راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 75,193

نمایش موارد : 45301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
83294 اسماعیل عباس نژاد 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48668 بهنام عباس نژاد 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
80406 حسن عباس نژاد 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59221 رضا عباس نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67830 زهرا عباس نژاد 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
59419 علی عباس نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52795 غلامرضا عباس نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62834 فاطمه عباس نژاد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56519 محسن عباس نژاد 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58216 مسعود عباس نژاد 1370 علوم رياضي ریاضی
70076 ملیحه عباس نژادمشهدی 1375 علوم رياضي آمار
51024 رمضان عباس نژادورزی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49131 حسین عباس نیا 1366 علوم پايه زمین شناسی
80189 علی عباس نیا 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
73012 علیرضا عباس نیا 1376 علوم پايه فیزیک
81362 فضل احمد عباس نیا 1379 علوم رياضي ریاضی محض
67003 فضل احمد عباس نیا 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
73974 معصومه عباس نیا 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
77378 اعظم عباس نیابازه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
69264 تکتم عباس نیابازه 1375 دامپزشكي دامپزشکی
73013 تکتم عباس نیاتهرانی 1376 علوم رياضي آمار
64951 فاطمه عباس نیامرزونی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
113670 فاطمه عباس آباد عربی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
80293 راضیه عباس آبادعربی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
119920 مریم عباس آبادعربی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
109772 راضیه عباس آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
76693 زهرا عباس آبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
115811 فیروزه عباس آبادی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
100551 میلاد عباس آبادی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
96476 فاطمه عباس ابادعربی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90706 جواد عباس ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47943 احمد عباس پور 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
103185 زینب عباس پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
110515 سارا عباس پور 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
85922 ساناز عباس پور 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
93950 سحر عباس پور 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
114041 سحر عباس پور 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
108546 سید حسن عباس پور 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
100575 عصمت عباس پور 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
73007 علی اکبر عباس پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
100690 فاطمه عباس پور 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
101696 فروغ عباس پور 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
78326 محسن عباس پور 1378 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
114689 مریم عباس پور 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77665 منیژه عباس پور 1378 علوم رياضي آمار
86922 ناهید عباس پور 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
61774 هادی عباس پور طرقبه 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
110519 انسیه عباس پور محمدآباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
112416 فاطمه عباس پور محمدآباد 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
96638 رمضان عباس پور مقدم 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
114701 ماندانا عباس پوربایگی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
80951 زهرا عباس پورروشناوند 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
79940 روفیا عباس پورسلمانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97672 صدیقه عباس پورمحمدآباد 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93933 فاطمه عباس پورمحمداباد 1383 علوم رياضي آمار
87900 طوبی عباس پورنصرآبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96922 مجید عباس زادگان 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
90517 بنت الهدی عباس زاده 1382 علوم پايه زمین شناسی
53890 بهزاد عباس زاده 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
101220 حسین عباس زاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
111923 رضا عباس زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95006 زهرا عباس زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
102912 زهرا عباس زاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
97718 سارا عباس زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84622 سمانه عباس زاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
99779 سمیرا عباس زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
103882 سمیرا عباس زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
118359 سمیرا عباس زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
105759 سیداحمد عباس زاده 1386 علوم رياضي آمار
92499 طاهره عباس زاده 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
117959 علی عباس زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
89072 غلامرضا عباس زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89140 فائزه عباس زاده 1382 علوم رياضي آمار
106739 فائزه عباس زاده 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
79916 فاطمه عباس زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
100508 فاطمه عباس زاده 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91627 فریبا عباس زاده 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
110344 محدثه عباس زاده 1387 مهندسي مهندسی شیمی
108817 محمد عباس زاده 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
59634 محمود عباس زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
88994 مریم عباس زاده 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
103020 مریم عباس زاده 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
77609 معصومه عباس زاده 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89084 یداله عباس زاده احمدآباد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
105439 هادی عباس زاده باغی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
99004 خدیجه عباس زاده خاوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
120080 الهه عباس زاده دربان 1390
103379 راضیه عباس زاده روگوشوئی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
88116 عطیه عباس زاده زشکی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
73010 بتول عباس زاده شعبجره’ 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
86167 مریم عباس زاده شهربابک 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
114728 زینب عباس زاده طرقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
112631 زهرا عباس زاده عبدل اباد 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
118620 رسول عباس زاده فاروجی 1389
61962 غلامرضا عباس زاده کاظم آبادی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
90195 زهرا عباس زاده مزرجی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
114034 زهرا عباس زاده مزرجی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
108964 مرتضی عباس قربانی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90555 یاشار عباس قیوم 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
73011 احمدرضا عباس نژاد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18049222