راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 75,921

نمایش موارد : 41101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
46566 بهرام صادقپورگیلده 1367 علوم رياضي آمار
51641 محمدحسین صادقپورمقدم 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
101115 محمد صادقپورهروی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
111548 انسیه صادقخانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
54905 محمد صادقزاده رودمعجنی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
75823 سعیده صادقلو 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
51275 احمد صادقی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
60579 احمد صادقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86314 احمد صادقی 1382 علوم پايه زمین شناسی
60072 احمدرضا صادقی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
108255 احمدرضا صادقی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
43343 اسماعیل صادقی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
63570 اسمعیل صادقی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
88020 اعظم صادقی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
88234 افروز صادقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
62984 اقبال صادقی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
82342 الهام صادقی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
94241 الهام صادقی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58765 امیرعلی صادقی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
76785 بلال صادقی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
96460 بلال صادقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
104697 بلال صادقی 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
44563 بهاالدین صادقی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
110869 بهنام صادقی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
115190 پوریا صادقی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
53419 تقی صادقی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58203 جعفر صادقی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
110989 جلال صادقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
49601 جواد صادقی 1368 علوم پايه زمین شناسی
65601 جواد صادقی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44676 حبیب اله صادقی 1366 علوم رياضي آمار
102096 حجت صادقی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59327 حسن صادقی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
42708 حسین صادقی 1365 علوم پايه زمین شناسی
45261 حسین صادقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57544 حسین صادقی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96095 حسین صادقی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
57151 حمید صادقی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
110124 حمید صادقی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
70300 حمیدرضا صادقی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79133 حمیدرضا صادقی 1380 علوم پايه فیزیک
107094 حیدر صادقی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
53437 خدیجه صادقی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
68677 خدیجه صادقی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63802 راحله صادقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44346 رضا صادقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71409 رضا صادقی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85277 رقیه صادقی 1382 علوم پايه فیزیک
63999 رمضانعلی صادقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
85703 رهام صادقی 1382 علوم رياضي آمار
68678 زهرا صادقی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70020 زهرا صادقی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
82767 زهرا صادقی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
100092 زهرا صادقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
103623 زهرا صادقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
99599 سارا صادقی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97569 ساناز صادقی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
114522 ساناز صادقی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
108926 سمانه صادقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
88678 سمیه صادقی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54003 سیدبرات صادقی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
45498 سیدسلیمان صادقی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
92829 سیدمرتضی صادقی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
104690 سیدمرتضی صادقی 1387 كشاورزى آبیاری و زهکشی
111265 سیمین صادقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
86426 سیمین دخت صادقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98282 شیما صادقی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
73537 صدیقه صادقی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
110601 صدیقه صادقی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
113734 صمد صادقی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
73031 طوبی صادقی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
60230 طیبه صادقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91041 عاطفه صادقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
116149 عباس صادقی 1358 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
97322 عبدالناصر صادقی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
68679 عصمت صادقی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
103265 عطیه صادقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
105905 عقیل صادقی 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی-تاریخ وتمدن اسلامی
52433 علی صادقی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65975 علی صادقی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
82910 علی صادقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
114267 علی صادقی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60558 علی اصغر صادقی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
92680 علی اصغر صادقی 1384 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
104743 علی اصغر صادقی 1387 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
57076 علی رضا صادقی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
97705 علی محمد صادقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
71408 علیرضا صادقی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92828 علیرضا صادقی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
93970 علیرضا صادقی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
108807 علیرضا صادقی 1388 كشاورزى علوم وصنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
49152 غلامرضا صادقی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47675 غلامعلی صادقی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72498 فاطمه صادقی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
74604 فاطمه صادقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
113992 فاطمه صادقی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
115634 فاطمه صادقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
101198 فخری صادقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
62860 فرزاد صادقی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
89594 فرزانه صادقی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18478953