راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,897

نمایش موارد : 38101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54319 علی شاکرعسگراباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
77958 مهدی شاکرگلیانی 1380 علوم پايه فیزیک
113054 اعظم شاکرهدایت آباد 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
112894 مریم شاکرهدایت آباد 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
84567 آزاده شاکری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
42261 ابوالقاسم شاکری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62731 احمد شاکری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62132 اعظم شاکری 1375 علوم پايه زیست شناسی
88499 امیر شاکری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
62054 بی بی زهره شاکری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49729 حسن شاکری 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
101786 حسن شاکری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47916 حسین شاکری 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56706 حسین شاکری 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
84483 حسین شاکری 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
91008 حسین شاکری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
109064 حکیمه شاکری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
88660 حمید شاکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45745 حمیدرضا شاکری 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79558 زکیه شاکری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
83873 زهرا شاکری 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92570 زهرا شاکری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
97629 زهره شاکری 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69595 زینب شاکری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
103246 زینب شاکری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
89043 زینب کبری شاکری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
70719 سیدمعین شاکری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
94075 سیدمعین شاکری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
107258 سیده زهرا شاکری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
103938 سیده سارا شاکری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
97430 سیده فاطمه شاکری 1385 هنر نيشابور نقاشی
68334 شهریار شاکری 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
73511 صادق شاکری 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
84646 صغری شاکری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68335 طیبه شاکری 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
77388 طیبه شاکری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93729 طیبه شاکری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65584 عاطفه شاکری 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
56472 عبدالحسن شاکری 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
54175 علی شاکری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72616 فاطمه شاکری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
79282 فاطمه شاکری 1381 علوم رياضي آمار
93088 فرزانه شاکری 1384 دامپزشكي دامپزشکی
42221 فرنگیس شاکری 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73180 فریبا شاکری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51242 قاسم شاکری 1371 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
87592 گلشن شاکری 1383 دامپزشكي دامپزشکی
71554 لیلا شاکری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88209 لیلا شاکری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48429 مجید شاکری 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
55382 محمد شاکری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
114661 محّمد شاکری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47234 مرتضی شاکری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
81605 مریم شاکری 1382 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
88617 مریم شاکری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89091 مریم سادات شاکری 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51760 مسعود شاکری 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
57328 معصومه شاکری 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
75997 معصومه شاکری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
87538 ملیحه شاکری 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65585 منیرالسادات شاکری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
77276 منیرالسادات شاکری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
80168 مهدی شاکری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
94787 مهدی شاکری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
100624 مهین شاکری 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
108822 میترا شاکری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87996 قربانعلی شاکری بادخور 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89044 سرورالزمان شاکری ترشیزی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
82421 جواد شاکری توبدرخت 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72946 غلامرضا شاکری توپدرخت 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75872 میرانا شاکری جویباری 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
56753 غلامرضا شاکری چنار 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
46102 محمد شاکری چنار 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67279 مجتبی شاکری روش 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
97242 ملیحه شاکری روش 1384 علوم رياضي آمار
109380 ملیحه شاکری روش 1388 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
73258 علی شاکری زاده 1379 علوم پايه فیزیک
68336 مهدیه شاکری زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
91946 حجت شاکری زارع 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
106988 حجت شاکری زارع 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
68337 مصطفی شاکری شمسی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
38391 محمود شاکری عبدل ابادی 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
75483 آمنه شاکری علیایی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60333 فرشته شاکری فاروجی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94466 سمیرا شاکری فر 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91941 الهام شاکری فرد 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50588 عیسی شاکری قزلحصاری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92758 قمر شاکری کوشکی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
90217 محمد شاکری مزینان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
51705 غلامرضا شاکری مشهدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
80759 سمیرا شاکری منش 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
88260 مهسا شاکری نژاد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
46935 بهادر شاکری نسب 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
45902 عذرا شاکری نوا 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70542 حمید شاکری نیا 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45577 فاطمه شاکری وحدانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86391 امید شاکریان 1383 علوم رياضي آمار
53685 ماهرخ شاکریان 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
106228 معصومه شاکه نیا 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
65586 آسیه شاکی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18946164