راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 86,494

نمایش موارد : 41101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
41101 ژاله سلمان منش 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41102 مجید سلمان نژادگلچمنی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41103 اکرم سلمانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
41104 حسین سلمانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
41105 زهرا سلمانی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41106 زهره سلمانی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
41107 زهره سلمانی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
41108 سمانه سلمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41109 سیما سلمانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41110 عباس سلمانی 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
41111 علی سلمانی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41112 علی سلمانی 1376 علوم رياضي آمار
41113 علی سلمانی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
41114 غلامرضا سلمانی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41115 محمد سلمانی 1372 علوم پايه زمین شناسی
41116 مهدی سلمانی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
41117 وحید سلمانی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41118 وحید سلمانی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41119 هادی سلمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41120 هادی سلمانی زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
41121 ناصر سلمانی ایزدی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
41122 ناصر سلمانی ایزدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41123 نرگس سلمانی بوریابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
41124 حسن سلمانی بیدسکان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41125 علی سلمانی بیدسکان 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
41126 مهدی سلمانی بیدسکان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41127 مریم سلمانی پور 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41128 ابوالفضل سلمانی پورقاسم آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41129 سمانه سلمانی چمن آباد 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
41130 عفت سلمانی دوغ ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
41131 مرتضی سلمانی دوغ ابادی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
41132 محمد سلمانی رحیمی 1391 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
41133 طاهره سلمانی رهنی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
41134 علیرضا سلمانی زاده 1364 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
41135 فاطمه سلمانی زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41136 سعیده سلمانی زارچی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
41137 محمد جواد سلمانی زارچی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
41138 محمدجواد سلمانی زارچی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41139 مرتضی سلمانی سولا 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
41140 اکرم سلمانی صفا 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
41141 الهام سلمانی صفاپیشه 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41142 مهدی سلمانی صفاپیشه 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41143 حمیدرضا سلمانی صفرپور 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41144 عبداله سلمانی طبری 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41145 کبری سلمانی فرخد 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41146 امیر سلمانی قره تکان 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
41147 ام البنین سلمانی کلوخی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
41148 علی سلمانی گلیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41149 عیسی سلمانی لطف ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41150 مریم سلمانی لطف آبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41151 فاطمه سلمانی محمدآبادی 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
41152 الهام سلمانی مقدم 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41153 سارا سلمانی مقدم 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
41154 سمیه سلمانی مقدم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
41155 صدیقه سلمانی مقدم 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
41156 عصمت سلمانی مقدم 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
41157 زکیه سلمانی نجف آبادی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
41158 حمید سلمانی نژاد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
41159 اکرم سلمانی نظافت 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
41160 عصمت سلمانی نوغابی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
41161 طاهره سلمانی ها 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
41162 محمدرضا سلمانی هودانلو 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
41163 افشین سلمانیان 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41164 فرزاد سلمانیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
41165 مرجان سلمانیان 1378 علوم پايه زمین شناسی
41166 فائزه سلمانیان بجستانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41167 الهه سلمانیان شفا 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41168 سارا سلمی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
41169 مرضیه سلمی دولت آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
41170 انیسه سلندری جلگه 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
41171 خدیجه سلندری جلگه 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41172 حسام الدین سلوکی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
41173 سمانه سلوکی پور 1382 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
41174 سمانه سلوکی پور 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
41175 ناصر سلوکی طبالوندانی 1353 علوم رياضي آمار
41176 جواد سلوکی فیض ابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
41177 سیدمحمد سلوکی گلسفیدی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41178 ناهید سلوورزی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
41179 روزبه سلیانی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
41180 محمدنبی سلیم 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41181 محمدنبی سلیم 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41182 مکیه سلیم 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41183 امنه سلیم رخنه 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
41184 حمیدرضا سلیم زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
41185 فرزانه سلیم مکری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
41186 مسعود سلیم مکری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41187 فاطمه سلیمان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
41188 رضا سلیمان نژاد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
41189 فرزانه سلیمان احمدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41190 محمدامین سلیمان احمدی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41191 سپیده سلیمان ئوف 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
41192 حسن سلیمان پور 1354 كشاورزى علوم زراعی
41193 رحیم سلیمان پور 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
41194 سیدمحمود سلیمان پور 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41195 فائزه سلیمان پور 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
41196 فائزه سلیمان پور 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
41197 محمدجواد سلیمان پور 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41198 مرجان سلیمان پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
41199 زهرا سلیمان پور دوین 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
41200 اسما سلیمان پور رخنه 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 28559178