راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 2 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,520

نمایش موارد : 38101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
38101 مریم سلیمانی امین 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38102 زینب سلیمانی ایسک 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
38103 محمدرضا سلیمانی اینانلو 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
38104 حسین سلیمانی بجستانی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
38105 سمیه سلیمانی بندقرائی 1389 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
38106 محمد سلیمانی بنده قرائی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
38107 احمد سلیمانی پاک 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
38108 مرجان سلیمانی پاک 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38109 ملیحه سلیمانی پاک 1379 علوم پايه زمین شناسی
38110 جابر سلیمانی پلگرد 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
38111 جلال سلیمانی پلگرد 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
38112 زهرا سلیمانی پور 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
38113 زهرا سلیمانی پور 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
38114 امیرحسین سلیمانی پویا 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
38115 محسن سلیمانی تربتی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
38116 نسیم سلیمانی تفتی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
38117 عباس سلیمانی جعفر آبادی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
38118 مریم سلیمانی جلودار 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38119 معصومه سلیمانی حاجی کندی 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
38120 حمزه سلیمانی خمارتاش 1369 علوم پايه فیزیک
38121 مهدی سلیمانی خورموجی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه ( آموزش محور )
38122 احمد سلیمانی خیبری 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38123 اکرم سلیمانی خیبری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
38124 بتول سلیمانی خیبری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
38125 علیرضا سلیمانی خیبری 1367 علوم رياضي آمار
38126 شیما سلیمانی دامنه 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
38127 صفورا سلیمانی درچه 1388 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
38128 محمدعلی سلیمانی دشت بیاض 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
38129 عبدالرحمن سلیمانی دهکردی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38130 المیرا سلیمانی راد 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
38131 فرزانه سلیمانی راد 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
38132 سیدمجتبی سلیمانی رباطی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
38133 نسرین سادات سلیمانی رباطی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38134 بتول سلیمانی رودی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
38135 بهاره سلیمانی رودی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
38136 پریسا سلیمانی رودی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
38137 پریسا سلیمانی رودی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
38138 سارا سلیمانی رودی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
38139 عاطفه سلیمانی رودی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
38140 علی سلیمانی رودی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38141 محمدجواد سلیمانی زاده 1381 علوم پايه فیزیک
38142 علیمراد سلیمانی ساردو 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38143 مسلم سلیمانی سردابی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
38144 سمانه سلیمانی سه دهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
38145 رضا سلیمانی شاندیز 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
38146 حمید سلیمانی طرقی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
38147 محمد سلیمانی طرقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38148 رعد سلیمانی فر 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
38149 رمزی سلیمانی فر 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
38150 منصور سلیمانی فر 1370 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
38151 افشین سلیمانی فرد 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38152 امید سلیمانی فرد 1374 علوم پايه فیزیک کاربردی
38153 امید سلیمانی فرد 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
38154 جواد سلیمانی فرد 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38155 زهره سلیمانی فرد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
38156 فیروزه سلیمانی فرد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
38157 فرزانه سلیمانی فرزقی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
38158 پیمان سلیمانی فروغ 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع ( واحد بین الملل - آموزش محور )
38159 معصومه سلیمانی قلعه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
38160 علی اصغر سلیمانی کاریزمه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
38161 مریم سلیمانی کرانی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
38162 بابک سلیمانی کورانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38163 زهرا سلیمانی مارشک 1380 علوم پايه زمین شناسی
38164 مجتبی سلیمانی مارشک 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38165 مرضیه سلیمانی متین 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
38166 ابراهیم سلیمانی مقدم 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
38167 حسین سلیمانی مقدم 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38168 علی رضا سلیمانی مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
38169 فاطمه سلیمانی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
38170 هادی سلیمانی مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
38171 جعفر سلیمانی مکی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
38172 معصومه سلیمانی مکی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38173 روزیتا سلیمانی منش 1369 علوم پايه دبیری شیمی
38174 حوا سلیمانی موشکی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
38175 ریحانه سلیمانی نامی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
38176 مسعود سلیمانی نایینی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
38177 سلیمان سلیمانی نجف اباد 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38178 حسن سلیمانی نژاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
38179 سمانه سلیمانی نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
38180 سمیه سلیمانی نژاد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
38181 علیرضا سلیمانی نژادبام 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
38182 ام البنین سلیمانی نسب 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
38183 قاسم سلیمانی نسب 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
38184 حمید سلیمانی نیا 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38185 محمد سلیمانی نیا 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
38186 فرود سلیمانی ورکی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
38187 آزاده سلیمانی وفا 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38188 الهه سلیمانی وفا 1376 دامپزشكي دامپزشکی
38189 راحله سلیمانی وفا 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
38190 اذر سلیمانی یزدان اباد 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38191 حامد سلیمانیان 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38192 زهره سلیمانیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
38193 صادق سلیمانیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
38194 صفیه سلیمانیان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
38195 علی اکبر سلیمانیان 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
38196 محمدحسن سلیمانیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38197 محمود سلیمانیان 1372 علوم پايه دبیری شیمی
38198 مهدیه سلیمانیان 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38199 مهرداد سلیمانیان 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
38200 مینا سلیمانیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 21222040