راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 83,005

نمایش موارد : 38101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
38101 کمال سخدری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
38102 مونا سخدری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38103 میناسادات سخدری 1382 علوم پايه زمین شناسی
38104 میناسادات سخدری 1391 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
38105 محمدجواد سخن سنج 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
38106 ساجده سخنور 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
38107 فاطمه سخنور 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
38108 فاطمه سخنور 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
38109 مهدی سخنور 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
38110 مینا سخنور 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
38111 سمیرا سخنوران 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
38112 خاطره سخنورماهانی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
38113 خاطره سخنورماهانی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
38114 خاطره سخنورماهانی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
38115 سحر سخی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38116 فاطمه سخی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38117 فاطمه سخی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
38118 مریم سخی جوارشک 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
38119 علی اصغر سخی فر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
38120 حسین سدابی خلجان 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
38121 رضا سدادی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
38122 هادی سدنی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
38123 لیلا سده ئی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38124 حسن سدیدی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
38125 فرخنده سدیدی 1378 هنر نيشابور نقاشی
38126 فرشته سدیدی 1384 علوم پايه فیزیک
38127 محمدرضا سدیدی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
38128 مرضیه سدیدی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38129 ناهید سدیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
38130 مریم سدیرعابدی 1379 علوم رياضي آمار
38131 آیدین سدیری جلیلی 1382 علوم پايه فیزیک
38132 عاطفه سدیری جوادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
38133 ملیحه سدیری ناصرنیا 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38134 سالومه سدیفی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
38135 نیلوفر سدیفی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
38136 نیلوفر سدیفی 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
38137 شراره سادات سر سرابی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
38138 حسن سرائی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
38139 ربابه سرائی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
38140 ربابه سرائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
38141 ریحانه سرائی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
38142 سیدحسام الدین سرائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
38143 طاهره سرائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38144 علی اصغر سرائی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
38145 کاظم سرائی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
38146 مهرزاد سرائی صحنه سرائی 1361 علوم پايه علوم جانوری
38147 علی سراب قوچان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
38148 سمیه سراب قوچان 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38149 حمیدرضا سرابادانی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
38150 فرشاد سرابچی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
38151 سیمین سرابندی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
38152 علیم سرابندی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
38153 بی بی مرضیه سرابی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
38154 حمید سرابی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
38155 زینب سادات سرابی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
38156 سامان سرابی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38157 سبحان سرابی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
38158 سعیده سرابی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
38159 سیدمرتضی سرابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38160 لیلا سرابی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
38161 مهرزاد سرابی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
38162 وحید سرابی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
38163 وحید سرابی 1387 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
38164 حبیبه سرابی جماب 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
38165 محبوبه سرابی جماب 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38166 محبوبه سرابی جماب 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
38167 ملیحه سرابی جماب 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
38168 ملیحه سرابی جماب 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
38169 مرضیه سرابی مقدم 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38170 تکتم سرابی مهاجر 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
38171 انسیه سرابیار 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
38172 صهبا سرابیان تبریزی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
38173 فاطمه سلطان سرابیان مقدم 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
38174 افشین سراج 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
38175 محمود سراج 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
38176 محبوبه سراج احمدی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38177 سیدمحسن سراج زاده 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38178 حمید سراج کرمانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
38179 مصطفی سراجچی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
38180 علیرضا سراجی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
38181 گلناز سراجی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
38182 منیژه سراجی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
38183 نازنین سراجی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
38184 محمد سراجی کوپکن 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
38185 جلیل سراجیان 1363 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38186 عبدالله سراجیان 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38187 نرگس سرادار 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
38188 نجمه سرادقی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
38189 ملیحه سراسیائی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38190 امیر سراغی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
38191 آمنه سرافراز 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
38192 ازاده سرافراز 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
38193 ازاده سرافراز 1379 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
38194 عبدالرضا سرافراز 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38195 علی سرافراز 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
38196 محمود سرافراز 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
38197 مهدی سرافراز کاخگی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
38198 حسین سرافراز یزدی 1384 علوم پايه فیزیک
38199 سید رضا سرافرازی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
38200 سیدرضا سرافرازی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 24927567