راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,317

نمایش موارد : 41101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
99192 پرستو شیخ احمدی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
116196 فهیمه شیخ احمدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
101428 سارا شیخ الاسلام زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
89666 اسیه شیخ الاسلامی 1383 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
47595 زهرا شیخ الاسلامی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
88807 زهرا شیخ الاسلامی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
89612 زینب شیخ الاسلامی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
114546 محمد شیخ الاسلامی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
110343 نونا شیخ الاسلامی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
104453 سپیده شیخ الاسلامی آل آقا 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
104450 سحر شیخ الاسلامی آل آقا 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
41400 میرکاظم شیخ الاسلامی شیراز 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
110384 محمدعلی شیخ الاسلامی کندلوسی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
55223 حسنعلی شیخ الاسلامی نوری 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
82088 سودابه شیخ الحرم مشهدی 1381 علوم پايه فیزیک
96711 سودابه شیخ الحرم مشهدی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
49341 حمید شیخ الطایفه 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
73551 مرتضی شیخ امیرلو 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
82664 میثم شیخ امیری 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
97138 میثم شیخ امیری 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
88951 زهرا شیخ بهائی 1383 علوم پايه فیزیک - گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
103921 مریم شیخ بهائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
97892 رضا شیخ بهایی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
77973 زهرا شیخ بهایی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86222 مریم شیخ بهایی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
58799 جعفر شیخ پورقاسمی نیا 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66057 وحید شیخ حسنی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57115 فاطمه شیخ حسینی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
97240 محسن شیخ حسینی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
108946 محسن شیخ حسینی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
46281 مریم شیخ رضازاده تهرانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
55411 سعید شیخ روحانی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64314 سعید شیخ روحانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63453 مهدی شیخ روحانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44052 مریم شیخ رودی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
76768 احسان شیخ زاده 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
88046 رضاعلی شیخ زاده 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
84434 زهرا شیخ زاده 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60303 زینب شیخ زاده 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
115916 عباس علی شیخ زاده 1361 مهندسي راه و ساختمان
105653 فاطمه شیخ زاده 1387 علوم رياضي ریاضی محض
60010 محمدحسن شیخ زاده 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
84988 مصطفی شیخ زاده 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58070 مهدی شیخ زاده 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
95531 ابوالفضل شیخ زاده شاندیز 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
89870 ثارالله شیخ زاده شاندیز 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71404 روح اله شیخ زاده شاندیز 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
95439 فاطمه شیخ زاده شاندیز 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
81231 نرگس شیخ زاده محمدآبادی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
115491 اسماعیل شیخ سامانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
51213 محمدرضا شیخ سجادیه 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
42950 محمد شیخ سیاه 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
61671 احمد شیخ عارفی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
110266 عبداله شیخ علی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59726 محمد شیخ علی شاهی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69829 مهدی شیخ علیشاهی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
113045 محمد رضا شیخ عندلیبی 1358 مهندسي مهندسی برق - قدرت
84087 مریم شیخ مان 1381 علوم پايه زمین شناسی
58479 مسعود شیخ مان 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
108788 مینا شیخ محمدی 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
42344 فواد شیخ مومنی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70082 محمدرضا شیخ نبی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
59815 احمد شیخ نظامی 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
71405 سمیه شیخ نظامی 1377 علوم پايه فیزیک
88952 سمیه شیخ نظامی 1383 علوم پايه فیزیک - گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
104213 سمیه شیخ نظامی 1386 علوم پايه فیزیک - گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
89813 فاطمه شیخ نظامی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
86559 روح الله شیخ نظرسلامی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
96405 سمانه شیخ نظری 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
91273 نرگس شیخ وانلو 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
111181 حامد شیخ ویسی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66168 راضیه شیخ ویسی 1375 علوم پايه زمین شناسی
99550 فهیمه شیخ ویسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
73765 حمیده شیخانی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
83984 روح الله شیخانی 1381 علوم پايه فیزیک
53610 زهرا شیخانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
62255 شکوه شیخانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56030 محمد شیخانی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87373 محمداسماعیل شیخانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
41889 محمدهادی شیخانی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
74057 حلیمه شیخعلی شاهی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
85912 سمیه شیخعلی شاهی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
110825 عاطفه شیخعلی شاهی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86420 ولی شیخکانلوی میلان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
104932 محمدرضا شیخلو 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
66662 عباس شیخوانلو 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61950 احمدرضا شیخی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77432 ثریا شیخی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
77753 حکیمه شیخی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
93543 سمیرا شیخی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
68669 شمسیه شیخی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41401 علی شیخی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
81631 فاطمه شیخی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
110928 محمد شیخی 1388 علوم رياضي آمار
60052 محمدابراهیم شیخی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
68670 مرتضی شیخی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
83147 مرتضی شیخی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
60646 معصومه شیخی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86316 نازیلا شیخی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77433 نسرین شیخی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19216701