راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,317

نمایش موارد : 33801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
80611 مهدی زعفرانیه 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
103962 مهسا زعفرانیه 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
105841 اکرم السادات زعفری نژادبینا 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
82332 مرضیه زعیم باشی عیسی ابادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
37920 ایرج زعیم زاده 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48904 غلامرضا زغیمی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
37315 فرشته زکریائی ابکوه 1366 علوم رياضي ریاضی
81161 الهام زکنی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
106147 محسن زکی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
72725 صفورا زکی پورلنگرودی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94494 الهام زکی پور 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
46158 زهرا زکی پوراصطهباناتی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
35836 سیدنورالدین زکی پوردزفولی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
69742 شهربانو زکی پورلوخی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
91349 محمد زکی زاده بهابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
108572 رحیم زکی زاده چوبتراش 1353 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
43762 سونیا زکی زاده چوبتراش 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
51628 سونیا زکی زاده چوبتراش 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
84926 بهروز زکی زاده قریه علی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93480 عطیه زکی زاده قریه علی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
77143 امیر زلتی 1382 علوم پايه فیزیک
85187 امیر زلتی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
53160 محمدجواد زلفی زاده 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
80458 محمد زمان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66012 علی زمان زاده 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
104727 فاطمه زمان پورشورچه 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
77553 آذین زمان زاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
74985 احسان زمان زاده 1381 علوم رياضي آمار
89492 احسان زمان زاده 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
97351 احسان زمان زاده 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
90278 الهام زمان زاده 1385 علوم رياضي آمار
107962 الهام زمان زاده 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
90975 زینب زمان زاده 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55659 فرشته زمان زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
88197 مصطفی زمان زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
86611 مهدی زمان زاده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41576 کاظم زمان زاده دربان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
38715 مریم زمان قهوه چی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
53095 شادی زمانپور 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39838 مسعود زمانپور 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
56939 ابراهیم زمانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
37013 اسیه زمانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
81206 بی بی زهرا زمانی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
52489 پژمان زمانی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54882 توران زمانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50906 جواد زمانی 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
103915 حسن زمانی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
110216 حسن زمانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
40288 حسین زمانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53467 حسین زمانی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92238 حسین زمانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
47898 راضیه زمانی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
58741 روح الله زمانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
97098 زهرا زمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورز ی - علوم دامی - طیوردام
90948 زینب زمانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
93946 سمیه زمانی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
100740 سودابه زمانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
108845 سیدمحمدجواد زمانی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
90119 شهرزاد زمانی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
97702 صفورا زمانی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
82080 طیبه زمانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95631 عاطفه زمانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
97295 عبدالرسول زمانی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34546 عثمان زمانی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
110010 علی یاسر زمانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
41282 غلامرضا زمانی 1368 كشاورزى زراعت
43595 غلامرضا زمانی 1369 كشاورزى زراعت
63025 غلامرضا زمانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
89346 فائزه زمانی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
46288 فاطمه زمانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52982 فاطمه زمانی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
88795 فاطمه زمانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
42549 فرزانه زمانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61163 لیلا زمانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
79631 ماندانا زمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
102703 ماندانا زمانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
52150 محسن زمانی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75258 محسن زمانی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
62573 محمد زمانی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65950 محمد زمانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
109632 محمد زمانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
42247 محمدرضا زمانی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
55412 محمدرضا زمانی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
48200 محمدعلی زمانی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
46385 محمدهادی زمانی 1370 علوم اداري واقتصاد مديريت
61164 مرضیه زمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
84827 مریم زمانی 1383 هنر نيشابور نقاشی
61165 مولود زمانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53383 مهدی زمانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55164 مهدی زمانی 1374 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
56767 مهدی زمانی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87357 مهدی زمانی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
88095 مهرناز زمانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
37014 ناهید زمانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
58686 ناهید زمانی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
63925 ناهید زمانی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34077 وحید زمانی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
97401 یحیی زمانی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
67826 موسی زمانی فرادنبه 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
55885 الهامه زمانی اسکندری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19217596