راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 78,107

نمایش موارد : 33801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
40553 محسن زاور 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
76940 سمیه زاهد 1381 هنر نيشابور نقاشی
55416 علیرضا زاهدانی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
79845 هدی زاهدپاکدل 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71544 سکینه زاهدپور 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
107653 سکینه زاهدپور 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87411 سمانه زاهدپور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
110708 فهیمه زاهدپور 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (واحدبین الملل - مجازی - آموزش محور)
83022 مریم زاهدترنیک 1383 علوم پايه زمین شناسی
89406 شهرام زاهدرحیمی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
106666 شهرام زاهدرحیمی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش فرایندهای جداسازی
80102 الهام زاهدزاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
98439 مصطفی زاهدزاده 1387 مهندسي مهندسی هوا - فضا - جلو برندگی
50320 حسین زاهدطلبان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
79989 علی اکبر زاهدمقدم 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
36310 محمدمهدی زاهدمقدم 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
80955 محمود زاهدنیا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
96350 ابراهیم زاهدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
89482 احسان زاهدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48904 احمد زاهدی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51157 احمد زاهدی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
104193 اسماء زاهدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
99576 الهه زاهدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89709 حمیدرضا زاهدی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61160 روح الله زاهدی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
46615 سکینه زاهدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
91320 طاهره زاهدی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
92280 عاطفه زاهدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
36311 علی زاهدی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
59399 فاطمه زاهدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73898 فاطمه زاهدی 1380 علوم رياضي آمار
89505 فاطمه زاهدی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
100274 فاطمه زاهدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
98666 کاظم زاهدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
39046 محمد زاهدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42099 محمد زاهدی 1368 علوم رياضي آمار
85086 محمد هادی زاهدی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34542 محمدرضا زاهدی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
40969 محمدرضا زاهدی 1367 علوم اداري واقتصاد مديريت
43632 محمدکریم زاهدی 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
97077 محمدهادی زاهدی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56458 محمود زاهدی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65985 محمود زاهدی 1378 علوم پايه فیزیک
91220 مرتضی زاهدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
93292 مرتضی زاهدی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
106511 مرتضی زاهدی 1389 دامپزشكي فیزیولوژی
104640 مهدیه زاهدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
104063 هدی زاهدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
70850 آزاده زاهدی خامنه 1379 علوم رياضي ریاضی محض
73345 لعیا زاهدی خمیرانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48924 محمدحسن زاهدی اول 1371 كشاورزى زراعت
98881 سیدجواد زاهدی بایگی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55937 سیدحسین زاهدی بایگی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66359 حسین زاهدی پور 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
81119 زهرا زاهدی پور 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
102286 هانیه زاهدی پور 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
59932 منصوره زاهدی تبریزی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
36882 اصغر زاهدی تیر 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
93377 حامد زاهدی خامنه 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
102577 حامد زاهدی خامنه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
38336 مرتضی زاهدی خشکبجاری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
93962 یونس زاهدی دیزج یکان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
105985 یونس زاهدی دیزج یکان 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
91618 زینب زاهدی زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
108352 هادی زاهدی زوارم 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
95070 فاطمه زاهدی سالانقوچ 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
107930 آرزو زاهدی سیسی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34783 محمدعلی زاهدی شکیب 1364 علوم پايه فیزیک
79445 زینب زاهدی فر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38929 محمدتقی زاهدی قلعه زر 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65523 سیما زاهدی کسرینه 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
87033 سمانه زاهدی گاش 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
39755 عقیل زاهدی گستج 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
90750 آرزو زاهدی مجد 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
95787 ریحانه زاهدی محبوب 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56225 علی احمد زاهدی محبوب 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
71578 حکیمه زاهدی مقدم 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
95768 آناهیتا زاهدی نامقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
84214 نیما زاهدی نامقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47946 مهدی زاهدی نژاد 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
100412 سعیده زاهدی نسب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
93594 مهدی زاهدی نوقابی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
92550 هادی زاهدی نوقابی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
104580 صدیقه زاهدی نوکر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63917 سمیه زاهدی یام 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
103967 احسان زاهدی یامی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
59247 زهره زاهدیان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70384 فهیمه زاهدیان 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
77252 الهام زایرزاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89889 الهام زایرزاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
97557 رضا زایرفر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
109022 محمدحسین زایری 1387 هنر نيشابور كارداني باستانشناسي
36589 اردوان- بوعلی زبده 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57619 محمدرضا زبرجدی کلوخی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
109968 علی زبرجدی مشفق 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91194 ندا زبرجدیان 1385 دامپزشكي دامپزشکی
95439 خاتون زبردست 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
80860 عباس زبردست 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
58022 فاطمه زبردست 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
53066 مریم زبردست 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19807926