راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,516

نمایش موارد : 45301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53242 حسین عابدی شهری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
51913 سیدجواد عابدی شهری 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65167 سیدجواد عابدی شهری 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
116577 مریم عابدی علی آباد 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
106356 یاسر عابدی فیروزجایی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
103163 لیلی عابدی قشلاق 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
96491 محمد رضا عابدی قنبر آباد 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
65647 محمدرضا عابدی قنبراباد 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
57658 زهرا عابدی کارشک 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
55924 هاجر عابدی کلرود 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
75722 نسرین عابدی کوهستانق 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
107968 اشرف السادات عابدی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
83267 بی بی صدیقه عابدی مقدم 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
47454 سیدعباس عابدی موسوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
70510 حمیده عابدی مهموئی 1375 علوم رياضي آمار
52882 فتانه عابدی نژاد 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
99309 اکرم عابدی نیا 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
91085 انسیه عابدیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46789 سیدزمان عابدیان 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی
108710 سیده فهیمه عابدیان 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58269 علیرضا عابدیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
100638 علیرضا عابدیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49468 لادن عابدیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46124 محسن عابدیان 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51393 یوسف عابدیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
99827 اکرم عابدیان اول 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
113962 اکرم عابدیان اول 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
72998 حسین عابدیان اول 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
109239 فاطمه عابدیان اول 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
60180 مجتبی عابدیان خراسانی 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
74212 مجتبی عابدیان خراسانی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72999 علی اصغر عابدیان راد 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52069 میرحسن عابدیان کلخوران 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
97304 مهدی عابدین 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
100586 رشید عابدین مقانکی 1384 هنر نيشابور نقاشی
86821 اویس عابدین پور 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
56993 حسن عابدین پور 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53486 صدیقه عابدین پورمعبود 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
100467 سیدمصطفی عابدین دو 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
115368 عطیه سادات عابدین دو 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
111151 الناز عابدین زاده 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
60960 سعید عابدین زاده 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
57030 فرهاد عابدین زاده 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
102764 نجمه عابدین زاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
94880 نرگس عابدین زاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
79916 مریم عابدین زاده رحمتی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
116143 علی عابدین زاده طرقبه 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51440 قاسم عابدین نژاد 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
63204 آرش عابدینی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
75717 آمنه عابدینی 1377 علوم پايه زمین شناسی
73000 احسان عابدینی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
101022 الهام عابدینی 1385 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
107749 الهه عابدینی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
120484 الهه عابدینی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
66680 بابک عابدینی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
75718 بهرنگ عابدینی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47539 جعفر عابدینی 1365 علوم پايه شیمی
110930 حسن عابدینی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
51517 داود عابدینی 1367 علوم پايه زمین شناسی
88009 ذوالفقار عابدینی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
113149 راضیه عابدینی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
120438 راضیه عابدینی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
109895 رضا عابدینی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
70960 زهرا عابدینی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92894 زینب عابدینی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
55156 عباس عابدینی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
56647 عسگر عابدینی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
97410 علی عابدینی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49168 غلامرضا عابدینی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
90834 فاطمه عابدینی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
105024 فاطمه عابدینی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
111359 فاطمه عابدینی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48950 فرهاد عابدینی 1366 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
45516 فریبا عابدینی 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
73001 فریده عابدینی 1376 علوم رياضي آمار
48073 کاظم عابدینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75719 محسن عابدینی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
80721 محسن عابدینی 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
120156 محمود عابدینی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
73002 مرضییه عابدینی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
81021 مریم عابدینی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
97042 مریم عابدینی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
104935 مصطفی عابدینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
91008 معصومه عابدینی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78058 منیره عابدینی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64744 مهدی عابدینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
68779 مهدی عابدینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
46125 میترا عابدینی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
108957 احد عابدینی اسفهلانی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
115654 حسن عابدینی حجی آباد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
104298 رضا عابدینی حسن ابادی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52070 محمد عابدینی دستگردی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
99766 زهرا عابدینی سفیدار 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78590 زهرا عابدینی شاندیز 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
93174 زمان عابدینی صنوبری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
79268 زمان عابدینی صنوبری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
102519 الهام عابدینی طرقبه 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
112537 جواد عابدینی طرقبه 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
53567 علی عابدینی فنودی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91832 سارا عابدینی گزافرودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18774040