راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 81,123

نمایش موارد : 45301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45301 مرضیه صدیقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45302 مریم صدیقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45303 مریم صدیقی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45304 مریم صدیقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45305 مریم صدیقی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45306 مریم صدیقی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45307 مصطفی صدیقی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
45308 مهدی صدیقی 1378 علوم رياضي آمار
45309 مهدیه صدیقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
45310 مهدیه بیگم صدیقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45311 مهردخت صدیقی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45312 نجمه صدیقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
45313 نوید صدیقی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
45314 هادی صدیقی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
45315 هادی صدیقی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45316 عالیه صدیقی نوغابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45317 خواجه یحیی صدیقی ایله ائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45318 محمدرسول صدیقی ایله ئی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45319 علی ا کبر صدیقی خویدک 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45320 مهدی صدیقی خویدکی 1377 علوم پايه زمین شناسی
45321 سکینه صدیقی دستجرد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45322 فرزانه صدیقی علی آبادی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45323 حمید صدیقی غفاری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45324 محمد صدیقی فر 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45325 محمد صدیقی فر 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45326 الهام صدیقی لویه 1382 علوم پايه فیزیک
45327 جواد صدیقی لویه 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
45328 عزت صدیقی لویه 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45329 سعیده صدیقی موحد 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45330 مریم صدیقی مورنانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
45331 طاهره صدیقی نامقی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45332 حسین صدیقی نوغابی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
45333 زهرا صدیقی نیشابور 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
45334 رضا صدیقی وثاق 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
45335 سیدبهنام صدیقیان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
45336 بابک صدیقیان استانه 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45337 بابک صدیقیان استانه 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45338 شهرزاد صدیقیان راد 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
45339 مهشید صدیقیان راد 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
45340 حبیب اله صراحتی جویباری 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45341 ملیحه صراطی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
45342 فریده صراف 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
45343 مریم صراف تهرانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45344 نرگس صراف تهرانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
45345 مهدیه صراف رضوی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45346 محمدناصر صراف زاده زرگر 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45347 مهشید صراف زاده زرگر 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45348 حسین صراف نژاد 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45349 معصومه صراف نژادطوسی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
45350 سیدمحسن صراف رضوی 1369 كشاورزى صنایع غذایی
45351 محبوبه صراف زاده زرگر 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
45352 رکسانا صرافان 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45353 سیاوش صرافان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
45354 سیاوش صرافان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45355 سیاوش صرافان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
45356 طیبه صرافان 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45357 منیره صرافان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45358 نیره صرافان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45359 سارا صرافان صادقی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45360 سارا صرافان صادقی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
45361 عاطفه صرافان صادقی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
45362 مریم صرافیان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45363 محمدحسن صرام مفروز 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45364 محمد صرامی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
45365 رامین صردی ماهکان 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45366 رامین صردی ماهکان 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45367 علیرضا صردی ماهکان 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45368 تکتم صغرائی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45369 محمد صغرایی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45370 روح انگیز صغری کیاده 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
45371 حمیدرضا صغیر 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45372 زهرا صغیرزاده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45373 مهناز صغیرزاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45374 افشین صفا 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45375 حسام صفا 1386 علوم رياضي ریاضی محض
45376 حسام صفا 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
45377 حسین صفا 1375 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
45378 سارا صفا 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
45379 سروش صفا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
45380 شایلی صفا 1378 علوم پايه زمین شناسی
45381 شیما صفا 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45382 علی صفا 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45383 عبدالوحید صفاءجوشقانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45384 ابراهیم صفائی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45385 احمد صفائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45386 اعظم صفائی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45387 افشین صفائی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45388 افشین صفائی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
45389 الهام صفائی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
45390 الهام صفائی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
45391 جواد صفائی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45392 زهرا صفائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45393 زینب صفائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
45394 سعید صفائی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
45395 سمانه صفائی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45396 سمیه صفائی 1386 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45397 سیده الهه صفائی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
45398 سیده زهرا صفائی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
45399 صابره صفائی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45400 صابره صفائی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 23279306