راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 78 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 88,237

نمایش موارد : 38101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
38101 محمدرضا زاهدی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
38102 محمدرضا زاهدی 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
38103 محمدکریم زاهدی 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
38104 محمدهادی زاهدی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38105 محمود زاهدی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38106 محمود زاهدی 1378 علوم پايه فیزیک
38107 مرتضی زاهدی 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
38108 مرتضی زاهدی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
38109 مرتضی زاهدی 1389 دامپزشكي فیزیولوژی
38110 مهدیه زاهدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38111 مهدیه زاهدی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
38112 هدی زاهدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38113 آزاده زاهدی خامنه 1379 علوم رياضي ریاضی محض
38114 لعیا زاهدی خمیرانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38115 سینا زاهدی اصل 1392 مهندسي مهندسی عمران - سنجش از دور
38116 محمدحسن زاهدی اول 1371 كشاورزى زراعت
38117 سیدجواد زاهدی بایگی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
38118 سیدحسین زاهدی بایگی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
38119 حسین زاهدی پور 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
38120 زهرا زاهدی پور 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
38121 هانیه زاهدی پور 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
38122 منصوره زاهدی تبریزی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
38123 اصغر زاهدی تیر 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
38124 حامد زاهدی خامنه 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
38125 حامد زاهدی خامنه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
38126 مرتضی زاهدی خشکبجاری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
38127 یونس زاهدی دیزج یکان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
38128 یونس زاهدی دیزج یکان 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
38129 زهرا زاهدی زاده 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
38130 زینب زاهدی زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
38131 هادی زاهدی زوارم 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
38132 فاطمه زاهدی سالانقوچ 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
38133 فاطمه زاهدی سالانقوچ 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
38134 آرزو زاهدی سیسی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
38135 محمدعلی زاهدی شکیب 1364 علوم پايه فیزیک
38136 احسان زاهدی طبرستانی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
38137 آرزو زاهدی ظهرآباد 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
38138 زینب زاهدی فر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38139 محمدتقی زاهدی قلعه زر 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
38140 اشکان زاهدی کسرینه 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
38141 زینب زاهدی کسرینه 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
38142 سیما زاهدی کسرینه 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38143 علی زاهدی کسرینه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
38144 حمیدرضا زاهدی کلاته جعفرآباد 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
38145 سمانه زاهدی گاش 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
38146 عقیل زاهدی گستج 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
38147 آرزو زاهدی مجد 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
38148 ریحانه زاهدی محبوب 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38149 علی احمد زاهدی محبوب 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
38150 حکیمه زاهدی مقدم 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
38151 آناهیتا زاهدی نامقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
38152 نیما زاهدی نامقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38153 مهدی زاهدی نژاد 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
38154 سعیده زاهدی نسب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
38155 مهدی زاهدی نوقابی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
38156 هادی زاهدی نوقابی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
38157 صدیقه زاهدی نوکر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
38158 سمانه زاهدی نیا 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
38159 سمیّه زاهدی یام 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
38160 احسان زاهدی یامی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
38161 زهره زاهدیان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38162 فهیمه زاهدیان 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
38163 الهام زایرزاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38164 الهام زایرزاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
38165 عبدالرضا زایرزاده 1352 علوم پايه شیمی
38166 محمدحسین زایری 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
38167 مریم زبان دان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
38168 اردوان- بوعلی زبده 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38169 شیما زبرجدی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
38170 محمدرضا زبرجدی کلوخی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38171 علی زبرجدی مشفق 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38172 ندا زبرجدیان 1385 دامپزشكي دامپزشکی
38173 حمید زبردست 1390 علوم پايه زمین شناسی
38174 خاتون زبردست 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
38175 عباس زبردست 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
38176 فاطمه زبردست 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
38177 مریم زبردست 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
38178 خدیجه زبردست رودی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38179 سعید زبردست کلاته تیمور 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38180 علی زبیدی فر 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
38181 مهرنوش زبیری 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
38182 راضیه زجاجی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
38183 سیداحسان زجاجی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
38184 سیدوحید زجاجی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
38185 کوشا زجاجی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
38186 محمدناصر زحلی نژاد 1353 علوم پايه فیزیک
38187 کلثوم زحمت کش 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
38188 مسلم زحمت کش دره 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
38189 المیرا زحمت دوست 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
38190 المیرا زحمت دوست 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
38191 آتنا زحمت کش 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
38192 افسانه زحمت کش 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38193 زهرا زحمت کش 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
38194 سعید زحمت کش 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
38195 مریم زحمت کش 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38196 نسیم زحمت کش 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38197 نوید زحمت کش 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38198 عاطفه زحمت کش دلوئی 1394 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
38199 شیرین زحمت کش ساروقی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 31177133