راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,512

نمایش موارد : 41101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
41101 عبدالرضا زرگری 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
41102 فاطمه زرگری 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41103 محمدرضا زرگری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
41104 مریم زرگری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
41105 مطهره زرگری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
41106 مطهره زرگری 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
41107 هما زرگری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
41108 راضیه زرگری اوروزکی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
41109 راضیه زرگری اوروزکی 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
41110 حسن زرگری سنقز 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
41111 محمدمهدی زرگری کلات 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41112 سید مجید زرگریان 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
41113 گلنازسادات زرگریان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41114 حوا زرگریان مقدم 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41115 علی زرگریان مقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
41116 ساجده زرگوش 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41117 طیبه زرمهر 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41118 طیبه زرمهر 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
41119 ایوب زرمهری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41120 فرزانه زرمهری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41121 مهناز زرند 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
41122 وجیهه زرند 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
41123 جواد زرندی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
41124 ربابه زرندی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41125 زهره زرندی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41126 سمیرا زرندی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41127 سمیرا زرندی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
41128 سمیه زرندی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41129 محمد زرندی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41130 مرضیه زرندی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
41131 مسعود زرندی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
41132 نرگس زرندی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41133 ربابه زرندی زاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41134 رمضانعلی زرنک 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41135 رمضانعلی زرنک 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
41136 حسین زرنگ 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
41137 زهرا زرنگ 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41138 سکینه زرنگ 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
41139 علی اکبر زرنگ 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41140 معصومه زرنگ 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41141 هاشم علی زرنگ 1375 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
41142 حسین زرنگ حصاری 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
41143 سارا زرنگ نصراباد 1393 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
41144 زهره زرنگار 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
41145 زهره زرنگار 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
41146 معصومه زرنگی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
41147 حسن زرنوشه فراهانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41148 صدیقه زروندی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
41149 علی زروندی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41150 فاطمه زروندی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41151 کلثوم زروندی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
41152 کمال زروندی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
41153 مجید زروندی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41154 مجید زروندی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
41155 محمد زروندی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
41156 مهدیه زروندی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41157 محمد زره ساز 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
41158 الهام زره پوش 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
41159 سعید زره داران 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
41160 زینب زره ساز 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41161 زینب زره ساز 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41162 صدیقه زره ساز 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
41163 صدیقه زره ساز 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
41164 علی زره ساز 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41165 محمد زره ساز 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
41166 محمد زره ساز 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
41167 هدا زره ساز 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
41168 جواد زری نیا 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
41169 مهرداد زریاب 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41170 نسیم زرین 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
41171 مرتضی زرین نژاد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41172 زهرا زرین پور 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
41173 مریم زرین پور 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
41174 فاطمه زرین خمری لف 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
41175 فرزانه زرین درفش طوسی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41176 زهرا زرین دست 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41177 ملیکا زرین دست 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41178 نسرین زرین دست 1379 علوم پايه زمین شناسی
41179 ملیحه زرین دل حسین آباد 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
41180 ملیحه زرین دل حسین آباد 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
41181 جعفر زرین زاده 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
41182 جلیل زرین زاده 1368 كشاورزى زراعت
41183 ارش زرین فر 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
41184 ریحانه زرین فر 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
41185 سجاد زرین فر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
41186 سجاد زرین فر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
41187 سیاوش زرین فر 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
41188 محبوبه زرین فر 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
41189 مژگان زرین فکر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41190 مژگان زرین فکر 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41191 سحر زرین قلم 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
41192 سورن زرین قلم 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
41193 فرانک زرّین قلم 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
41194 فرزاد زرین قلم 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
41195 محمد زرین قلم 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
41196 محمدرضا زرین قلم 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
41197 نیلوفر زرین قلم 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
41198 فتانه زرین کلام 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41199 فتانه زرین کلام 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41200 محمدحسین زرین کوب 1361 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36226845