راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,317

نمایش موارد : 38101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45354 مریم سیم جو 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
96310 حبیبه سیم ریز 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
82355 سعیده سیم ریز 1382 علوم رياضي آمار
102096 سعیده سیم ریز 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
55306 علیرضا سیم ریز 1372 علوم رياضي آمار
99478 فاطمه سیم ریز 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
91426 سمیه سیمابی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47823 محمدرضا سیمابی 1369 علوم رياضي آمار
68332 کبری سیمانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
64048 غلامرضا سینا 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
38388 میترا سینا 1363 علوم پايه دبیری شیمی
102738 سمیرا سینائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
73577 سینا سینائی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86195 سینا سینائی 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
78036 مینا سینائی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
74127 گشتاسب سینائیان 1379 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
112131 سمیرا سینائیان قریه حسن 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46989 سارا سینکائی چتن 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44675 محمدرضا سینه سپهر 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97724 محمدعلی سینی چی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
82435 محمدکاظم سینی چی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
54729 محمدمهدی سینی چی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74559 مریم سینی چی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89439 مریم سینی چی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
40022 هاجر سیوانی اصل 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54012 زهرا سیوندزاده 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
74409 رقیه سیه چهره گله دونی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43425 جوانشیر سیه دولائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
81284 هادی شا نظری 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
97526 ملیحه شا هرخی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
81952 امید شاپور 1382 علوم پايه فیزیک
64073 سودابه شاپوری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
70861 مریم شاپوری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
115087 مصطفی شاپوری 1357 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
106669 میترا شاپوری 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
63275 مینا شاپوری 1375 علوم رياضي ریاضی
98799 شاداب شاپوری دربادام 1386 علوم پايه فیزیک
59212 نجمه شاپوری مقدم 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
45676 افسانه شاپوریان شیشوان 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92915 نفیسه شاجانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49568 زهره شاحاذق 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
62159 الهام شاحسین زاده 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
48873 حسین شاد 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49761 حمیدرضا شاد 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78888 زهرا شاد 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
104023 سارا شاد 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
103396 سمیرا شاد 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
110164 علی شاد 1358
40023 علی اکبر شاد 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
84159 فاطمه شاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45355 فریبا شاد 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
76020 محبوبه شاد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
77924 محمد شاد 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43207 محمدعلی شاد 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
91377 مریم شاد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
108733 مریم شاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86786 شهره شادالوخراسانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60122 رضا شادان 1374 علوم پايه فیزیک
42119 بهروز شادان پور 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
71959 اکرم شادبخت 1378 علوم رياضي ریاضی محض
114415 احمد شادپی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (واحدبین الملل - مجازی - آموزش محور)
95420 شهرزاد شادپی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
68333 آزاده شاددل 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
106214 رضوان شاددل 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
109095 روح اله شاددل 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49233 رویا شاددل 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65584 لاله شاددل 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
113190 لیاء شاددل 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91687 نسیم شاددل 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
38389 هوشنگ شاددل 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
51186 هوشنگ شاددل 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71727 احسان شادردی زاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
38873 معصومه شادزی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
43151 بهزاد شادفر 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
42069 حسین شادفر 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
43292 حمیدرضا شادکام 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
71468 زینب شادکام 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
100654 شادی شادکام 1386 هنر نيشابور كارداني باستانشناسي
71584 فاطمه شادکام 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50267 لیلی شادکام 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
63807 محبوب شادکام 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
46853 محمد شادکام 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
77113 مهناز شادکام 1380 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
80253 سمیه شادکام تربتی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
77358 صدیقه شادکام تربتی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
40936 حسین شادکام تربتی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
50951 حسین شادکام تربتی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92456 زینب شادکام تربتی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
109517 زینب شادکام تربتی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75191 سمیه شادکام تربتی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
101147 محمد شادکامی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
61497 میترا شادکامی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86700 گلناز شادکانلو 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96812 رضا شادکانی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
54849 عباس شادکانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
54542 عزت شادکانی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
64340 عزت شادکانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65585 نیره شادکانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
58153 بیتا شادگار 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41176 عادل شادلو 1366 كشاورزى زراعت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19218701