راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,516

نمایش موارد : 41101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62594 مسعود صابربازکیاگورابی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91489 بیژن صابرباغبان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79355 زینب صابرپور 1380 علوم رياضي آمار
92439 زینب صابرپور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
104155 زینب صابرپور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41242 مصطفی صابرپور 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
104954 حسین صابرجبدرق 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
42406 مهدی صابرچکینی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78553 بی بی زهرا صابرحاتمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41243 حسن صابرحبیبی 1362 علوم پايه فیزیک کاربردی
96990 اکرم صابرحقیقت 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
104428 مینا صابردل ساده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
87657 علی صابردمیرچی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41403 سالار صابرزعیمیان کاظمی 1363 علوم رياضي آمار
110951 صدرا صابرطهرانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
114645 محمد صابرفریمانی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
79143 طاهره صابرقره سو 1380 علوم پايه فیزیک
94433 طیبه صابرقره سو 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
75296 لیلا صابرگرمی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61773 علیرضا صابرمجتهدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
94443 فاطمه صابرمجتهدی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86095 فاطمه صابرمقدم عنبری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
62638 افشین صابرمقدم میرزائی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
107889 عقیل صابرورگ 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
89869 احمد صابری 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
109398 احمد صابری 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
75792 اعظم صابری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
99017 اعظم صابری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61333 امید صابری 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
111373 ایمان صابری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
60047 جعفرطیار صابری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
115358 حبیب اله صابری 1362 كشاورزى امور دامی
51909 حسن رضا صابری 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56335 حسین صابری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66926 حسین صابری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52957 حمزه صابری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
74267 حمزه صابری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
99262 راضیه صابری 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
104620 رضا صابری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
95846 زهرا صابری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
66963 زینب صابری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
100609 زینب صابری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
92601 ستار صابری 1384 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
104691 ستار صابری 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
76396 طوطیا صابری 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86901 عاتکه صابری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
85373 عاطفه صابری 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
112171 علی صابری 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41404 علی اکبر صابری 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67367 غلامرضا صابری 1376 علوم رياضي آمار
100688 فائزه صابری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53897 فاطمه صابری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61410 فضه صابری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86964 کبری صابری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
105025 کمال الدین صابری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
111573 لیلا صابری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
81805 محبوبه صابری 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91098 محبوبه صابری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
96598 محسن صابری 1385 علوم رياضي آمار
47190 محمد صابری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
52761 محمد صابری 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93631 محمد صابری 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
112896 محمد حسین صابری 1365 كشاورزى علوم زراعی
74747 محمدابراهیم صابری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
61434 محمدحسین صابری 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
53713 محمدرضا صابری 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
88600 مرتضی صابری 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
76880 مرضیه صابری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53978 مسعود صابری 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
62595 مهدی صابری 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68678 مهدی صابری 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
79416 مهدی صابری 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
93010 مهدی صابری 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
96323 مهدی صابری 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
104241 مهدی صابری 1386 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
109326 مهدی صابری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
98968 مهناز صابری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55078 نبی اله صابری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
80695 نجمه صابری 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91048 نجمه صابری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
106725 وحید صابری 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54872 ولی اله صابری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
74770 تکتم صابری فر 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
44317 فاطمه صابری اسفهرود 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
108397 محمدجواد صابری افتخار 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
92645 زکیه صابری ایرج 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
78853 محمد صابری برج 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75246 فاطمه صابری برکیش 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53539 حسن صابری بیگ 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
100490 آسیه صابری تولائی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
104508 فهیمه صابری تولائی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
111568 سمیه صابری تولایی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90319 صفیه صابری تولایی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
88282 محمد صابری تولایی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
74614 سهیلا صابری تیموریان 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
83847 فروغ صابری تیموریان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
96657 سمیرا صابری جعفراباد 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92202 حسین صابری جعفری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
105518 حسین صابری جعفری 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
103219 فرزانه صابری جعفری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18766187