راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 2 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 90,209

نمایش موارد : 41101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
41101 مهدی ستودیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41102 حمیده ستوسر 1386 علوم پايه فیزیک
41103 حمیده ستوسر 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
41104 محمدحسین ستونه 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
41105 فرهاد سجاجید 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
41106 سیدمحمد سجاد 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
41107 عاطفه سجاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41108 عاطفه سجاد 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
41109 افسانه سجادپور 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41110 سیروس سجادپور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
41111 طاهره سجاده چی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41112 بی بی سمیّه سجّادی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
41113 ثریا سجادی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
41114 حمید سجادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41115 زهرا سجادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41116 زهرا سجادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41117 ژینوس سجادی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41118 سعید سجادی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41119 سعید سجادی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41120 سعیده سجادی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
41121 سعیده سجادی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41122 سعیده بیگم سجادی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
41123 سلمی سادات سجادی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41124 سمانه سادات سجادی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
41125 سمیه سادات سجادی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41126 سوده سادات سجادی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41127 سید علی اکبر سجادی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41128 سیّد مجتبی سجادی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
41129 سیدآقاجان سجادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
41130 سیدابراهیم سجادی 1390 علوم پايه فیزیک
41131 سیدابوالفضل سجادی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
41132 سیدجواد سجادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
41133 سیدحسن سجادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
41134 سیدحسین سجادی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41135 سیدرضا سجادی 1380 علوم پايه فیزیک
41136 سیدرضا سجادی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41137 سیدسعید سجادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
41138 سیدسعید سجادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41139 سیدسعیدرضا سجادی 1387
41140 سیدعبدالکریم سجادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
41141 سیدعلی سجادی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
41142 سیدکاظم سجادی 1374 علوم رياضي ریاضی محض
41143 سیدمحسن سجادی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
41144 سیدمحمد سجادی 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41145 سیدمرتضی سجادی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41146 سیدمرتضی سجادی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
41147 سیدمهدی سجادی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41148 سیّدوحید سجادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
41149 سیده سوسن سجادی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
41150 سیده عفت سجادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41151 سیده فائزه سجادی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
41152 سیده محبوبه سجادی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
41153 سیدهاشم سجادی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
41154 صدرالسادات سجادی 1365 علوم پايه دبیری شیمی
41155 علی اصغر سجادی 1375 علوم پايه زمین شناسی
41156 فاطمه سجادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
41157 فخرالسادات سجادی 1354 علوم پايه دبیری زیست شناسی
41158 فرامرز سجادی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
41159 محمدباقر سجادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
41160 محمدباقر سجادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41161 مرضیه سجادی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
41162 مرضیه السادات سجادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41163 مریم سجادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
41164 مهدی سجادی 1384 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
41165 مهسا سجادی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41166 میرهاشم سجادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41167 هادی سجادی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41168 همایون سجادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
41169 زهره سجادی اسلامی 1376 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
41170 مرتضی سجادی اصل 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41171 الیا سجادی اله آباد 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41172 علی سجادی امین 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41173 اعظم سجادی بلقور 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41174 امیرحسین سجادی جاغرق 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41175 سیده صدیقه سجادی جاغرق 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
41176 سیدمحمود سجادی دخت 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
41177 سیدمحمود سجادی دخت 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
41178 ابراهیم سجادی راد 1375 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
41179 الهام سجادی راد 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
41180 الهه سجادی راد 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
41181 سیدحسین سجادی رفسنجانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41182 سیده زهرا سجادی زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41183 هادی سجادی سراسیا 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41184 فرشته سجادی سرمزده 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
41185 فهیمه سجادی سرمزده 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41186 محمد سجادی سینی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41187 بی بی زهره سجادی شریف 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41188 ملیحه سادات سجادی صالح 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41189 سیدمحسن سجادی طبسی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41190 سیدوحید سجادی طبسی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41191 سیدمحمدمهدی سجادی عطار 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
41192 نفیسه سجادی فرخد 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41193 معصومه سجادی فرد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
41194 حسن سجادی کوکدره 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
41195 سیدمحمدجواد سجادی ماسوله 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41196 سیدجلیل سجادی مرفه 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
41197 سیده فاطمه سجادی مقدم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41198 سّیده نجمه سجادی مقدم 1387 علوم رياضي ریاضی محض
41199 ثریا سجادی منش 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41200 سونیتا سجادی میرزائی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32240744