راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 75,921

نمایش موارد : 33801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65104 الهام ژیانی عیدگاهی مشهد 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
61166 ناهید ژیانی قالیباف 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
90964 فائزه ژیانی نوغانی مشهد 1385 علوم پايه زمین شناسی
50778 مرجان سائیان 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
43417 فاطمه سابقی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
79661 فاطمه سابقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
69364 مجتبی سابقی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
81581 مجتبی سابقی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43504 محمدحسین سابقی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
63921 نرجس سابقی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70180 جواد سابقی فضلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45913 فرشته سابود 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97844 فرشته سابود 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58398 حسین ساتکین 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93404 حمزه ساجد 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
65813 آسیه ساجدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89958 حسین ساجدی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
35836 سیده راضیه ساجدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53361 شهناز ساجدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
83940 صدیقه ساجدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
77566 طوبی ساجدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63922 عزت ساجدی 1377 علوم رياضي آمار
72909 کیهان ساجدی 1380 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
34550 محمدابراهیم ساجدی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
76719 مرضیه ساجدی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
93861 مرضیه ساجدی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
55600 مهدی ساجدی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
73073 جواد ساجدی پاقلعه 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52201 سیدحسن ساجدی پور 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
80223 معصومه ساجدی زو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
61167 ولی ساجدی عسگراباد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
105106 قدیر ساجدی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
47260 محمد ساجدی فر 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
57914 صغری ساجدی قلعه چه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
43455 عباس ساجدیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
39589 حمید ساجع 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63923 لیلا ساجع 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
107256 لیلا ساجع 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
49147 حسن ساختمانی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
63924 بی بی اعظم سادات 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
87055 ریحانه سادات 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55152 سعید سادات 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
77460 سیدمهدی سادات 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
73481 فاطمه سادات 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34185 سیدزهرا سادات اشکوری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
46577 عزت سادات حریری 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
40754 سیدمهدی سادات حسینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
58522 رضا سادات حسینی مقدم 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
67122 بی بی حکیمه سادات رنجکش 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54697 سیدمحمدجواد سادات فاطمی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
37152 سعید سادات کریم ابادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35608 فاطمه سادات کریم ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63925 زکیه سادات مادرشاهی 1377 علوم پايه فیزیک
40287 سوسن سادات مادرشاهی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34080 سیدمجتبی سادات محمدی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50289 سیدهادی سادات محمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40176 سیدمحمدرضا سادات نعلچیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
46678 سیدمهدی سادات هاشمی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
89315 ابوالفضل سادات آقایی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
108160 سیدرضا سادات الحسینی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
86619 زهره السادات سادات حسینیان 1384 علوم پايه فیزیک
104262 سیده فائزه سادات شکوهی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
67058 تکتم سادات فاطمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
85099 تکتم سادات فاطمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94763 سیدمحمد سادات کریم آبادی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98087 سیدنوید سادات کریم آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
77905 سیده سارا سادات کریم آبادی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
96602 سیده سارا سادات کریم آبادی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
79899 ناهید سادات کریم ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
95806 عفت سادات سادات کلاته 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
81645 زکیه سادات مادرشاهی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
100352 رضیه سادات سادات محمدی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
79916 سیده راضیه سادات محمدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
102973 سیده هاجر سادات نژاد 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
88334 سیدمحمدجواد ساداتی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
102106 سیدمحمدجواد ساداتی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
48798 سیدمرتضی ساداتی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
81343 سیده آذین ساداتی 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
90273 سیده سارا ساداتی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
84092 سیده سمانه ساداتی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
100988 سیده سمانه ساداتی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
91317 سیده فهیمه ساداتی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
108314 فاطمه ساداتی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
66168 فاطمه سادات ساداتی 1378 علوم رياضي آمار
73807 مرضیه سادات ساداتی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
75823 سیدجلیل ساداتی رستمی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
98685 سیدمحمدجواد ساداتی ارمکی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
59280 سیده زبیده ساداتی پائین رودپشتی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50646 سیده زینت ساداتی پائین رودپشتی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
109292 سیدحسن ساداتی چالی 1356 كشاورزى علوم زراعی
63926 سیدمصطفی ساداتی رودپشتی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
80783 غلامرضا ساداتی زاده یزد 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
38034 سیدابراهیم ساداتی علمداردهی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61168 سیده بتول ساداتی کنتی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45042 سیدرضی الدین ساداتی لمردی 1370 علوم پايه زمین شناسی
38183 سیده زلیخا ساداتیان جویباری 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
82721 معصومه سادات ساداتیان سعداباد 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
35041 جواد ساده 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43544 جواد ساده 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
82194 حسین ساده 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18503743