راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,040

نمایش موارد : 45301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90234 رمیسا عاقل 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
64257 شکوفه عاقل 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
61458 علی عاقل 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
107161 علی عاقل 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
106262 سیدحمید عاقل بایگی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
120063 سیدحمید عاقل بایگی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54444 مریم عاقل سودخری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
64130 امیر عاقلی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52265 حسین عاقلی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48549 منا عاقلی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55656 هما عاقلی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
118228 ریحانه عاقلی نیک 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
105925 الهه عاکف 1386 علوم رياضي آمار
65885 سمانه عاکف 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
70502 مجیدرضا عاکف 1375 علوم رياضي آمار
75717 مهناز عاکفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
102499 ندا عاکفی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
90031 عاتکه عاکفی مقدم شیروان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
77124 راضیه عالم رودمعجنی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
97480 سارا عالم زاده 1384 علوم رياضي آمار
90144 سمیه عالم زاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
60517 محبوبه عالم زاده 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
73004 محمدعلی عالم زاده 1376 علوم رياضي ریاضی محض
100028 آسیه عالمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
88457 آمنه عالمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90016 اشرف عالمی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
116525 اشرف عالمی 1388 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
92341 اعظم عالمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
61697 امنه عالمی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
73003 رضا عالمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90975 سمیه عالمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
68244 سیدعلی عالمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70624 طیبه عالمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
117936 فاطمه عالمی 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
60537 فرامرز عالمی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87704 فرج الله عالمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
106140 مجتبی عالمی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45616 محمدرضا عالمی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
109875 بهروز عالمی ارانی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
91209 زهرا عالمی بایگی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60187 هادی عالمی بایگی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52786 صدیقه عالمی پور 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50036 طوبی عالمی پور 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
117167 حسین عالمی حاجی یار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
114468 ثوبیه عالمی رستمی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
116113 الهه عالمی مهر 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45393 عبدالعلی عالمی نسیمی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54311 عبدالصاحب عالمی نیسی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
73005 آمنه عالی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
87198 آمنه عالی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
63530 احسانعلی عالی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
106581 زهرا عالی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
77234 شهربانو عالی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
82479 شهربانو عالی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88441 علی عالی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
119792 محمد عالی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
69083 مرضیه عالی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
111215 مصطفی عالی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
97484 ملیحه عالی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
88355 مهدی عالی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
111078 مهین عالی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
88036 هادی عالی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
73006 نرمین عالی جناب منفرد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
84627 لیلا عالی زاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
113350 محسن عالی زاده 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
102825 رقیه عالی زاده ایسینی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
51877 ناهید عالی مقدم فریمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93469 محمدرضا عالی منش 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
48879 مجید عالی نژاد 1366 علوم رياضي آمار
98831 شهره عالیان سماک خواه 1384 دامپزشكي دامپزشکی
93758 نفیسه عالیپورهفشجانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
88037 محمد عالیجناب رودی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
81163 احسان عالیخانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
94216 ایران عالیشان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89856 صغری عالیشان اوریمی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
97536 ساره عامرپایهان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
83487 محمدصادق عامرپایهان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
96363 ابوالقاسم عامری 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
114961 احمد عامری 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
83024 امیر عامری 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
119752 جواد عامری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
57355 حمیدرضا عامری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50001 خدیجه عامری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
117883 روح الله عامری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
53124 زهرا عامری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
77501 سمانه عامری 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
114350 شهرزاد عامری 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
88850 طیبه عامری 1382 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
87518 علی اکبر عامری 1381 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
104763 علی اصغر عامری 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
109032 فاطمه عامری 1387 علوم رياضي آمار
118575 فرشته عامری 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
120953 فهیمه عامری 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68649 کریمه عامری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58182 لطفعلی عامری 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
80164 محبوبه عامری 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
107788 محدیث عامری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55820 محمدرضا عامری 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
78892 محمدرضا عامری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
88837 مرضیه عامری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18566660