راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,763

نمایش موارد : 28101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
85563 اعظم دهنوی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
58062 جلیل دهنوی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28797 حجت اله دهنوی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
87922 حسن دهنوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
66102 حمید دهنوی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92149 داود دهنوی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
74046 زهرا دهنوی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50801 زهره دهنوی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69119 زهره دهنوی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
66884 سمیه دهنوی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
50713 سیدجواد دهنوی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48057 عبدالله دهنوی 1373 مهندسي آتشنشاني
47671 فاطمه دهنوی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
101422 فاطمه دهنوی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58063 فرشته دهنوی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63181 فروغ دهنوی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94878 فریده دهنوی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42474 محسن دهنوی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34979 محمدنبی دهنوی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
76869 محمود دهنوی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68393 مریم دهنوی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
86407 مریم دهنوی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
66103 مسعود دهنوی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28798 معصومه دهنوی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
100833 مهدی دهنوی 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
58064 نجمه خاتون دهنوی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52835 وحید دهنوی 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
53189 هاشم دهنوی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
78713 زینب دهوئی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
79244 سمانه دیاری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
83945 ابراهیم دیانت 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
30173 محمدجلال دیانت 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
35384 محمدجواد دیانت 1367 علوم رياضي آمار
63371 مریم دیانت 1379 علوم پايه زمین شناسی
88194 ملاحت السادات دیانت 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
47934 زهرا دیانتی راد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58065 خدیجه دیانتی نیت 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
70615 زینب دیانتی نیت 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45887 علی دیانی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
99976 محمد جواد دیانی 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
34090 محمدمهدی دیانی 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
41430 محمدمهدی دیانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49458 مهدی دیانی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50143 نوشین دیانی 1374 علوم رياضي ریاضی
32469 علی رضا دیانی نژاد 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
93562 مهدی دیبا 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
34116 معصومه دیبائی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
46789 جواد دیباج 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58066 سیدحسن دیباجی فروشانی 1377 علوم پايه فیزیک
35297 امیر دیبایی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
101626 بهناز دیبایی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70758 مهدی دیداب 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52295 زهره دیدار 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65119 مریم دیدار 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60653 محسن دیدبان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
80103 هانیه دیدگر 1384 علوم رياضي ریاضی محض
50068 محبوبه دیده بان 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
55302 طاهره دیده بان سنجدکی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
76321 حسین دیده خانی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52735 علی دیده کار 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
99311 سیده سعیده دیده کنان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
87593 فاطمه دیده ور 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
85075 امین دیرانلو 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
103818 امین دیرانلو 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
55303 محسن دیرانلو 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
69432 مرتضی دیرانلو 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77205 مریم دیرانلو 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63220 مرتضی دیرانلوئی کرد 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69696 عیسی دیرنده 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
75105 عزت دیزآبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
49638 بابک دیسفانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
84891 علی دیسفانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
76421 زهره دیسه 1383 علوم رياضي آمار
34705 شیده دیشیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67644 ریحانه دیلجانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50782 رقیه دیلم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74700 صغری دیلم 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
80997 محمدمهدی دیلم صالحی 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
35862 امیر دیلم کتولی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
45011 بهرنگ دیلمقانی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
37220 علی دیلمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34980 ابراهیم دیمه 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
85090 فائزه دیمه 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
96345 فاطمه دیمه 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
33818 حسن دیمه کار 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
81723 وحید دیمه کار 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
86258 فرزانه دیمه کارحقیقی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
100759 فرزانه دیمه کارحقیقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
102695 محسن دیمه کارگراب 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
82152 ملیحه دیمی دشت بیاض 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
58067 بهجت دیمی نیت 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
92099 بهجت دیمی نیت 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
31845 جلیل دین پناه 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
101837 سحر دین پناه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
78345 هانیه دین پناه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62550 معصومه دین دار 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
43384 محمدعلی دین محمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
58068 مهدی دین محمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
100727 مهدی دین محمدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
64036 آسیه دیناربر 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19515861