راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 100001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
100001 بنفشه یزدانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
100002 جلیل یزدانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
100003 جلیل یزدانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
100004 حامد یزدانی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
100005 حسام یزدانی 1385 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
100006 حسن یزدانی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
100007 حسن یزدانی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
100008 حسن یزدانی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
100009 حسین یزدانی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
100010 حسین یزدانی 1382 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
100011 حضرتقلی یزدانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
100012 حمید یزدانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
100013 حمیدرضا یزدانی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
100014 حمیده یزدانی 1391 علوم پايه شیمی
100015 خدیجه یزدانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
100016 داود یزدانی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
100017 رامین یزدانی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
100018 رقیه یزدانی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
100019 زهرا یزدانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
100020 زهرا یزدانی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
100021 زهرا یزدانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
100022 زهره یزدانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
100023 زهره یزدانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
100024 زهره یزدانی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
100025 زهره یزدانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
100026 زینب یزدانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
100027 زیور یزدانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
100028 سارا یزدانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
100029 سحر یزدانی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
100030 سعید یزدانی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
100031 سعیدرضا یزدانی 1364 مهندسي مهندسی عمران
100032 سلمان یزدانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
100033 سمیه یزدانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
100034 سمیّه یزدانی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
100035 سودابه یزدانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
100036 سیدعلیرضا یزدانی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
100037 سیدمصطفی یزدانی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
100038 صادق یزدانی 1378 علوم رياضي آمار
100039 صادق یزدانی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
100040 صدیقه یزدانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
100041 طاهره یزدانی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
100042 عباس یزدانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
100043 عبدالله یزدانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
100044 علی اکبر یزدانی 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
100045 علی رضا یزدانی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
100046 علیرضا یزدانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
100047 فاطمه یزدانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
100048 فاطمه یزدانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
100049 فاطمه یزدانی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
100050 فاطمه یزدانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
100051 فاطمه یزدانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
100052 فاطمه یزدانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
100053 فرزانه یزدانی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
100054 فیروز یزدانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
100055 قاسم یزدانی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
100056 کرامت یزدانی 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
100057 مجید یزدانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
100058 محسن یزدانی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
100059 محمد یزدانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
100060 محمد یزدانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
100061 محمد یزدانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
100062 محمد یزدانی 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
100063 محمّد یزدانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
100064 محمد یزدانی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
100065 محمدجواد یزدانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
100066 محمدرحیم یزدانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
100067 محمّدرضا یزدانی 1372 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
100068 محمدرضا یزدانی 1374 علوم پايه فیزیک
100069 محمدصادق یزدانی 1394 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
100070 محمدهادی یزدانی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
100071 مرتضی یزدانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
100072 مرضیه یزدانی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
100073 مرضیه یزدانی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
100074 مریم یزدانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
100075 مژگان یزدانی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
100076 مژگان یزدانی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
100077 مطهره یزدانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
100078 موسی یزدانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
100079 مهدی رضا یزدانی 1374 دامپزشكي دامپزشکی
100080 مهران یزدانی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
100081 مهسا یزدانی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
100082 نجمه یزدانی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
100083 نرجس یزدانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
100084 نرجس یزدانی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
100085 نرگس یزدانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
100086 نرگس یزدانی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
100087 نسرین یزدانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
100088 نسرین یزدانی 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
100089 نوید یزدانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
100090 وحید یزدانی 1388 كشاورزى آبیاری و زهکشی
100091 وحید یزدانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
100092 مهدیه یزدانی احمدآبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
100093 حسین یزدانی احمدآبادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
100094 حسین یزدانی احمدآبادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
100095 محمدمهدی یزدانی احمدآبادی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
100096 مجید یزدانی بارفروشی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
100097 نیلوفر یزدانی بروجنی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
100098 زهره یزدانی بیرک سفلی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
100099 زهره یزدانی بیرک سفلی 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
100100 مسلم یزدانی بیگان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42248976