راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 80,378

نمایش موارد : 45301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45301 معصومه صفدری 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45302 مهدی صفدری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
45303 نجمه صفدری 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45304 نجمه صفدری 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45305 یوکابد صفدری 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
45306 یونس صفدری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
45307 زهرا صفدری بروانلو 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45308 علی صفدری دوغائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45309 سمیه صفدری سه گنبد 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45310 احمد صفدری شرشر 1375 علوم پايه زیست شناسی
45311 فاطمه صفدری کلاته میراسماعیل 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45312 زینب صفدری نژاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45313 علی صفدری نسب 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
45314 مظاهر صفدریان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45315 محمد صفر پناه 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45316 سمیه صفرائی جردوی 1379 علوم پايه زمین شناسی
45317 سمیه صفرپناه 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
45318 فرزانه صفرپناه 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
45319 امین صفرپور 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45320 امین صفرپور 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45321 شراره صفرپور 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45322 مجتبی صفرپور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
45323 محبوبه صفرپور 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45324 انیس صفرپورچهل حجره 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45325 ملیحه صفرپورخضربیگی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
45326 محمدحسین صفرپورکاخک 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
45327 حسین صفرپورنقندر 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45328 محمد صفرخان مؤذنی 1386 علوم پايه زمین شناسی
45329 محمدعلی صفرخان موذنی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45330 مائده صفردخت مشهدسرا 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45331 ساناز صفردوست 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
45332 حمید صفرزائی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45333 جواد صفرزادگان مقدم 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
45334 آرزو صفرزاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
45335 آسیه صفرزاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45336 ابراهیم صفرزاده 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45337 احمد صفرزاده 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45338 اسیه صفرزاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45339 تکتم صفرزاده 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
45340 حسین صفرزاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45341 حمیده صفرزاده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
45342 سروش صفرزاده 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
45343 سمانه صفرزاده 1385 علوم پايه زمین شناسی
45344 سمیه صفرزاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
45345 سمیه صفرزاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45346 عاطفه صفرزاده 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45347 عاطفه صفرزاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
45348 علی صفرزاده 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45349 علی رضا صفرزاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45350 فاطمه صفرزاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45351 محسن صفرزاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45352 محمد صفرزاده 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45353 منصوره صفرزاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45354 منصوره صفرزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45355 مهدی صفرزاده 1377 علوم پايه شیمی
45356 مهدی صفرزاده 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45357 نرگس صفرزاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45358 نسرین صفرزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45359 وجیهه صفرزاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
45360 هادی صفرزاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45361 بتول صفرزاده سامانی 1378 علوم پايه فیزیک
45362 فاطمه صفرزاده ایسک 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
45363 فیروزه صفرزاده بقال 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45364 جواد صفرزاده گورابی 1365 كشاورزى دامپروری
45365 مهرناز صفرزایی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45366 زهره صفرعلیزاده قوچان عتیق 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
45367 علی محمد صفرمقدم 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45368 اعظم صفرنژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45369 سعیده صفرنژاد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45370 عبدالصمد صفرنژاد 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی ( واحد بین الملل )
45371 علی صفرنژاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45372 علی صفرنژاد 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45373 فاطمه صفرنژاد 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45374 لیدا صفرنژاد 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45375 محمد صفرنژاد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45376 محمدرضا صفرنژاد 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45377 مریم صفرنژاد 1382 علوم پايه زمین شناسی
45378 مریم صفرنژاد 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
45379 حسین صفرنژاد زنده جان 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45380 نرجس صفرنژادزنده جان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45381 علی صفرنژادزنده جان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45382 آزاده صفرنیاشهری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
45383 بتول صفرنیاشهری 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
45384 حسن صفرنیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45385 آرزو صفری 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
45386 ابوذر صفری 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
45387 ارش صفری 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45388 اعظم صفری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
45389 اعظم صفری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
45390 الهام صفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
45391 الهام صفری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45392 ام البنین صفری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
45393 بهروز صفری 1388 مهندسي مهندسی هوا - فضا - جلو برندگی
45394 پیمان صفری 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45395 تکتم صفری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45396 جعفر صفری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
45397 جمیله صفری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45398 جواد صفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45399 جواد صفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45400 حجت صفری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 22403789