راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 10001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
10001 فرهاد امیری مقدم 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
10002 محمدرفیع امیری مقدم 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
10003 مهسا امیری مقدم 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
10004 نجمه امیری مقدم 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
10005 سیده مینا امیری مقدم شیروان 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
10006 سیده مینا امیری مقدم شیروان 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
10007 آسیه امیری ملک آباد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
10008 پریسا امیری مندی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
10009 عذرا امیری مومن 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
10010 بهرام امیری نژاد 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
10011 سیده سودابه امیری نژاد 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
10012 مسعود امیری نژاد 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
10013 مسعود امیری نژاد 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
10014 مطهره امیری نژادرباط 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
10015 فاطمه امیری نسب 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10016 فرزاد امیری نسب 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
10017 صمد امیری نیا 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
10018 مجید امیری نیا 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
10019 فاطمه سادات امیری هاشمی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
10020 علی امیری هرمزکی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
10021 وحید امیری هزاوه 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
10022 زهرا امیری هفشجانی 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه هارمونیک
10023 بهنام امیریان 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
10024 بهنام امیریان 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
10025 بی بی فاطمه امیریان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
10026 بی بی فاطمه امیریان 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
10027 سهراب امیریان 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
10028 سیدمحمد امیریان 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10029 سیده خدیجه امیریان 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
10030 عاتکه امیریان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
10031 فهیمه امیریان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
10032 محبوبه سادات امیریان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
10033 محبوبه سادات امیریان 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
10034 رامین امیریان چایجان 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
10035 محبوبه امیریان چنار 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
10036 رضا امیریان شایسته 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
10037 حمید امیریانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
10038 فاطمه امیریانی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
10039 مهدی امیریانی 1380 دامپزشكي دامپزشکی
10040 زهرا امیریگانه 1379 هنر نيشابور نقاشی
10041 محمد رضا امیریوسفی 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی موادغذایی
10042 محمدرضا امیریوسفی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
10043 مهتاب امیریوسفی 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
10044 ملیحه امیژه 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
10045 سعیدرضا امیله 1355 علوم پايه زمین شناسی
10046 الناز امین 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
10047 بابک امین 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
10048 رضا امین 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
10049 زینب امین 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
10050 سپیده امین 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
10051 سعید امین 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
10052 طاهره امین 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
10053 طاهره امین 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
10054 علی امین 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
10055 محمدقربان امین 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
10056 نیما امین 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
10057 هاله امین طوسی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
10058 رحمان امین اارعایایی یمینی 1384 علوم پايه فیزیک
10059 آرین امین الاسلامی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
10060 علی امین التجاری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
10061 کیوان امین الرعایا 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
10062 فائزه امین الرعایائی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
10063 فائزه امین الرعایائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
10064 فروغ امین الرعایائی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
10065 فروغ امین الرعایائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
10066 مرتضی امین الرعایائی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
10067 سودابه امین الشریعتی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
10068 سهیل امین الشریعه 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
10069 محمدعلی امین بیدختی 1361 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
10070 زهرا امین پناه زو 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10071 امیرمسعود امین پور 1362 مهندسي عمران روستایی
10072 زهرا امین پور زو 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
10073 سمیرا امین پوستچی طوسی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
10074 آرزو امین خندقی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10075 آرزو امین خندقی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
10076 سمانه امین خندقی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
10077 سمیه امین خندقی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
10078 مقصود امین خندقی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
10079 مژگان امین خواه 1379 علوم رياضي ریاضی محض
10080 ملیحه امین خواه 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
10081 محمدعلی امین داور 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
10082 نسرین امین دهقان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
10083 افروز امین زاده 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
10084 جواد امین زاده 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
10085 حامد امین زاده 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
10086 حامد امین زاده 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
10087 رضا امین زاده 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
10088 سعید امین زاده 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
10089 علی امین زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
10090 علیرضا امین زاده 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
10091 محمد صادق امین زاده 1396 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
10092 محمدجواد امین زاده 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
10093 وحید امین زاده 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
10094 وحید امین زاده 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
10095 الهه امین زاده کوچه باغی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
10096 اکرم امین زاده گوهری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
10097 ناهید امین زاده گوهری 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
10098 صالح امین شریعتی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
10099 هانیه امین شریعتی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223418