راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 80,707

نمایش موارد : 41101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
41101 ذبیح اله شریعتی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
41102 سارا شریعتی پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
41103 فرشته شریعتی پور 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41104 منیره شریعتی تبار 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41105 بهجت شریعتی حسینی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41106 محمد شریعتی حسینی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41107 محمد شریعتی حسینی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41108 محسن شریعتی خور 1373 علوم رياضي ریاضی
41109 محمد شریعتی خور 1375 علوم رياضي ریاضی محض
41110 حسن شریعتی دوغ آبادی 1362 مهندسي نقشه برداري
41111 سعید شریعتی راد 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41112 اکرم شریعتی زاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
41113 محسن شریعتی سرابی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41114 محجوبه شریعتی سرچشمه 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41115 محجوبه شریعتی سرچشمه 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
41116 مرتضی شریعتی سرچشمه 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41117 مهدی شریعتی سرچشمه 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41118 مهدی شریعتی سرچشمه 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41119 مهین شریعتی سرچشمه 1386 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41120 مهین شریعتی سرچشمه 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
41121 فهیمه شریعتی سیاسر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41122 فهیمه شریعتی سیاسر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41123 جواد شریعتی فر 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41124 حسن شریعتی فر 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41125 مهدی شریعتی فر 1383 دامپزشكي دامپزشکی
41126 علیرضا شریعتی فرد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
41127 هادی شریعتی فرد 1371 علوم پايه زمین شناسی
41128 نجمه شریعتی فیض آباد 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
41129 علی محمد شریعتی قلعه نو 1375 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
41130 عبدالرضا شریعتی کوه بنانی 1353 مهندسي راه و ساختمان
41131 زهرا شریعتی کوهبنانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41132 منیره شریعتی کوهبنانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
41133 مهدی شریعتی کوهبنانی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
41134 حسین شریعتی کیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
41135 حسین شریعتی مزینانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
41136 جواد شریعتی مطلق 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41137 فرزانه شریعتی مطلق 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
41138 هادی شریعتی مقدم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
41139 رضا شریعتی نسب 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41140 معصومه السادات شریعتی نوری قلعه نو فریمان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41141 اعظم شریعتی نیا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41142 زهرا شریعتی نیا 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
41143 هادی شریعتی نیشابوری 1369 علوم اداري واقتصاد مديريت
41144 محمدصادق شریعتیان خور 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41145 اعظم شریف 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41146 زهرا شریف 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
41147 سمانه شریف 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41148 سودابه شریف 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده ( آموزش محور )
41149 سیداسماعیل شریف 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
41150 عاطفه شریف 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
41151 عاطفه شریف 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
41152 علی شریف 1372 كشاورزى صنایع غذایی
41153 فرهاد شریف 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41154 محمدحسن شریف 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
41155 مریم شریف 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41156 مهرداد شریف 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41157 وحیده شریف 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
41158 نازنین شریف بجستانی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41159 نیلوفر شریف بجستانی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
41160 امیر شریف پور 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41161 انسیه شریف پور 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
41162 رضا شریف پور 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
41163 مریم شریف پور 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
41164 مریم شریف پهمدانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
41165 ساناز شریف جواهری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41166 محمدرضا شریف جواهری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41167 هدی شریف جواهری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41168 علیرضا شریف خرق 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
41169 سمیه شریف خرقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41170 جواد شریف رضویان 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41171 لاله شریف رضویان 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
41172 اصغر شریف زاده 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41173 توران شریف زاده 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
41174 سمیه شریف زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41175 محمد شریف زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
41176 محمدمهدی شریف زاده 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41177 مریم شریف زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
41178 مطلب شریف زاده 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
41179 علی محمد شریف شاذیله 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
41180 هادی شریف شازیله 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
41181 قدسیه شریف مقدم 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
41182 مجید شریف مقدم 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41183 پرویز شریف منش 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
41184 علی شریف نژاد 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41185 هوشنگ شریف نژاد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
41186 حسین شریف نیا 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41187 امیر شریف یزدی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41188 حمیدرضا شریف الحسینی 1354 مهندسي راه و ساختمان
41189 مرتضی شریف حسن 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41190 میلاد شریف روحانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
41191 میلاد شریف روحانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
41192 سارا شریف زاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
41193 فاطمه شریف زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
41194 فاطمه شریف زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41195 متین شریف زاده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41196 محمد شریف زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41197 محمد شریف زاده 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
41198 جواد شریف زاده تبریزی 1385 علوم پايه فیزیک
41199 محمدعلی شریف شازیله 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41200 اعظم شریف مشهدی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 22880216