راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 84,989

نمایش موارد : 41101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
41101 جواد سودمند 1385 دامپزشكي دامپزشکی
41102 علی سودمند 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
41103 علی سودمند 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
41104 مهدی سودمند 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41105 مارال سودمند راد 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
41106 علیرضا سودمندی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41107 احمد سودی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41108 نعمت اله سودی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
41109 پروین سورانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
41110 روح اله سورکی علی آباد 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
41111 زهرا سورگی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
41112 محمدباقر سورگی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
41113 محمدحسن سورگی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
41114 محمدحسین سورگی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41115 محمدعلی سورگی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
41116 مرتضی سورگی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41117 مریم سورگی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41118 مریم سورگی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
41119 مریم سورگی 1387 علوم رياضي آمار
41120 ملیحه سورگی 1387 علوم رياضي آمار
41121 مهتاب سورگی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
41122 مهدی سورگی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41123 یاسمن سورگی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41124 آزاده سورمه 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
41125 فرهنگ سورمه 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41126 فربد سورمهُ 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41127 خدیجه سورمی فومن 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41128 شیرزاد سوره 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
41129 سلمان سوری 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
41130 علی سوری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41131 فرشید سوری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
41132 محمد سوری 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
41133 مصطفی سوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
41134 مهدی سوری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41135 خدیجه سوری عبداله زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
41136 ایمان سوزنچی کاشانی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
41137 علی سوزنچی کاشانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41138 میترا سوزنی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
41139 میترا سوزنی 1384 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
41140 بتول سوسرائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
41141 صادق سوسرایی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
41142 ابراهیم سوسن نشتیفانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
41143 مهدی سوسنی 1371
41144 نرجس سوسنی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
41145 افشین سوسنی غریب وند 1382 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
41146 جابر سوسونی ریک 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41147 حسن سوقندی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41148 زکیه سوقندی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
41149 زهرا سوقندی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41150 زهره سوقندی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41151 زهره سوقندی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41152 زینب سوقندی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41153 غلامعلی سوقندی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
41154 فاطمه سوقندی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41155 محمدرضا سوقندی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
41156 معصومه سوقندی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
41157 رسول سوگندی 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
41158 محمد سوگندی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41159 معصومه سوگندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41160 معصومه سوهانی 1388 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
41161 لعیا سوهانی دربان 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41162 محمد سوهانیان حقیقی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
41163 محسن سوهانیان حقیقی 1388 علوم رياضي آمار
41164 هادی سوهانیان حقیقی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41165 آدینه محمد سویدانلوئی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
41166 آدینه محمد سویدانلویی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
41167 ابراهیم سویزی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41168 احمد سویزی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41169 تکتم سویزی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41170 جواد سویزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
41171 حسن سویزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41172 روح الله سویزی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41173 زینب سویزی 1378 علوم پايه زمین شناسی
41174 زینب سویزی 1383 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
41175 عزت اله سویزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
41176 علی سویزی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
41177 علی سویزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41178 علی اصغر سویزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41179 مجید سویزی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41180 محمدرضا سویزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41181 محمدرضا سویزی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
41182 محمدرضا سویزی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
41183 مرتضی سویزی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41184 نجمه سویزی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41185 نفیسه سویزی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41186 نفیسه سویزی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41187 ایمان سه ده زاده 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
41188 بهارک سهامی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41189 سیما سهامی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
41190 علیرضا سهامی مقدم 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41191 مجتبی سهراب زاده 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
41192 آرش سهرابی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
41193 ابراهیم سهرابی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41194 اعظم سهرابی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41195 اکرم سهرابی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
41196 بنت الهدی سهرابی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41197 حامد سهرابی 1391 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
41198 حسن سهرابی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41199 حسین سهرابی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
41200 رویا سهرابی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27106424