راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 86,430

نمایش موارد : 33801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33801 هادی رستگارمقدم گوهری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33802 هادی رستگارمقدم گوهری 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
33803 فرزانه رستگارمقدم نجاری 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
33804 ساناز رستگارنژاد 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
33805 ایوب رستگارنیا 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
33806 حامد رستگارنیا 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33807 ابراهیم رستگاری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33808 حسین رستگاری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33809 سمیرا رستگاری 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33810 مریم رستگاری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
33811 مریم رستگاری مقدم تاجی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33812 حمیده رستگاری هدشی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
33813 حمیده رستگاری هدشی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
33814 سید حسین رستگاری هدشی 1347 علوم پايه فیزیک
33815 الیاس رستم پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33816 زکیه رستم پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
33817 زهرا رستم پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33818 سیروس رستم پور 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
33819 نیره رستم پور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33820 هوشنگ رستم پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33821 ولی اله رستم پورحصارجلال 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33822 عقیل رستم پورکاریزکی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
33823 عقیل رستم پورکاریزکی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
33824 عقیل رستم پورکاریزکی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
33825 کریم رستم تباراهنگر 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33826 مهناز رستم خراسانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33827 رسول رستم زادگان 1378 علوم رياضي آمار
33828 ابراهیم رستم زاده 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
33829 ریحانه رستم زاده 1386 علوم پايه زمین شناسی
33830 محمد رستم زاده 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33831 مریم رستم زاده 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
33832 معصومه رستم زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33833 زینب رستم زاده بجستانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33834 ابوالفضل رستم زاده خراسانی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
33835 مهدی رستم زاده طرقبه 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33836 علی اصغر رستم فرخانی 1363 علوم پايه دبیری شیمی
33837 محمد رستم نژادرودسری 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
33838 محمد امین رستم یاری 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
33839 محمدامین رستم یاری 1387 علوم رياضي ریاضی محض
33840 محدثه رستمانی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
33841 محدثه رستمانی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
33842 سیده فاطمه رستمکلائی مطلق 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33843 ابراهیم رستمی 1390 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
33844 احسان رستمی 1383 علوم پايه فیزیک
33845 اکبر رستمی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33846 اکرم رستمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33847 الهام رستمی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
33848 امید رستمی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
33849 امین رستمی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
33850 امین رستمی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33851 تهمینه رستمی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33852 حامد رستمی 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
33853 حامد رستمی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
33854 حسین رستمی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33855 حمید رستمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33856 حوا رستمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33857 خورشید رستمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33858 داود رستمی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33859 راضیه رستمی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33860 راضیه رستمی 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
33861 رحمان رستمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
33862 رضا رستمی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33863 رضا رستمی 1391 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
33864 رویا رستمی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33865 زهره رستمی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
33866 زینب رستمی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33867 ساره رستمی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
33868 سجاد رستمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
33869 سلیم رستمی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
33870 سمانه رستمی 1386 علوم رياضي آمار
33871 سمیه رستمی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33872 سمیّه رستمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
33873 سیما رستمی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
33874 سینا رستمی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
33875 صفدر رستمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33876 صمد رستمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33877 عاطفه رستمی 1385 علوم پايه فیزیک
33878 عباسط رستمی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
33879 عباسط رستمی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
33880 عباسعلی رستمی 1372 علوم پايه زمین شناسی
33881 عبدالرسول رستمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
33882 عبدالرضا رستمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
33883 عبداله رستمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33884 علی رستمی 1366 علوم رياضي آمار
33885 علی رستمی 1371 علوم رياضي آمار
33886 علی رستمی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
33887 علی رستمی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
33888 علی اصغر رستمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33889 علی اکبر رستمی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
33890 علی اوسط رستمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33891 علیرضا رستمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
33892 علیرضا رستمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33893 غلامعلی رستمی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33894 فاطمه رستمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
33895 قدیس رستمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33896 کیهان رستمی 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
33897 گلثوم رستمی 1364 علوم رياضي آمار
33898 لیدا رستمی 1386 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
33899 مجید رستمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
33900 محبوبه رستمی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 28539733