راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 75,237

نمایش موارد : 33801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
77063 غلامرضا ساری 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
79142 مجید ساری 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66524 محسن ساری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
77455 محسن ساری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
85716 محسن ساری 1384 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
83324 محمدعلی ساری 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
100802 محمدعلی ساری 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
103843 مریم ساری 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72845 علی اصغر ساری زاده قوچانی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
61164 محمدرضا ساری خانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51647 معصومه ساری خانی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
35442 زهرا ساری زاده 1365 علوم پايه دبیری شیمی
40965 جلیل ساری زاده قوچانی 1367 علوم اداري واقتصاد مديريت
80597 علی اصغر ساری زاده قوچانی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
84167 سیدعلی ساری عارفی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
107853 معصومه السادات ساری عارفی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
44578 رسول ساریان خائسی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
37348 عباس ساریخانی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92416 سجاد ساریخانی خرمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
83256 سمیرا سازش 1383 علوم پايه زمین شناسی
40076 محمد سازکار 1367 علوم پايه دبیری شیمی
34141 حسن سازگار 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78838 سحر سازگار 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
80651 صدیقه سازگار 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
95262 فرشته سازگار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39931 محمدکاظم سازگار 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
44908 مریم سازگار 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79668 مریم سازگار 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
75133 بنت الهدی سازگاران 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92716 بنت الهدی سازگاران 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
89786 حمید سازگاران 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
89091 محمدهادی سازگاران 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46132 سیدمحمدجواد سازمندحسینی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
76979 سیدمحمدمهدی سازمندحسینی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98220 مجید سازوار 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56533 پیمان ساسانفر 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
93651 روناک ساسانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
37153 مرتضی ساسانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
77925 نسرین ساسانی 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
93875 نسرین ساسانی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
76515 احسان ساسانی نیا 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86321 مهران ساسانی نیا 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
38743 مهین ساسولی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
43159 مهدی ساطعی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
101308 علی ساعت چیان 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89357 وحید ساعت چیان 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
96153 علی ساعتچی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
75474 سارا ساعتچی اول 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
36853 فهیمه ساعتی زاده نوبری 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
77755 مریم ساعتی شیروان 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72375 امیر ساعتیان 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
58151 کبری ساعد 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
35093 علی ساعددوزدوزانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55801 جعفر ساعدی 1374 علوم پايه فیزیک
55472 حمید ساعدی 1374 علوم رياضي آمار
40453 حمیده ساعدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
57948 رفعت ساعدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
51701 زهرا ساعدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
79822 سحر ساعدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69653 سید ایمان ساعدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
88869 سید ایمان ساعدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
95205 عطیه ساعدی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
46045 علی ساعدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
37082 علیرضا ساعدی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
36773 فاطمه ساعدی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
45129 فاطمه ساعدی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
48576 محمدحسن ساعدی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
42870 معصومه ساعدی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55147 مهدی ساعدی 1374 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
86162 مهین ساعدی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
105118 نجیبه ساعدی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
95128 نغمه ساعدی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورز ی - علوم دامی - طیوردام
52534 محمود ساعدی اصل 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
72207 مقداد ساعدی امیری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52698 غلام محمد ساعدی بنه گز 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
80880 نجمه ساعدی خور 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
106755 سیما ساعدی رودی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
108306 خاطره ساعدی فر 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
62708 سهیلا ساعدی مرغملکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
38035 نسرین ساعدی نژاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44979 احمد ساعدیوسفی 1370 كشاورزى زراعت
97896 حسام الدین ساعدیوسفی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
47286 طاهره ساعی 1371 علوم پايه زمین شناسی
83833 محبوبه ساعی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66643 محمود ساعی طرقی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
70880 مرجان ساعی نعیمی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
100762 الناز سادات ساعی رضوی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85956 فاطمه ساعی کاخکی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
85528 حسن ساعی کوسه صفر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
99188 بهروز ساعی مارشک 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
75300 مجتبی ساعی مقدم 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
66042 مروارید ساعی نسب 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93720 مروارید ساعی نسب 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
45127 حلیمه ساعی نعیمی 1370 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
50679 حمیرا ساعی نیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
73634 بی بی فهیمه ساغروانی 1380 علوم پايه فیزیک
33933 سیدفضل اله ساغروانی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77986 سیما ساغروانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
105398 سیما ساغروانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
94599 عطااله ساغروانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18199201