راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 10001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
10001 جواد امینیان 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
10002 حسین امینیان 1374 علوم رياضي آمار
10003 شهرزاد امینیان 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
10004 طیبه امینیان 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
10005 علی اکبر امینیان 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
10006 علی رضا امینیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
10007 علیرضا امینیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
10008 فرزانه امینیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
10009 لیلا امینیان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
10010 محمدحسین امینیان 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
10011 محمدرضا امینیان 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10012 محمدرضا امینیان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
10013 مصطفی امینیان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
10014 مصطفی امینیان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
10015 مطهره امینیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
10016 مینا امینیان 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
10017 نوید امینیان 1379 علوم پايه زمین شناسی
10018 وحید امینیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
10019 هادی امینیان 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
10020 امیرمسعود امینیان مدرس 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
10021 فاطمه امینیان طوسی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
10022 فاطمه امینیان طوسی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
10023 فریده امینیان طوسی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
10024 امیر مسعود امینیان مدرس 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
10025 امیرمسعود امینیان مدرس 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
10026 امیروحید امینیان مدرس 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
10027 محمدمهدی امینیان مدرس 1361 علوم پايه علوم گیاهی
10028 آرزو انارکی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
10029 خدیجه انارکی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
10030 رقیه انارکی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
10031 اشرف انارکی فیروز 1375 علوم پايه شیمی
10032 حسین اناره 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
10033 فاطمه اناره 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
10034 فاطمه اناره 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
10035 سعید اناری 1354 علوم رياضي ریاضی
10036 علی اناری 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
10037 گلثوم اناری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
10038 مرضیه اناری 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
10039 فاطمه اناری رنجبررضاپور 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
10040 صدیقه اناهید 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
10041 سعیده انبائی فریمانی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
10042 هادی انبائی فریمانی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
10043 هادی انبائی فریمانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
10044 فاطمه انباری میبدی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
10045 فاطمه انباز 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
10046 فرشته انباز 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
10047 اکبر انبیائی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
10048 نسرین انبیائی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
10049 سیداحمد انتخاب الموذن 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
10050 نادیا انتخابی 1396
10051 آمنه انتخابیان 1353 علوم پايه شیمی
10052 زهره انتخابیان 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
10053 عذرا انتخابیان 1362 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
10054 امنه انتصاری تطفی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10055 حسن رضا انتظار یزدی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
10056 علی انتظارعرب 1390 علوم پايه زمین شناسی
10057 آزاده انتظاری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
10058 آنوش انتظاری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
10059 احمد انتظاری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
10060 ازاده انتظاری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
10061 الهام انتظاری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
10062 الهام انتظاری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
10063 ایمان انتظاری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
10064 زهره انتظاری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
10065 سروش انتظاری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
10066 سروش انتظاری 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
10067 فاطمه انتظاری 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
10068 فاطمه انتظاری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
10069 فاطمه انتظاری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
10070 فرح انتظاری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
10071 فرزانه انتظاری 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
10072 فرید انتظاری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
10073 محمدحسن انتظاری 1356 علوم پايه شیمی
10074 محمود انتظاری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
10075 مرضیه انتظاری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
10076 مهدیه انتظاری 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
10077 مصطفی انتظاری هروی 1380 علوم پايه فیزیک
10078 بهروز انتظاری ابوخیلی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
10079 زهرا انتظاری ایوری 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
10080 نفیسه انتظاری خراسانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
10081 فاطمه انتظاری زارچ 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
10082 نجمه انتظاری سرکاریزی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
10083 اکرم انتظاری مهدی 1388 علوم پايه فیزیک
10084 سرور انتظاری مهدی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
10085 اعظم انتظاری هرسینی 1390 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
10086 امیرعلی انتظاری هروی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
10087 خلیل انتظاری هروی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
10088 سحر انتظاری هروی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
10089 محسن انتظاری هروی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
10090 فاطمه انتظاری یزدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
10091 ناهید انتظاریان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
10092 عادل انتظاریان جویباری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
10093 خدیجه انتظاریزدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
10094 اکبر انتظامی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
10095 سمیه انتظامی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
10096 ملیحه انجدان معروف 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
10097 محمدولی انجکانی 1365 علوم پايه زمین شناسی
10098 سیده سوزان انجم روز 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
10099 فاطمه انجم روز 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی

صفحه :

<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39033228