راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,520

نمایش موارد : 45301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45301 سیدمهدی صنعتی باب الحکم 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
45302 اکرم صنعتی بایگی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45303 محمود صنعتی بایگی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45304 سیما صنعتی پور 1387 علوم رياضي ریاضی محض
45305 نسرین صنعتی تیرگان 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45306 شیما صنعتی حجار 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45307 شیماء صنعتی حجار 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
45308 نصرت صنعتی راینی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45309 نادر صنعتی شرقی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45310 ناصر صنعتی شرقی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
45311 سمیه صنعتی فاروجی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
45312 مهدی صنعتی فاروجی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45313 رام صنعتی فروش 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
45314 ملیحه صنعتی قدیم 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45315 حسن صنعتی نسب 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45316 زهره صنعتی یکتا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45317 اسفندیار صنعی 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
45318 امیر صنعی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45319 ساره صنعی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45320 ساناز صنعی 1372 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
45321 صدف صنعی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
45322 حمید صنعی شرق 1367 مهندسي برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
45323 آذر صنم بری 1385 علوم پايه زمین شناسی
45324 شکورا صنم یار 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45325 شکورا صنم یار 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45326 ابوالفضل صنمی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
45327 نجمه صنمی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
45328 زهرا صنوبری 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
45329 زهره صنوبری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45330 عباس صنوبری 1370 علوم رياضي ریاضی
45331 عیسی صنوبری 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
45332 مجتبی صنوبری 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
45333 محبوبه صنوبری 1387 علوم رياضي آمار
45334 مرضیه صنوبری 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
45335 علی صنوبری کوشک آباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
45336 امیر صنیع زر 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45337 پرتو صنیعی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
45338 عاطفه صنیعی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45339 عاطفه صنیعی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
45340 فرزانه صنیعی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45341 محمد صنیعی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45342 بهاره صوابی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45343 علی صوابی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45344 حسین صوابی فر 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45345 امیر صورتی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45346 عصمت صورتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45347 مجید صورتی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45348 دنیا صورتی جابلو 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
45349 مینا صورتی جابلو 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
45350 سیاوش صوری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45351 سهیلا صوفی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45352 صلاح صوفی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
45353 مجید صوفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45354 نورمحمد صوفی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
45355 مرضیه صوفی زاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45356 سمیرا صوفی حسن آباد 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
45357 فاطمه صوفی حسن آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
45358 ناهید صوفی حسن آبادی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
45359 ندا صوفی دوست 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45360 عبدالسلیم صوفی زاده 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
45361 سروش صوفی سیاوش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45362 سوسن صوفیان خاکستر 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45363 طیبه صولت پور 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش فرایندهای جداسازی
45364 اعظم صولتی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45365 اکبر صولتی 1380 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
45366 جعفر صولتی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45367 رضا صولتی 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
45368 سعید صولتی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45369 شوکت صولتی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
45370 شیلا صولتی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45371 شیما صولتی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45372 فریبا صولتی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45373 محمد صولتی 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45374 مرضیه صولتی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45375 مریم صولتی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45376 معصومه صولتی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45377 نرگس صولتی 1380 علوم پايه زمین شناسی
45378 وجیهه صولتی بقمچ 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45379 ام البنین صولتی جشن اباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45380 حسن صولتی دولت ابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45381 حسن صولتی دولت ابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45382 علی صولتی طاهرآباد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45383 بی بی طاهره صولتی عنبران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45384 اکبر صولتی فرد 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
45385 اعظم صومعه 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45386 زهره صومعه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45387 مرتضی صومعه 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45388 مریم صومعه 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45389 حمید صهبائی 1371 علوم رياضي ریاضی
45390 حسین صهبائی اجلالی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45391 آزاده صهبائی احمدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45392 زهرا صهبائی باقرزاده 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45393 غلامرضا صهبائی زارعی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
45394 امیرعطا صهبائی لطفی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45395 فاطمه صهبائی لطفی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45396 معصومه صهبائی نیا 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45397 ازاده صهبایی احمدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45398 سیده سیمین صهبایی رضوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45399 رویا صهبایی قدیمی 1385 علوم پايه فیزیک
45400 امیر صیاحی بجستانی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 21233214