راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 84,784

نمایش موارد : 38101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
38101 علی ساقی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
38102 علیرضا ساقی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38103 فاضل ساقی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38104 فاطمه ساقی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
38105 فاطمه ساقی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
38106 فاطمه ساقی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
38107 فاطمه ساقی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
38108 فرزانه ساقی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38109 مجید ساقی 1374 علوم پايه زمین شناسی
38110 محمد ساقی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
38111 محمد ساقی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
38112 محمدحسین ساقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
38113 محمدرضا ساقی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
38114 محمدمهدی ساقی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
38115 مرضیه ساقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
38116 مریم ساقی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
38117 مریم ساقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38118 مریم ساقی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38119 مریم ساقی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
38120 مریم ساقی 1389
38121 مهدی ساقی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
38122 هاجر ساقی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
38123 هادی ساقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
38124 سمیرا ساقیان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
38125 مجتبی ساقینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
38126 آرمان ساکت 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
38127 سلمان ساکت 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38128 سلمان ساکت 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38129 سلمان ساکت 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38130 علی ساکت 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
38131 محمدجواد ساکت 1390 مهندسي مهندسی شیمی
38132 حیدر ساکن برجی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
38133 حکیمه ساکن بناب 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
38134 حصان ساکنی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
38135 عطیه ساکنی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
38136 محمدامین ساکنی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38137 مینا ساکنیان دهکردی 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
38138 سارا ساکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
38139 طاهره ساکی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
38140 مهدی ساکی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
38141 روح اله سالار 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
38142 صغری سالار 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
38143 علی سالار 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38144 علی سالار 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38145 غلامرضا سالار 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38146 غلامعلی سالار 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
38147 طاهره سالار آبکوهی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
38148 طاهره سالار آبکوهی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
38149 داود سالار باشی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
38150 مجید سالار مقدم بایگی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
38151 طیبه سالارآبکوهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38152 مسعود سالاران 1387 دامپزشكي دامپزشکی
38153 فاطمه سالارباباخانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
38154 ناهید سالارباباخانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38155 ساجده سالارباشی شهری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
38156 آرزو سالارپور 1383 دامپزشكي دامپزشکی
38157 سارا سالارپور 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
38158 محسن سالارپیشه 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
38159 مرضیه سالارحسن 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
38160 سعیده سالارحسینی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
38161 عیسی سالارخانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
38162 امیرحمزه سالارزائی 1369 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
38163 امیرحمزه سالارزائی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38164 سّجاد سالارزائی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38165 طیبه سالارزاده 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
38166 هاشم سالارزاده جنت ابادی 1371 علوم رياضي آمار
38167 هاشم سالارزاده جنت ابادی 1376 علوم رياضي آمار
38168 تکتم سالارزاده جنت آبادی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
38169 اکرم سالارسرند 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
38170 ابراهیم سالارعابدی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38171 محبوبه سالارعابدی 1374 علوم پايه زمین شناسی
38172 علیرضا سالارفارمد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
38173 حمیدرضا سالارفرد 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
38174 وحید سالارفرد 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38175 زهرا سالارمحمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38176 حجت سالارمحمدی پیروئیه 1384 هنر نيشابور نقاشی
38177 علی سالارمرادی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
38178 علی سالارمرادی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
38179 ملیحه سالارمرادی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
38180 مهدی سالارمرادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38181 محمد سالارمعینی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
38182 محمد سالارمعینی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
38183 محمد سالارمعینی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
38184 محمدرضا سالارمقدم حصاری 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
38185 علی سالارمنش 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38186 امیر سالارمهرآباد 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38187 شیوا سالارمهرآباد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38188 نوید سالارمهرآباد 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38189 زهرا سالارنژاد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
38190 سمانه سالارنژاد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
38191 مومن سالارنژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
38192 فرزانه سالارنیا 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
38193 راضیه سالاروند 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کاردانی علمی - تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
38194 ابراهیم سالاری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
38195 احسان سالاری 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
38196 احسان سالاری 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
38197 اسلام سالاری 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38198 اسماء سالاری 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
38199 اطهره سالاری 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
38200 افسانه سالاری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 26874171