راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,229

نمایش موارد : 28101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
29784 حسین ذاکری چنار 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
82492 حامد ذاکری خلیل اباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65031 زکیه ذاکری خمی 1379 علوم پايه زمین شناسی
61341 مرضیه ذاکری دولت آباد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44614 احمد ذاکری راد 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72806 پریسا ذاکری رودی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
39491 عاطفه ذاکری رودی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
73548 عالیه ذاکری رودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53659 زهرا ذاکری سنطه 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
46293 محمد ذاکری سیس 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86539 سیده فاطمه ذاکری شاندیز 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66065 فاطمه ذاکری فرد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
60303 مرضیه ذاکری قادی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
45216 علی ذاکری کلات 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
58068 نجیبه ذاکری میاب 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
40606 ابومحمد ذاکری میراباد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
39973 عیسی ذاکری نسب 1370 علوم پايه زمین شناسی
30528 امیر ذاکریان 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
101954 راضیه ذاکریان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
38248 محسن ذاکریان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
72928 فاطمه ذاکریان مقدم 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
66260 معصومه ذاکریان مقدم 1380 علوم پايه زمین شناسی
83894 معصومه ذاکریان مقدم 1385 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
71081 زینب ذاکرین پور 1381 علوم پايه زمین شناسی
69168 زهره ذباح 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
62106 محبوبه ذبیح حسینیان 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
78846 کاظم ذبیح الهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31712 اکرم ذبیح حسینیان 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
31380 سیدجواد ذبیح نژاد 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
87263 بی بی عطیه ذبیح نیا مقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
83613 عاطفه سادات ذبیح نیامقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
66749 آتنا ذبیحی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
42422 اسماعیل ذبیحی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
65755 اعظم ذبیحی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90656 الهه سادات ذبیحی 1386 هنر نيشابور كارداني باستانشناسي
36184 امیرحسین ذبیحی 1368 مهندسي مهندسی برق - کنترل
64493 جواد ذبیحی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
79654 جواد ذبیحی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
104487 حسن ذبیحی 1361 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
36525 حمید ذبیحی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
77631 رضا ذبیحی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92416 رضا ذبیحی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
32326 سمانه ذبیحی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
74244 سوگل ذبیحی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
100499 سیدجواد ذبیحی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
77089 سیدمحسن ذبیحی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96991 سیدمحسن ذبیحی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
100423 سیدهادی ذبیحی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
75866 عاطفه ذبیحی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
102029 عاطفه ذبیحی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55307 عطیه ذبیحی 1376 علوم پايه فیزیک
89134 عمران ذبیحی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
95100 فاطمه ذبیحی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55308 فرزانه ذبیحی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39508 محسن ذبیحی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
69620 محمد ذبیحی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
97987 محمود ذبیحی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69118 مرضیه ذبیحی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
81901 مرضیه ذبیحی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
62016 مریم ذبیحی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67728 مریم ذبیحی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
83963 مریم ذبیحی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
98760 مریم ذبیحی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49053 معصومه ذبیحی 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
83972 مهدی ذبیحی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
88835 مهری ذبیحی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
104122 نصرت ذبیحی 1353 كشاورزى صنایع غذایی
36717 یحیی ذبیحی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
58069 اعظم ذبیحی هدک 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32870 محمد ذبیحی تربتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
101551 علیرضا ذبیحی حصاری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
55309 نرجس خاتون ذبیحی حصاری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
73115 رقیه ذبیحی خرق 1382 علوم پايه زمین شناسی
88131 رقیه ذبیحی خرق 1386 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
55310 حمیدرضا ذبیحی زاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33742 محسن ذبیحی زاده 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
78896 مهدی ذبیحی زاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
43494 ناهید ذبیحی زاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
73026 فاطمه ذبیحی زوارم 1382 علوم پايه زمین شناسی
88095 فاطمه ذبیحی زوارم 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
84095 حمید ذبیحی فرزقی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
86895 هدی ذبیحی فیض آباد 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
97633 فهیمه ذبیحی فیض آبادی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
73749 سمانه ذبیحی فیض ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
87065 فائزه ذبیحی فیض ابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
84663 مهدیه ذبیحی مایوان 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90205 آیدا ذبیحی مداح 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
104197 ایدا ذبیحی مداح 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
46778 سعید ذبیحی مداح 1373 علوم رياضي ریاضی
52607 سیدمحمد ذبیحی مداح 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
71827 سیدمحمد ذبیحی مداح 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
87194 سمیرا ذبیحی مظفرآباد 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47121 علی ذبیحی مقدم 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55311 نرگس ذبیحی مقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45662 محمد ذبیحی نسب 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
91836 رباب ذبیحی نیشابوری 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42616 کبری ذبیحی ولوجایی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
69343 سیدعلیرضا ذبیحیان 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
43505 فاطمه ذبیحیان 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
30015 یاسمن ذبیحیان 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19164274