راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 80,700

نمایش موارد : 45301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45301 راضیه صفائی مهنه 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
45302 معصومه صفائی مهنه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45303 مهدیه صفائی مهنه 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45304 مسعود صفائی نائینی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
45305 امید صفائی نیا 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45306 ساناز صفائیان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45307 غلامحسین صفائیان 1385 مهندسي مهندسی شیمی
45308 محبوبه صفائیان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45309 الهه صفائیان توپکانلو 1388 علوم پايه زمین شناسی
45310 نفیسه صفائیان تیتکانلو 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
45311 ام لیلی صفائیان لائین 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45312 محمدرضا صفابخش 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45313 بهنام صفابهار 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
45314 احمد صفاپور 1380 علوم رياضي ریاضی محض
45315 گیتا صفاپور 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
45316 محبوبه صفاپور 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45317 بنفشه صفاتی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
45318 بهاره صفاتی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
45319 لیلا صفاتی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45320 علی رضا صفاجو 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45321 رضا صفاجوابیز 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45322 حسینعلی صفاخواه 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45323 الهام صفادل 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
45324 محمد صفادل ریابی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45325 زهرا صفار 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
45326 سمانه صفار 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
45327 عصمت صفار 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45328 فایزه صفار 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45329 کیوان صفار 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
45330 محمد صفار 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
45331 هاشم صفار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45332 یاسر صفار 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
45333 فاطمه صفاران 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45334 سیما صفاربهاری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
45335 لیلی صفارپوریدک 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45336 لیلی صفارپوریدک 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45337 حسین صفارحکم ابادی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
45338 حمیدرضا صفارحمیدی 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
45339 محمدرضا صفارخراسانی 1364 علوم پايه زمین شناسی
45340 ژیلا صفارزاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45341 سمانه صفارزاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45342 علی صفارزاده 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45343 علیرضا صفارزاده 1387 علوم رياضي ریاضی محض
45344 محمدصادق صفارزاده 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45345 محمدمهدی صفارزاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45346 مرتضی صفارزاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45347 نگین صفارزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45348 زینب صفارزاده شوشتری 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
45349 نجمه صفارزاده قندهاری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45350 پیمان صفارزاده کرمانی 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
45351 راحله صفارسبزواری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
45352 سیدمیلاد صفارسجادی 1387 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45353 فرزاد صفارسحرخیز 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45354 محبوبه صفارشاهرودی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
45355 حمید صفارشرق 1376 دامپزشكي دامپزشکی
45356 صدیقه صفارنجیب 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
45357 اعظم صفاری 1367 مهندسي برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
45358 امیر صفاری 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45359 امیر صفاری 1380 مهندسي مهندسی عمران - آب
45360 بهاره صفاری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45361 بهمن صفاری 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
45362 پروانه صفاری 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45363 پروانه صفاری 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45364 پریسا صفاری 1379 علوم پايه فیزیک
45365 تهمینه صفاری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45366 حقداد صفاری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
45367 حمید صفاری 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45368 راحله صفاری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45369 راحله صفاری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45370 راضیه صفاری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45371 زهرا صفاری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45372 زهرا صفاری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45373 سکینه صفاری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45374 سیدا حسان صفاری 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
45375 سیداحسان صفاری 1378 علوم رياضي آمار
45376 سیدحسن صفاری 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45377 سیدرضا صفاری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45378 سیدعلیرضا صفاری 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
45379 شهلا صفاری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
45380 علی صفاری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45381 غلامرضا صفاری 1354 مهندسي راه و ساختمان
45382 فرشته صفاری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45383 مرضیه صفاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45384 مسعود صفاری 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
45385 منصوره صفاری 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
45386 مهدی صفاری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
45387 مهری صفاری 1372 كشاورزى زراعت
45388 نگار صفاری 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45389 مروارید صفاری امان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
45390 مرتضی صفاری تخته جان 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
45391 عبدالحمید صفاری زاده 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45392 عاطفه صفاری طبالوندانی 1371 علوم پايه زمین شناسی
45393 شایسته صفاری مقدم 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45394 حامد صفاریان 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
45395 سورن صفاریان 1367 علوم پايه دبیری شیمی
45396 سیده منیره صفاریان 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45397 محبوبه صفاریان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45398 حمیدرضا صفاریان طوسی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45399 رامین صفاریان طوسی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45400 محمدرضا صفاریان طوسی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 22871514