راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,781

نمایش موارد : 38101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
38101 مریم زینل فامیله 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38102 سمیرا زینل محاسبتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38103 مهدی زینل نژاد 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
38104 روح الله زینل نیاطوسی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
38105 زهرا زینل نیاطوسی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
38106 احمد زینلی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
38107 افشین زینلی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
38108 بتول زینلی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
38109 جواد زینلی 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
38110 حمیده زینلی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
38111 روح اله زینلی 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
38112 ریحانه زینلی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
38113 ریحانه زینلی 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
38114 زهرا زینلی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38115 شیوا زینلی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38116 شیوا زینلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
38117 صادق زینلی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38118 طیبه زینلی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
38119 طیبه زینلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38120 طیبه زینلی 1390 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
38121 علی زینلی 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
38122 غلامرضا زینلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38123 فاطمه زینلی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38124 فاطمه زینلی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
38125 کبری زینلی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
38126 لهراسب زینلی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
38127 محمد زینلی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
38128 محمدحسن زینلی 1361 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
38129 محمدرفیع زینلی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38130 محمود زینلی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
38131 مصطفی زینلی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38132 معصومه زینلی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38133 مهدی زینلی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
38134 مهناز زینلی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
38135 وحید زینلی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
38136 وحید زینلی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
38137 هنگامه زینلی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
38138 طیبه زینلی پورشفیع ابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
38139 عارفه زینلی تربتی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
38140 اکرم زینلی چهکند 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
38141 زهرا زینلی حیدرآبادکشکوئیه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
38142 روح ا لامین زینلی دا ورا نی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
38143 روح الامین زینلی داورانی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
38144 زینب زینلی داورانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
38145 مصطفی زینلی دستمالباف 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
38146 مصطفی زینلی دستمالباف 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
38147 فاطمه زینلی شعرباف 1367 علوم پايه فیزیک
38148 فاطمه زینلی شعرباف 1372 علوم پايه فیزیک
38149 حسین زینلی فهادان 1366 علوم رياضي آمار
38150 ابراهیم زینلی قلی اباد 1365 كشاورزى زراعت
38151 عاطفه زینلی نیا 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
38152 عفت زینلی نیا 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
38153 زهرا زینلیان بافنده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
38154 نسرین زینلیان فرد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38155 حنظله زینوندلرستانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
38156 فرشید زینی احمدآباد 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
38157 بابک زینی زاده 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
38158 صادقعلی زینی مجنی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
38159 ماه جان زیور آراء 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
38160 خدیجه زیوری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
38161 رامین زیوری 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38162 سارا زیوری 1380 علوم رياضي آمار
38163 صغری زیوری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
38164 مهری زیوری 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
38165 میرحیدر زیوری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
38166 زینب زیوری ایسک 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38167 زهره زیوری نادر 1382 علوم پايه زمین شناسی
38168 میترا ژاقب مجیدزاده 1370 علوم پايه فیزیک
38169 اشرف ژاله 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38170 سارا ژاله 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
38171 صفا ژاله 1384 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
38172 صفا ژاله 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
38173 علی ژاله 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
38174 کیانا ژاله 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38175 اعظم ژاله قوچانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
38176 میترا ژاله رجبی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
38177 حمیده ژاله رضائی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38178 اکرم ژاله قوچانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
38179 اعظم ژاله مایوان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
38180 یان پینگ ژانگ 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
38181 هان هان ژاو 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
38182 هادی ژرفاساداتی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
38183 حامد ژرفی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
38184 حدیث ژرفی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
38185 عالیه ژرفی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
38186 هانیه ژرفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38187 امید ژولائی باخدا 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
38188 امین ژولائیان 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
38189 علی اکبر ژولیده 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
38190 حسن ژیان 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
38191 نسرین ژیان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
38192 شیما ژیان حاجی محمدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
38193 بیتا ژیان زهتاب 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38194 سیدمهدی ژیان اخوان 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38195 علی رضا ژیان باقرپور 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
38196 معصومه ژیان برجکی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
38197 آزیتا ژیان پور 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
38198 آرش ژیان زنده دل 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38199 شبنم ژیان زنده دل 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
38200 بیتا ژیان زهتاب 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 28216420