راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگان



تمام موارد یافت شده : 85,781

نمایش موارد : 28101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28101 مریم خواجه پور 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
28102 مژگان خواجه پور 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28103 منیژه خواجه پور 1354 علوم پايه شیمی
28104 بی نظیر خواجه پورتادوانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
28105 حمیدرضا خواجه ترشیزی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28106 محمد خواجه حسینی 1366 كشاورزى زراعت
28107 عفت خواجه رضایی شهری 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
28108 حسن خواجه روشنایی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28109 زهره خواجه روشنایی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28110 نرجس خواجه روشنایی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
28111 نرجس خواجه روشنایی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
28112 مهلا خواجه زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28113 زهره خواجه زاده قنبرآبادی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
28114 نسرین خواجه زاده قنبرابادی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28115 مصطفی خواجه زاده نامقی 1385 علوم پايه زمین شناسی
28116 مرتضی خواجه سرخو 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
28117 محمدرضا خواجه سرده ئی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28118 پیمان خواجه غیاثی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
28119 کلثوم خواجه فریز 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28120 سعید خواجه کرم الدین 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28121 الیاس خواجه کریمی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
28122 عبدالغفور خواجه کریمی ریزه ئی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28123 کاظم خواجه کلائی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28124 اکرم خواجه گلستانه 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
28125 حسن خواجه گی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28126 محدثه خواجه گی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28127 وحید خواجه محمدی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
28128 سیدرضا خواجه محمدیلر 1365 علوم رياضي آمار
28129 امیرمحمد خواجه محمودآبادی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28130 ریحانه خواجه میرزافیض آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28131 وحیده خواجه میرزافیض ابادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28132 زهرا خواجه میری 1382 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
28133 رضا خواجه نائینی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28134 فاضله خواجه نبی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
28135 طاهره خواجه نژاد 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28136 نوراحمد خواجه نژاد 1369 علوم پايه زمین شناسی
28137 الهام خواجه نصیری 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28138 ایمان خواجه نصیری 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28139 سمیرا خواجه نصیری 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28140 محمودرضا خواجه نصیری 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28141 بنفشه خواجه نظر 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28142 زینت خواجه نیا 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
28143 محمدرضا خواجه نیازآبادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
28144 رفعت خواجه یار 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28145 مرضیه خواجه یزدی 1377 علوم پايه زمین شناسی
28146 مرضیه خواجه یزدی 1381 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
28147 منصوره خواجه یزدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28148 امین خواجه’ 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
28149 فاطمه خواجه’ 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28150 محسن خواجی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28151 مرتضی خواجی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28152 اکرم خوارزمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
28153 زهراویدا خوارزمی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28154 زینت خوارزمی خراسانی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
28155 سوسن خوارزمی طوسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28156 ناصر خواستار 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
28157 نسرین خواستار 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28158 میلاد خواستاربروجنی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
28159 اشرف خواستی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28160 علی خواص 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28161 سمیرا خواصی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28162 سیدکامران خواصی 1367 علوم رياضي آمار
28163 افسانه خوافی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28164 حسام خوافی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28165 صدیقه خوافی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28166 فاطمه خوافی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
28167 میترا خوافی 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28168 احسان خوافی پور 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
28169 احسان خوافی پور 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
28170 الهام خوافی پور 1375 علوم رياضي آمار
28171 عصمت خوافی حسن ابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28172 مریم خوافی ماشی 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
28173 نورالله خوافی ماکو 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28174 اکرم خواک 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28175 زهرا خواک 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28176 زهره خواک 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28177 علیرضا خواک 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28178 معصومه خواک 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28179 معصومه خواک 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
28180 زینب خوانساری 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
28181 عطیه خوانساری بروجردی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28182 زهره خوانکی 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28183 طاهره خوانی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
28184 علی خوانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28185 موسی خوانی 1362 علوم پايه دبیری شیمی
28186 محّمد خوانی صاریانی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
28187 محمّد خوانی صاریانی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
28188 سیدعلی خوانیکی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28189 سیدمحمدامین خوانیکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28190 سیدمحمدامین خوانیکی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28191 آیدا خوئی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28192 ساسان خوئی 1392 پردیس دانشگاهی روابط بین اللمل (آموزش محور)
28193 سیدحمید خوئی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28194 شیرین خوئی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
28195 مصطفی خوئی تربقان 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
28196 سعید خوئی سامانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28197 قربانعلی خوئینی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
28198 مسعود خوئینی ها 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28199 معصومه خوب 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28200 زهرا خوب فکر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 28229697