راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,512

نمایش موارد : 28101 تا 97

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28101 محمدرضا حیدری 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28102 محمدرضا حیدری 1392 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
28103 محمدعلی حیدری 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
28104 محمدمهدی حیدری 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28105 مرتضی حیدری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
28106 مرضیه حیدری 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28107 مرضیه حیدری 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
28108 مرضیه حیدری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28109 مرضیه حیدری 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
28110 مریم حیدری 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
28111 مریم حیدری 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28112 مریم حیدری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28113 مریم حیدری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28114 مریم حیدری 1388
28115 مریم حیدری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28116 مریم حیدری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28117 مژگان حیدری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28118 مصطفی حیدری 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28119 مصطفی حیدری 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28120 مصطفی حیدری 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - تاریخ وتمدن اسلامی
28121 مصطفی حیدری 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28122 معصومه حیدری 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28123 معصومه حیدری 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
28124 معصومه حیدری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28125 معین حیدری 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28126 ملیحه حیدری 1375 علوم پايه زمین شناسی
28127 ملیحه حیدری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28128 ملیحه حیدری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28129 منصوره حیدری 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28130 مونس حیدری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28131 مهدی حیدری 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
28132 مهدی حیدری 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28133 مهدی حیدری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
28134 مهدی حیدری 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28135 مهدیه حیدری 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28136 مهناز حیدری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28137 نجمه حیدری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28138 نرگس حیدری 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28139 نسرین حیدری 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
28140 نعمت اله حیدری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28141 نورحسن حیدری 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
28142 نوید حیدری 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28143 نوید حیدری 1392 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
28144 وجیهه حیدری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28145 وحید احمد حیدری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
28146 ولی اله حیدری 1374 دامپزشكي دامپزشکی
28147 ویدا حیدری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28148 هاجر حیدری 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
28149 هادی حیدری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28150 هادی حیدری 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28151 هاشم حیدری 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28152 هاله حیدری 1375 علوم پايه زیست شناسی
28153 هانیه حیدری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
28154 هدا حیدری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28155 هدی حیدری 1383 علوم پايه فیزیک
28156 هدیه حیدری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28157 یداله حیدری 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28158 احمدرضا حیدری پورکمال آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28159 علی حیدری خرقی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
28160 حمیدرضا حیدری نقندر 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28161 زهرا حیدری آبروان 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
28162 راضیه حیدری آقداش 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
28163 خدیجه حیدری آقدرق 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28164 محمدرضا حیدری ابجهان 1376 علوم رياضي آمار
28165 عذری حیدری ابروان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28166 ناهید حیدری اسبوئی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28167 مریم حیدری امقانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28168 حسینئ حیدری باب دهوئی 1393 الهيات شهيد مطهري فلسفه
28169 محمود حیدری بافقی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28170 سیدجواد حیدری بایگی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
28171 سیده مریم حیدری برکادهی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28172 مجتبی حیدری بفروئی 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28173 سحر حیدری بکاولی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
28174 فاطمه حیدری بویمرغی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28175 سینا حیدری بیگوند 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28176 جواد حیدری پور 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28177 سجاد حیدری پور 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28178 فاطمه حیدری پور 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28179 فهیمه حیدری پور 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
28180 محمد حیدری پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28181 محمد حیدری پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
28182 منا حیدری پور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28183 منا حیدری پور 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28184 مهرآفرین حیدری پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
28185 رضا حیدری پورکشکوئی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
28186 اکبر حیدری تاشه کبود 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
28187 سمیه حیدری توپکانلو 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28188 فاطمه حیدری توپکانلو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
28189 فاطمه حیدری توپکانلو 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
28190 سیدحامد حیدری ثانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28191 سیدرضا حیدری ثانی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
28192 بهناز حیدری جاغرق 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28193 بهناز حیدری جاغرق 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28194 علی رضا حیدری جاغرق 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28195 روح انگیز حیدری جامع بزرگی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
28196 حسن حیدری جامی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28197 سمیه حیدری جهان آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36226829