راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 86,526

نمایش موارد : 45301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45301 سعید شورگشتی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45302 صغری شورگشتی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45303 طاهره شورگشتی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45304 فاطمه شورگشتی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45305 فهیمه شورگشتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45306 محمد شورگشتی 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
45307 وحیده شورگشتی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
45308 وحیده شورگشتی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
45309 رمضانعلی شورمیج 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45310 اعظم شورنی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45311 سارا شورنی 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
45312 سارا شورنی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
45313 ازاده شورورزی 1382 علوم پايه فیزیک
45314 حسین شورورزی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
45315 زهره شورورزی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45316 سعید شورورزی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
45317 فاطمه شورورزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45318 محمد شورورزی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45319 محمود شورورزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
45320 الهام شوروزدی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
45321 زهره شوروزدی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45322 ابوالقاسم شوروزی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45323 حسین شوروزی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45324 داود شوروزی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45325 سارا شوروزی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
45326 سحر شوروزی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45327 سمیه شوروزی 1382 علوم پايه فیزیک
45328 سمیه شوروزی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
45329 لیلی شوروزی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
45330 محمدجواد شوروزی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45331 محمدعلی شوروزی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45332 محمدعلی شوروزی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45333 مرضیه شوروزی 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45334 مریم شوروزی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45335 مریم شوروزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45336 منصوره شوروزی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45337 مهدی شوروزی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45338 دینا شوروی 1381 هنر نيشابور نقاشی
45339 شهاب شوروی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
45340 آرش شوریابی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45341 آمنه شوریابی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45342 ابوالحسن شوریابی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
45343 احمد شوریابی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45344 حسین شوریابی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45345 زهرا شوریابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45346 عاطفه شوریابی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
45347 عباسعلی شوریابی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45348 علی اکبر شوریابی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45349 محمد شوریابی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45350 محمدحسن شوریابی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45351 مرضیه شوریابی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
45352 مرضیه شوریابی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
45353 مریم شوریابی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45354 مریم شوریابی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45355 مریم شوریابی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
45356 مریم شوریابی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45357 مهدی شوریابی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45358 مهدی شوریابی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45359 مهدیه شوریابی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45360 حامدرضا شوریان 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45361 مریم شوریان 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
45362 مهدیه شوریان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45363 میترا شوریان 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45364 زیبا شوریده 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
45365 سعیده شوریده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45366 سمانه شوریده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45367 لیلی شوریده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45368 مریم شوریده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45369 زینب شوریده بخت 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45370 زینب شوریده بخت 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
45371 علیرضا شوریده دلوئی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45372 مرضیه شوریده یزدی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45373 مرضیه شوریده یزدی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
45374 سیف اله شوش نسب 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45375 احمد شوشتری 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45376 احمد شوشتری 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
45377 بهجت شوشتری 1384 علوم رياضي آمار
45378 بهناز شوشتری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
45379 بهنام شوشتری 1387 علوم رياضي آمار
45380 زهرا شوشتری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45381 سعیدرضا شوشتری 1363 كشاورزى علوم زراعی
45382 سکینه شوشتری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45383 سکینه شوشتری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
45384 سیدامیر شوشتری 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45385 سیدجمال شوشتری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45386 سیدمحسن شوشتری 1362 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
45387 علی شوشتری 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45388 علیرضا شوشتری 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45389 فاطمه شوشتری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
45390 قنبر علی شوشتری 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
45391 مرتضی شوشتری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45392 مصطفی شوشتری 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45393 مهدی شوشتری 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
45394 مهرداد شوشتری 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
45395 مهرنوش شوشتری 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
45396 نجمه السادات شوشتری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45397 محمود شوشتری رضوانی 1386 علوم رياضي آمار
45398 فروغ شوشتری زاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
45399 سلمان شوشتریان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45400 زهره شوشی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 28573340