راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,719

نمایش موارد : 41101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71402 حسین شهرکی خیرآبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
100643 سهیلا شهرکی مقدم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
46125 علیرضا شهرکی نژاد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
80395 اعظم شهروان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51703 میترا شهروز 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
102270 پرستو شهروزی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
81348 فاطمه شهروزی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
85529 محمد شهروزی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
74299 ابراهیم شهروزیان 1378 دامپزشكي دامپزشکی
54850 زهرا شهروزیان 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
108179 شهره شهرویان 1387 علوم پايه فیزیک
74300 پولین شهره 1378 دامپزشكي دامپزشکی
80523 آمنه شهری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
94721 الهام شهری 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
110109 سمانه شهری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
105381 سمیه شهری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
77500 طاهره شهری 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
57304 محمد شهری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44854 محمود شهری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
75761 بهمن شهری برآبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
101026 بهمن شهری برآبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
76009 گل سخن شهری برآبادی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
107858 علی شهری تلقور 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49990 رضا شهری زاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92441 زینب شهری نژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
100399 اذین شهریارپور 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
103626 ابوالقاسم شهریاری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
98430 المیرا شهریاری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
105777 امیرغفار شهریاری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
118375 بابارحم شهریاری 1357 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
41498 حجت اله شهریاری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41886 زهره شهریاری 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
57102 سیروس شهریاری 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
51244 سیما شهریاری 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45740 شیرین شهریاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
88623 صدیقه شهریاری 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
102341 عاطفه شهریاری 1386 علوم پايه زمین شناسی
79892 علی شهریاری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
94905 فاطمه شهریاری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50956 مجید شهریاری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
48161 مریم شهریاری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
54165 مریم شهریاری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
115290 مطهره شهریاری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95751 معصومه شهریاری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
106113 ملیحه شهریاری 1387 علوم رياضي آمار
90576 مینا شهریاری 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
109719 مینا شهریاری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
116038 نرگس شهریاری 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
85220 یلدا شهریاری 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
81616 حسام الدین شهریاری احمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
104645 حسام الدین شهریاری احمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
90399 روشنک شهریاری احمدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
109751 روشنک شهریاری احمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
103985 سهیلا شهریاری تپه لری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
112782 سهیلا شهریاری تپه لری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
95681 محمد شهریاری تنگان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
108642 مهدی شهریاری فخرآباد 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی ناپیوسته تولیدات گیاهی - زراعت
94980 فهیمه شهریاری منظری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53733 ربابه شهریاری نسب 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68659 ملیحه شهریاری نیا 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
111956 ریحانه شهریان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
64578 سمانه شهریان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
105548 علی شهریان 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51672 فاطمه شهریان 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
74824 فهیمه شهریان 1378 علوم پايه فیزیک
71403 مژگان شهریان 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51946 محمدرضا شهریورامان محمد 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55571 محمد شهریورلنگرودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
77717 کتایون شهریوری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
82438 امین شهسوار 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
108771 حسین شهسوار 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
66943 عاطفه شهسوار 1376 علوم پايه شیمی
84318 محمد شهسوار 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
112728 محمد شهسوار 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
96373 مرتضی شهسوار کندری 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
117044 شهاب الدین شهسوارفرد 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
96391 عباس شهسواری 1384 هنر نيشابور نقاشی
68660 علی شهسواری 1376 علوم پايه فیزیک
41887 کامران شهسواری 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75114 نادر شهسواری 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41888 ناصر شهسواری پور 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68661 تکتم شهسواری خیراباد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
109246 بدیعه شهسواری علویجه 1388 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
89831 حسن شهفر 1383 علوم پايه فیزیک
113235 ثریا شهلا 1352 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86778 سوفیا شهلا 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60259 محبوبه شهلائی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45011 راضیه شهلایی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
68662 مریم شهلایی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51989 ناصر شهلایی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66626 زهرا شهلایی گوش 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44462 رضا شهمرادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
81489 محبوبه شهمیری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91363 ایدا شهنائی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
90191 یزدان شهنائی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55110 معصومه شهناز 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78260 وجیهه شهناز 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
68663 رضا شهنازی 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
84794 رضا شهنازی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
96503 رضا شهنازی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19496889