راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 81,659

نمایش موارد : 45301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45301 حمیدرضا صداقت 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45302 حمیدرضا صداقت 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45303 حیدرعلی صداقت 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45304 رضا صداقت 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
45305 زهرا صداقت 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45306 زهرا صداقت 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45307 زهره صداقت 1378 علوم پايه فیزیک
45308 زهره صداقت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45309 سعید صداقت 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
45310 سیدمحمدباقر صداقت 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45311 سیدمصطفی صداقت 1391 دامپزشكي باکتری شناسی
45312 سیدمهدی صداقت 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45313 سیده کلثوم صداقت 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
45314 سیده حورا صداقت 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45315 سّیده مهسا صداقت 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
45316 سیروس صداقت 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45317 سیما صداقت 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
45318 علی اکبر صداقت 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45319 فرزانه صداقت 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
45320 فریده صداقت 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45321 مجتبی صداقت 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45322 محمدحسن صداقت 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45323 محمدرضا صداقت 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
45324 محمدرضا صداقت 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45325 مصطفی صداقت 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45326 موسی صداقت 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45327 مه دخت صداقت 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45328 مهرداد صداقت 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
45329 ناصر صداقت 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
45330 یاسر صداقت 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
45331 مجید صداقت برجی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
45332 محمدصفا صداقت بکاولی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45333 ثریا صداقت جوی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
45334 سیدرضا صداقت حسینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45335 ناصر صداقت طالبی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
45336 رضا صداقت فر 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45337 فاطمه صداقت کار 1367 علوم پايه دبیری شیمی
45338 معصومه صداقت منش 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45339 سیده افسانه صداقت بایگی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45340 سمانه صداقت تلگرد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45341 مقدس صداقت جناقرد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45342 فرشته صداقت حسن زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45343 حسین صداقت خواهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
45344 پریسا صداقت شریفی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45345 پریسا صداقت شریفی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
45346 رویا صداقت شریفی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
45347 نسرین صداقت شریفی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
45348 مینا صداقت طالبی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45349 الهام صداقت کامه علیا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45350 سمیه صداقت کرمانشاهی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45351 عطیه صداقت کریم خانی 1385 هنر نيشابور نقاشی
45352 الهه سادات صداقت کلانتری 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45353 ملیحه صداقت کلوخی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45354 زهرا صداقت مایوان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45355 بیژن صداقت مصعبی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
45356 جواد صداقت منش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
45357 اعظم صداقت مهر 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45358 رباب صداقت مهر 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45359 احمد صداقت نیازآبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
45360 ابراهیم صداقتی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45361 امید صداقتی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
45362 راحله صداقتی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45363 عبدالعلی صداقتی 1368 علوم پايه زمین شناسی
45364 علی صداقتی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
45365 علی اصغر صداقتی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
45366 علیرضا صداقتی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45367 علیرضا صداقتی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45368 فاطمه صداقتی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45369 فاطمه صداقتی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45370 مرجانه صداقتی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45371 مریم صداقتی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
45372 جعفر صداقتی خلیل آباد 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45373 سعید صداقتی مقدم 1380 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
45374 نسرین صداقتی افخمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45375 امین صداقتی پور 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
45376 محمد صداقتی پور 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45377 محمد صداقتی پور 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45378 جعفر صداقتی خلیل اباد 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45379 حسین صداقتی فر 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
45380 محمد صداقتی گنابادی 1365 كشاورزى زراعت
45381 ناصرالدین صداقتی مختاری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
45382 سعید صداقتی مقدم 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45383 حسین صداقتی نسب 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45384 نسرین صداقتی نوقابی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45385 اعظم صداقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45386 عباس صدخروی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45387 مریم صدخروی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45388 ملیحه صدخروی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45389 بنفشه صدر 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45390 زهرا صدر 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45391 سیدعلیرضا صدر 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45392 سیدمحسن صدر 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
45393 سیدمحسن صدر 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45394 صدیقه هما صدر 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45395 مهرداد صدر 1353 علوم پايه زیست شناسی
45396 نفیسه سادات صدر 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45397 زهرا صدر بنارکی 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45398 محمد جعفر صدر زاده خراسانی 1385 علوم پايه زمین شناسی
45399 فاطمه صدر نیا 1384 دامپزشكي دامپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 23793656