راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,184

نمایش موارد : 38101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
68332 نجمه شاهی بیناباج 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69840 نیره شاهی بیناباج 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65589 صفرعلی شاهی خانه 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
99894 ملیحه شاهی دشت 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
110497 فاطمه شاهی ده سرخی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
108730 الهه شاهی گلشیخ 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
76401 محسن شاهی گیو 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
88021 سعیده شاهیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
38392 سیدحسین شاهین 1363 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
77282 پریسا شاهین رخسار احمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
102186 احسان شاهین پور 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
97784 معصومه شاهین پور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93389 شیرین شاهین راد 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
49727 محمدرضا شاهین صنوبری 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64086 رضا شاهین فر 1376 دامپزشكي دامپزشکی
80383 سلیمه شاهین فر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62762 شهاب شاهین فر 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82976 فریبا شاهین فر 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48238 مریم شاهین فر 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72423 طاهره شاهین ملک محمدی راد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
97888 امیر شاهینی 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
79935 علیرضا شاهینی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46481 مهدی شاهینی 1368 علوم پايه فیزیک
102931 میثم شاهینی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
110972 نیما شاهینی 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
96329 هادی شاهینی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54015 فریدون شاهینی سوق 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
105343 حمید شایان 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
40724 زهرا شایان 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
93464 شادی شایان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48066 فاطمه شایان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
55864 فاطمه شایان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
67243 گلناز شایان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45156 محمد شایان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
67791 محمدرضا شایان 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
76285 نیکتا شایان فر 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
81475 سارا شایان امین 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
76592 سمیرا شایان امین 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
52388 امین شایان فر 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71966 امین شایان فر 1378 علوم رياضي آمار
92508 مهدی شایان فر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
109367 مهدی شایان فر 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95390 ملیحه شایان مهر 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
67075 ابوالقاسم شایانفر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
39195 هادی شایانفر 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
109564 هاله شایانفر 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
55021 هرمز شایانفر 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
65585 محمدرضا شایانی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
86696 مریم شایانی راد 1383 علوم پايه فیزیک
106393 مریم شایانی راد 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
97541 آیدا شایسته 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
55448 پروانه شایسته 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
101822 پیام شایسته 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
100079 ریحانه شایسته 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
112616 ریحانه شایسته 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
95477 سارا شایسته 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
69650 گلناز شایسته 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85810 مازیار شایسته 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42120 محمود شایسته 1366 كشاورزى زراعت
95352 نیلوفر شایسته 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
83197 هاجر شایسته 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
102236 هاجر شایسته 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
39141 فاطمه شایسته افشار 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
109669 پوریا شایسته پاسه 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61944 زهره شایسته پاشنگ 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
40590 جهان شایسته پور 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
87442 شیما شایسته پور 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
99433 مریم شایسته پور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
109030 مهرنوش شایسته پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
104346 آمنه شایسته تاز 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43378 هما شایسته تره ده 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
59583 علیرضا شایسته خو 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60512 مجید شایسته خو 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
92237 زهرا شایسته خواه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
77601 شادی شایسته خوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44118 ملیحه شایسته خوی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
100514 جواد شایسته راد 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
90649 علی شایسته زراعتی 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
87567 شقایق شایسته صدفیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
106562 شقایق شایسته صدفیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
94591 شکوفه شایسته صدفیان 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
41774 معصومه شایسته طباخ 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
87594 حسن شایسته عظیمیان 1383 علوم پايه زمین شناسی
106321 حسن شایسته عظیمیان 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
87170 فاطمه شایسته فرد 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
39156 منصوره شایسته فرد 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
69688 تکتم شایسته میرزازاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44119 مصطفی شایع ثانی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
68333 لیلا شایق کارگر 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71692 نصیبه شایق گشنی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
80922 مریم شایکانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
103683 فرزاد شایگان 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62016 محمد شایگان 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59459 لیلا شایگی 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41615 محمدرضا شایلدی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69345 محمدرضا شب بوئی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50053 معصومه شب خیزبلقور 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
85994 روح ا له شب افروز 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
108716 فرزانه شب بو 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
103555 سعید شب زنده دار 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18606908