راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 78,596

نمایش موارد : 41101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
81687 لیلا شمسا 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
98957 معصومه شمسا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60089 حسنعلی شمسائی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65850 سعید شمسائی 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
86000 سیما شمسائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
94616 فریناز شمسائی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
112753 فریناز شمسائی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
97516 نعیمه سادات شمسائی 1385 علوم رياضي آمار
69606 خدامراد شمسائی فرد 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
77828 سمیرا شمسایی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
106200 قاسم شمسایی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
49191 محمد شمسایی 1368 مهندسي برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
73735 یاسر شمسایی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
106323 افسانه شمسکی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
118495 افسانه شمسکی 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
86324 الهام شمسکی 1382 علوم پايه زمین شناسی
43725 الهه شمسواری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
68651 اعظم شمسی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
57847 حسین شمسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
88108 رویا شمسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
72921 عفت شمسی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
73905 علی شمسی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
49701 فرشته شمسی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
79369 فریماه شمسی 1380 علوم رياضي آمار
105947 معصومه شمسی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
79763 نجمه شمسی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
71399 اعظم شمسی نیاخیرآبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41399 عبدالرضا شمسی بیدختی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
46034 مجید شمسی پور 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44165 نصرالله شمسی پور 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66605 معصومه شمسی پور بارکوسرایی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
43086 طاهره شمسی پورهنگی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
113943 امیر شمسی ثانی 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
106272 سلمان شمسی ثانی 1387 علوم پايه فیزیک
43357 اسمعیل شمسی درخشان سرچشمه 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49807 حسین شمسی رهنی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
66410 زینت شمسی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45738 میهن شمسی زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
64388 احسان شمسی زاده اسفندابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
80676 مریم شمسی زاده جامی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62603 سیدمحمد شمسی زاده فیض ابادی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88479 انیس سادات شمسی زاده فیض آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
95190 ملیحه شمسی شاندیز 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
114178 حسن شمسی کاخکی 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
48732 زهرا شمسی کاخکی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
104691 سعیده شمسی گمچی 1387 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
66816 شهرام شمسی گوشکی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
57015 عین اله شمسی گوشکی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
51724 محمدرحیم شمسی گوشکی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
90482 الناز شمسی نژاد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
108034 مریم شمسی نژادراوری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
66411 حسین شمسی نیازابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90078 مریم شمشاد 1383 علوم رياضي آمار
112049 مریم شمشاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
83567 مصطفی شمشادزاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
56143 علی شمشادقد 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
106621 محمدتقی شمشادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
97710 محمدجواد شمشادی 1385 علوم پايه فیزیک
116730 محمدجواد شمشادی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
70315 مرتضی شمشادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91371 وجیهه شمشادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
103746 پروین شمشادی یزدی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
71400 کتایون شمشادی یزدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
74832 نصیر شمشکی 1378 علوم پايه فیزیک
55808 پروانه شمشیرکش 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
73906 مریم شمشیرکش شهری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
68653 بیتا شمشیرگران 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
85785 یاسمن شمشیرگران 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
103951 یاسمن شمشیرگران 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
109014 یاسمن شمشیرگران 1388 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
67407 بهزاد شمشیری 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44564 جوانشیر شمشیری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
81862 رضا شمشیری 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
94943 زهرا شمشیری 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
107097 فاطمه شمشیری 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
55711 محبوبه شمشیری 1371 علوم رياضي ریاضی
99496 مسلم شمشیری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
75729 مهدیه شمشیری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
68654 ریحانه شمشیری ابرندابادی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
110801 زهرا شمشیری جرفی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
71401 محسن شمشیری رضوانی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
99052 محبوبه شمشیری سیجاوند 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42635 علی داد شمشیری شورباخورلو 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
52832 اسماعیل شمشیری گوارشک 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
81242 مجتبی شمشیری نیری 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
63898 فاطمه شمشیریان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
75906 وحید شمشیریان 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
98476 شبنم شمع ریز 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
114127 شبنم شمع ریز 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
103454 الهام شمقدری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43491 امیراله شمقدری 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48931 سعید شمقدری 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
68655 سمیه شمقدری 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
47058 صفیه شمقدری 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
59738 مسعود شمقدری 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85192 وحیده شمقدری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
73439 جواد شموشکی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
46578 محمدمهدی شموشکی 1367 علوم رياضي ریاضی
63751 محمدمهدی شموشکی 1375 علوم رياضي ریاضی محض
86501 حجت اله شمیعی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 20358361