راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 49 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,643

نمایش موارد : 33801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33801 مریم ذوالفقاری 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
33802 مصطفی ذوالفقاری 1393 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
33803 مهدی ذوالفقاری 1375 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33804 مهدی ذوالفقاری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33805 نرگس ذوالفقاری 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
33806 وجیهه ذوالفقاری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33807 مجید ذوالفقاری مقدم 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33808 آمنه ذوالفقاری نقندر 1381 علوم پايه زمین شناسی
33809 قدرت ذوالفقاری پور 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
33810 لیلی ذوالفقاری پور 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33811 رسول ذوالفقاری تبارخراسانی 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
33812 فاطمه ذوالفقاری ده ارباب 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33813 لیلا ذوالفقاری زوارم 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
33814 بنفشه ذوالفقاری سرآسیا 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
33815 رسول ذوالفقاری سرآسیا 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33816 کنیز ذوالفقاری طبق سری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33817 ابوالفضل ذوالفقاری عباس قلعه 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
33818 حسین ذوالفقاری عزیزی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33819 حسین ذوالفقاری عزیزی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
33820 جواد ذوالفقاری فریدونکنار 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33821 زهرا ذوالفقاری محمدآبادی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33822 اعظم ذوالفقاری منظری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33823 سمانه ذوالفقاری منظری 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33824 مهدی ذوالفقاری نسب 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33825 زهرا ذوالفقاری نقندر 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33826 نیره ذوالفقاری نقندر 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33827 سارا ذوالفقاریان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33828 صدیقه ذوالقدر 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33829 مهری ذوالقدر 1370 علوم رياضي آمار
33830 جعفر ذوالقدریها 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
33831 غلامحسین ذوست اسفنجیر 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33832 المیرا ذوقدار مقدم 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
33833 مجید ذوقدار مقدم 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
33834 المیرا ذوقدارمقدم 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33835 سیمین ذوقدارمقدم 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33836 علی ذوقدارمقدم 1385 علوم پايه فیزیک
33837 مجید ذوقدارمقدم 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33838 مهدی ذوقدارمقدم 1383 علوم رياضي آمار
33839 مهدی ذوقدارمقدم 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
33840 احمد ذوقی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33841 حامد ذوقی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
33842 حسن ذوقی 1363 مهندسي عمران روستايي
33843 سجاد ذوقی 1393 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
33844 سعیده ذوقی 1355 علوم پايه شیمی
33845 سمیه ذوقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33846 سمیه ذوقی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33847 علی ذوقی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
33848 علی اکبر ذوقی 1353 مهندسي راه و ساختمان
33849 فرهاد ذوقی 1371 علوم رياضي آمار
33850 محمدحسین ذوقی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
33851 طاهره ذوقی سوران 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33852 علی اصغر ذوقی برزشی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33853 الهام ذوقی بیلندی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33854 عصمت ذوقی بیلندی 1383 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
33855 محمد ذوقی بیمرغی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33856 محمد ذوقی پاتاوانی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33857 آزاده ذوقی تالی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
33858 بابک ذوقی توتکابنی 1366 كشاورزى زراعت
33859 آسیه ذوقی خبوشانی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33860 محبوبه ذوقی سوران 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33861 احمد ذوقی شوکت آباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
33862 احمد ذوقی شوکت آباد 1364 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33863 منصور ذوقی فر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33864 الهه ذوقی فیاض 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33865 زهره ذوقی کاخکی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33866 نازنین ذونعمت کرمانی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33867 فرزانه ذویچی ترک 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33868 سمیه السادات ذه تاب 1388 علوم رياضي آموزش ریاضی ( آموزش محور )
33869 مژگان ذهابی 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
33870 اشکان ذهابیان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
33871 فرهاد ذهب پور 1392
33872 کمال ذهبکاراقدم 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
33873 احسان ذهبی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
33874 الناز ذهبی 1393 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
33875 عاطفه ذهبی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33876 فاطمه ذهبی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33877 محمود ذهبی 1353 علوم پايه زمین شناسی
33878 مهسا ذهبی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
33879 نادر ذهبی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33880 عظیم ذیحق 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33881 علیرضا ذیروحی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33882 محمدیوسف ذیروحی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33883 بی بی فاطمه ر’وفی حقی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
33884 علی رآه منش 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33885 صفیه رائیجی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33886 فاطمه رائیجی پارسائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33887 نرگس رائیجی پارسائی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33888 نرگس رائیجی پارسایی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33889 نورعلی رائیجی یانه سری 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33890 رضا رائینی 1358 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33891 عالیه رائینی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
33892 عالیه رائینی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
33893 نسرین رائینی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
33894 محمدحسین رابط 1372 علوم پايه فیزیک
33895 فرامرز رابط اسحاقی 1354 علوم پايه فیزیک
33896 اردشیر رابعی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
33897 جواد راثی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
33898 ثریا راجع 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
33899 مریم راجعی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33900 زینب راجی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33789977