راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,625

نمایش موارد : 45301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45301 نینا شاملو منتظرمقدم 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
45302 سمانه شاملواینچه کیکانلو 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45303 مرضیه شاملوئیان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45304 جواد شاملومنتظرمقدم 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
45305 نادره شاملومنتظرمقدم 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
45306 ایمان شاملی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
45307 علی اکبر شاملی 1375 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
45308 عیسی شاملی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
45309 غلامرضا شاملی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45310 محرم شاملی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
45311 محمدحسین شاملی 1367 كشاورزى زراعت
45312 امیرحسام شاندیزی اول 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
45313 فهیمه شاندیزی ثانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45314 فاطمه شانظری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45315 فاطمه شانظری 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
45316 مریم شانظری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45317 مریم شانظری 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
45318 ملیحه شانظری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45319 علی شانیان 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
45320 علی رضا شاوردی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
45321 سعید شاوزی پور 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45322 مهدی شاه سوندی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45323 زهره شاه آبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45324 اعظم شاه بیک 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45325 حسن شاه بیکی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45326 زین العابدین شاه بیکی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45327 فاطمه شاه بیکی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45328 فاطمه شاه بیکی 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45329 محمدمهدی شاه بیکی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45330 محمدمهدی شاه بیکی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت منابع انسانی
45331 مریم شاه بیکی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45332 مریم شاه بیکی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45333 رضا شاه بیگی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45334 زهرا شاه بیگی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45335 فرشته شاه بیگی 1387 علوم پايه فیزیک
45336 فرشته شاه بیگی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
45337 مژگان شاه بیگی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45338 نفیسه شاه بیگی 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
45339 الهه شاه پرست 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
45340 الهه شاه پسند 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45341 الهه شاه پسند 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45342 علی شاه پسند 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
45343 منیره شاه پسند 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45344 منیره شاه پسند 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
45345 مهدی شاه پسندقلعه شیری 1385 علوم رياضي ریاضی محض
45346 مهدی شاه پسندقلعه شیری 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
45347 امیر شاه پسندی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
45348 داود شاه پسندی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45349 عباسعلی شاه پسندی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45350 فائزه شاه پسندی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45351 ابراهیم شاه تقی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
45352 حبیب اله شاه تقی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45353 محمدصادق شاه تقی راد 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45354 سیدکمال الدین شاه چراغی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
45355 گلشن السادات شاه چراغی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
45356 زهرا شاه حسین پور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
45357 سمانه شاه حسین دستجردی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
45358 ثمره شاه حسینی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
45359 حسین شاه حسینی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45360 زهرا شاه حسینی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45361 شعبان شاه حسینی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
45362 صدیقه شاه حسینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45363 علی شاه حسینی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45364 علی حیدر شاه حسینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45365 فاطمه شاه حسینی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45366 فاطمه شاه حسینی 1384 هنر نيشابور نقاشی
45367 گلثوم شاه حسینی 1388 علوم پايه فیزیک
45368 محمدعلی شاه حسینی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45369 رضا شاه حسینی بیده 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
45370 سیدحسن شاه حسینی دولت ابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45371 نرگس شاه حمزئی دهنو 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45372 عالیه شاه حیدری 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45373 فاطمه شاه حیدری پور 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
45374 سمیه شاه دادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45375 عالیه شاه دادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
45376 زهرا شاه زهی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45377 مریم شاه زهی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45378 مجید شاه سنائی گنیرانی 1392 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
45379 رویا شاه سواری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
45380 منصور شاه سواری بابوکانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45381 نجمه شاه صنم 1383 علوم رياضي آمار
45382 بهناز شاه طهماسبی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45383 بهناز شاه طهماسبی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45384 جواد شاه طهماسبی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
45385 شادی شاه طهماسبی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45386 بی بی مریم شاه عالمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45387 حسن شاه عالمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
45388 سیدحمید شاه عالمی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45389 سیده بهناز شاه عالمی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45390 بی بی فیروزه شاه عالمی نژاد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45391 سید مرتضی شاه عالمی نژاد 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
45392 سیّدمحمد شاه عبدالعظیمی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45393 سیّدمحمد شاه عبدالعظیمی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
45394 ابوالفضل شاه علی 1391 پردیس دانشگاهی زبانشناسی همگانی
45395 الاله شاه علی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45396 شهناز شاه قاسمی 1370 علوم پايه زمین شناسی
45397 وحید شاه قاسی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
45398 حمیدرضا شاه قلی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45399 کاملیا شاه قلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45400 علیرضا شاه قلی کاخکی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32955238