راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 29 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,756

نمایش موارد : 33801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33801 زینب دهوئی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33802 سمانه دیاری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33803 فاطمه دیاری 1387 دامپزشكي دامپزشکی
33804 مرتضی دیاری 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33805 ابراهیم دیانت 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
33806 محمّد دیانت 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
33807 محمدجلال دیانت 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33808 محمدجواد دیانت 1367 علوم رياضي آمار
33809 مریم دیانت 1379 علوم پايه زمین شناسی
33810 ملاحت السادات دیانت 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
33811 ملاحت السادات دیانت 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
33812 زهرا دیانتی راد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33813 خدیجه دیانتی نیت 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
33814 زینب دیانتی نیت 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33815 آرش دیانی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
33816 علی دیانی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33817 محمد جواد دیانی 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
33818 محمدمهدی دیانی 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
33819 محمدمهدی دیانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33820 مهدی دیانی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33821 نوشین دیانی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33822 محمد مهدی دیانی تیلکی 1392 مهندسي مهندسی عمران
33823 علی رضا دیانی نژاد 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33824 مهدی دیبا 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
33825 بهناز دیبائی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33826 معصومه دیبائی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
33827 جواد دیباج 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33828 سیدحسن دیباجی فروشانی 1377 علوم پايه فیزیک
33829 محمدعلی دیبانژاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33830 امیر دیبایی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33831 بهناز دیبایی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33832 مهدی دیداب 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33833 حمید دیدار 1393 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
33834 زهره دیدار 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33835 مریم دیدار 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33836 مسعود دیدار خواه 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
33837 محسن دیدبان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33838 هانیه دیدگر 1384 علوم رياضي ریاضی محض
33839 محبوبه دیده بان 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
33840 طاهره دیده بان سنجدکی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33841 حسین دیده خانی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33842 علی دیده کار 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33843 سیده سعیده دیده کنان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33844 فاطمه دیده ور 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
33845 امین دیرانلو 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33846 امین دیرانلو 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
33847 محسن دیرانلو 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
33848 مرتضی دیرانلو 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33849 مریم دیرانلو 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33850 مرتضی دیرانلوئی کرد 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33851 زهرا دیراوی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
33852 عیسی دیرنده 1381 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
33853 عزت دیزآبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
33854 اکبر دیسفانی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33855 بابک دیسفانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33856 علی دیسفانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33857 زهره دیسه 1383 علوم رياضي آمار
33858 شیده دیشیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33859 ریحانه دیلجانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33860 رقیه دیلم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33861 صغری دیلم 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33862 محمدمهدی دیلم صالحی 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33863 امیر دیلم کتولی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
33864 بهرنگ دیلمقانی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33865 علی دیلمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33866 ابراهیم دیمه 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33867 فائزه دیمه 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
33868 فاطمه دیمه 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
33869 وحید دیمه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
33870 حسن دیمه کار 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33871 وحید دیمه کار 1384 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
33872 فرزانه دیمه کارحقیقی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33873 فرزانه دیمه کارحقیقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
33874 محسن دیمه کارگراب 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33875 مرتضی دیمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
33876 ملیحه دیمی دشت بیاض 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33877 بهجت دیمی نیت 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
33878 بهجت دیمی نیت 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
33879 بهجت دیمی نیت 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
33880 راحله دین پرور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33881 بهاره دین پژوه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
33882 جلیل دین پناه 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
33883 سحر دین پناه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33884 هانیه دین پناه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33885 سعیده دین دار 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
33886 معصومه دین دار 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33887 وجیهه دین دار 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33888 محمدعلی دین محمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
33889 مهدی دین محمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33890 مهدی دین محمدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
33891 آسیه دیناربر 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33892 فاطمه دیناروند 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33893 محمد دیناروند 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
33894 معصومه دیناروند 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
33895 مهری دیناروند 1390 علوم پايه زیست شناسی - گیاه شناسی - بوم شناسی گیاهی ( اکولوژی گیاهی )
33896 احمد دیناری 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33897 نیلوفر دیندار فولادلو 1393 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
33898 نجمه دینداربرآبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33899 معصومه دیندارفیض ابادی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
33900 سعید دیندارلواینالو 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35502960