راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 74,415

نمایش موارد : 38101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92450 جواد شریفی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57655 حسن شریفی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
82831 حسن شریفی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
49818 حسین شریفی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
85858 حسین شریفی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46795 حمیدرضا شریفی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
61038 حمیدرضا شریفی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
73768 حمیدرضا شریفی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
104924 روژین شریفی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
40854 روشنک شریفی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53501 زرتیا شریفی 1372 علوم رياضي ریاضی
49177 زهرا شریفی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
70983 زهرا شریفی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
80416 زهرا شریفی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
83338 زهرا شریفی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
89736 زهرا شریفی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
110572 زهره شریفی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
80006 زینب شریفی 1381
79323 سارا شریفی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
107891 ستاره شریفی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
70592 سروش شریفی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
81611 سروش شریفی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
39341 سعید شریفی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90191 سعید شریفی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
80819 سیده زهرا شریفی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
107814 سیده کوثر شریفی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
49558 شهلا شریفی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
58310 شهلا شریفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
60853 شهلا شریفی 1375 علوم پايه فیزیک کاربردی
69280 شهلا شریفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
43215 شهین شریفی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
99329 شیما شریفی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
60395 طاهره شریفی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
81237 طاهره شریفی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68336 عاطفه شریفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77513 عباس شریفی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38878 علی شریفی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40888 علی شریفی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42642 علی شریفی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
94022 علی شریفی 1385 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
95568 علی شریفی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
71622 علی اصغر شریفی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
83227 علیرضا شریفی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
104962 علیرضا شریفی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
74816 فاروق شریفی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
84592 فاطمه شریفی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
102343 فاطمه شریفی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
111097 فاطمه شریفی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
109189 فرزانه شریفی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
99055 فرشاد شریفی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
52909 کامران شریفی 1371 علوم رياضي ریاضی
63991 کامران شریفی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
81364 کامران شریفی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
68337 کمال شریفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
82300 لیلا شریفی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
45060 ماریا شریفی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52027 مجید شریفی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
98896 محمد شریفی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
102698 محمد شریفی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
66811 محمداسحاق شریفی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52597 محمدجعفر شریفی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51067 محمدحسین شریفی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45423 محمدرضا شریفی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
94711 محمدصالح شریفی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
88876 محمدصدرا شریفی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52739 محمدعلی شریفی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
46412 محمدهادی شریفی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
50598 مریم شریفی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
56877 مریم شریفی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
100714 مریم شریفی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
82273 مژده شریفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55237 مصطفی شریفی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97168 معصومه شریفی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91002 منصوره شریفی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
106609 منصوره شریفی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68338 منیژه شریفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56252 مهدی شریفی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
70128 مهدی شریفی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
80733 نسرین شریفی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65590 نورالدین شریفی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79112 نوشین شریفی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
76234 هادی شریفی 1380 علوم پايه زمین شناسی
72269 ژاله شریفی بمرود 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
79907 مریم شریفی پستچی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
79868 زهرا شریفی دروازه 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
78067 طیبه شریفی قرچقه 1380 علوم پايه زمین شناسی
70016 اکبر شریفی محترم 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
99539 شادی شریفی ازغندی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65591 زکیه شریفی استاد 1376 علوم پايه فیزیک
105597 شهرزاد شریفی اسدی ملفه 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
105964 علیرضا شریفی افجانی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
40431 محمد شریفی الحسینی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
106567 عاطفه شریفی بایگی 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
72946 مهدی شریفی بایگی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
65592 محبوبه شریفی برسی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58823 امید شریفی پشت لر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
55670 حامد شریفی پناه 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
43751 ابراهیم شریفی پور 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91285 امنه شریفی پور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
68339 عباس شریفی پور 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 17102301