راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 80,322

نمایش موارد : 41101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
41101 فرشاد شریفی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
41102 فهیمه شریفی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41103 کامران شریفی 1371 علوم رياضي ریاضی
41104 کامران شریفی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
41105 کامران شریفی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
41106 کمال شریفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
41107 لیلا شریفی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
41108 ماریا شریفی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
41109 مجید شریفی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41110 محمد شریفی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41111 محمد شریفی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
41112 محمداسحاق شریفی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41113 محمدجعفر شریفی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
41114 محمدحسین شریفی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
41115 محمدرضا شریفی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
41116 محمدصالح شریفی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
41117 محمدصدرا شریفی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41118 محمدعلی شریفی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
41119 محمدهادی شریفی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
41120 مریم شریفی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
41121 مریم شریفی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
41122 مریم شریفی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
41123 مژده شریفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41124 مصطفی شریفی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41125 معصومه شریفی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41126 منصوره شریفی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41127 منصوره شریفی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41128 منیژه شریفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41129 مهدی شریفی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
41130 مهدی شریفی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41131 ناصر شریفی 1353 علوم پايه فیزیک
41132 نسرین شریفی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41133 نورالدین شریفی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41134 نوروزعلی شریفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41135 نوشین شریفی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
41136 هادی شریفی 1380 علوم پايه زمین شناسی
41137 ژاله شریفی بمرود 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41138 مریم شریفی پستچی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
41139 زهرا شریفی دروازه 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
41140 طیبه شریفی قرچقه 1380 علوم پايه زمین شناسی
41141 اکبر شریفی محترم 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
41142 شادی شریفی ازغندی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41143 شادی شریفی ازغندی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
41144 زکیه شریفی استاد 1376 علوم پايه فیزیک
41145 شهرزاد شریفی اسدی ملفه 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
41146 علیرضا شریفی افجانی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
41147 محمد شریفی الحسینی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
41148 عاطفه شریفی بایگی 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
41149 مهدی شریفی بایگی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
41150 محبوبه شریفی برسی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
41151 امید شریفی پشت لر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
41152 حامد شریفی پناه 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41153 ابراهیم شریفی پور 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41154 امنه شریفی پور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
41155 پریچهر شریفی پور 1354 علوم پايه زیست شناسی
41156 عباس شریفی پور 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41157 فرانک شریفی پور 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
41158 محمد شریفی پور 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41159 سعید شریفی تربتی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
41160 افسانه شریفی ترکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41161 کرم شریفی جورش 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
41162 سیدحسن شریفی چمن اباد 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41163 داودرضا شریفی چمن ابادی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41164 کریم شریفی چورش 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
41165 هانیه شریفی چهچه 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
41166 راحله شریفی حسینی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
41167 سیدحسین شریفی حسینی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
41168 سیدمحسن شریفی حسینی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41169 سیدمحسن شریفی حسینی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
41170 محمدمهدی شریفی حسینی 1365 كشاورزى دامپروری
41171 حمید شریفی حشمت آباد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
41172 سمیه شریفی خشتی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
41173 رضوان شریفی دانه 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
41174 محسن شریفی دشت بیاض 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
41175 قربانعلی شریفی دونچالی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41176 فائزه شریفی دهنده 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
41177 تانیا شریفی راد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
41178 حسن شریفی راد 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41179 زهره شریفی راد 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41180 مرادعلی شریفی راد 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41181 مهوان شریفی راد 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
41182 ندیمه شریفی رباط 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41183 پروین شریفی رجبی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
41184 محمد شریفی رستم ابادی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
41185 علیرضا شریفی روشناوند 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41186 معصومه شریفی زو 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
41187 ملیحه شریفی زو 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41188 نوراله شریفی زیارانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
41189 سیده فاطمه شریفی ساداتی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41190 سیّده معصومه شریفی ساداتی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41191 سیدمحمدحسین شریفی ساعی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41192 شروین شریفی سرابی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
41193 حبیب الله شریفی سلامی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
41194 محمد شریفی سلامی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
41195 احمد شریفی شریف آباد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
41196 علی شریفی شهری 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
41197 فاطمه شریفی شهری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41198 سمیه شریفی شیفته 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41199 محسن شریفی صحی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41200 وحیده شریفی صحی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 22349913