راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 72 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 88,237

نمایش موارد : 28101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28101 ناصر خسروبگی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28102 رضا خسروبیگی برچلوئی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
28103 رضا خسروبیگی برچلویی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
28104 فرنوش خسروپناه 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28105 فرنوش خسروپناه 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
28106 امیر خسروپور 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28107 حسن خسروپور 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
28108 حمید خسروپور 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28109 حمیدرضا خسروپور 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28110 ساناز خسروپور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
28111 فیروزه خسروپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28112 مریم خسروپور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28113 امین خسروپور طهرانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28114 لقمان خسروپوراذر 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28115 مجید خسروپورخادر 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28116 بهاره خسروپورطهرانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28117 محمدحسین خسروتاج 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28118 احسان خسروجردی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
28119 اعظم خسروجردی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28120 الهام خسروجردی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28121 الهه خسروجردی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28122 امیر خسروجردی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28123 تورج خسروجردی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
28124 حسن خسروجردی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
28125 حسین خسروجردی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28126 حمید خسروجردی 1375 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28127 حمیدرضا خسروجردی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28128 راحله خسروجردی 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
28129 راضیه خسروجردی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28130 رخشا خسروجردی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
28131 رضا خسروجردی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
28132 زهرا خسروجردی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28133 سروش خسروجردی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28134 سعید خسروجردی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
28135 سیما خسروجردی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28136 شیما خسروجردی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28137 طاهره خسروجردی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28138 غزاله خسروجردی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
28139 فاطمه خسروجردی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28140 فرهاد خسروجردی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28141 مجتبی خسروجردی 1374 علوم پايه زمین شناسی
28142 محبوبه خسروجردی 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
28143 محمد خسروجردی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28144 محمد خسروجردی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28145 محمود خسروجردی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28146 موسی الرضا خسروجردی 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28147 ناهید خسروجردی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28148 وجیهه خسروجردی 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
28149 یاسمن خسروجردی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
28150 ایرج خسروداد 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28151 رضا خسروداد 1371 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
28152 سارا خسروشاهی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28153 سارا خسروشاهی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
28154 عادل خسروشاهی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
28155 محمدابراهیم خسروشاهی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28156 مریم خسروشاهی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28157 حسین خسروشیری 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28158 سمیّه خسروشیری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28159 علی خسروشیری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28160 علی خسروشیری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28161 زهرا خسروفر 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
28162 سیدمحمدرضا خسروفر 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28163 سمانه خسرومنش 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28164 هادی خسرومنش 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28165 لیلا خسرومهر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28166 ریحانه خسرونژاد 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28167 سیدمصطفی خسرونژاد 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28168 سیدمصطفی خسرونژاد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
28169 مریم خسرونژاد 1357 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28170 ضحی خسرونژاددهمیانی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28171 آمنه خسروی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28172 آمنه خسروی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
28173 ا یمان خسروی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
28174 ابراهیم خسروی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28175 احمد خسروی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
28176 اکرم خسروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28177 الهام خسروی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
28178 الهه خسروی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28179 امید خسروی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28180 امین خسروی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28181 انیسه خسروی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28182 ایمان خسروی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
28183 بهاره خسروی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28184 بهجت خسروی 1363 علوم پايه علوم جانوری
28185 بهروز خسروی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28186 بهناز خسروی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28187 پروانه خسروی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28188 پروین خسروی 1377 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
28189 تقی خسروی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28190 ثمانه خسروی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28191 جلال خسروی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
28192 حسن خسروی 1364 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28193 حسن خسروی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28194 حسن خسروی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28195 حسنعلی خسروی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28196 حسین خسروی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28197 حسین خسروی 1372 علوم پايه زمین شناسی
28198 حسین خسروی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28199 حسین خسروی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 31177790