راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 50 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,643

نمایش موارد : 41101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
41101 زینب زیوری ایسک 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41102 زهره زیوری نادر 1382 علوم پايه زمین شناسی
41103 میترا ژاقب مجیدزاده 1370 علوم پايه فیزیک
41104 اشرف ژاله 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41105 سارا ژاله 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
41106 صفا ژاله 1384 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
41107 صفا ژاله 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
41108 علی ژاله 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41109 کیانا ژاله 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41110 اعظم ژاله قوچانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
41111 میترا ژاله رجبی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
41112 حمیده ژاله رضائی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41113 اکرم ژاله قوچانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41114 اعظم ژاله مایوان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
41115 یان پینگ ژانگ 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41116 هان هان ژاو 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41117 هادی ژرفاساداتی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41118 حامد ژرفی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41119 حدیث ژرفی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41120 حدیث ژرفی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
41121 عالیه ژرفی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41122 هانیه ژرفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41123 امید ژولائی باخدا 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41124 امین ژولائیان 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41125 علی اکبر ژولیده 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
41126 حسن ژیان 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
41127 نسرین ژیان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
41128 شیما ژیان حاجی محمدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
41129 بیتا ژیان زهتاب 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41130 سیدمهدی ژیان اخوان 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41131 علی رضا ژیان باقرپور 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
41132 معصومه ژیان برجکی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
41133 آزیتا ژیان پور 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
41134 آرش ژیان زنده دل 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41135 حسین ژیان زنده دل 1353 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
41136 شبنم ژیان زنده دل 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
41137 بیتا ژیان زهتاب 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41138 آلاله ژیان طبسی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41139 احسان ژیان طبسی 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41140 امید ژیان طبسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41141 مریم ژیان طبسی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
41142 زهره ژیان محمودی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
41143 آزاده ژیانپور 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
41144 حسین ژیانی اصغرزاده 1352 مهندسي راه و ساختمان
41145 سعید ژیانی اصغرزاده 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41146 مهناز ژیانی اصغرزاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41147 مرضیه ژیانی الیچه باف 1355 كشاورزى زراعت
41148 مهسا ژیانی الیچه باف 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
41149 بهمن ژیانی رضائی 1367 علوم پايه فیزیک
41150 سیما ژیانی رضائی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
41151 حامد ژیانی رضایی 1371 علوم رياضي ریاضی
41152 الهام ژیانی عیدگاهی مشهد 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
41153 ناهید ژیانی قالیباف 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41154 فائزه ژیانی نوغانی مشهد 1385 علوم پايه زمین شناسی
41155 محمد سائیان 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
41156 مرجان سائیان 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
41157 حسین سابقی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
41158 علی سابقی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
41159 فاطمه سابقی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41160 فاطمه سابقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
41161 مجتبی سابقی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41162 مجتبی سابقی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41163 محمدحسین سابقی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
41164 نرجس سابقی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41165 نرجس سابقی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
41166 جواد سابقی فضلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
41167 سهیل سابقی کاخکی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41168 فرشته سابود 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41169 فرشته سابود 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41170 حسین ساتکین 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41171 حمزه ساجد 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
41172 آسیه ساجدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41173 حسین ساجدی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
41174 سیده راضیه ساجدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
41175 شهناز ساجدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41176 صدیقه ساجدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41177 طوبی ساجدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41178 عزت ساجدی 1377 علوم رياضي آمار
41179 کیهان ساجدی 1380 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
41180 محمدابراهیم ساجدی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
41181 مرضیه ساجدی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
41182 مرضیه ساجدی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
41183 مهدی ساجدی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
41184 جواد ساجدی پاقلعه 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41185 سیدحسن ساجدی پور 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41186 محمود ساجدی رئیسی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41187 معصومه ساجدی زو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
41188 ولی ساجدی عسگرآباد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
41189 قدیر ساجدی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
41190 محمد ساجدی فر 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
41191 صغری ساجدی قلعه چه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
41192 فرشته ساجدی کنفی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41193 فاطمه ساجدی نسب 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41194 عباس ساجدیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
41195 حمید ساجع 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41196 لیلا ساجع 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41197 لیلا ساجع 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
41198 حسن ساختمانی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
41199 بی بی اعظم سادات 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33790003