راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 83,005

نمایش موارد : 45301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45301 سیدرضا صادقیان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45302 سیده مریم صادقیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
45303 علیرضا صادقیان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45304 علیرضا صادقیان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
45305 علیرضا صادقیان 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
45306 فاطمه صادقیان 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45307 فاطمه صادقیان 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
45308 مجتبی صادقیان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
45309 مجتبی صادقیان 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
45310 مجید صادقیان 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
45311 محسن صادقیان 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45312 محمد صادقیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45313 محمد صادقیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45314 مریم صادقیان 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45315 ولی اله صادقیان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45316 محبوبه صادقیان رائی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45317 ساره صادقیان اصل 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45318 سعیده صادقیان اول 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45319 مهدی صادقیان دائی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
45320 محمدرضا صادقیان ساروی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
45321 میترا صادقیان ساروی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45322 الهام صادقیان فرد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45323 مریم صادقیان قوام ابادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45324 غلامرضا صادقیان کاخکی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45325 مرضیه صادقیان لطف آباد کشکو 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45326 وجیهه صادقیان لطف آبادکشکو 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45327 عاطفه صادقیان نوقابی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45328 محّمد صادقیان هرات 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
45329 اعظم صارمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
45330 اعظم صارمی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
45331 بتول صارمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45332 بهنام صارمی 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
45333 بهنام صارمی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
45334 حسن صارمی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
45335 سعید صارمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45336 شایان صارمی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
45337 صدیقه صارمی 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
45338 عبدالله صارمی 1355 كشاورزى علوم زراعی
45339 علی اکبر صارمی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45340 علی اکبر صارمی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45341 محمدامین صارمی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
45342 محمدرضا صارمی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
45343 مهدی صارمی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
45344 اکرم صارمی ساداتی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
45345 میترا صارمی فرد 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
45346 فرح صارمی کوزه گران 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45347 سکینه صارمی گروی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45348 فریدون صاری پور 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
45349 طاهره صاعدی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45350 عاطفه صاعدی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45351 راضیه صاعدی دوغ آبادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45352 عفت صاعدی فر 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45353 فهیمه صاغری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45354 رضا صاف نائی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45355 جلیل صافحیان 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45356 جواد صافحیان 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
45357 فهیمه صافدل 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45358 ملیحه صافدل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45359 احمد صافی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45360 جواد صافی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45361 محمّدعلی صافی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45362 نجمه صافی زاده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45363 آناهیتا صال مصلحیان 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
45364 محمد صال مصلحیان 1368 علوم رياضي ریاضی
45365 محمد صال مصلحیان 1375 علوم رياضي ریاضی محض
45366 حسن صالح 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
45367 رامین صالح 1379 علوم پايه فیزیک
45368 رضا صالح 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45369 رضا صالح 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45370 سحر صالح 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
45371 سید رضا صالح 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45372 سید رضا صالح 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
45373 سید محسن صالح 1386 علوم رياضي ریاضی محض
45374 سیدحجت صالح 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45375 سیدرضا صالح 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
45376 سیدفرید صالح 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45377 سیدمحسن صالح 1377 علوم رياضي ریاضی محض
45378 سیدمحسن صالح 1381 علوم رياضي ریاضی محض
45379 فاطمه صالح 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45380 گلریز صالح 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45381 مریم صالح 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45382 زهرا صالح کاشانی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45383 آزاده صالح آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
45384 احمد صالح آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45385 حانیه صالح آبادی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45386 ریحانه صالح آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45387 ریحانه صالح آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
45388 سمانه صالح آبادی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
45389 سیدمهدی صالح آبادی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
45390 صادق صالح آبادی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
45391 محسن صالح آبادی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45392 محسن صالح آبادی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
45393 مصطفی صالح آبادی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45394 معصومه صالح آبادی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45395 یلدا صالح آبادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45396 ابراهیم صالح ابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45397 سیدعلی اصغر صالح ابادی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45398 نسرین صالح ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45399 لیلا صالح پور 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 24901149