راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,244

نمایش موارد : 41101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
41101 منیره سمیعی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
41102 هانیه سمیعی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
41103 هدی سمیعی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41104 آمنه سمیعی مقدم 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
41105 احمد سمیعی پاقلعه 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41106 حمیدرضا سمیعی پاقلعه 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41107 جعفر سمیعی درونه 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41108 امیرهمایون سمیعی دلوئی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
41109 سارا سمیعی دلوئی 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
41110 سحر سمیعی دلوئی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
41111 فرامرز سمیعی دلوئی 1353 مهندسي راه و ساختمان
41112 محمدجواد سمیعی دلوئی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
41113 مسعود سمیعی دلویی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41114 بهنوش سمیعی رودی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
41115 سپیده سمیعی فرد 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
41116 مهسا سمیعی فرد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41117 مهسا سمیعی فرد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41118 سیدمحمدباقر سمیعی کاشی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41119 علیرضا سمیعی کدکنی 1371 كشاورزى زراعت
41120 طاهره سمیعی مقدم 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
41121 مسعود سمیعی منش 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
41122 بیژن سمیعی نژاد 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
41123 الهام سمیعیانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
41124 احمدعلی سمین 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
41125 زهرا سمین تبادکان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41126 امیر سنائی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41127 مجید سنائی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
41128 ملیحه سنائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
41129 داود سنائی پور 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
41130 زهرا سنائی پور 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
41131 علی رضا سنائی پور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41132 ابوالقاسم سنائی فر 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
41133 زینب سنائی فر 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
41134 محبوبه سنائی فر 1384 علوم رياضي ریاضی محض
41135 حسین سنائی فرخی 1358 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41136 اعظم سناوندی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
41137 مصطفی سناوندی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41138 محسن سنایی اردکانی 1379 علوم پايه زمین شناسی
41139 سعید سنایی نیا 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
41140 نسرین سنجابی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41141 نگین سنجابی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
41142 سارا سنجانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
41143 سارا سنجانی 1387 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
41144 هادی سنجانی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41145 مریم سنجرانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41146 مسعود سنجرانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41147 مسعود سنجرانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41148 مصطفی سنجرانی پور 1353 مهندسي راه و ساختمان
41149 اعظم سنجری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41150 حجت سنجری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
41151 حسن سنجری 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41152 زبیده سنجری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41153 زهرا سنجری 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
41154 سمیه سنجری 1384 علوم پايه زمین شناسی
41155 صفیه سنجری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
41156 فاطمه سنجری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41157 قاسم سنجری 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
41158 مهدی سنجری 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
41159 میترا سنجری باجگیران 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
41160 حبیبه سنجری بنستانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41161 صالح سنجری بنستانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
41162 نوروزمحمد سنجه ونلی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41163 حمیدرضا سنجی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41164 مجید سنجی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41165 مجیده سنجی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
41166 هادی سنجی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
41167 احمد سنچولی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41168 احمد سنچولی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41169 افسانه سنچولی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
41170 امید سنچولی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
41171 امید سنچولی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
41172 حبیب سنچولی 1374 دامپزشكي دامپزشکی
41173 دوست محمد سنچولی 1365 مهندسي برق - الکترونیک
41174 زری سنچولی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
41175 فرهاد سنچولی 1372 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
41176 فرهاد سنچولی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41177 میلاد سنچولی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
41178 نورالله سنچولی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
41179 یاسر سنچولی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
41180 اردشیر سنچولی جدید 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41181 معصومه سنخواسیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41182 حمید سندانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41183 رضا سندروس 1382 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
41184 رضا سندروس 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
41185 احمد سندگل 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
41186 روزبه سندگل 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
41187 لیلا سندگل 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41188 مرتضی سندگل 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
41189 مریم سندگل 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41190 معصومه سندگل 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
41191 حسین علی سندگلی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
41192 مهدی سنقری 1377 علوم رياضي آمار
41193 زهره سنکار 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41194 صدیقه سنکار 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
41195 زهره سنگ سفیدی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
41196 مریم سنگ سفیدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41197 مهدی سنگ سفیدی 1382 علوم پايه زمین شناسی
41198 حسینعلی سنگاری کجور 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41199 محمدکاظم سنگانی 1371
41200 حسین سنگبری 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27540662