راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 83,005

نمایش موارد : 41101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
41101 محمد شاکراردکانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41102 زکیه شاکردپور 1385 علوم پايه زمین شناسی
41103 زکیه شاکردپور 1391 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
41104 رحیم شاکرطوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
41105 علی شاکرعسگراباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
41106 مهدی شاکرگلیانی 1380 علوم پايه فیزیک
41107 اعظم شاکرهدایت آباد 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
41108 مریم شاکرهدایت آباد 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
41109 آزاده شاکری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41110 ابوالقاسم شاکری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41111 احمد شاکری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41112 اعظم شاکری 1375 علوم پايه زیست شناسی
41113 امیر شاکری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
41114 بی بی زهره شاکری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
41115 حسن شاکری 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41116 حسن شاکری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41117 حسین شاکری 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41118 حسین شاکری 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41119 حسین شاکری 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
41120 حسین شاکری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
41121 حکیمه شاکری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
41122 حمید شاکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
41123 حمیدرضا شاکری 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41124 زکیه شاکری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41125 زهرا شاکری 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41126 زهرا شاکری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41127 زهره شاکری 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41128 زینب شاکری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41129 زینب شاکری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
41130 زینب کبری شاکری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41131 سیدمعین شاکری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
41132 سیدمعین شاکری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41133 سیده زهرا شاکری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
41134 سیده سارا شاکری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
41135 سیده فاطمه شاکری 1385 هنر نيشابور نقاشی
41136 شهاب شاکری 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه
41137 شهریار شاکری 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
41138 صادق شاکری 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41139 صغری شاکری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41140 طیبه شاکری 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41141 طیبه شاکری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41142 عاطفه شاکری 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
41143 عبدالحسن شاکری 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
41144 علی شاکری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41145 علی شاکری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41146 فاطمه شاکری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41147 فاطمه شاکری 1381 علوم رياضي آمار
41148 فرزانه شاکری 1384 دامپزشكي دامپزشکی
41149 فرنگیس شاکری 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41150 فریبا شاکری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
41151 قاسم شاکری 1371 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
41152 گلشن شاکری 1383 دامپزشكي دامپزشکی
41153 لیلا شاکری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41154 لیلا شاکری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41155 مجید شاکری 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
41156 محبوبه شاکری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
41157 محمد شاکری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
41158 محّمد شاکری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41159 مرتضی شاکری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
41160 مریم شاکری 1382 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
41161 مریم شاکری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41162 مریم سادات شاکری 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41163 مسعود شاکری 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
41164 معصومه شاکری 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41165 معصومه شاکری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41166 ملیحه شاکری 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
41167 منیر ا لسادات شاکری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
41168 منیرالسادات شاکری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41169 منیرالسادات شاکری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
41170 مهدی شاکری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
41171 مهدی شاکری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
41172 مهشید شاکری 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
41173 مهین شاکری 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
41174 میترا شاکری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41175 سرورالزمان شاکری ترشیزی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41176 جواد شاکری توبدرخت 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41177 غلامرضا شاکری توپدرخت 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41178 میرانا شاکری جویباری 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
41179 غلامرضا شاکری چنار 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41180 محمد شاکری چنار 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41181 مریم شاکری راد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
41182 مجتبی شاکری روش 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41183 ملیحه شاکری روش 1384 علوم رياضي آمار
41184 ملیحه شاکری روش 1388 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
41185 علی شاکری زاده 1379 علوم پايه فیزیک
41186 مهدیه شاکری زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
41187 حجت شاکری زارع 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
41188 حجت شاکری زارع 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
41189 مصطفی شاکری شمسی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
41190 محمود شاکری عبدل ابادی 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41191 آمنه شاکری علیایی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41192 فرشته شاکری فاروجی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41193 سمیرا شاکری فر 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41194 الهام شاکری فرد 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41195 عیسی شاکری قزلحصاری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41196 رویا شاکری کوشکی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
41197 فرزانه شاکری کوشکی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41198 محمد شاکری مزینان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
41199 غلامرضا شاکری مشهدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 24897901