راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,184

نمایش موارد : 45301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
81817 مریم عارفی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60564 مسعود عارفی 1372 كشاورزى زراعت
99294 منصوره عارفی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62324 هادی عارفی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
77963 رضا عارفی نیا 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
94457 اکرم عارفی اصل 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
77406 مرضیه عارفی ایوری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
73001 معصومه عارفی ایوری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
84542 علی اکبر عارفی جمال 1380 علوم رياضي ریاضی محض
110319 حجت عارفی زاده 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
115007 سینا عارفی زاده 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
67489 مریم عارفی زاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77408 ابراهیم عارفی کیا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
114369 احمد عارفی مسکونی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
117459 احمد عارفی نیا 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
63945 علیرضا عارفی نیا 1373 علوم رياضي آمار
74168 علیرضا عارفی نیا 1377 علوم رياضي آمار
109482 مرضیه عارفی نیا 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61279 رسول عارفیان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
119985 محمد عارفیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
48667 منصور عارفیان 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94872 مینا عارفیان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
61531 معصومه عارفیان ایوری 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
94544 زهرا عازمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74305 امامعلی عاشری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
87303 روح الله عاشق 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
94323 ملیحه السادات عاشق مدینه 1383 علوم پايه فیزیک
121067 محمدنقی عاشقی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
111162 اعظم عاشورزاده 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
99199 فاطمه عاشورزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59100 احمد عاشوری 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
77307 احمد عاشوری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
66142 حجت اله عاشوری 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91181 زهرا عاشوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
87884 سمانه عاشوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
107826 طاهره عاشوری 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70119 فاطمه عاشوری 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
108239 فاطمه عاشوری 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
90751 فرانه عاشوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
76852 فرناز عاشوری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97794 فهیمه عاشوری 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
99534 محبوبه عاشوری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
116464 محبوبه عاشوری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
87667 محمد عاشوری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53485 محمدرضا عاشوری 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58771 محمدرضا عاشوری 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
70146 محمدمهدی عاشوری 1375 علوم رياضي ریاضی
73002 محمود عاشوری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
88277 محمود عاشوری 1381 علوم پايه زمین شناسی
105294 محمود عاشوری 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
73003 مریم عاشوری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
80058 ملیحه عاشوری 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
85417 ملیحه عاشوری 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
93980 وجیهه عاشوری 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
98221 یحیی عاشوری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
82783 رقیه عاشوری گل شیخ 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
107857 مهناز عاشوری جنگاهی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
53486 غلامرضا عاشوری داش خانه 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
111904 سمانه عاشوری داشخانه 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61092 احمد عاشوری شوراب 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66278 مهدی عاشوری فر 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
104529 الهام عاشوری قلعه شیری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
99272 فاطمه عاشوری گازار 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
70787 مریم عاشوری گلشیخ 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
73004 علیرضا عاصم 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
99081 منیره عاصمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54444 حسن عاصی شادکلدهی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
84708 زهره عاطفی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
105474 علی عاطفی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
48468 مسعود عاطفی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
117827 عاطفه عاطفی تبار 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
58542 عارف عاطفی موخر 1371 علوم پايه فیزیک کاربردی
49069 مراد عاطفیان 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
48156 ابوالقاسم عافیت 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55669 اعظم السادات عافیت 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
85111 حسین عافیت 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54605 سیدرحمت اله عافیت 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
91254 نرگس عافیت 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
105003 نرگس عافیت 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
103327 زهره عافیتی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
80235 اسما عاقبتی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94606 سمیرا عاقبتی 1383 علوم پايه زمین شناسی
113444 سمیرا عاقبتی 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
85961 عادله عاقبتی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58983 معصومه عاقبتی خلیفه محله 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63492 احمد عاقل 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
112003 احمد عاقل 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90236 رمیسا عاقل 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
64259 شکوفه عاقل 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
61460 علی عاقل 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
107164 علی عاقل 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
106265 سیدحمید عاقل بایگی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
120187 سیدحمید عاقل بایگی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54445 مریم عاقل سودخری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
64132 امیر عاقلی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52266 حسین عاقلی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48550 منا عاقلی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55657 هما عاقلی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
118268 ریحانه عاقلی نیک 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
105928 الهه عاکف 1386 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18610120