راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 84,989

نمایش موارد : 38101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
38101 محبوبه ساعی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
38102 محمود ساعی طرقی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
38103 مرجان ساعی نعیمی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
38104 الناز سادات ساعی رضوی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38105 فاطمه ساعی کاخکی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
38106 حسن ساعی کوسه صفر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
38107 بهروز ساعی مارشک 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
38108 مجتبی ساعی مقدم 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
38109 مروارید ساعی نسب 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
38110 مروارید ساعی نسب 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
38111 حلیمه ساعی نعیمی 1370 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
38112 حمیرا ساعی نیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
38113 بی بی فهیمه ساغروانی 1380 علوم پايه فیزیک
38114 سیدفضل اله ساغروانی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38115 سیما ساغروانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
38116 سیما ساغروانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
38117 عطااله ساغروانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38118 عطاءاله ساغروانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
38119 سیدجواد ساغروانیان 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
38120 سیدجواد ساغروانیان 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
38121 سیدموسی ساغروانیان 1387 علوم رياضي ریاضی محض
38122 سیده سحر ساغروانیان 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
38123 محبوبه ساغروانیان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
38124 روح الله ساغری 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
38125 فاطمه ساغری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
38126 مصطفی ساغری دوز 1382 مهندسي مهندسی شیمی
38127 محمدرضا ساغری فرد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
38128 ساناز ساغری فروش 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
38129 مصطفی ساغریان 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
38130 فهیمه ساغریچی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38131 مطهره ساغریدوز 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38132 مهین ساق سلیمانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
38133 ابوالقاسم ساقی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
38134 اکرم ساقی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
38135 ایوب ساقی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38136 بی بی اکرم ساقی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
38137 جواد ساقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
38138 حسن ساقی 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
38139 حسن ساقی 1386 مهندسي مهندسی عمران - آب
38140 حسین ساقی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38141 حسینعلی ساقی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
38142 خدیجه ساقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38143 خیرالنساء ساقی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
38144 داودعلی ساقی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
38145 داودعلی ساقی 1386 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
38146 راضیه ساقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
38147 رضا ساقی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
38148 رضا ساقی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
38149 رضاعلی ساقی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
38150 رقیه ساقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
38151 رمضانعلی ساقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
38152 زهرا ساقی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
38153 زهرا ساقی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
38154 زهرا ساقی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38155 زهرا ساقی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
38156 زهره ساقی 1384 علوم پايه زمین شناسی
38157 زینب ساقی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38158 سکینه ساقی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
38159 سلمان ساقی 1375 علوم پايه فیزیک
38160 سمیرا ساقی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38161 سمیرا ساقی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
38162 سیدعلی اکبر ساقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38163 سیدمحمد ساقی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
38164 سیده اکرم ساقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38165 صغری ساقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
38166 طلعت ساقی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38167 عادل ساقی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
38168 عاطفه ساقی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38169 عصمت ساقی 1387 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
38170 عصمت ساقی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
38171 علی ساقی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
38172 علیرضا ساقی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38173 فاضل ساقی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38174 فاطمه ساقی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
38175 فاطمه ساقی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
38176 فاطمه ساقی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
38177 فاطمه ساقی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
38178 فرزانه ساقی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38179 مجید ساقی 1374 علوم پايه زمین شناسی
38180 محمد ساقی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
38181 محمد ساقی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
38182 محمدحسین ساقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
38183 محمدرضا ساقی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
38184 محمدمهدی ساقی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
38185 مرضیه ساقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
38186 مریم ساقی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
38187 مریم ساقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38188 مریم ساقی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38189 مریم ساقی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
38190 مریم ساقی 1389
38191 مهدی ساقی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
38192 هاجر ساقی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
38193 هادی ساقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
38194 سمیرا ساقیان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
38195 مجتبی ساقینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
38196 آرمان ساکت 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
38197 سلمان ساکت 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38198 سلمان ساکت 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38199 سلمان ساکت 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38200 علی ساکت 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27175518