راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 74,403

نمایش موارد : 41101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
103157 زینت صالوری محمودآبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
74110 محمد صامت 1378 علوم پايه فیزیک
102982 سمانه السادات صامدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55133 سیده فخری صامدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78956 منا صامدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
80225 محمدرضا صامعی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
50829 اعظم صامعی بالاعباس ابادی 1369 علوم پايه زیست شناسی
90195 محدثه السادات صامعی یزدی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
69831 حسین صامی محبوب 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
80964 سمانه صامی محبوب 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
51859 احمد صانعی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64992 احمد صانعی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
105512 اناهید صانعی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
79841 بلال صانعی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
75432 پروانه صانعی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
58142 جمیله صانعی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
51436 زهره صانعی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61448 زهره صانعی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
93174 زهره صانعی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
55183 زینب صانعی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
110215 سعید صانعی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
98926 سمانه صانعی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
105048 سیدحمیدرضا صانعی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
59437 سیدمهدی صانعی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
80634 عفت صانعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
80515 فاطمه صانعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
107570 فاطمه صانعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75330 فرشته صانعی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
68681 فیروزه صانعی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
55306 محمد صانعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66781 محمد صانعی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
101485 محمدرضا صانعی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
59515 مریم صانعی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
68682 منصوره صانعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
109734 مهدی صانعی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
103100 مهری صانعی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
46097 مهناز صانعی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
98304 ناهید صانعی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
102574 محمود صانعی احمدآباد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
103247 مریم صانعی باجگیران 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69982 خدیجه صانعی دهکردی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
105542 منیژه صانعی طبس 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
106124 روشنک صانعی قالی باف 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
107406 زهرا صانعی نژاد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
103167 سبا صانعی نیا 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49585 عباسعلی صبا 1368 علوم پايه زمین شناسی
85498 فرهاد صبا 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
57388 رقیه صباح 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89638 سمانه صباح 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
109088 سمانه صباح 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
103546 افسانه صباحی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
99513 الهام صباحی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
98006 الهه صباحی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46585 حسین صباحی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
56608 حسین صباحی 1372 كشاورزى زراعت
97535 سارا صباحی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
97302 سیما صباحی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
82593 شیما صباحی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
65649 علیرضا صباحی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
104699 فرناز صباحی 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63240 اشرف صباحی اق کندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
90036 حسن صباحی بجستانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
77222 علی صبازاده 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
53601 اکبر صباغ 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
65203 بهاره صباغ 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
110762 پریسا صباغ 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65157 حسین صباغ 1375 علوم پايه شیمی
46537 حمید صباغ 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79671 سینا صباغ 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
54053 عبدالمجید صباغ 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76393 علیرضا صباغ 1379 علوم رياضي ریاضی محض
80031 فرهاد صباغ کلات 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53296 فاطمه صباغ اف 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55440 مرضیه صباغ اف 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
107475 بهناز صباغ بجستانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84056 مهناز صباغ بجستانی 1381 علوم پايه زمین شناسی
101038 مهناز صباغ بجستانی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
113570 فاطمه صباغ جاغرق 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
88450 آسیه صباغ حسن زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
96046 نرگس صباغ خور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78991 احمد صباغ زاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
104872 بهنام صباغ زاده 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
42194 مریم صباغ زاده ایرانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
85743 فاطمه صباغ زاده فریز 1382 دامپزشكي دامپزشکی
115409 هادی صباغ سجادیه 1357 علوم پايه شیمی
83734 پریسا صباغ کلات 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48443 رزیتا صباغ کلات 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43216 صدیقه صباغ کلات 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
56442 علی صباغ کلات 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
67012 علی صباغ کلات 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
91006 مریم صباغ کلات 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56921 وحید صباغ کلات 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
41900 حسین صباغ گل 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
112649 صادق صباغ گل 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
42303 قاسم صباغ مقدم 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
71416 مرضیه صباغ نکونام 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
76739 بهروز صباغزاده 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
68683 حوریه صباغی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
108779 داود صباغی 1388 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
97025 ریحانه صباغی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 17080979