راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,553

نمایش موارد : 38101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
73678 علی شاه پسند 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
101507 منیره شاه پسند 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
97405 مهدی شاه پسندقلعه شیری 1385 علوم رياضي ریاضی محض
112843 مهدی شاه پسندقلعه شیری 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
106865 امیر شاه پسندی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
83315 داود شاه پسندی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72329 فائزه شاه پسندی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59766 ابراهیم شاه تقی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
83272 حبیب اله شاه تقی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54114 محمدصادق شاه تقی راد 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90391 گلشن السادات شاه چراغی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
65587 زهرا شاه حسین پور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94141 سمانه شاه حسین دستجردی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
75028 ثمره شاه حسینی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
38239 حسین شاه حسینی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
110463 زهرا شاه حسینی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50684 شعبان شاه حسینی 1370 علوم اداري واقتصاد مديريت
57379 صدیقه شاه حسینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65588 علی شاه حسینی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
39915 علی حیدر شاه حسینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71523 فاطمه شاه حسینی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93383 فاطمه شاه حسینی 1384 هنر نيشابور نقاشی
109228 گلثوم شاه حسینی 1388 علوم پايه فیزیک
43895 محمدعلی شاه حسینی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54677 سیدحسن شاه حسینی دولت ابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
77862 نرگس شاه حمزئی دهنو 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
71464 عالیه شاه حیدری 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
73294 فاطمه شاه حیدری پور 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
88029 سمیه شاه دادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
106007 عالیه شاه دادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
92808 زهرا شاه زهی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
105669 مریم شاه زهی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50835 رویا شاه سواری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
90076 منصور شاه سواری بابوکانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86412 نجمه شاه صنم 1383 علوم رياضي آمار
72325 بهناز شاه طهماسبی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89072 بهناز شاه طهماسبی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56238 جواد شاه طهماسبی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
58424 شادی شاه طهماسبی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
75267 بی بی مریم شاه عالمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44188 حسن شاه عالمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
97583 سیدحمید شاه عالمی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97566 سیده بهناز شاه عالمی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
43015 بی بی فیروزه شاه عالمی نژاد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92469 سیدمحمد شاه عبدالعظیمی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
67290 الاله شاه علی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49979 شهناز شاه قاسمی 1370 علوم پايه زمین شناسی
49925 وحید شاه قاسی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
62768 حمیدرضا شاه قلی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92831 کاملیا شاه قلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
83719 علیرضا شاه قلی کاخکی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
40937 فاطمه شاه کوهی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47235 زهره شاه گردی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
80759 امین شاه گلی کاریزی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41965 اکرم شاه محمدی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
54814 زهرا شاه محمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
63494 زهره شاه محمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
86060 زهره شاه محمدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
80195 عالیه شاه محمدی 1381 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
82604 مرضیه شاه محمدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
85615 معصومه شاه محمدی 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
81922 مهتاب شاه محمدی 1382 علوم رياضي آمار
47778 رضا شاه محمدی شیرازی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
42222 غلامرضا شاه محمدی قلعه نوی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41388 محمدرضا شاه محمدی مهرجودی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
89350 علیرضا شاه مرادی 1383 علوم رياضي آمار
85922 حمیدرضا شاه مردا نی فیروزجائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
68338 زهرا شاه مردی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
106693 الله رسان شاه مردی بنی تاک 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43315 حمیرا شاه ملکی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
80032 حسین شاه میربرزکی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
70800 مهدی شاه میرزایی شوی 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
112600 الهام شاه میری لاکه 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
110599 طیبه شاه وردیان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
103261 فاطمه شاه وردیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
88871 مهدی شاه ولی 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
47551 احمد شاهانی 1368 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
97402 اعظم شاهانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
65589 فاطمه شاهانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70083 مهدی شاهب 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
110165 نفیسه شاهبازی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
39506 ناصر شاهبداقی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59892 حسین شاهبیکی 1374 علوم پايه فیزیک
75978 مریم شاهبیکی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61084 معصومه شاهبیگی گیل کلائی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
113186 احمدرضا شاهپوری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
41560 حسین شاهپوری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70480 مرضیه شاهپیرزیارتگاهی 1378 علوم رياضي آمار
47527 منیژه شاهجهانی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
76656 سیدمازیار شاهچراغی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
104440 اکرم شاهد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
90658 سعید شاهد 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
87515 خدیجه شاهدی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
92648 طیبه شاهدی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
109430 طیبه شاهدی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94995 عبدالحامد شاهدی 1385 علوم پايه فیزیک
43896 مسعود شاهدی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39916 مظفر شاهدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59070 معصومه شاهدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
86678 مهری شاهدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18780362