راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 1001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1001 مرتضی آموزگار 1390 مهندسي مهندسی شیمی
1002 محمدرضا آموزنده نوباوه 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1003 حمید آموزی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1004 طاهره آمه 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1005 قربان محمد آنه قرچه 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
1006 عطیه آنی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
1007 خدیجه آوار 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
1008 محمدرضا آوار رمضانی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1009 پروین آواره مهاجر 1357 علوم پايه شیمی
1010 فرزانه آواز 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1011 امیر آوان 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
1012 علی آوج 1364 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1013 نرگس آورند 1392 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
1014 علیرضا آهاز 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
1015 راضیه آهسته 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
1016 فهیمه آهسته 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
1017 فیروزه آهن جان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1018 غلامرضا آهن چی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
1019 فتانه آهنچیان 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1020 کبری آهنچیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1021 نرگس آهنچیان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
1022 نرگس آهنچیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
1023 نرگس آهنچیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
1024 احمد آهنگ 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
1025 براتعلی آهنگ 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
1026 علی آهنگ 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1027 علی آهنگ 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1028 عاطفه آهنگر 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
1029 محمد آهنگر کیاسری 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1030 اصغر آهنگران 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1031 کبری آهنگران 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1032 فرشته آهنگرانی فراهانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
1033 زهرا آهنگرزاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
1034 بهداد آهنگری 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
1035 حسین آهنگری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1036 سعیده آهنگری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1037 سعیده آهنگری 1394 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
1038 فرناد آهنگری 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1039 فرناد آهنگری 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
1040 محمدامین آهنگری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
1041 مهلا آهنگری 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
1042 یاشار آهنگری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1043 اکرم آهنگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1044 کبری آهنگی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1045 اسیه آهنی 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
1046 ربابه آهنی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1047 زهرا آهنی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
1048 محمد آهنی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
1049 مرجانه آهنی آذری 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
1050 آمنه آهنی رودمعجنی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
1051 حمیدرضا آهنی رودمعجنی 1366 علوم رياضي آمار
1052 وجیهه آهنی فیض آباد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1053 محمد آهنین جان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
1054 حسین آهنین جگر 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
1055 حمیدرضا آهوئی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
1056 زهرا آهوئی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1057 زهرا آهوئی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
1058 شهاب الدین آهوئی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1059 شهاب الدین آهوئی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
1060 علی آهوئی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1061 محمد آهوئی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1062 مهرداد آهوران 1390 دامپزشكي باکتری شناسی
1063 سعید آهون منش 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
1064 امیر آهوی آتشین 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
1065 محمد آهوی آتشین 1361 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1066 حسن آهی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1067 رقیه آهی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
1068 مهدی آهی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
1069 مریم آهی فرشه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1070 مریم آیاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1071 آتنا آیانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1072 آزاده آیانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
1073 محمدباقر آیانی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1074 مسعود آیانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1075 مسعود آیانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور )
1076 پروین آیت اللهی 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
1077 زهراء آیت اللهی تفتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1078 سیدعباس آیت الهی 1358 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
1079 ثریا آیته اللهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
1080 ثریا آیته اللهی 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
1081 راضیه سادات آیتی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
1082 سیدفریدالدین آیتی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1083 طیبه آیتی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
1084 علی آیتی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
1085 مه جبین آیتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1086 نداالسادات آیتی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
1087 نوشین سادات آیتی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
1088 وحید آیتی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
1089 علی آیتی افین 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1090 لیلاسادات آیتی زاده 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1091 محمد آیتی گازار 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1092 عماد آیدانی 1392 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
1093 بهمن آیدن 1361 مهندسي راه و ساختمان
1094 امیر آینه بند 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
1095 امیر آینه بند 1372 كشاورزى زراعت
1096 محمد آینه زاده کاوری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
1097 عزت آیین 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1098 فرشته اٌرمز 1391 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
1099 رضا ائین 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1100 گلی ائین پژوه 1367 علوم پايه دبیری شیمی

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232425262737475767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826722