راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,268

نمایش موارد : 45301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45301 صدیقه سلمانی مقدم 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
45302 عصمت سلمانی مقدم 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
45303 زکیه سلمانی نجف آبادی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45304 حمید سلمانی نژاد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
45305 اکرم سلمانی نظافت 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
45306 عصمت سلمانی نوغابی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45307 طاهره سلمانی ها 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
45308 آیلین سلمانی هودانلو 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45309 محمد سلمانی هودانلو 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
45310 محمدرضا سلمانی هودانلو 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45311 افشین سلمانیان 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45312 فرزاد سلمانیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
45313 مرجان سلمانیان 1378 علوم پايه زمین شناسی
45314 فائزه سلمانیان بجستانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45315 الهه سلمانیان شفا 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45316 سارا سلمی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
45317 مرضیه سلمی دولت آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45318 انیسه سلندری جلگه 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
45319 خدیجه سلندری جلگه 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45320 حسام الدین سلوکی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
45321 سمانه سلوکی پور 1382 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
45322 سمانه سلوکی پور 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
45323 ناصر سلوکی طبالوندانی 1353 علوم رياضي آمار
45324 جواد سلوکی فیض ابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
45325 سیدمحمد سلوکی گلسفیدی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45326 ناهید سلوورزی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
45327 روزبه سلیانی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45328 محمدنبی سلیم 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45329 محمدنبی سلیم 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45330 مکیه سلیم 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45331 امنه سلیم رخنه 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45332 حمیدرضا سلیم زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
45333 فرزانه سلیم مکری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45334 مسعود سلیم مکری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45335 فاطمه سلیمان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
45336 رضا سلیمان نژاد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45337 فرزانه سلیمان احمدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45338 محمدامین سلیمان احمدی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45339 زکیه سلیمان ئوف 1358 علوم پايه علوم گیاهی
45340 سپیده سلیمان ئوف 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45341 حسن سلیمان پور 1354 كشاورزى علوم زراعی
45342 رحیم سلیمان پور 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
45343 سیدمحمود سلیمان پور 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45344 فائزه سلیمان پور 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
45345 فائزه سلیمان پور 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
45346 محمدجواد سلیمان پور 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45347 مرجان سلیمان پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
45348 زهرا سلیمان پور دوین 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
45349 اسما سلیمان پور رخنه 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
45350 پگاه سلیمان پورتمام 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45351 سلیمان سلیمان پورچرمی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45352 زهرا سلیمان پوردوین 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45353 لادن سلیمان پورمقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45354 محمود سلیمان پورمقدم 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45355 زهرا سلیمان پورنقیبی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
45356 محمدرضا سلیمان خانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45357 سمیه سلیمان زادگان 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
45358 سمّیه سلیمان زادگان 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
45359 نرگس سلیمان زاده 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45360 وحدت سلیمان زاده اردبیلی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45361 وجیهه سلیمان زاده میل کاریز 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45362 فرشته سلیمان عزیزی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
45363 محسن سلیمان فر 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
45364 مجتبی سلیمان نژاد 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
45365 علیرضا سلیمان نژادتبریزی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
45366 زهرا سلیمان نژادعلی ابادی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
45367 الهه سلیمانپور 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
45368 حمیدرضا سلیمانپور 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
45369 حیدر سلیمانپور 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45370 غلام حسن سلیمانپور 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45371 سمیه سلیمانپوراجقان 1381 علوم رياضي ریاضی محض
45372 اعظم سلیمانپوردوین 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
45373 طاهره سلیمانپوردوین 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45374 صدیقه بیگم سلیمانپورسرحمامی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45375 محترمه سلیمانپورمقدم 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45376 محسن سلیمانپورمقدم 1366 كشاورزى زراعت
45377 آتنا سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
45378 آرزو سلیمانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45379 آرزو سلیمانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
45380 آزاده سلیمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45381 ابوالقاسم سلیمانی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
45382 ابوالقاسم سلیمانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45383 احسان سلیمانی 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
45384 احمد سلیمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45385 اکبر سلیمانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45386 اکبر سلیمانی 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
45387 اکرم سلیمانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45388 الهام سلیمانی 1378 علوم پايه فیزیک
45389 الهام سلیمانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45390 الهام السادات سلیمانی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45391 الهام سادات سلیمانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
45392 الهه سلیمانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45393 الهه سلیمانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
45394 الهه سلیمانی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45395 امیر سلیمانی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
45396 امین سلیمانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
45397 بتول سلیمانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45398 بهاره سلیمانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45399 بهمن سلیمانی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36835938