راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,574

نمایش موارد : 1001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1001 کبری آهنگران 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1002 فرشته آهنگرانی فراهانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
1003 زهرا آهنگرزاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
1004 بهداد آهنگری 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
1005 حسین آهنگری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1006 سعیده آهنگری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1007 فرناد آهنگری 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1008 فرناد آهنگری 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
1009 محمدامین آهنگری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
1010 مهلا آهنگری 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
1011 یاشار آهنگری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1012 اکرم آهنگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1013 کبری آهنگی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1014 اسیه آهنی 1383 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1015 ربابه آهنی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1016 زهرا آهنی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
1017 محمد آهنی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1018 مرجانه آهنی آذری 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
1019 آمنه آهنی رودمعجنی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
1020 حمیدرضا آهنی رودمعجنی 1366 علوم رياضي آمار
1021 وجیهه آهنی فیض آباد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1022 محمد آهنین جان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
1023 حسین آهنین جگر 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
1024 حمیدرضا آهوئی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
1025 زهرا آهوئی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1026 زهرا آهوئی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1027 شهاب الدین آهوئی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1028 شهاب الدین آهوئی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
1029 علی آهوئی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1030 محمد آهوئی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1031 مهرداد آهوران 1390 دامپزشكي باکتری شناسی
1032 سعید آهون منش 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
1033 امیر آهوی آتشین 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
1034 محمد آهوی آتشین 1361 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1035 حسن آهی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1036 رقیه آهی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
1037 مهدی آهی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
1038 مریم آهی فرشه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1039 مریم آیاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1040 آتنا آیانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1041 آزاده آیانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
1042 محمدباقر آیانی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1043 مسعود آیانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1044 مسعود آیانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی ( پژوهش محور )
1045 پروین آیت اللهی 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
1046 زهراء آیت اللهی تفتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1047 سیدعباس آیت الهی 1358 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
1048 ثریا آیته اللهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
1049 ثریا آیته اللهی 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
1050 راضیه سادات آیتی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
1051 سیدفریدالدین آیتی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1052 طیبه آیتی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
1053 علی آیتی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
1054 مه جبین آیتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1055 نداالسادات آیتی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
1056 نوشین سادات آیتی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1057 وحید آیتی 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1058 علی آیتی افین 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1059 لیلاسادات آیتی زاده 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1060 محمد آیتی گازار 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1061 عماد آیدانی 1392 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
1062 بهمن آیدن 1361 مهندسي راه و ساختمان
1063 امیر آینه بند 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1064 امیر آینه بند 1372 كشاورزى زراعت
1065 محمد آینه زاده کاوری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
1066 عزت آیین 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1067 فرشته اٌرمز 1391 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
1068 رضا ائین 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1069 گلی ائین پژوه 1367 علوم پايه دبیری شیمی
1070 حسین ائین فر 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1071 محمد ائینه چی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1072 محمد اب پیکر 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1073 احمد اب سالان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1074 هاشم اب یارفیروزابادی 1366 علوم پايه زمین شناسی
1075 امین اب باریکی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1076 صالحه اب بر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
1077 مریم اب رون 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1078 حسین ابابکری 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
1079 زهرا ابابکری حاجی آباد 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1080 حمید ابادی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1081 مهدی ابادی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1082 زهرا ابادی زاده 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1083 ابراهیم اباذری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
1084 ربابه اباذری 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1085 رقیه اباذری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1086 سعید اباذری 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1087 سعیده اباذری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
1088 محمدرسول اباذری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1089 محمدعلی اباذری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
1090 معصومه اباذری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1091 نصرت اباذری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1092 یاسر اباذری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1093 کبری اباذری قره بلاغ 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1094 پگاه اباذری بژگانی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
1095 احسان اباذری طرقبه 1377 مهندسي مهندسی عمران
1096 مهران اباذری طرقبه 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
1097 نوید اباذری طرقبه 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
1098 التفات اباذری فومشی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
1099 زهره اباذری قره بلاغ 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
1100 مصطفی اباذری محمودآباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232425262737475767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38152744