راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 1001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1001 عزت آیین 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1002 فرشته اٌرمز 1391 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
1003 رضا ائین 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1004 گلی ائین پژوه 1367 علوم پايه دبیری شیمی
1005 حسین ائین فر 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1006 محمد ائینه چی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1007 محمد اب پیکر 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1008 احمد اب سالان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1009 هاشم اب یارفیروزابادی 1366 علوم پايه زمین شناسی
1010 امین اب باریکی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1011 صالحه اب بر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
1012 مریم اب رون 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1013 حسین ابابکری 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
1014 زهرا ابابکری حاجی آباد 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1015 حمید ابادی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1016 مهدی ابادی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1017 زهرا ابادی زاده 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1018 ابراهیم اباذری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
1019 ربابه اباذری 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1020 رقیه اباذری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1021 سعید اباذری 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1022 سعیده اباذری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
1023 محمدرسول اباذری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1024 محمدعلی اباذری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
1025 معصومه اباذری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1026 نصرت اباذری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1027 یاسر اباذری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1028 کبری اباذری قره بلاغ 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1029 پگاه اباذری بژگانی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
1030 احسان اباذری طرقبه 1377 مهندسي مهندسی عمران
1031 مهران اباذری طرقبه 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
1032 نوید اباذری طرقبه 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
1033 التفات اباذری فومشی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
1034 زهره اباذری قره بلاغ 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
1035 مصطفی اباذری محمودآباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1036 الهام اباذریان 1392 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
1037 سعید اباذریان 1358 مهندسي برق - الکترونیک
1038 مریم اباذریان 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
1039 علی ابارش 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1040 احمد ابارشی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
1041 احمد ابارشی 1369 مهندسي مهندسی عمران
1042 الهام ابارشی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1043 پروانه ابارشی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
1044 پریسا ابارشی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1045 جمال ابارشی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1046 حسام ابارشی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1047 حسن ابارشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
1048 حسن ابارشی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1049 خدیجه ابارشی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
1050 ربابه ابارشی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
1051 رضا ابارشی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1052 زهره ابارشی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1053 ساره ابارشی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1054 سکینه ابارشی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
1055 سکینه ابارشی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
1056 شهناز ابارشی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1057 محمدیوسف ابارشی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1058 مریم ابارشی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
1059 مریم ابارشی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1060 مریم ابارشی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
1061 مریم ابارشی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
1062 مریم ابارشی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
1063 مریم ابارشی 1388 مهندسي مهندسی عمران - آب
1064 مهدی ابارشی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1065 مهدی ابارشی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
1066 ام البنین اباریان 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
1067 سوده اباصلتی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
1068 زینب اباصلتیان نائینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
1069 سمیرا ابانی 1387
1070 یحیی ابانی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1071 ارینب ابتدائی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
1072 مرتضی ابتدائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1073 مریم ابتکاری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
1074 داود ابتهاج فر 1389 علوم پايه زمین شناسی
1075 الهه ابتهاجی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
1076 قاسم ابتهاجی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
1077 علیرضا ابدار 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1078 ایمان ابدالی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
1079 محمد ابدالی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
1080 محمد ابدالی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
1081 خلیل ابدالی امیرابادی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
1082 زهرا ابدالی بر آبادی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
1083 سعیده ابدالی براباد 1383 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1084 منیره ابدالی براباد 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1085 حمیدرضا ابدالی تکلو 1356 كشاورزى زراعت
1086 حمیدرضا ابدالی فندخت 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1087 علیرضا ابدان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1088 رعنا ابدی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1089 مجید ابدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1090 محمد ابدی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1091 نسیم ابدی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1092 سیما ابدی شهری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
1093 ناهید ابدی کوشک مهدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
1094 علی ا کبر ابرا هیمی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1095 میثم ابرا هیمی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
1096 رضا ابرار 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1097 رمضانعلی ابراهمیان 1370 علوم پايه شیمی
1098 سعیده ابراهمیان چاوشلو 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1099 رخساره ابراهه 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232425262737475767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060238