راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,606

نمایش موارد : 33801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
100029 مهدی زنگنه قاسم آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
95603 زهرا زنگنه قاسم ابادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
87534 فاطمه زنگنه قاسم ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47624 مجید زنگنه قاسم ابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61168 محسن زنگنه قاسم ابادی 1376 علوم پايه زمین شناسی
78503 معصومه زنگنه قاسم ابادی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
88565 سلماز زنگنه نژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
40996 محمدفاروق زنگنه نیازابادی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69272 احسان زنگوئی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
96918 اسدالله زنگوئی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
106047 امین زنگوئی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
78022 پیوند زنگوئی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
75524 ژیلا زنگوئی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
96333 ساجده زنگوئی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
103187 سعیده زنگوئی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
63925 شهرام زنگوئی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
97304 علی زنگوئی 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام
108203 محمدرضا زنگوئی 1355 علوم پايه زمین شناسی
63924 مریم زنگوئی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38095 معصومه زنگوئی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
50056 معصومه زنگوئی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
104149 مهین زنگوئی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
54585 وجیهه زنگوئی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
66991 زهره زنگوئی مطلق 1378 دامپزشكي دامپزشکی
81912 محمدرضا زنگوئی مطلق 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
92569 محمدرضا زنگوئی مطلق 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
105946 شیما زنگوئی نسب 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
86445 امین زنگویی 1384 علوم رياضي آمار
49629 جعفر زنگویی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
96616 محمد زنگویی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
75858 مهدی زنگویی دوم 1381 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
107344 فرزانه زنگی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
96270 راضیه زنگی آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96272 طوبی زنگی آبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70319 فخری زنگی آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83482 مجید زنگی توشنی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
96095 هما زنوزاده 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
59057 حمیده زنوززاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80992 نادره زنوزی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
73819 سعیده زنوزی زاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
36534 احمد زنیلیان فرد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
51193 بهاره زوار 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44993 حسین زوار 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58969 حمیده زوار 1375 علوم رياضي ریاضی
66232 رامین زوار 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72106 علی اصغر زوار 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54908 فاطمه زوار 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
43850 کورش زوار 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53116 محمدموسی زوار 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
105984 ندا زواّر 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
45426 بیتا زوارئی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61169 اکرم زوارسهل ابادی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
77957 مینا زوارمقدم 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
86661 بهزاد زواری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
62759 حمید زواری 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
80897 ملیحه زواری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
88768 ملیحه زواری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
63926 نجفعلی زواری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
78323 نرگس زواری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
62509 محمود زواری باغبان 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95140 سعیده زواری اره کمر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
104266 مرضیه زواری چشمه علی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63927 غلام رضا زواری رباط 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
100112 فرزانه زواریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
53574 مریم زواشکیانی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
39019 منیژه زواشکیانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
41765 حمیده زوبین 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46137 فریده زوبین 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70289 سمیه زورانی غلامی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43413 مریم زورمند 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
44682 مسعود زورمند 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63928 شاپور زورمنداکبری 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
107542 وحید زورمندباغبان 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
81371 خدیجه زوری سلامی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
73617 هادی زوری سلامی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
37447 عبدالحمید زوری کلاته صمد 1366 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
74008 راحله زوفنون 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93290 زهرا زوفنون 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
107779 زهرا زوفنون 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49455 سیدحسن زوقی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
77194 امیر زویچی ترک 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88923 مریم زویچی ترک 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39286 سلیمه زویداوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
97243 سپیده زه تاب 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
38096 ملیحه زه تابی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91045 تکتم زهانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
91732 ثریا زهانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97126 جواد زهانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
48011 حسن علی زهانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
76210 خدیجه زهانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
99260 خلیل زهانی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
100133 زهرا زهانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
104822 فاطمه زهانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
61170 قربانعلی زهانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
74145 محبوبه زهانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
46580 محمد زهانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
59391 مطهره زهانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88259 معصومه زهانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
87609 زهرا زهانی زهان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
106261 زهرا زهانی زهان 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18789076