راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,520

نمایش موارد : 41101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
41101 سجاد شفیع پوریوردشاهی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
41102 حسن شفیع ثانی 1374 دامپزشكي دامپزشکی
41103 فاطمه شفیع دیزجی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
41104 حسین شفیع زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
41105 محمدمهدی شفیع زاده 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41106 سمانه شفیع زاده برمی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
41107 سمیرا شفیعا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
41108 محبوبه شفیعان 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
41109 ادهم شفیعی 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
41110 اشرف شفیعی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
41111 افسانه شفیعی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41112 اکرم شفیعی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41113 امیرکیوان شفیعی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41114 بی بی محدثه شفیعی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41115 تکتم شفیعی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
41116 حسام شفیعی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41117 حسام شفیعی 1390 مهندسي مهندسی هوا - فضا - جلو برندگی
41118 حسن شفیعی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
41119 رباب شفیعی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
41120 رضا شفیعی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41121 رضا شفیعی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
41122 زهرا شفیعی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
41123 زهرا شفیعی 1380 علوم پايه فیزیک
41124 زهره شفیعی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41125 زهره شفیعی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41126 زینب شفیعی 1382 علوم پايه فیزیک - گرایش اخترفیزیک رصدی
41127 سمانه شفیعی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی ( آموزش محور )
41128 سیامک شفیعی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
41129 سیداحسان الدین شفیعی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
41130 سیده سکینه شفیعی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
41131 شهناز شفیعی 1336 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41132 شهین شفیعی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41133 شیوا شفیعی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
41134 طیبه شفیعی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41135 علیرضا شفیعی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41136 فاطمه شفیعی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41137 فاطمه شفیعی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
41138 فاطمه صغری شفیعی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
41139 کیوان شفیعی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41140 مجتبی شفیعی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
41141 مجتبی شفیعی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورز ی علوم دامی - طیور
41142 محمد شفیعی 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
41143 محمدحسن شفیعی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41144 مریم شفیعی 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41145 مصطفی شفیعی 1385 علوم پايه فیزیک
41146 ملیحه شفیعی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
41147 نرجس شفیعی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
41148 نوید شفیعی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41149 نوید شفیعی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41150 نیما شفیعی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
41151 هادی شفیعی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
41152 هما شفیعی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
41153 سمیه شفیعی نیک 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
41154 میثم شفیعی اردستانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
41155 احمد شفیعی استانی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41156 علی محمد شفیعی امامقلی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41157 مریم شفیعی امان آباد 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41158 جواد شفیعی امان اباد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
41159 محمدتقی شفیعی امان اباد 1372 علوم پايه زمین شناسی
41160 حسین شفیعی پور 1354 كشاورزى زراعت
41161 محمد شفیعی پور 1381 علوم پايه فیزیک
41162 ابراهیم شفیعی ترنیک 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
41163 فاطمه شفیعی ترنیک 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
41164 سپیده شفیعی ثابت 1388 علوم پايه فیزیک
41165 علیرضا شفیعی ثابت 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41166 محمدناصر شفیعی جعفرآبادی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
41167 محمدناصر شفیعی جعفرآبادی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41168 مرضیه شفیعی حاجی آباد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
41169 مبارکه شفیعی دارابی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
41170 سبحان شفیعی دشتابی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
41171 بهاءالدین شفیعی راد 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41172 رضا شفیعی راد 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41173 مریم شفیعی راد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41174 جعفر شفیعی سردشت 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41175 مجتبی شفیعی سردشت 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41176 غلامعلی شفیعی سروستانی 1363 كشاورزى امور دامی
41177 مسعود شفیعی سروستانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41178 سمیه شفیعی سنگ اتش 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41179 مهدی شفیعی سودرجانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
41180 نادیا شفیعی علاف 1371 علوم رياضي آمار
41181 ناهید شفیعی علاف 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
41182 سیده معصومه شفیعی فاز 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41183 سیدمهدی شفیعی فرد 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
41184 محبوبه شفیعی فرومد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41185 علی شفیعی کمال آبادی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
41186 هادی شفیعی گل 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41187 شیدا شفیعی لطف آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41188 سعیده شفیعی مقدم 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41189 مریم شفیعی مقدم 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
41190 مریم شفیعی مقدم 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
41191 جواد شفیعی مهرگان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
41192 محمدحسین شفیعی میم 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41193 سکینه شفیعی نسب 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41194 مهدی شفیعی نیا 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
41195 مهدی شفیعی نیا 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
41196 سارا شفیعی نیک 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
41197 سعیده شفیعی نیک 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
41198 سیدمسعود شفیعی ینگ آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
41199 امین شفیعیان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 21206390