راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 49 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,643

نمایش موارد : 45301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45301 سیدمرتضی سیدی مقدم 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45302 سیده طاهره سیدی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45303 سیدتقی سیدی مودب 1376 علوم رياضي ریاضی محض
45304 سیدسعید سیدی مودب 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45305 سیدمهدی سیدی نسب 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
45306 سیدمهدی سیدی نسب 1383 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
45307 سیداحمد سیدی نوقابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
45308 سیدرضا سیدی نوقابی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45309 سیدحسن سیدی یحیی ابادی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45310 سیدعلی سیدیان 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45311 سیدمرتضی سیدیان شاهرودی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
45312 عطیه سیدیان مقدم 1381 دامپزشكي دامپزشکی
45313 عطیه سیدیان مقدم 1388 دامپزشكي بافت شناسی مقایسه ای
45314 جمیله سیدیزدی 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
45315 زهرا سیدیزدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45316 سیدجلال سیدیزدی 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45317 معصومه السادات سیدیزدی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45318 امین سیدیعقوبی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
45319 بهاره سادات سیدین 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45320 حوریه سادات سیدین 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45321 سیداحسان سیدین 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45322 سیدمحمدمهدی سیدین 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45323 سیدمرتضی سیدین 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45324 فریده سیدین 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45325 سیده زهره سیدین اردبیلی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
45326 اسماعیل سیرانی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45327 راضیه سیرانی 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
45328 ساسان سیرانی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45329 احسان سیرجانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45330 حسن سیرجانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45331 زهرا سیرجانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45332 زهره سیرجانی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45333 زهره سیرجانی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
45334 مرضیه سیرجانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45335 مرضیه سیرجانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45336 مهناز سیرجانی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45337 الهام سیرجانی زاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45338 الهام سیرجانی زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45339 خدیجه سیرغانی 1393 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
45340 علیرضا سیرغانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45341 مرتضی سیرغانی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
45342 مهدی سیرغانی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
45343 هادی سیرغانی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
45344 عفت سیروس 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45345 هنگامه سیروس پور 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
45346 حسین سیروسی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45347 حسین سیروسی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45348 عفت سیروسی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45349 مریم سیروسی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
45350 ملیحه سیروسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45351 مهشید سیروش 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45352 علی اکبر سیستانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
45353 غلامحسین سیستانی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
45354 فاطمه سیستانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45355 مرضیه سیستانی 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45356 پری سیستانی بازگری 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45357 امید سیستانی پور 1379 علوم رياضي آمار
45358 محبوبه سیستانی دیزقندی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45359 فرشته سیستانی زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
45360 محدثه سیستانی زوزن 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
45361 مریم سیستانی غیرتمند 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45362 علی سیستانی فرائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45363 الهام سیستانیان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
45364 فائزه سیستانیان 1384 دامپزشكي دامپزشکی
45365 افسانه سیف 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
45366 افسانه سیف 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45367 الهام سیف 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45368 رسول سیف 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45369 سامان سیف 1377 علوم رياضي ریاضی
45370 مجید سیف 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
45371 سیدقدرت اله سیف السادات 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45372 امیرسعید سیف اللهی اصل 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45373 مسعود سیف پور 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45374 کیوان سیف پورکومله 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
45375 مجید سیف نیا 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45376 جلیله سیف هاشمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45377 هدی سیف الدین 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
45378 جلال سیف الدینی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45379 مریم سیف الدینی پور 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45380 رشید سیف العلمائی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
45381 سارا سیف العلمائی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
45382 سارا سیف العلمایی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
45383 حسین سیف اللهی مقدم 1380 علوم پايه فیزیک
45384 ام البنین سیف الهی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45385 مهربانو سیف الهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45386 سارا سیف پور 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45387 مصطفی سیف پور 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
45388 صبا سیف حسینی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
45389 علی سیف زاده 1353 علوم پايه شیمی
45390 علیرضا سیف زاده عمرانی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45391 فرزانه سیف هاشمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45392 فرزانه سیف هاشمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
45393 غلامعباس سیفعلی فرد 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45394 آزاده سیفی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45395 ابراهیم سیفی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45396 الهام سیفی 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45397 الهام سیفی 1392 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
45398 امیر سیفی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
45399 بهار سیفی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
45400 بی تا سیفی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33789988