راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,996

نمایش موارد : 38101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
38101 سمانه سلمانی چمن آباد 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
38102 عفت سلمانی دوغ ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
38103 مرتضی سلمانی دوغ ابادی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
38104 محمد سلمانی رحیمی 1391 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
38105 طاهره سلمانی رهنی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
38106 علیرضا سلمانی زاده 1364 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
38107 فاطمه سلمانی زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
38108 سعیده سلمانی زارچی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورز ی علوم دامی - دام
38109 محمدجواد سلمانی زارچی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
38110 مرتضی سلمانی سولا 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
38111 اکرم سلمانی صفا 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
38112 الهام سلمانی صفاپیشه 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
38113 مهدی سلمانی صفاپیشه 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38114 حمیدرضا سلمانی صفرپور 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
38115 عبداله سلمانی طبری 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
38116 کبری سلمانی فرخد 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38117 امیر سلمانی قره تکان 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
38118 ام البنین سلمانی کلوخی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
38119 علی سلمانی گلیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
38120 عیسی سلمانی لطف ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38121 مریم سلمانی لطف آبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
38122 فاطمه سلمانی محمدآبادی 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
38123 الهام سلمانی مقدم 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38124 سارا سلمانی مقدم 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
38125 سمیه سلمانی مقدم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
38126 صدیقه سلمانی مقدم 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
38127 عصمت سلمانی مقدم 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
38128 زکیه سلمانی نجف آبادی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
38129 حمید سلمانی نژاد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
38130 اکرم سلمانی نظافت 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
38131 عصمت سلمانی نوغابی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
38132 طاهره سلمانی ها 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
38133 محمدرضا سلمانی هودانلو 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
38134 افشین سلمانیان 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38135 فرزاد سلمانیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
38136 مرجان سلمانیان 1378 علوم پايه زمین شناسی
38137 فائزه سلمانیان بجستانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
38138 الهه سلمانیان شفا 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
38139 سارا سلمی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
38140 انیسه سلندری جلگه 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
38141 خدیجه سلندری جلگه 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38142 حسام الدین سلوکی 1391 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
38143 سمانه سلوکی پور 1382 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
38144 سمانه سلوکی پور 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
38145 ناصر سلوکی طبالوندانی 1353 علوم رياضي آمار
38146 جواد سلوکی فیض ابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
38147 سیدمحمد سلوکی گلسفیدی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
38148 روزبه سلیانی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
38149 محمدنبی سلیم 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38150 محمدنبی سلیم 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38151 مکیه سلیم 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38152 امنه سلیم رخنه 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
38153 فرزانه سلیم مکری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
38154 مسعود سلیم مکری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
38155 رضا سلیمان نژاد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
38156 فرزانه سلیمان احمدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
38157 محمدامین سلیمان احمدی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
38158 سپیده سلیمان ئوف 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
38159 حسن سلیمان پور 1354 كشاورزى علوم زراعی
38160 رحیم سلیمان پور 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
38161 سیدمحمود سلیمان پور 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38162 فائزه سلیمان پور 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
38163 فائزه سلیمان پور 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
38164 محمدجواد سلیمان پور 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
38165 مرجان سلیمان پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
38166 زهرا سلیمان پور دوین 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
38167 اسما سلیمان پور رخنه 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
38168 پگاه سلیمان پورتمام 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
38169 زهرا سلیمان پوردوین 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
38170 لادن سلیمان پورمقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
38171 محمود سلیمان پورمقدم 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
38172 زهرا سلیمان پورنقیبی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
38173 محمدرضا سلیمان خانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
38174 سمیه سلیمان زادگان 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
38175 سمّیه سلیمان زادگان 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
38176 نرگس سلیمان زاده 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
38177 وحدت سلیمان زاده اردبیلی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38178 فرشته سلیمان عزیزی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
38179 محسن سلیمان فر 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
38180 مجتبی سلیمان نژاد 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
38181 علیرضا سلیمان نژادتبریزی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
38182 زهرا سلیمان نژادعلی ابادی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
38183 الهه سلیمانپور 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
38184 حمیدرضا سلیمانپور 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
38185 حیدر سلیمانپور 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
38186 غلام حسن سلیمانپور 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38187 سمیه سلیمانپوراجقان 1381 علوم رياضي ریاضی محض
38188 اعظم سلیمانپوردوین 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
38189 طاهره سلیمانپوردوین 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
38190 صدیقه بیگم سلیمانپورسرحمامی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38191 محترمه سلیمانپورمقدم 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
38192 محسن سلیمانپورمقدم 1366 كشاورزى زراعت
38193 آرزو سلیمانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
38194 آزاده سلیمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
38195 ابوالقاسم سلیمانی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
38196 ابوالقاسم سلیمانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38197 احسان سلیمانی 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
38198 احمد سلیمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
38199 ارزو سلیمانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 21660256