راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 75,237

نمایش موارد : 41101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55122 هاجر صادقی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99439 هدی صادقی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74108 روشنک صادقی زاده 1378 علوم پايه فیزیک
74054 علی رضا صادقی زرقری 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
79205 فرشته صادقی شکیب 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
68676 زهرا صادقی طرقی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
80030 علی اصغر صادقی علویجه 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
74035 حسین صادقی نیا 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71404 نیره صادقی ابرده 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
108093 مهرزاد صادقی اردوبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
114161 مریم صادقی اردوباری 1361 كشاورزى علوم زراعی
98439 افسون صادقی ازادی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
59589 ملیحه صادقی استاد 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
51779 لعیا صادقی اسکوئی 1369 علوم رياضي آمار
64699 علیرضا صادقی امین 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
82541 پویا صادقی انارکی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
43027 فریده صادقی اورنگ 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
105405 نسرین صادقی اول 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
78897 هادی صادقی اول 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52786 علیرضا صادقی اول شهر 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
105104 محمد صادقی اول شهر 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
66291 مریم صادقی اهنگر 1375 علوم رياضي آمار
61699 زهرا صادقی باجگیران 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
105717 امیر صادقی باقرآبادی 1387 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی
91250 معصومه صادقی بایگی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86493 منصوره صادقی بایگی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49338 ایرج صادقی بجد 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44929 محمود صادقی بجد 1366 علوم پايه زمین شناسی
61242 حسین صادقی بنده قرائی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
106722 سمانه صادقی بورنگ 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
98582 ایمان صادقی بوگر 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
110091 رحمن صادقی بوگر 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
113613 محمدشفیع صادقی بوگر 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
111855 سودابه صادقی بهنوئی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
107887 فوزیه صادقی پور 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
109632 محمد صادقی پور 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94794 نجمه صادقی پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
96223 محمد حسین صادقی پور کرمانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
77694 صدیقه صادقی پورگوغری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
111912 حسنیه صادقی پورمروی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
71405 سمانه صادقی پورمروی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77574 شراره صادقی پورمروی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
109510 شراره صادقی پورمروی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
80282 مهدی صادقی پورمروی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
90719 فاطمه صادقی جنت اباد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
74352 سکینه صادقی چلمه سنگ 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92214 سعید صادقی حصار 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86250 مسعود صادقی حصار 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
83494 سعید صادقی حصاری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62827 جواد صادقی خباز 1374 علوم رياضي ریاضی
48713 هاشم صادقی خباز 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47676 حسین صادقی داشخانه 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90442 سمانه صادقی دستجرد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
44461 حمیدرضا صادقی دلوئی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
77771 فاطمه صادقی دوغ آبادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
46790 محمدعلی صادقی دهبنه 1367 مهندسي برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
64559 فاطمه صادقی رکاوندی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
99932 آمنه صادقی زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71406 امیر صادقی زاده 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55345 محمدمهدی صادقی زاده 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
97052 مهدی صادقی زاده 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91230 مهین صادقی زاده 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
107830 سمانه صادقی زاده اله آباد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
53262 رضا صادقی زاده بافنده 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
52901 محمدحسن صادقی زاده عبدل ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
91794 فهیمه صادقی زاده یزدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
105289 فهیمه صادقی زاده یزدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54511 علیرضا صادقی زرقری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
44347 محمد صادقی سبزواری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
110232 سپیده صادقی سراجی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
77160 علی صادقی سقزچی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
59045 سیدجعفر صادقی سکه 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
43176 خدیجه صادقی سمرجان 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
110885 مجتبی صادقی سیاهکلائی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
100938 حسین صادقی شاهرخت 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
113994 خدیجه صادقی شاهرخت 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
98674 طاهره صادقی شاهرخت 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
114132 طاهره صادقی شاهرخت 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
68675 سکینه صادقی شرق 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
101320 حمیدرضا صادقی شقاقی 1386 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
110405 اقدس صادقی شکیب 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
99946 الهه صادقی شکیب 1385 علوم رياضي آمار
91991 فرشته صادقی شکیب 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
108282 جلال الدین صادقی شهرستانک 1363 علوم پايه زمین شناسی
56926 سیدمهدی صادقی طرقبه 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
110098 میثم صادقی طرقی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
66526 اعظم صادقی طوسی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
104978 حمیدرضا صادقی علی آبادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
97700 امیرهوشنگ صادقی فاضل 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77991 ملیحه صادقی فاضل 1379 علوم رياضي آمار
95245 تکتم صادقی فتح اباد 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
73786 سیداکبر صادقی فدکی 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
48608 علی صادقی فر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
106443 مصطفی صادقی فر 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
106964 سمیه صادقی فرد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
50634 محمدرضا صادقی فرد 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
91215 معصومه صادقی فرد 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
105760 یاسر صادقی فرزقی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
61301 مهدی صادقی فرمائی 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45175 عبداله صادقی قطب ابادی 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18131581