راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,849

نمایش موارد : 28101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92336 منصوره دهقانی محمدآبادی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60977 مهری دهقانی محمدآبادی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
36263 حسین دهقانی محمدابادی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84459 فرشته دهقانی محمدابادی 1385 علوم پايه فیزیک
42665 محمدتقی دهقانی محمدابادی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
58060 رضا دهقانی مقدم 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
87240 محسن دهقانی نیشابوری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
100864 محسن دهقانی نیشابوری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
100114 محمد دهقانی نیشابوری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
100519 زینب دهقانی وردنجانی 1389 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
103470 الناز دهقانیان 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
73573 الهام دهقانیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
84845 ناصر دهقانیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
94882 حمید دهقانیان حقیقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
78392 هانیه دهقانیان حقیقی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
36979 علی دهگاهی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
82975 نرگس دهگاهی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38219 فریبا دهلوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
97232 طیبه دهمرده قلعه نو 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
31895 غلامرضا دهملائیان 1366 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
29767 مریم دهملائیان 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
94998 فاطمه دهمیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61097 ویدا دهناد 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
74763 الهام دهنوئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
91436 احسان دهنوخلجی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
31545 علی دهنوخلجی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48257 مسعود دهنوخلجی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60802 حسین دهنوعلیان 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
43845 اذر دهنوی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58061 اعظم دهنوی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
85564 اعظم دهنوی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
58062 جلیل دهنوی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28797 حجت اله دهنوی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
87924 حسن دهنوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
66102 حمید دهنوی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92155 داود دهنوی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
74046 زهرا دهنوی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50801 زهره دهنوی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69119 زهره دهنوی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
66884 سمیه دهنوی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
50713 سیدجواد دهنوی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48057 عبدالله دهنوی 1373 مهندسي آتشنشاني
47671 فاطمه دهنوی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
101442 فاطمه دهنوی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58063 فرشته دهنوی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63181 فروغ دهنوی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94885 فریده دهنوی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42474 محسن دهنوی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34979 محمدنبی دهنوی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
76869 محمود دهنوی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68393 مریم دهنوی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
86409 مریم دهنوی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
66103 مسعود دهنوی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28798 معصومه دهنوی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
100850 مهدی دهنوی 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
58064 نجمه خاتون دهنوی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52835 وحید دهنوی 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
53189 هاشم دهنوی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
78713 زینب دهوئی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
79245 سمانه دیاری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
83946 ابراهیم دیانت 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
30173 محمدجلال دیانت 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
35384 محمدجواد دیانت 1367 علوم رياضي آمار
63371 مریم دیانت 1379 علوم پايه زمین شناسی
88196 ملاحت السادات دیانت 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
47934 زهرا دیانتی راد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58065 خدیجه دیانتی نیت 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
70615 زینب دیانتی نیت 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45887 علی دیانی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
99992 محمد جواد دیانی 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
34090 محمدمهدی دیانی 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
41430 محمدمهدی دیانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49458 مهدی دیانی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50143 نوشین دیانی 1374 علوم رياضي ریاضی
32469 علی رضا دیانی نژاد 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
93569 مهدی دیبا 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
34116 معصومه دیبائی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
46789 جواد دیباج 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58066 سیدحسن دیباجی فروشانی 1377 علوم پايه فیزیک
35297 امیر دیبایی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
101648 بهناز دیبایی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70758 مهدی دیداب 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52295 زهره دیدار 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65119 مریم دیدار 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60653 محسن دیدبان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
80104 هانیه دیدگر 1384 علوم رياضي ریاضی محض
50068 محبوبه دیده بان 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
55302 طاهره دیده بان سنجدکی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
76321 حسین دیده خانی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52735 علی دیده کار 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
99326 سیده سعیده دیده کنان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
87595 فاطمه دیده ور 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
85076 امین دیرانلو 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
103868 امین دیرانلو 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
55303 محسن دیرانلو 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
69432 مرتضی دیرانلو 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77205 مریم دیرانلو 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63220 مرتضی دیرانلوئی کرد 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69696 عیسی دیرنده 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
75105 عزت دیزآبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19547870