راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 56 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,574

نمایش موارد : 1001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1001 ابراهیم اباذری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
1002 ربابه اباذری 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1003 رقیه اباذری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1004 سعید اباذری 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1005 سعیده اباذری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
1006 محمدرسول اباذری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1007 محمدعلی اباذری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
1008 معصومه اباذری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1009 نصرت اباذری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1010 یاسر اباذری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1011 کبری اباذری قره بلاغ 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1012 پگاه اباذری بژگانی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
1013 احسان اباذری طرقبه 1377 مهندسي مهندسی عمران
1014 مهران اباذری طرقبه 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
1015 نوید اباذری طرقبه 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
1016 التفات اباذری فومشی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
1017 زهره اباذری قره بلاغ 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
1018 مصطفی اباذری محمودآباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1019 الهام اباذریان 1392 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
1020 سعید اباذریان 1358 مهندسي برق - الکترونیک
1021 مریم اباذریان 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
1022 علی ابارش 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1023 احمد ابارشی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
1024 احمد ابارشی 1369 مهندسي مهندسی عمران
1025 الهام ابارشی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1026 پروانه ابارشی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
1027 پریسا ابارشی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1028 جمال ابارشی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1029 حسام ابارشی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1030 حسن ابارشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
1031 حسن ابارشی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1032 خدیجه ابارشی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
1033 ربابه ابارشی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
1034 رضا ابارشی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1035 زهره ابارشی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1036 ساره ابارشی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1037 سکینه ابارشی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
1038 سکینه ابارشی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
1039 شهناز ابارشی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1040 محمدیوسف ابارشی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1041 مریم ابارشی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
1042 مریم ابارشی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1043 مریم ابارشی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
1044 مریم ابارشی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
1045 مریم ابارشی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
1046 مریم ابارشی 1388 مهندسي مهندسی عمران - آب
1047 مهدی ابارشی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1048 مهدی ابارشی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
1049 ام البنین اباریان 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
1050 سوده اباصلتی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
1051 زینب اباصلتیان نائینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
1052 سمیرا ابانی 1387
1053 یحیی ابانی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1054 ارینب ابتدائی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
1055 مرتضی ابتدائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1056 مریم ابتکاری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
1057 داود ابتهاج فر 1389 علوم پايه زمین شناسی
1058 الهه ابتهاجی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
1059 قاسم ابتهاجی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
1060 علیرضا ابدار 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1061 ایمان ابدالی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
1062 محمد ابدالی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
1063 محمد ابدالی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
1064 خلیل ابدالی امیرابادی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
1065 زهرا ابدالی بر آبادی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
1066 سعیده ابدالی براباد 1383 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1067 منیره ابدالی براباد 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1068 حمیدرضا ابدالی تکلو 1356 كشاورزى زراعت
1069 حمیدرضا ابدالی فندخت 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1070 علیرضا ابدان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1071 رعنا ابدی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1072 مجید ابدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1073 محمد ابدی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1074 نسیم ابدی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1075 سیما ابدی شهری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
1076 ناهید ابدی کوشک مهدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
1077 علی ا کبر ابرا هیمی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1078 میثم ابرا هیمی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
1079 رضا ابرار 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1080 رمضانعلی ابراهمیان 1370 علوم پايه شیمی
1081 سعیده ابراهمیان چاوشلو 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1082 رخساره ابراهه 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1083 قاسم محمدجاسم ابراهیم 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
1084 مکی نوری جواد ابراهیم 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1085 طاهره ابراهیم تبارملکشاه 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
1086 بابک ابراهیم زاده 1378 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
1087 فاطمه ابراهیم زاده خیرآباد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1088 عطاالله ابراهیم زاده شرمه 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1089 حسین ابراهیم آبادی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1090 حسین ابراهیم آبادی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
1091 حمید ابراهیم آبادی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
1092 رضا ابراهیم آبادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1093 آزاده ابراهیم بای 1388
1094 حجت الله ابراهیم بای 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1095 هاشم ابراهیم بای 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1096 هاشم ابراهیم بای 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1097 ابوالقاسم ابراهیم بای سلامی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1098 خلیل ابراهیم بای سلامی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1099 عبدالحسین ابراهیم بای سلامی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232425262737475767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33709872