راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,849

نمایش موارد : 38101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44674 حشمت بیگم سیدموسوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95258 حمیده سیدموسوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
50399 رضا سیدموسوی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47102 زیبا سیدموسوی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
109460 سید صالح سیدموسوی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
88519 سیدجواد سیدموسوی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38871 سیدحسن سیدموسوی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
57681 سیدقاسم سیدموسوی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58669 سیدمجید سیدموسوی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
45065 سیدمحسن سیدموسوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53661 سیدمحسن سیدموسوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
79356 سیدمصطفی سیدموسوی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52304 سیدمهدی سیدموسوی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
84565 سیده سیدموسوی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
111193 سیده سیدموسوی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
84097 سیده الهام سیدموسوی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
111488 سیده فاطمه سیدموسوی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
107848 سیده فرشته سیدموسوی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63471 طاهره بیگم سیدموسوی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
68328 فاطمه سیدموسوی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
74949 فاطمه سیدموسوی 1379 علوم پايه زمین شناسی
50075 فاطمه بیگم سیدموسوی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
58190 فاطمه بیگم سیدموسوی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
113603 مصطفی سیدموسوی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
47235 بتول سیدمومنی شهرکهنه 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
39194 راه خدا سیدنژاد 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50266 فرشته بیگم سیدنژادایرج 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
92487 سیدحمید سیدنژادگل ختمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65576 بی بی فاطمه سیدنژادگل خطمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
86884 سیدمحمد سیدنژادگل خطمی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
102271 سیدمحمد سیدنژادگل خطمی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
106619 نفیسه سیدنژادگل خطمی 1388 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
38872 سیدحسین سیدنوری 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84925 زهرا سیدنوزادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56264 سیدهاشم سیدهفت اسیا 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
104064 اعظم سیدی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
88631 اکرم السادات سیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91274 بی بی ثریا سیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
51539 بی بی زهرا سیدی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
87235 بی بی زهرا سیدی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
82379 بی بی محبوبه سیدی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
106553 بی بی محبوبه سیدی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
48365 جلال سیدی 1369 علوم اداري واقتصاد مديريت
64107 زهراسادات سیدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
40176 سکینه بگم سیدی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
67275 سمانه سیدی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84183 سمانه سیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
91638 سمانه سیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
75343 سمیه سیدی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
83803 سمیه سیدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86441 سمیه سیدی 1383 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
105443 سید مهدی سیدی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
50222 سیدجعفر سیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38182 سیدجواد سیدی 1361 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
65578 سیدحسین سیدی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93966 سیدحسین سیدی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
75198 سیدعلیرضا سیدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
40021 سیدمحسن سیدی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
39301 سیدمحمد سیدی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
58021 سیدمحمد سیدی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90960 سیدمحمد سیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
96724 سیدمحمدجواد سیدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59595 سیدمحمود سیدی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45066 سیدمهدی سیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51202 سیدمهدی سیدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63931 سیدمهدی سیدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
69976 سیدمهدی سیدی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
79514 سیدمهدی سیدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
85159 سیدمهدی سیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
110035 سیدمهدی سیدی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
88221 سیده الهام سیدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
97498 سیده زهرا سیدی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
97248 سیده سارا سیدی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
101435 سیده سمیه سیدی 1386 علوم پايه فیزیک
63898 سیده فاطمه سیدی 1376 علوم پايه زیست شناسی
109563 سیده فاطمه سیدی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
96203 سیده مریم سیدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92545 سیدهاشم سیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
112784 صّدیقه سادات سّیدی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
75686 صفیه سادات سیدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65579 طاهره سیدی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
72554 طاهره سادات سیدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
110081 عاطفه سیدی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59104 عباس سیدی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
51777 عبداله سیدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
45301 کردستان سیدی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44990 محمد سیدی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89002 مریم سیدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
100781 مژده سیدی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
97210 معصومه سادات سیدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
103794 مهلا سیدی 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
40020 میرعلم سیدی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
113591 نجمه سادات سیدی 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
85295 نسرین سیدی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
88161 هانیه سادات سیدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
57150 صغری سیدی استاد 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
49567 مریم سیدی استاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
70284 سیدامین سیدی بادله 1378 علوم پايه فیزیک
62540 سیدمهدی سیدی بیرجند 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98889 سهراب سیدی پارسا 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19555139