راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 2 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 74,495

نمایش موارد : 41101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72910 حسن صالحی فر 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
109603 سپیده صالحی فر 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
112027 سمیه صالحی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
92984 عفت صالحی فر 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
114909 عفت صالحی فر 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
68679 قاسم صالحی فر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93599 مرجان صالحی فرد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
111774 مرجان صالحی فرد 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
109806 مریم صالحی فرد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
82668 رضا صالحی کارشک 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
89916 محمود صالحی کارشک 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77530 نیره صالحی کرابی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
106705 سیدمهدی صالحی کلاته سادات 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
62795 حجت صالحی کلاته سری 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
66937 فاطمه صالحی کلاته نو 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
76490 امیر صالحی کلام 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
112516 زهره صالحی گزل آباد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
42686 سیامک صالحی گلسفید 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61431 کلثوم صالحی لائین 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
81044 فهیمه صالحی متعهد 1380 علوم پايه زمین شناسی
101060 فهیمه صالحی متعهد 1386 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
82406 امیر صالحی مجرد 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53760 زهرا صالحی مرزیجرانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57968 زهرا صالحی مرزیجرانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
108216 محمداسماعیل صالحی مقدم 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
108187 نیما صالحی مقدمی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
63769 زینب صالحی موخع 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85497 ارمین صالحی میلانی 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
68680 مریم صالحی میلانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
41899 مریم صالحی نجف ابادی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
41405 مصطفی صالحی نجف ابادی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
102205 وحید صالحی نجف آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
71414 صدیقه صالحی نژاد 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
114064 فاطمه صالحی نژاد 1389
46467 احیا صالحی نیا 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
66733 حسن علی صالحی نیا 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
101565 سعید صالحی نیا 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44393 محمدحسین صالحی نیا 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
60350 مریم صالحی نیا 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70149 مریم صالحی نیا 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80478 طیبه صالحی نیک 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
46694 محمد صالحی هیکوئی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
101824 علی صالحی یکتا 1386 علوم رياضي آمار
81132 معصومه صالحی یکتا 1380 علوم رياضي ریاضی محض
100936 معصومه صالحی یکتا 1386 علوم رياضي ریاضی محض
44392 احمدرضا صالحیان 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
47532 حمید صالحیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
83116 حمیدرضا صالحیان 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
41182 عبدالناصر صالحیان 1361 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
57690 محمود صالحیان 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61694 مریم صالحیان 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
105607 مصطفی صالحیان 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
88834 مصیب صالحیان 1383 علوم پايه زمین شناسی
43405 ابراهیم صالحیان لنجی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
68674 هلیا صالحین 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
103159 زینت صالوری محمودآبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
74110 محمد صامت 1378 علوم پايه فیزیک
102984 سمانه السادات صامدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55133 سیده فخری صامدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78956 منا صامدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
80225 محمدرضا صامعی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
50829 اعظم صامعی بالاعباس ابادی 1369 علوم پايه زیست شناسی
90195 محدثه السادات صامعی یزدی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
69831 حسین صامی محبوب 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
80964 سمانه صامی محبوب 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
51859 احمد صانعی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64992 احمد صانعی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
105516 اناهید صانعی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
79841 بلال صانعی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
75432 پروانه صانعی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
58142 جمیله صانعی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
51436 زهره صانعی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61448 زهره صانعی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
93174 زهره صانعی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
55183 زینب صانعی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
110228 سعید صانعی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
98926 سمانه صانعی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
105052 سیدحمیدرضا صانعی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
59437 سیدمهدی صانعی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
80634 عفت صانعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
80515 فاطمه صانعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
107576 فاطمه صانعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75330 فرشته صانعی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
68681 فیروزه صانعی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
55306 محمد صانعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66781 محمد صانعی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
101486 محمدرضا صانعی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
59515 مریم صانعی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
68682 منصوره صانعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
109746 مهدی صانعی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
103102 مهری صانعی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
46097 مهناز صانعی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
98304 ناهید صانعی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
102575 محمود صانعی احمدآباد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
103249 مریم صانعی باجگیران 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69982 خدیجه صانعی دهکردی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
105546 منیژه صانعی طبس 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
106128 روشنک صانعی قالی باف 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
107412 زهرا صانعی نژاد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
103169 سبا صانعی نیا 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 17151192