راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 100101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
100101 کیان یزدیان 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
100102 سوسن یزدیانی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
100103 حکیمه یزدیزاده راوری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
100104 احسان یساری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
100105 الهام یساری 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
100106 پیمان یساری 1391 مهندسي مهندسی صنایع
100107 پیمان یساری 1395 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
100108 رفعت یساری 1349 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
100109 طلعت یساری 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی
100110 مهناز یساری 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
100111 اعظم یساقی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
100112 مجید یساقی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
100113 محمدحسین یساقی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
100114 مهسا یساقی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
100115 هانیه یساول 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
100116 بهشید یساولی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
100117 بهناز یساولی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
100118 محمدجواد یعسربی 1357 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
100119 سیدمهدی یعسوبی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
100120 آمنه یعقو بخانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
100121 حسن یعقوب 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
100122 افسانه یعقوب پور 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
100123 محدثه یعقوب پور 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
100124 محمود یعقوب پور 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
100125 رویا یعقوب زاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
100126 مهدی یعقوب زاده 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
100127 میراسلام یعقوب زاده 1366 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
100128 ابوالفضل یعقوب زاده شادمهری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
100129 الهام یعقوب پور 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
100130 فریبا یعقوب پور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
100131 مریم یعقوب پور 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
100132 عباس یعقوب زاده 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
100133 علیرضا یعقوب زاده 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
100134 محمدرضا یعقوب زاده 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
100135 مریم یعقوب زاده 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
100136 مرتضی یعقوب زاده شادمهری 1391 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
100137 ریحانه یعقوب زاده قیصره ئی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
100138 علی یعقوب زاده کلوخی 1379 علوم پايه زمین شناسی
100139 ساجده یعقوب زاده مشهدی 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
100140 مجید یعقوب زاده ویشکائی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
100141 الیاس یعقوب نژاد 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
100142 ناهید یعقوب نژاد 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
100143 هادی یعقوب نژاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
100144 فاطمه یعقوب نژاد قاین 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
100145 حسن یعقوب نیا 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
100146 عبدالرحیم یعقوب نیا 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
100147 عاطفه یعقوبخانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
100148 آرزو یعقوبی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
100149 آرزو یعقوبی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
100150 ابوالفضل یعقوبی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
100151 ابوالفضل یعقوبی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
100152 احمد یعقوبی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
100153 احمدضیا یعقوبی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
100154 الهام یعقوبی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
100155 الهام یعقوبی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
100156 بتول یعقوبی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
100157 جعفر یعقوبی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
100158 جواد یعقوبی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
100159 حسن یعقوبی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
100160 حسین یعقوبی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
100161 حسین یعقوبی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
100162 حمید یعقوبی 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
100163 حمید یعقوبی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
100164 حوریه یعقوبی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
100165 دانیال یعقوبی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
100166 دانیال یعقوبی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
100167 دانیال یعقوبی 1391 علوم رياضي ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری
100168 داود یعقوبی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
100169 زهرا یعقوبی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
100170 زهره یعقوبی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
100171 سارا یعقوبی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
100172 سارا یعقوبی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
100173 سپیده یعقوبی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
100174 سعیده یعقوبی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
100175 سمیرا یعقوبی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
100176 سمیه یعقوبی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
100177 سمیه یعقوبی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
100178 سیدجواد یعقوبی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
100179 سیدعلی یعقوبی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
100180 سیدعلی یعقوبی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
100181 سیدمجتبی یعقوبی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
100182 سیده بهاره یعقوبی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
100183 شهناز یعقوبی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
100184 طاهره یعقوبی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
100185 عبدالسمیع یعقوبی 1375 علوم پايه زیست شناسی
100186 عبدالمعروف یعقوبی 1396 كشاورزى علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی
100187 عصمت یعقوبی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
100188 عصمت یعقوبی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
100189 علی یعقوبی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
100190 علی یعقوبی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
100191 علی یعقوبی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
100192 علی اصغر یعقوبی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
100193 علی اصغر یعقوبی 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
100194 علی اصغر یعقوبی 1358 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
100195 غلامرضا یعقوبی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
100196 فاطمه یعقوبی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
100197 فاطمه یعقوبی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
100198 فاطمه یعقوبی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
100199 فاطمه یعقوبی 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
100200 فاطمه یعقوبی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199216