راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 78,107

نمایش موارد : 38101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54813 معصومه سیدابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
101389 سیدامیر سیدابراهیمی 1363 مهندسي جوشكاري
81092 بی بی اسیه سیدابوسعیدی 1381 علوم پايه زمین شناسی
54621 سیداصغر سیدابوسعیدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
104856 طهوراسادات سیدابوسعیدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87496 نرجس السادات سیدابوسعیدی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
76329 وجیهه سیدابوسعیدی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
113711 وجیهه سیدابوسعیدی 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
65576 بی بی راضیه سیداحمدی علیائی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69978 بی بی ملیحه سیداحمدی علیایی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
55361 سیدعلی سیداحمدی علیائی 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
85745 سیدعلیرضا سیداحمدی علیائی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49360 سیدمحمد سیداحمدی علیائی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
91920 اکرم سیداحمدی کلاته 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72801 بی بی اعظم سیداحمدی کلاته 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40139 سیدجعفر سیداخلاقی شال 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
57421 سیدقاسم سیداقایی احمدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95754 اتنا سیدالحسینی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92330 الهه سیدالحسینی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
115403 بهناز سیدالحسینی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (واحدبین الملل - مجازی - آموزش محور)
47234 سیما سیدالحسینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
108798 سیما سیدالحسینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
42260 شکوفه سیدالحسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85031 عصمت سیدالحسینی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
83505 مریم سیدالحسینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
82996 نازنین سیدالحسینی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
68328 بی بی مریم سیدالحسینی طبسی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
70133 سیدهادی سیدالحسینی قلعه نویی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
85266 زینب سیدالحسینی طبسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
106937 زینب سیدالحسینی طبسی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46752 سیدمحمود سیدالحسینی طبسی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
92025 بی بی مرثیه سیدالحسینی قلعه نویی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71059 سیدحسین سیدالموسوی اشکذری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52315 سیدحسین سیدالموسوی اشکذری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78854 سیدمهدی سیدالموسوی اشگذری 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
47828 حشمت السادات سیدان 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
48305 سیدابوالقاسم سیدان 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
111569 سّیدعارف سّیدان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
99090 سیدمحمدجواد سیدان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
114334 سیدمحمدجواد سیّدان 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
83525 سیده مهدیه سیدان 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62929 فهیمه السادات سیدان 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
46103 نیما سیدانزابی نژاد 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
60368 علی سیدانی ناوه کش 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41386 سیدعلی سیدباقری 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
103271 سیده مهناز سیدبرزشی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
108178 سیدسهند سیدپور 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48590 احمد سیدپورطرقی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62212 سیدزهرا سیدپورکانی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
38237 سیدرضا سیدپورلطف ابادی 1362 علوم پايه دبیری شیمی
88314 سیده سارا سیدجباری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91865 راضیه سیدجعفری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
87831 تکتم السادات سیدجمالی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78561 ثمانه سیدجمالی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
68329 زهره سیدجمالی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
113894 زهره سیدجمالی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
102576 سیدداود سیدجوان 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98567 سیدمهدی سیدحاجی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
94088 نازنین سیدحجازی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65577 مریم سیدحسنی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86843 حسن سیدحسین پوراره کمر 1383 علوم رياضي ریاضی محض
70808 امیرحسن سیدحسین زاده 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
43959 رامین سیدحسین زاده 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
48835 سیدقاسم سیدحسین زاده 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50885 عذرا سیدحسین زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
38584 محمدرضا سیدحسین زاده 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
73770 حامدرضا سیدحسین زاده اردبیلی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
89831 حامدرضا سیدحسین زاده اردبیلی 1384 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
104073 سمانه سیدحسین زاده یزدی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
105099 افسانه سادات سیدحسینی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
87478 الهه سادات سیدحسینی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
68330 زکیه سیدحسینی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
59390 زهرا سیدحسینی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49793 سیدعباس سیدحسینی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
105671 سیدعباس سیدحسینی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
46420 سیدعلی سیدحسینی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
95539 سیدمحمد سیدحسینی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
110973 سیدمحمد سیدحسینی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
59851 سیدمهدی سیدحسینی 1374 علوم رياضي ریاضی
92079 سیده زینب سیدحسینی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94400 سیده سمیرا سیدحسینی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
112750 سیده سمیرا سیدحسینی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
95300 مریم سیدحسینی 1385 علوم پايه زمین شناسی
57362 معصومه سیدحسینی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
75491 معصومه بیگم سیدحسینی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91922 سکینه سادات سیدحسینی پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47577 سیدخیراله سیدحسینی سیاهکله 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
110887 حمید سیدحسینی مقدم 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
97375 مهلا سیدحسینی مقدم 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53641 قصه سادات سیدخادمی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
76113 مهری سیددخت دهبار 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
101150 عاطفه سیددخت دهبار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
83173 زهره سیدرضایی 1382 علوم پايه زمین شناسی
81242 محبوبه سادات سیدرضایی خورمیزی 1381 هنر نيشابور نقاشی
53430 بی بی زهرا سیدزاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49304 سیدحسین سیدزاده 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
61051 سیدهاشم سیدزاده 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
115032 سینا سیدزاده 1390 پردیس دانشگاهی مکانیک - تبدیل انرژی ( واحد بین الملل )
80768 میترا سیدزاده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
97112 میترا سیدزاده 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19801152