راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 78,585

نمایش موارد : 45301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
66231 ناصر طالبی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
80436 مهدی طالبی فرد 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49948 اصغر طالبی اتویی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
75705 علی طالبی اردکانی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
106392 محسن طالبی اسفندارانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
48599 حمید طالبی بالاخیابانی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
93791 نسیبه طالبی بهاباد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
67505 ماه روزه طالبی پاچی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
118123 عالیه طالبی جاغرق 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
93624 مهدی طالبی چاهوکی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
87576 اسماعیل طالبی حاجی آقا 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
109513 فاطمه طالبی حسین آباد 1387 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
94000 فاطمه طالبی حسین اباد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
100621 فاطمه طالبی خارکشی 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
48948 حسن طالبی خشکرودی 1366 علوم رياضي ریاضی
112518 آرزو طالبی دلوئی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
118803 علیرضا طالبی دلوئی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
112059 مهناز طالبی دلوئی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
94752 ارزو طالبی دولوئی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58411 علی اصغر طالبی رستمی 1371 علوم رياضي ریاضی
97300 عاطفه طالبی زاد 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
69751 فاطمه طالبی زاد 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
64951 زهرا طالبی زاده سردری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
117332 محبوبه طالبی زاده سردری 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
102043 محسن طالبی زاده سردری 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
54315 نیره طالبی زاده سردری 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
112380 بهناز طالبی زاده سروری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
82969 بهاره طالبی شیروان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
46115 حمید طالبی طادی 1364 مهندسي نقشه برداري
66688 شادی طالبی فر 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55485 علی محمد طالبی فر 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
122564 فضل اله طالبی کهدوئی 1358 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
98857 طیبه طالبی میمند 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
79627 فاطمه طالبی میمند 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
67398 نرگس طالبی نوقابی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
106479 هاجر طالبی ورنامخواستی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
117109 هاجر طالبی ورنامخواستی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
71091 احمد طالبیان 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91378 پریسا طالبیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58140 حمید طالبیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
68833 راضیه طالبیان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66687 رضا طالبیان 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
72981 زهره طالبیان 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
94698 زینب طالبیان 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
83360 سارا طالبیان 1380 علوم پايه فیزیک
92596 سیدحمید طالبیان 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
88655 سیدرضا طالبیان 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
82378 سیدطاها طالبیان 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
108477 سیدطاها طالبیان 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
98787 سیدمحمود طالبیان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
109074 سیده زهره طالبیان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
116783 سیده فاطمه طالبیان 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
80588 سیده لیلا طالبیان 1379 علوم پايه زمین شناسی
96778 سیده لیلا طالبیان 1384 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
85986 شراره طالبیان 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96985 طاها طالبیان 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
58840 فریده طالبیان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
70354 مریم طالبیان 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
94029 هدی طالبیان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
113686 هدی طالبیان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
48043 سعید طالبیان زاده 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
60362 جعفر طالبیان شریف 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92967 جعفر طالبیان شریف 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
87577 حمیدرضا طالبیان شریف 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
121138 مجتبی طالبیان شریف 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
61771 مصطفی طالبیان شریف 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
90144 عارفه طالبیان کرمانی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
117894 عارفه طالبیان کرمانی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
119258 منا طالبیان کرمانی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
118902 فاطمه طالبیان مشهدی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
48044 محمود طالبیان مشهدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
87637 مریم طالبیان مشهدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
115214 میترا طالبیان مشهدی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
54380 عبدالحسین طالع 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
60838 حسین طالع زاری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
72984 ملیحه طالع زاری 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96127 وحید طالع زاری 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
51739 غلامرضا طالعی ملکی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
117560 افسانه طالقانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64482 پروانه طالقانی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
46450 شیرین طالقانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50319 فرزانه طالقانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
67420 لیلا طالقانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
123281 مختار طالقانی 1363 مهندسي نقشه برداري
49604 مهری طالقانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
48192 میترا طالقانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
85584 اکرم طالقانی چافجیری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51914 صادق طالقانی قاضیانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
122452 مرتضی طامندی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85409 مصطفی طامندی 1380 علوم رياضي آمار
48949 علیرضا طاوسی 1366 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
77552 فاطمه طاوسی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
74441 مجتبی طاوسی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
106616 حمیده طاوسی خسرویه 1386 علوم پايه زمین شناسی
54498 محمدرضا طاوسی گل 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
67732 سیدعلی رضا طاهانی نژادنوبری 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
51189 امیرعلی طاهباز 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
121717 ویدا طاهر پور خلیل آباد 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
113078 علیرضا طاهر علی گودرزی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
114629 شهربانو طاهرآبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 20330338