راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,524

نمایش موارد : 33801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33801 احمد رشیدی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
33802 ازاده رشیدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
33803 اسماعیل رشیدی 1379 علوم پايه زمین شناسی
33804 اسمعیل رشیدی 1366 علوم پايه زمین شناسی
33805 الهام رشیدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33806 امیر رشیدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
33807 ایرج رشیدی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33808 پدرام رشیدی 1371 علوم پايه فیزیک کاربردی
33809 پدرام رشیدی 1376 علوم پايه فیزیک
33810 پریسا رشیدی 1375 علوم پايه زیست شناسی
33811 پریسا رشیدی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
33812 پیام رشیدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
33813 حامد رشیدی 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
33814 حامد رشیدی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
33815 حسن رشیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
33816 حسن رشیدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33817 حسن رشیدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33818 حسن رشیدی 1386 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
33819 حکمت اله رشیدی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33820 زهرا رشیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33821 زینب رشیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33822 ساناز رشیدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33823 سجِّاد رشیدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
33824 سعید رشیدی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33825 سمانه رشیدی 1384 علوم رياضي آمار
33826 سیده الناز رشیدی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33827 فاطمه رشیدی 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
33828 قباد رشیدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
33829 قربان رشیدی 1371 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
33830 لیلا رشیدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33831 محدثه سادات رشیدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33832 محمد رشیدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
33833 مرضیه رشیدی 1367 علوم رياضي ریاضی
33834 مریم رشیدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33835 مریم رشیدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
33836 معصومه رشیدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33837 منیره رشیدی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33838 مهدی رشیدی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33839 مهنام رشیدی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
33840 میترا رشیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33841 ورا رشیدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
33842 هدایت رشیدی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33843 ایمان رشیدی طرقی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
33844 الهه سادات رشیدی نیا 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
33845 محسن رشیدی احمدابادی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
33846 حسن رشیدی برجی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33847 نصیبه رشیدی ترشاب 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33848 ابراهیم رشیدی جنیدابادی 1376 علوم رياضي آمار
33849 سمیه رشیدی داغیان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33850 محمدمهدی رشیدی رستمکلایی 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
33851 سمیرا رشیدی زاده طرقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33852 مهدیه رشیدی زرندی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
33853 ایمان رشیدی طرقی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
33854 ایمان رشیدی طرقی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33855 زهرا رشیدی طرقی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33856 عصمت رشیدی طرقی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33857 فهیمه رشیدی طرقی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
33858 عفت رشیدی طغرالجردی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33859 صدیقه رشیدی فر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33860 حمید رشیدی فرد 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33861 روح اله رشیدی قلعه زو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33862 نادیا رشیدی کرمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33863 محمد رشیدی کوچی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33864 محمود رشیدی محمودی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33865 منیره رشیدی محمودی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33866 محمد رشیدی مقدم 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
33867 غلامرضا رشیدی نژاد 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33868 محمودرضا رشیدی نژاد 1353 مهندسي راه و ساختمان
33869 احسان رشیدی نژادمیبدی 1388 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
33870 کمال رشیدی نوین 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33871 پروانه رشیدی نیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33872 مجید رشیدی هویه 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
33873 زهرا رشیدیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
33874 سمیه رشیدیان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33875 الهه رشیدیان وزیری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33876 سمانه رشیدیان یزد 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33877 محمود رصائی 1353 علوم پايه زمین شناسی
33878 زهرا رضا اهرابی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33879 متینه رضا ئی نیشابور ی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33880 علی رضا پور 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
33881 حسین رضا پور طرقبه 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
33882 الهه رضا زاده خراسانی 1390 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
33883 علیرضا رضا قلیلو 1375 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
33884 آذر رضائی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
33885 آیدا رضائی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33886 ابوالفضل رضائی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33887 احمد رضائی 1392 پردیس دانشگاهی روابط بین اللمل (آموزش محور)
33888 اذر رضائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
33889 اسد رضائی 1376 علوم پايه فیزیک
33890 اسد رضائی 1380 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
33891 اسماء رضائی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
33892 اعظم رضائی 1380 علوم رياضي آمار
33893 افسانه رضائی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
33894 افسانه رضائی 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
33895 افشین رضائی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
33896 اکرم رضائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33897 الهام رضائی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
33898 الهام رضائی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33899 الهام رضائی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
33900 الهه رضائی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27943344