیبد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
95287 سیده مهدیه دهقان سرخ آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
85995 بی بی صفیه دهقان سرخ ابادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
78117 سیده مهدیه دهقان سرخ ابادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
61655 روح الله دهقان سرند 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 20305586