راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 1001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1001 سعید اباذریان 1358 مهندسي برق - الکترونیک
1002 مریم اباذریان 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
1003 علی ابارش 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1004 احمد ابارشی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
1005 احمد ابارشی 1369 مهندسي مهندسی عمران
1006 الهام ابارشی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1007 پروانه ابارشی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
1008 پریسا ابارشی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1009 جمال ابارشی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1010 حسام ابارشی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1011 حسن ابارشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
1012 حسن ابارشی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1013 خدیجه ابارشی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
1014 ربابه ابارشی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
1015 رضا ابارشی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1016 زهره ابارشی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1017 ساره ابارشی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1018 سکینه ابارشی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
1019 سکینه ابارشی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
1020 شهناز ابارشی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1021 محمدیوسف ابارشی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1022 مریم ابارشی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
1023 مریم ابارشی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1024 مریم ابارشی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
1025 مریم ابارشی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
1026 مریم ابارشی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
1027 مریم ابارشی 1388 مهندسي مهندسی عمران - آب
1028 مهدی ابارشی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1029 مهدی ابارشی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
1030 ام البنین اباریان 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
1031 سوده اباصلتی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
1032 زینب اباصلتیان نائینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
1033 سمیرا ابانی 1387
1034 یحیی ابانی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1035 ارینب ابتدائی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
1036 مرتضی ابتدائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1037 مریم ابتکاری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
1038 داود ابتهاج فر 1389 علوم پايه زمین شناسی
1039 الهه ابتهاجی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
1040 قاسم ابتهاجی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
1041 علیرضا ابدار 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1042 ایمان ابدالی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
1043 محمد ابدالی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
1044 محمد ابدالی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
1045 خلیل ابدالی امیرابادی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
1046 زهرا ابدالی بر آبادی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
1047 سعیده ابدالی براباد 1383 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1048 منیره ابدالی براباد 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1049 حمیدرضا ابدالی تکلو 1356 كشاورزى زراعت
1050 حمیدرضا ابدالی فندخت 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1051 علیرضا ابدان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1052 مجید ابدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1053 محمد ابدی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1054 نسیم ابدی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1055 سیما ابدی شهری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
1056 ناهید ابدی کوشک مهدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
1057 علی ا کبر ابرا هیمی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1058 میثم ابرا هیمی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
1059 رضا ابرار 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1060 رمضانعلی ابراهمیان 1370 علوم پايه شیمی
1061 سعیده ابراهمیان چاوشلو 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1062 رخساره ابراهه 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1063 الاء ابراهیم 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
1064 قاسم محمدجاسم ابراهیم 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
1065 مکی نوری جواد ابراهیم 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1066 طاهره ابراهیم تبارملکشاه 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
1067 بابک ابراهیم زاده 1378 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
1068 فاطمه ابراهیم زاده خیرآباد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1069 عطاالله ابراهیم زاده شرمه 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1070 حسین ابراهیم آبادی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1071 حسین ابراهیم آبادی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
1072 حمید ابراهیم آبادی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
1073 رضا ابراهیم آبادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1074 آزاده ابراهیم بای 1388
1075 حجت الله ابراهیم بای 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1076 هاشم ابراهیم بای 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1077 هاشم ابراهیم بای 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1078 ابوالقاسم ابراهیم بای سلامی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1079 خلیل ابراهیم بای سلامی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1080 عبدالحسین ابراهیم بای سلامی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1081 علی ابراهیم بای سلامی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1082 مهری ابراهیم بای سلامی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1083 مهری ابراهیم بای سلامی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1084 جواد ابراهیم پناه 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
1085 تانیا ابراهیم پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1086 جواد ابراهیم پور 1335 كشاورزى صنایع غذایی
1087 جواد ابراهیم پور 1355 كشاورزى صنایع غذایی
1088 حامد ابراهیم پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
1089 حسین ابراهیم پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1090 زهرا ابراهیم پور 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1091 زهرا ابراهیم پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1092 زهرا ابراهیم پور 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
1093 زهرا ابراهیم پور 1393 علوم پايه فیزیک
1094 زینب ابراهیم پور 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
1095 سجاد ابراهیم پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
1096 سمیه ابراهیم پور 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1097 سیده فهیمه ابراهیم پور 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
1098 صلاح الدین ابراهیم پور 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
1099 طیبه ابراهیم پور 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232425262737475767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973023