راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 1001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1001 نرگس آورند 1392 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
1002 علیرضا آهاز 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1003 راضیه آهسته 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
1004 فهیمه آهسته 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
1005 فیروزه آهن جان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1006 غلامرضا آهن چی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
1007 فتانه آهنچیان 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1008 کبری آهنچیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1009 نرگس آهنچیان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
1010 نرگس آهنچیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
1011 نرگس آهنچیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
1012 احمد آهنگ 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
1013 براتعلی آهنگ 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1014 علی آهنگ 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1015 علی آهنگ 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1016 عاطفه آهنگر 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
1017 محمد آهنگر کیاسری 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1018 اصغر آهنگران 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1019 کبری آهنگران 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1020 فرشته آهنگرانی فراهانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
1021 زهرا آهنگرزاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
1022 بهداد آهنگری 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
1023 حسین آهنگری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1024 سعیده آهنگری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1025 سعیده آهنگری 1394 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
1026 فرناد آهنگری 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1027 فرناد آهنگری 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
1028 محمدامین آهنگری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
1029 مهلا آهنگری 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
1030 یاشار آهنگری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1031 اکرم آهنگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1032 کبری آهنگی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1033 اسیه آهنی 1383 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1034 ربابه آهنی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1035 زهرا آهنی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
1036 محمد آهنی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1037 مرجانه آهنی آذری 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
1038 آمنه آهنی رودمعجنی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
1039 حمیدرضا آهنی رودمعجنی 1366 علوم رياضي آمار
1040 وجیهه آهنی فیض آباد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1041 محمد آهنین جان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
1042 حسین آهنین جگر 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
1043 حمیدرضا آهوئی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
1044 زهرا آهوئی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1045 زهرا آهوئی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1046 شهاب الدین آهوئی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1047 شهاب الدین آهوئی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
1048 علی آهوئی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1049 محمد آهوئی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1050 مهرداد آهوران 1390 دامپزشكي باکتری شناسی
1051 سعید آهون منش 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
1052 امیر آهوی آتشین 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
1053 محمد آهوی آتشین 1361 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1054 حسن آهی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1055 رقیه آهی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
1056 مهدی آهی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
1057 مریم آهی فرشه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1058 مریم آیاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1059 آتنا آیانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1060 آزاده آیانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
1061 محمدباقر آیانی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1062 مسعود آیانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1063 مسعود آیانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی ( پژوهش محور )
1064 پروین آیت اللهی 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
1065 زهراء آیت اللهی تفتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1066 سیدعباس آیت الهی 1358 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
1067 ثریا آیته اللهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
1068 ثریا آیته اللهی 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
1069 راضیه سادات آیتی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
1070 سیدفریدالدین آیتی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1071 طیبه آیتی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
1072 علی آیتی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
1073 مه جبین آیتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1074 نداالسادات آیتی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
1075 نوشین سادات آیتی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1076 وحید آیتی 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1077 علی آیتی افین 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1078 لیلاسادات آیتی زاده 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1079 محمد آیتی گازار 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1080 عماد آیدانی 1392 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
1081 بهمن آیدن 1361 مهندسي راه و ساختمان
1082 امیر آینه بند 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1083 امیر آینه بند 1372 كشاورزى زراعت
1084 محمد آینه زاده کاوری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
1085 عزت آیین 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1086 فرشته اٌرمز 1391 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
1087 رضا ائین 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1088 گلی ائین پژوه 1367 علوم پايه دبیری شیمی
1089 حسین ائین فر 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1090 محمد ائینه چی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1091 محمد اب پیکر 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1092 احمد اب سالان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1093 هاشم اب یارفیروزابادی 1366 علوم پايه زمین شناسی
1094 امین اب باریکی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1095 صالحه اب بر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
1096 مریم اب رون 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1097 حسین ابابکری 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
1098 زهرا ابابکری حاجی آباد 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1099 حمید ابادی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1100 مهدی ابادی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232425262737475767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39033142