راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 81,659

نمایش موارد : 38101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
38101 براتعلی سعادتی فر 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38102 سعیده سعادتی فر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
38103 حلیمه سعادتی کوران ترکیه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
38104 زهرا سعادتی گرو 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
38105 مریم سعادتی گرو 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
38106 نوید سعادتی گرو 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
38107 رسول سعادتی مقدم 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
38108 صدیقه سعادتی نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
38109 ملیحه سعادتی نسب 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38110 سیده ملیحه سعادتی نیا 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38111 محمد سعادتی نیا 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
38112 محمد سعادتی نیا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
38113 رضا سعادتیان 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
38114 رضا سعادتیان 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
38115 سالار سعادتیان 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
38116 سمانه سعادتیان 1379 علوم پايه فیزیک
38117 سیده عصمت سعادتیان 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
38118 شیدا سعادتیان 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
38119 فرید سعادتیان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38120 فاطمه سعادتیان نیک 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
38121 انور سعادی مقدم محصل 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
38122 علی قلی سعبی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38123 ابوالفضل سعدآبادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
38124 حمید سعدآبادی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
38125 حمیده سعدآبادی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38126 فهیمه سعدآبادی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
38127 مجید سعدآبادی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
38128 مجید سعدآبادی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
38129 محمدرضا سعدآبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
38130 غلامحسن سعدابادی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
38131 سیف اله سعدالدین 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
38132 محبوبه سعدان 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
38133 مریم سعدزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
38134 ابراهیم سعدی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
38135 زهرا سعدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38136 زهرا سعدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
38137 سیدمحمد سعدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
38138 فهیمه سعدی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
38139 فهیمه سعدی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
38140 محبوبه سعدی پور 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
38141 آسیه سعدی دوست 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38142 فاطمه سعدی راد 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
38143 علی سعدی زاده 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
38144 حمیده سعدی نام 1375 علوم رياضي ریاضی
38145 سیدمجتبی سعید 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38146 عصمت سعید 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
38147 علی رضا سعید 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38148 علیرضا سعید 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38149 علیرضا سعید 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
38150 فاطمه سعید 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
38151 فریده سعید 1372 علوم رياضي ریاضی کاربردی
38152 نریمان سعید 1376 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
38153 وجیهه سعید 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38154 فاطمه سعید افخم شعرا 1384 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
38155 امیرحسین سعید انژاد 1386 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
38156 محمد سعید زاده 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
38157 عالم جان سعیداف 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
38158 علیرضا سعیدافخم شعرا 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
38159 فاطمه سعیدان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
38160 راضیه سعیدپناه 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38161 وجیهه سعیدپناه 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38162 سعیده سعیدپور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
38163 حسن سعیدتهرانی 1344 الهيات شهيد مطهري منقول
38164 سیدمحسن سعیدجلالی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
38165 جواد سعیدزاده 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
38166 سارا سعیدزاده 1385 علوم پايه فیزیک
38167 سمیه سعیدزاده 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
38168 محمود سعیدزیرک 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
38169 نسرین سعیدسرند 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
38170 شهاب سعیدشریعتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
38171 شهاب سعیدشریعتی 1372 كشاورزى زراعت
38172 شهیر سعیدشریعتی 1375 علوم پايه فیزیک
38173 محمود سعیدعسکری سیریزی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
38174 جمشید سعیدفر 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
38175 مریم سعیدفرجی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38176 حجت سعیدنامقی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
38177 کیا سعیدنامقی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
38178 امیرحسین سعیدنژاد 1388 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
38179 فرشته سعیدنعمت پور 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
38180 فریده سعیدنعمت پور 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38181 سیده معصومه سعیدنیا 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38182 مریم سعیدهدایتی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
38183 آرزو سعیدی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38184 ا حسان سعیدی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
38185 احسان سعیدی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
38186 احمد سعیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
38187 الناز سعیدی 1386 علوم رياضي آمار
38188 الهام سعیدی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
38189 الهه سعیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38190 امیر سعیدی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
38191 ایمان سعیدی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
38192 بهزاد سعیدی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
38193 پریسا سعیدی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38194 جلال سعیدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
38195 جواد سعیدی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38196 جواد سعیدی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
38197 حبیب اله سعیدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
38198 حسن سعیدی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38199 حسن سعیدی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
38200 حسن سعیدی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 23788022