راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,217

نمایش موارد : 45301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45301 افسانه ضامنی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45302 حسین ضامنی 1371 علوم اداري واقتصاد مديريت
45303 حسین ضامنی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45304 رمضان ضامنی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45305 هادی ضامنی ضرابی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45306 طاهره ضامنی فر 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
45307 ابوالفضل ضرابی 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45308 حسین ضرابی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45309 رحیم ضرابی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45310 محمد ضرابی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45311 محمد رضا ضرابی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45312 محمدرضا ضرابی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45313 مهشید ضرابی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
45314 مینا ضرابی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
45315 مرضیه ضرابی دربان 1386 علوم رياضي ریاضی محض
45316 مریم ضرابی دربان 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45317 محمد ضرابی قهوه چی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
45318 علیرضا ضرابی گل خطمی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45319 مهدی ضرابی مقدم 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45320 محمدامین ضرابیان 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45321 پروین ضربی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
45322 اشرف ضرغام 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45323 حسین ضرغامی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45324 سارا ضرغامی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45325 سارا ضرغامی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
45326 فاطمه ضرغامی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45327 فاطمه ضرغامی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
45328 محمود ضرغامی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45329 هما ضرغامی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45330 مریم ضرغامی مقدم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
45331 مینا ضرغامی مقدم 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45332 مینا ضرغامی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
45333 الهام ضرغامیان 1388 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
45334 محمودرضا ضرغامیان 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
45335 شبنم ضروری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45336 شهاب ضروری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45337 شهروز ضروری 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45338 شهریار ضروری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45339 غزاله ضریح الحسینی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
45340 نجمه ضعیف 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45341 الهام ضمانتی یار 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45342 محمدباقر ضمیرخرسندی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45343 شمسی ضمیرغلامی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45344 آذر ضمیری 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45345 احسان ضمیری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45346 الهه ضمیری 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45347 امین ضمیری 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45348 حسن ضمیری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
45349 نسیم ضمیری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
45350 فرشید ضمیری اخلاقی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45351 محسن ضمیری اخلاقی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
45352 سعید ضمیری اکبرزاده 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45353 مصطفی ضمیری بارانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
45354 یگانه ضمیری جعفریان 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45355 مهدی ضمیری زارعی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45356 سعید ضمیری زراعتی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45357 محبوبه ضمیری زراعتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45358 مرضیه ضمیری زراعتی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45359 فرزانه ضمیری شیردل 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی گرایش جبر زمینه نظریه گروهها
45360 محمد ضمیری شیردل 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45361 مسعود ضمیری موسوی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45362 نسرین ضمیری نداف 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
45363 علی اصغر ضمیری نژاد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
45364 عماد ضمیری نقره 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
45365 محمد ضمیریان 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45366 سیدحمیدرضا ضیاالحق 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
45367 سیده صفیه ضیاالحق 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45368 علی ضیاالحق 1368 مهندسي برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
45369 مریم السادات ضیاالحق 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45370 زهره ضیاالدین دشت خاکی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45371 مرتضی ضیاالدینی دشتخاک 1379 علوم پايه زمین شناسی
45372 آمنه ضیاایزدی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45373 فیروزه ضیاء 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (واحدبین الملل - مجازی - آموزش محور)
45374 مریم ضیاء 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45375 مریم سادات ضیاء الحق 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45376 سیدجواد ضیاء تبار 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45377 علیرضا ضیاء توحیدی 1389 علوم رياضي آموزش ریاضی
45378 مریم ضیاء ظریفی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
45379 بشری ضیاء فیروز آبادی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
45380 فاطمه ضیاء مقنی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
45381 علیرضا ضیاء میرزائی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45382 سیدحمیدرضا ضیاءالحق 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45383 سیدمحمدسعید ضیاءالحق 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45384 محبوبه ضیاءالدینی دشت خاکی 1386 علوم پايه فیزیک
45385 مهرداد ضیاءحسین پور 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
45386 امین ضیاءفروغی 1386 مهندسي مهندسی هوا - فضا - جلو برندگی
45387 محمود ضیاءکمالی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45388 احسان ضیائی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45389 احمد ضیائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45390 احمد ضیائی 1354 كشاورزى دامپروری
45391 اقدس سادات ضیائی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45392 اکبر ضیائی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
45393 امید ضیائی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45394 امیرمنصور ضیائی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45395 بتول ضیائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45396 پریسا ضیائی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45397 پریسا ضیائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45398 حجت ضیائی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
45399 حجت اله ضیائی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45400 راما ضیائی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 20755511