راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,135

نمایش موارد : 38101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
38101 سوسن سمرقندیان 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
38102 سیده هانیه سمسارتربتی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
38103 هانیه سمسارتربتی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
38104 محبوبه سمن شاهی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38105 لی-لا سمنان-ی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
38106 ابوالفضل سمنانی 1372 علوم رياضي آمار
38107 حسین سمنانی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
38108 مهدی سمنانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38109 زینب سمندری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38110 معصومه سمندری 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
38111 یاسر سمندری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
38112 وحید سمواتی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38113 نرگس سموری قاینی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
38114 محبوبه سموزاد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
38115 راضیه سمیع 1384 علوم رياضي ریاضی محض
38116 رضوان سمیع 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
38117 سوزان سمیع 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
38118 محمدصادق سمیع 1388 مهندسي مهندسی شیمی
38119 حمیدرضا سمیع پور 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38120 اشرف سمیع زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38121 محمود سمیع زاده مشهدی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
38122 ابوالفضل سمیعی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38123 ابوالفضل سمیعی 1378 مهندسي مهندسی عمران - سازه
38124 ابوالفضل سمیعی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
38125 احمد سمیعی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
38126 اصغر سمیعی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
38127 افسانه سمیعی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38128 امید سمیعی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38129 امید سمیعی 1389 علوم پايه فیزیک
38130 امیرحسین سمیعی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
38131 راضیه سمیعی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
38132 زهرا سمیعی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38133 سارا سمیعی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38134 سارا سمیعی 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
38135 سارا سمیعی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
38136 سپیده سمیعی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
38137 سمیرا سمیعی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
38138 سمیه سمیعی 1384 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
38139 سیامک سمیعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
38140 شهربانو سمیعی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
38141 علی سمیعی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
38142 غلامرضا سمیعی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
38143 فاطمه سمیعی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
38144 فاطمه سمیعی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
38145 فاطمه سمیعی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38146 کاظم سمیعی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38147 لاله سمیعی 1378 علوم پايه فیزیک
38148 لیلا سمیعی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38149 لیلا سمیعی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
38150 محبوبه سمیعی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38151 محمد سمیعی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
38152 محمد سمیعی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
38153 محمدحسن سمیعی 1369
38154 محمدمهدی سمیعی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38155 محمود سمیعی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
38156 منیره سمیعی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
38157 هانیه سمیعی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
38158 هدی سمیعی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38159 آمنه سمیعی مقدم 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
38160 احمد سمیعی پاقلعه 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38161 حمیدرضا سمیعی پاقلعه 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38162 جعفر سمیعی درونه 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38163 سارا سمیعی دلوئی 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
38164 سحر سمیعی دلوئی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
38165 محمدجواد سمیعی دلوئی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
38166 امیرهمایون سمیعی دلویی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
38167 مسعود سمیعی دلویی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
38168 بهنوش سمیعی رودی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
38169 مهسا سمیعی فرد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
38170 مهسا سمیعی فرد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
38171 سیدمحمدباقر سمیعی کاشی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38172 علیرضا سمیعی کدکنی 1371 كشاورزى زراعت
38173 طاهره سمیعی مقدم 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
38174 مسعود سمیعی منش 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (واحدبین الملل - مجازی - آموزش محور)
38175 بیژن سمیعی نژاد 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
38176 الهام سمیعیانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
38177 احمدعلی سمین 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
38178 زهرا سمین تبادکان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
38179 امیر سنائی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38180 مجید سنائی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
38181 ملیحه سنائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
38182 داود سنائی پور 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
38183 زهرا سنائی پور 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
38184 علی رضا سنائی پور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
38185 ابوالقاسم سنائی فر 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
38186 زینب سنائی فر 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
38187 محبوبه سنائی فر 1384 علوم رياضي ریاضی محض
38188 حسین سنائی فرخی 1358 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
38189 اعظم سناوندی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
38190 مصطفی سناوندی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38191 محسن سنایی اردکانی 1379 علوم پايه زمین شناسی
38192 سعید سنایی نیا 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
38193 نسرین سنجابی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38194 نگین سنجابی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
38195 سارا سنجانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
38196 سارا سنجانی 1387 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
38197 هادی سنجانی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38198 مریم سنجرانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
38199 مسعود سنجرانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
38200 مسعود سنجرانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 20692116