راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 75,237

نمایش موارد : 45301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59511 مهدی عباس پورطرقبه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
70618 سودابه عباس پورعربی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50956 ابوالقاسم عباس زاده 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48378 امجداله عباس زاده 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
59125 براتعلی عباس زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57500 جواد عباس زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57697 حسن عباس زاده 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
67326 حسین عباس زاده 1374 علوم رياضي ریاضی
51912 زهرا عباس زاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63809 طاهره عباس زاده 1373 علوم رياضي آمار
51619 عارفه عباس زاده 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
67447 فاطمه عباس زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
46369 محمد عباس زاده 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65342 محمد عباس زاده 1374 علوم رياضي آمار
82327 مریم عباس زاده 1379 علوم رياضي آمار
69983 معصومه عباس زاده 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
63807 میترا عباس زاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51517 هادی عباس زاده 1367 علوم پايه زمین شناسی
70170 معصومه عباس زاده باجگیران 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
68682 حسین عباس زاده حاجی آباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75718 محمد عباس زاده حصیری 1377 دامپزشكي دامپزشکی
75719 آزاده عباس زاده دربان 1377 علوم رياضي ریاضی محض
55713 طیبه عباس زاده دربان 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
74065 عصمت عباس زاده سیوکی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
68030 مهدی عباس زاده قهوه چی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54239 حمید عباس زاده کاظم ابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
63100 اذر عباس زاده گلمکانی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52686 قربانعلی عباس زاده مزدچی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
58333 قربانعلی عباس زاده مزرجی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
54850 محمدرضا عباس زاده وحید 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51483 عالیه عباس زاده هاشمی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
63746 مهدی عباس زارع 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
83293 اسماعیل عباس نژاد 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48668 بهنام عباس نژاد 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
80405 حسن عباس نژاد 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59221 رضا عباس نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67830 زهرا عباس نژاد 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
59419 علی عباس نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52795 غلامرضا عباس نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62834 فاطمه عباس نژاد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56519 محسن عباس نژاد 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58216 مسعود عباس نژاد 1370 علوم رياضي ریاضی
70076 ملیحه عباس نژادمشهدی 1375 علوم رياضي آمار
51024 رمضان عباس نژادورزی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49131 حسین عباس نیا 1366 علوم پايه زمین شناسی
80188 علی عباس نیا 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
73011 علیرضا عباس نیا 1376 علوم پايه فیزیک
81361 فضل احمد عباس نیا 1379 علوم رياضي ریاضی محض
67003 فضل احمد عباس نیا 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
73973 معصومه عباس نیا 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
77377 اعظم عباس نیابازه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
69264 تکتم عباس نیابازه 1375 دامپزشكي دامپزشکی
73012 تکتم عباس نیاتهرانی 1376 علوم رياضي آمار
64951 فاطمه عباس نیامرزونی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
113678 فاطمه عباس آباد عربی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
80292 راضیه عباس آبادعربی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
119961 مریم عباس آبادعربی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
109772 راضیه عباس آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
76692 زهرا عباس آبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
115828 فیروزه عباس آبادی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
100550 میلاد عباس آبادی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
96475 فاطمه عباس ابادعربی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90705 جواد عباس ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47943 احمد عباس پور 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
103184 زینب عباس پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
110516 سارا عباس پور 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
85921 ساناز عباس پور 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
93949 سحر عباس پور 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
114049 سحر عباس پور 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
108546 سید حسن عباس پور 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
100574 عصمت عباس پور 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
73006 علی اکبر عباس پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
100689 فاطمه عباس پور 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
101695 فروغ عباس پور 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
78325 محسن عباس پور 1378 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
114699 مریم عباس پور 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77664 منیژه عباس پور 1378 علوم رياضي آمار
86921 ناهید عباس پور 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
61774 هادی عباس پور طرقبه 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
110520 انسیه عباس پور محمدآباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
112422 فاطمه عباس پور محمدآباد 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
96637 رمضان عباس پور مقدم 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
114711 ماندانا عباس پوربایگی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
80950 زهرا عباس پورروشناوند 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
79939 روفیا عباس پورسلمانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97671 صدیقه عباس پورمحمدآباد 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93932 فاطمه عباس پورمحمداباد 1383 علوم رياضي آمار
87899 طوبی عباس پورنصرآبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96921 مجید عباس زادگان 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
90516 بنت الهدی عباس زاده 1382 علوم پايه زمین شناسی
53890 بهزاد عباس زاده 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
101219 حسین عباس زاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
111927 رضا عباس زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95005 زهرا عباس زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
102911 زهرا عباس زاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
97717 سارا عباس زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84621 سمانه عباس زاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
99778 سمیرا عباس زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
103881 سمیرا عباس زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
118387 سمیرا عباس زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18189848