راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,512

نمایش موارد : 45301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45301 وجیهه سلیمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
45302 احمد سلیمی زو 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45303 حمیده سلیمی فر 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45304 محرمعلی سلیمی اتانی 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
45305 زهرا سلیمی ازغندی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45306 حسن سلیمی اشتیانی 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
45307 محمدمهدی سلیمی امیری 1367 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
45308 علی سلیمی اول بجستانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
45309 حسین سلیمی بجستانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
45310 غلامرضا سلیمی بنه گز 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45311 مرضیه سلیمی پور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45312 حسن سلیمی ترکمانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45313 اکرم سلیمی ثانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45314 مژگان سلیمی حاجی آبادقاسم 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45315 الهه سلیمی خاتونی 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
45316 نسرین سلیمی دارانی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
45317 هاجر سلیمی راد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45318 رقیه سلیمی زادک 1391 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
45319 مریم سلیمی زارع 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45320 محسن سلیمی سماغچه 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
45321 اکرم سلیمی سیاه سنگ 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45322 مصطفی سلیمی شاهم آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45323 کاظم سلیمی طوسی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
45324 اسماعیل سلیمی غین 1369 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
45325 سعیده سلیمی فر 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45326 محمد سلیمی فر 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45327 محمد سلیمی فر 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
45328 سحر سلیمی فرد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
45329 محسن سلیمی فرد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
45330 مژده سلیمی فرد 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
45331 مژده سلیمی فرد 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
45332 اعظم سلیمی گل شیخی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45333 محمدجواد سلیمی گل شیخی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
45334 عباسعلی سلیمی ندوشن 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
45335 بابک سلیمی نژاد 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45336 صفرعلی سلیمی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45337 مجتبی سلیمی نژاد 1350 علوم پايه فیزیک
45338 محمد سلیمی نژاد 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45339 مهدی سلیمی نژاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45340 هادی سلیمی نژاد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45341 مرضیه سلیمی نمین 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45342 حمید سلیمی یسار 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
45343 محمدحسن سلیمیان 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
45344 محمّدرضا سلیمیان 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45345 سیدرضا سمائی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45346 محمدجواد سمائی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45347 مریم سمائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
45348 مریم سمائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
45349 سعید سمائی رهنی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45350 سعید سمائی رهنی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45351 نفیسه سمائی رهنی 1389 علوم پايه فیزیک
45352 فرساد سماعی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
45353 مجید سماعی یکتا 1366 مهندسي مهندسی عمران
45354 نسرین سماعی یکتا 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45355 کامبیز سماک 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45356 کیوان سماک 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45357 مهدی سماکار 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45358 رضا سماوات 1375 علوم رياضي ریاضی
45359 محمدباقر سماواتی 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
45360 جواد سماوی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
45361 غلام رضا سماوی 1379 هنر نيشابور نقاشی
45362 آزاده سمرقندی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45363 آزاده سمرقندی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45364 آمنه سمرقندی خراسانی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
45365 لعیا سمرقندی خراسانی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45366 سوسن سمرقندیان 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45367 مهسا سمسار قزوینی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
45368 سیده هانیه سمسارتربتی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
45369 هانیه سمسارتربتی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
45370 علیرضا سمسارزاده 1357 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45371 سپیده سمع 1392 مهندسي مهندسی صنایع
45372 محبوبه سمن شاهی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45373 لی-لا سمنان-ی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45374 ابوالفضل سمنانی 1372 علوم رياضي آمار
45375 حسین سمنانی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
45376 مهدی سمنانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45377 زینب سمندری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45378 معصومه سمندری 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
45379 یاسر سمندری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45380 وحید سمواتی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45381 امیر سمواتیان 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45382 نرگس سموری قاینی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
45383 محبوبه سموزاد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
45384 علاء سمیر سبع الجبوری 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
45385 راضیه سمیع 1384 علوم رياضي ریاضی محض
45386 رضوان سمیع 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45387 سوزان سمیع 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45388 محمدصادق سمیع 1388 مهندسي مهندسی شیمی
45389 حمیدرضا سمیع پور 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45390 اشرف سمیع زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45391 لیلا سمیع زاده مشهدی 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45392 محمود سمیع زاده مشهدی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
45393 بی بی زهرا سمیع زاده یزد 1354 علوم پايه زیست شناسی
45394 ابوالفضل سمیعی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45395 ابوالفضل سمیعی 1378 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45396 ابوالفضل سمیعی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45397 احمد سمیعی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45398 احمد سمیعی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
45399 اصغر سمیعی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45400 افسانه سمیعی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36226834