راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 31 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,794

نمایش موارد : 41101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
41101 آمنه شعبانی اسرمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41102 قاسم شعبانی اقاملکی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41103 سمیه شعبانی انداد 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
41104 علیرضا شعبانی اول 1374 علوم پايه دبیری شیمی
41105 زهرا شعبانی باقراباد 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
41106 محمدعلی شعبانی حاجی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41107 سارا شعبانی حصاری 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
41108 محمود شعبانی حصاری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41109 مهدیه شعبانی زاده امیرابادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41110 زهرا شعبانی سیاهکلده 1385 علوم رياضي ریاضی محض
41111 زهرا شعبانی سیاهکلده 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
41112 جواد شعبانی شایه 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
41113 مهدی شعبانی شه بندی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41114 وحید شعبانی شه بندی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
41115 محمدرضا شعبانی عطار 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
41116 مهدی شعبانی عطار 1372 علوم رياضي ریاضی
41117 طاهره شعبانی فر 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41118 طیبه شعبانی فر 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41119 علی شعبانی فر 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41120 ناهید شعبانی فر 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
41121 افسانه شعبانی قاسم اباد 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
41122 مجتبی شعبانی قلعه نو 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
41123 سمانه شعبانی کلاته 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
41124 معصومه شعبانی کلاته ملامحمدقلی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41125 هادی شعبانی کندسری 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
41126 لیلا شعبانی محلی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
41127 محمدتقی شعبانی میانده 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41128 جعفر شعبانی نژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41129 احمد شعبانی ورکی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
41130 الهام شعبانی ورکی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
41131 اصغر شعبانیان 1368 مهندسي برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
41132 سمانه شعبانیان 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
41133 مریم شعبانیان 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41134 مسعود شعبانیان 1373 علوم پايه زمین شناسی
41135 سیدناصرالدین شعبانیان علوی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41136 ایزد شعرانی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
41137 سارا شعرباف خجسته 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
41138 سعید شعرباف خجسته 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
41139 الهه شعرباف شاعر 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
41140 علی اصغر شعرباف طوسی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
41141 علی اصغر شعرباف طوسی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
41142 احمد شعرباف عیدگاهی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41143 احمد شعرباف عیدگاهی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41144 حجت اله شعرباف مشهد 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
41145 زینب شعرباف اکبری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
41146 حمید شعرباف تبریزی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41147 سعید شعرباف تبریزی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
41148 سعید شعرباف تبریزی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
41149 سعید شعرباف تبریزی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
41150 سارا شعرباف خجسته 1382 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
41151 شکوفه شعربافان یزدی 1374 علوم پايه فیزیک
41152 امیر شعربافی 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
41153 الهه شعربافیان 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41154 حمیدرضا شعربافیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41155 علی شعربافیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
41156 فرشته شعربافیان 1389 علوم رياضي آمار
41157 مسعود شعشعانی 1364
41158 حمیده شعفی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
41159 حانیه شعفی زاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41160 شیما شعفی زاده 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
41161 محمدحامد شعلائی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
41162 محمدحسام شعلائی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
41163 هما شعلائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41164 سیداسمعیل شعنی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41165 حمیدرضا شعوری 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
41166 سعید شعوری 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41167 سعید شعوری 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
41168 صدف شعیب سرند 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
41169 سیامک شعیبی 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی
41170 مجتبی شعیبی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
41171 سارا شعیبی عمرانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
41172 سمیرا شعیبی محسن آبادی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
41173 غلامرضا شعیه زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41174 مجید شغائی فلاح 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
41175 مصطفی شغائی فلاح 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41176 فاطمه شفا 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
41177 اسماعیل شفائی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
41178 اعظم شفائی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
41179 اعظم شفائی 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
41180 اکرم شفائی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41181 بهاره شفائی 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
41182 زهرا شفائی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41183 زهرا شفائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41184 سارا شفائی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
41185 طاهره شفائی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41186 عباسعلی شفائی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
41187 عطیه شفائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
41188 فاطمه شفائی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41189 فاطمه شفائی 1389
41190 محمدعلی شفائی 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی
41191 محمدعلی شفائی 1372 علوم پايه فیزیک
41192 مریم شفائی 1387 علوم رياضي آمار
41193 مژده شفائی 1375 علوم پايه شیمی
41194 معصومه شفائی 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
41195 نصرت شفائی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
41196 مریم شفائی فلاح 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
41197 ربابه شفائیان سنگ اتش 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
41198 اعظم السادات شفاپور 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41199 سیده معصومه شفاپور 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 21465823