راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 75,193

نمایش موارد : 33801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
84168 سیدعلی ساری عارفی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
107819 معصومه السادات ساری عارفی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
44578 رسول ساریان خائسی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
37348 عباس ساریخانی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92417 سجاد ساریخانی خرمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
83257 سمیرا سازش 1383 علوم پايه زمین شناسی
40076 محمد سازکار 1367 علوم پايه دبیری شیمی
34141 حسن سازگار 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78839 سحر سازگار 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
80652 صدیقه سازگار 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
95263 فرشته سازگار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
39931 محمدکاظم سازگار 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
44908 مریم سازگار 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79669 مریم سازگار 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
75134 بنت الهدی سازگاران 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92717 بنت الهدی سازگاران 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
89787 حمید سازگاران 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
89092 محمدهادی سازگاران 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46132 سیدمحمدجواد سازمندحسینی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
76980 سیدمحمدمهدی سازمندحسینی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98220 مجید سازوار 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56533 پیمان ساسانفر 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
93652 روناک ساسانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
37153 مرتضی ساسانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
77926 نسرین ساسانی 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
93876 نسرین ساسانی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
76516 احسان ساسانی نیا 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86322 مهران ساسانی نیا 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
38743 مهین ساسولی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
43159 مهدی ساطعی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
101302 علی ساعت چیان 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89358 وحید ساعت چیان 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
96154 علی ساعتچی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
75475 سارا ساعتچی اول 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
36853 فهیمه ساعتی زاده نوبری 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
77756 مریم ساعتی شیروان 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72376 امیر ساعتیان 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
58151 کبری ساعد 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
35093 علی ساعددوزدوزانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55801 جعفر ساعدی 1374 علوم پايه فیزیک
55472 حمید ساعدی 1374 علوم رياضي آمار
40453 حمیده ساعدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
57948 رفعت ساعدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
51701 زهرا ساعدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
79823 سحر ساعدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69654 سید ایمان ساعدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
88870 سید ایمان ساعدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
95206 عطیه ساعدی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
46045 علی ساعدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
37082 علیرضا ساعدی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
36773 فاطمه ساعدی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
45129 فاطمه ساعدی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
48576 محمدحسن ساعدی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
42870 معصومه ساعدی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55147 مهدی ساعدی 1374 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
86163 مهین ساعدی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
105101 نجیبه ساعدی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
95129 نغمه ساعدی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورز ی - علوم دامی - طیوردام
52534 محمود ساعدی اصل 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
72208 مقداد ساعدی امیری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52698 غلام محمد ساعدی بنه گز 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
80881 نجمه ساعدی خور 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
108268 خاطره ساعدی فر 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
62709 سهیلا ساعدی مرغملکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
38035 نسرین ساعدی نژاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44979 احمد ساعدیوسفی 1370 كشاورزى زراعت
97896 حسام الدین ساعدیوسفی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
47286 طاهره ساعی 1371 علوم پايه زمین شناسی
83834 محبوبه ساعی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66644 محمود ساعی طرقی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
70881 مرجان ساعی نعیمی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
100758 الناز سادات ساعی رضوی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85957 فاطمه ساعی کاخکی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
85529 حسن ساعی کوسه صفر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
99186 بهروز ساعی مارشک 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
75301 مجتبی ساعی مقدم 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
66043 مروارید ساعی نسب 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93721 مروارید ساعی نسب 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
45127 حلیمه ساعی نعیمی 1370 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
50679 حمیرا ساعی نیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
73635 بی بی فهیمه ساغروانی 1380 علوم پايه فیزیک
33933 سیدفضل اله ساغروانی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77987 سیما ساغروانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
105381 سیما ساغروانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
94600 عطااله ساغروانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
107673 عطاءاله ساغروانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
95335 سیدجواد ساغروانیان 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
98189 سیدموسی ساغروانیان 1387 علوم رياضي ریاضی محض
96059 سیده سحر ساغروانیان 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
52972 محبوبه ساغروانیان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
104261 فاطمه ساغری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
78148 مصطفی ساغری دوز 1382 مهندسي مهندسی شیمی
51969 محمدرضا ساغری فرد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
100228 ساناز ساغری فروش 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
71323 فهیمه ساغریچی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
103263 مطهره ساغریدوز 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38569 مهین ساق سلیمانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
35776 ابوالقاسم ساقی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
81579 اکرم ساقی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44339 ایوب ساقی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18059945