راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,375

نمایش موارد : 41101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
41101 اشرف سمیع زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41102 محمود سمیع زاده مشهدی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
41103 ابوالفضل سمیعی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41104 ابوالفضل سمیعی 1378 مهندسي مهندسی عمران - سازه
41105 ابوالفضل سمیعی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
41106 احمد سمیعی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41107 احمد سمیعی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
41108 اصغر سمیعی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
41109 افسانه سمیعی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41110 امید سمیعی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41111 امید سمیعی 1389 علوم پايه فیزیک
41112 امیرحسین سمیعی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
41113 راضیه سمیعی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
41114 زهرا سمیعی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41115 سارا سمیعی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41116 سارا سمیعی 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
41117 سارا سمیعی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
41118 سپیده سمیعی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
41119 سمیرا سمیعی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41120 سمیه سمیعی 1384 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
41121 سمیه سمیعی 1388 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
41122 سیامک سمیعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
41123 شهربانو سمیعی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41124 علی سمیعی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
41125 غلامرضا سمیعی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
41126 فاطمه سمیعی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41127 فاطمه سمیعی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41128 فاطمه سمیعی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41129 کاظم سمیعی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41130 لاله سمیعی 1378 علوم پايه فیزیک
41131 لیلا سمیعی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41132 لیلا سمیعی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
41133 محبوبه سمیعی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41134 محمد سمیعی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
41135 محمد سمیعی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
41136 محمدحسن سمیعی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
41137 محمدمهدی سمیعی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41138 محمود سمیعی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
41139 منیره سمیعی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
41140 هانیه سمیعی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
41141 هدی سمیعی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41142 آمنه سمیعی مقدم 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
41143 احمد سمیعی پاقلعه 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41144 حمیدرضا سمیعی پاقلعه 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41145 جعفر سمیعی درونه 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41146 امیرهمایون سمیعی دلوئی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
41147 سارا سمیعی دلوئی 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
41148 سحر سمیعی دلوئی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
41149 فرامرز سمیعی دلوئی 1353 مهندسي راه و ساختمان
41150 محمدجواد سمیعی دلوئی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
41151 مسعود سمیعی دلویی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41152 بهنوش سمیعی رودی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
41153 سپیده سمیعی فرد 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
41154 مهسا سمیعی فرد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41155 مهسا سمیعی فرد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41156 سیدمحمدباقر سمیعی کاشی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41157 علیرضا سمیعی کدکنی 1371 كشاورزى زراعت
41158 طاهره سمیعی مقدم 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
41159 مسعود سمیعی منش 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
41160 بیژن سمیعی نژاد 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
41161 الهام سمیعیانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
41162 احمدعلی سمین 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
41163 زهرا سمین تبادکان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41164 امیر سنائی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41165 مجید سنائی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
41166 ملیحه سنائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
41167 داود سنائی پور 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
41168 زهرا سنائی پور 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
41169 علی رضا سنائی پور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41170 ابوالقاسم سنائی فر 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
41171 زینب سنائی فر 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
41172 محبوبه سنائی فر 1384 علوم رياضي ریاضی محض
41173 حسین سنائی فرخی 1358 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41174 اعظم سناوندی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
41175 مصطفی سناوندی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41176 محسن سنایی اردکانی 1379 علوم پايه زمین شناسی
41177 سعید سنایی نیا 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
41178 نسرین سنجابی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41179 نگین سنجابی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
41180 سارا سنجانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
41181 سارا سنجانی 1387 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
41182 هادی سنجانی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41183 مریم سنجرانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41184 مسعود سنجرانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41185 مسعود سنجرانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41186 مصطفی سنجرانی پور 1353 مهندسي راه و ساختمان
41187 اعظم سنجری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41188 حجت سنجری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
41189 حسن سنجری 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41190 زبیده سنجری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41191 زهرا سنجری 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
41192 سمیه سنجری 1384 علوم پايه زمین شناسی
41193 صفیه سنجری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
41194 فاطمه سنجری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41195 قاسم سنجری 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
41196 مهدی سنجری 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
41197 میترا سنجری باجگیران 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
41198 حبیبه سنجری بنستانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41199 صالح سنجری بنستانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
41200 نوروزمحمد سنجه ونلی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27888766