راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,756

نمایش موارد : 41101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
41101 سمیه زمردی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41102 صبا زمردی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41103 کبری زمردی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
41104 مرضیه زمردی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41105 منا زمردی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
41106 منا زمردی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
41107 مرجان زمردی جامی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41108 مرجان زمردی جامی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41109 ناهید زمردی خشتی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
41110 سمیه زمردی راد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41111 سمیّه زمردی راد 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
41112 ارزو زمردی مقدم 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41113 امیر زمردی مقدم 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41114 راحله زمردی مقدم 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
41115 عاطفه زمردی مقدم 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41116 عاطفه زمردی مقدم 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41117 پروانه زمردیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
41118 محمدامین زمردیان 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41119 نازنین زمردیان 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
41120 محبوبه زمرشیدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41121 نسرین زمستانی بناب 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41122 رضا زمندی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
41123 رضا زمندی 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
41124 علی اکبر زمندی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
41125 علی اکبر زمندی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
41126 سهیر حمید رشید زمیزم 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
41127 راحله زمینی 1380 علوم رياضي آمار
41128 راحله زمینی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
41129 راحله زمینی 1389 علوم رياضي آمار - نظریه احتمال
41130 محمداسمعیل زمینی 1353 علوم پايه فیزیک
41131 حسن زنبق 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
41132 ابوالحسن زنجانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
41133 الهه زنجانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
41134 بهناز زنجانی 1383 علوم پايه فیزیک
41135 عباسعلی زنجانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41136 فاطمه زنجانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41137 محمدمهدی زنجانی 1381 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
41138 مریم زنجانی 1376 علوم پايه فیزیک
41139 سعید زنجانی شیروان 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
41140 محمدجواد زنجانی طبسی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41141 محمد زنجانی ناوخی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41142 کتایون زنجانیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41143 اختر زند 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
41144 اسکندر زند 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
41145 اسکندر زند 1375 كشاورزى زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی
41146 زهرا زنداقطاعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41147 ابراهیم زندبابارئیسی 1389 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
41148 علا زندحبیبی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
41149 سیده میترا زندرضوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
41150 رضا زندگانی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41151 شیما زندگانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
41152 علی زندگانی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
41153 مهدی زندگانی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
41154 آمنه زندگی شیراز 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
41155 حامد زندمقدم 1384 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
41156 حامد زندمقدم 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
41157 ژاله زندوی فرد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
41158 سیدمحمد زنده باد 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41159 سیدمحمد زنده باد 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
41160 سیدمحمد زنده باد 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی) ( آموزش محور )
41161 سیده سعیده زنده باد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
41162 سیده سعیده زنده باد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
41163 سیده وجیهه زنده باد 1384 علوم رياضي آمار
41164 سیده وجیهه زنده باد 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
41165 فرج اله زنده باد 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41166 رمضان زنده بخت نشتیفانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41167 مهران زنده بودی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41168 مهران زنده بودی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41169 رمضان زنده بی زاده 1352 مهندسي راه و ساختمان
41170 حکیمه زنده جانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41171 مرضیه زنده جانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
41172 اصغر زنده دل 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41173 الهام زنده دل 1384 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
41174 الهام زنده دل 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
41175 رضا زنده دل 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
41176 سکینه زنده دل 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41177 طاهره زنده دل 1384 علوم رياضي ریاضی محض
41178 علی اکبر زنده دل 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
41179 غلامحسن زنده دل 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41180 مهلا زنده دل 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
41181 نادیا زنده دل 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41182 نادیا زنده دل 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
41183 نادیا زنده دل 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
41184 محمد زنده دل امامقلی 1369 علوم رياضي آمار
41185 احمد زنده دل رودی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
41186 زهره زنده دل رودی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
41187 آذین زنده دل سیوکی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
41188 هدی زنده دل شهرنوی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
41189 هدی زنده دل شهرنوی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
41190 حمیدرضا زنده دل شهری 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
41191 مهین زنده دل شهری 1369 علوم پايه زمین شناسی
41192 فائزه زنده دل طرقی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
41193 احمد زنده دل منظری 1366 علوم رياضي آمار
41194 منیژه سادات زنده سنجدبوری 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
41195 محمدامین زنده فیلی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
41196 حمید زنده گانی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
41197 رضا زنده گانی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
41198 پگاه زندی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
41199 جبار زندی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
41200 حاتم زندی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35502922