راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,184

نمایش موارد : 41101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90146 سروش صاحب علم 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72924 سولماز صاحب علم 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
111435 عاطفه صاحب علم 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
93660 علیرضا صاحب علم 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
109828 علیرضا صاحب علم 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
112730 محمد صاحب علم 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41894 طاهره صاحب کار 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
94348 پریسا صاحب نسق فاروجی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
60984 خلیل اله صاحبدادزهی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
81060 کلثوم صاحبدادی 1380 علوم پايه زمین شناسی
66392 حمیدرضا صاحبدل 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95483 سیدمسعود صاحبدل 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
76940 صالحه صاحبدل 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
102891 فاطمه صاحبدل رودی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
64118 ندا صاحبدل فر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
85462 کامران صاحبدل فرد 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93741 کیومر ث صاحبکار 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
81438 ناهید صاحبکار 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
109888 ناهید صاحبکار 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
101675 تکتم صاحبکار فیض آبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
97936 زهرا صاحبکاران 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
81617 معصومه صاحبکاران 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78565 خدیجه صاحبکارفرخانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48458 ابراهیم صاحبکاری 1367 كشاورزى زراعت
71404 اکرم صاحبنام 1377 علوم رياضي آمار
65148 طاهره صاحبنام 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
72651 اکرم صاحبی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88089 حسن صاحبی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
63010 راضیه صاحبی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97780 رضا صاحبی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71405 زکیه صاحبی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
87437 زهرا صاحبی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
111126 سعیده صاحبی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
73538 سمیه صاحبی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
88095 عطامحمد صاحبی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
58692 غلامحسین صاحبی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
81703 فاطمه صاحبی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48526 کاظم صاحبی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
73713 محمد صاحبی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
62707 محمدرضا صاحبی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
66534 مرضیه صاحبی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
115902 مسعود صاحبی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
55118 منصوره صاحبی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
52396 محترم صاحبی امیری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
88349 مهدی صاحبی باغ عباسی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
43027 محمدجان صاحبی بهنمیری 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
97553 هانیه صاحبی جهان آبادی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
59247 محمد صاحبی خادر 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
72499 مریم صاحبی راستی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76032 اکرم صاحبی رهنی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63200 طاهره صاحبی سالاراباد 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55354 محمدجواد صاحبی سماغچه 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76773 سمانه صاحبیان سقی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
92808 سمانه صاحبیان سقی 1384 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
55837 بتول صاحبیان سقی 1371 علوم پايه فیزیک کاربردی
104736 سمانه صاحبیان سقی 1387 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
66264 طاهره صاحبیان سقی 1375 علوم رياضي ریاضی
72319 مهدی صاحبیان سقی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46182 محمود صادتی جانبهان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
75512 زینب صادری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58830 سروناز صادری بی بالان 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
101131 اعظم صادق 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
107782 حسن صادق 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98864 راضیه صادق 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
98380 زهرا صادق 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
68674 طاهره صادق 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
103329 فهیمه صادق 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
85405 مجتبی صادق 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56910 محمد صادق 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
80428 مصطفی صادق 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
77487 فرنوش صادق بیگی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
80531 ام کلثوم صادق آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
107495 ملیحه صادق ابکوه 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59138 راضیه صادق احمدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
68675 سامان صادق اقبالی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
43387 طاهره صادق النجاه 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
78176 مریم صادق امیری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
113061 امینه صادق پور 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
82343 حسین صادق پور 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
112381 حسین صادق پور 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
116225 حمید رضا صادق پور 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
79347 حمیده صادق پور 1380 علوم رياضي آمار
74213 رسول صادق پور 1378 مهندسي مهندسی عمران - سازه
99636 رویا صادق پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
110793 سینا صادق پورشمس آبادی 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
108051 صابره صادق پورگیلده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
112290 محمد صادق پورمبارکه 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
107507 نادیه صادق پورمروی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90491 فهیمه صادق پورهروی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
109580 فهیمه صادق پورهروی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
41895 امیر صادق تبریزی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
73377 سمیه صادق تبریزی 1378 علوم پايه زمین شناسی
86782 نرجس صادق جوادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59353 معصومه صادق حسنی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
88965 عبدالناصر صادق خانی 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
71406 حسن صادق خیجی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54464 احمد صادق زاده 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
71407 اعظم صادق زاده 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41897 اعلا صادق زاده 1364 علوم رياضي آمار
68676 اکرم صادق زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18610849