راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 100201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
100201 اعظم یزدی ثانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
100202 شهاب یزدی زاده راوری 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
100203 شهاب یزدی زاده راوری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
100204 مریم یزدی زاده راوری 1386 دامپزشكي دامپزشکی
100205 رضا یزدی شاندیز 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
100206 زهرا یزدی فرگی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
100207 محمود یزدی قلی آباد 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
100208 اشرف یزدی مقدم 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
100209 جواد یزدی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
100210 محسن یزدی مقدم 1367 علوم پايه زمین شناسی
100211 محسن یزدی مقدم 1371 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
100212 مریم یزدی مقدم 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
100213 مهنوش یزدی مقدم 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
100214 مسعود یزدی ممقانی 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
100215 پوریا یزدی نژاد 1396 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تحقیق درعملیات (آموزش محور)
100216 جلال یزدی نژاد 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
100217 مریم یزدی نژاد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
100218 مریم یزدی نژاد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
100219 اکرم یزدی نژادجمال 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
100220 سهیلا یزدی یحیی آبادی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
100221 علیرضا یزدیان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
100222 کیان یزدیان 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
100223 سوسن یزدیانی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
100224 حکیمه یزدیزاده راوری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
100225 احسان یساری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
100226 الهام یساری 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
100227 پیمان یساری 1391 مهندسي مهندسی صنایع
100228 پیمان یساری 1395 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
100229 رفعت یساری 1349 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
100230 طلعت یساری 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی
100231 مهناز یساری 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
100232 اعظم یساقی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
100233 مجید یساقی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
100234 محمدحسین یساقی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
100235 مهسا یساقی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
100236 هانیه یساول 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
100237 بهشید یساولی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
100238 بهناز یساولی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
100239 محمدجواد یعسربی 1357 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
100240 سیدمهدی یعسوبی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
100241 آمنه یعقو بخانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
100242 حسن یعقوب 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
100243 افسانه یعقوب پور 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
100244 محدثه یعقوب پور 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
100245 محمود یعقوب پور 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
100246 رویا یعقوب زاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
100247 مهدی یعقوب زاده 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
100248 میراسلام یعقوب زاده 1366 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
100249 ابوالفضل یعقوب زاده شادمهری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
100250 الهام یعقوب پور 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
100251 فریبا یعقوب پور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
100252 مریم یعقوب پور 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
100253 عباس یعقوب زاده 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
100254 علیرضا یعقوب زاده 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
100255 محمدرضا یعقوب زاده 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
100256 مریم یعقوب زاده 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
100257 مرتضی یعقوب زاده شادمهری 1391 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
100258 ریحانه یعقوب زاده قیصره ئی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
100259 علی یعقوب زاده کلوخی 1379 علوم پايه زمین شناسی
100260 ساجده یعقوب زاده مشهدی 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
100261 مجید یعقوب زاده ویشکائی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
100262 الیاس یعقوب نژاد 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
100263 ناهید یعقوب نژاد 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
100264 هادی یعقوب نژاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
100265 فاطمه یعقوب نژاد قاین 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
100266 حسن یعقوب نیا 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
100267 عبدالرحیم یعقوب نیا 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
100268 عاطفه یعقوبخانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
100269 آرزو یعقوبی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
100270 آرزو یعقوبی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
100271 ابوالفضل یعقوبی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
100272 ابوالفضل یعقوبی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
100273 احمد یعقوبی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
100274 احمدضیا یعقوبی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
100275 الهام یعقوبی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
100276 الهام یعقوبی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
100277 بتول یعقوبی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
100278 جعفر یعقوبی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
100279 جواد یعقوبی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
100280 حسن یعقوبی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
100281 حسین یعقوبی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
100282 حسین یعقوبی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
100283 حمید یعقوبی 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
100284 حمید یعقوبی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
100285 حمیده یعقوبی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
100286 حوریه یعقوبی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
100287 دانیال یعقوبی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
100288 دانیال یعقوبی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
100289 دانیال یعقوبی 1391 علوم رياضي ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری
100290 داود یعقوبی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
100291 زهرا یعقوبی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
100292 زهره یعقوبی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
100293 سارا یعقوبی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
100294 سارا یعقوبی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
100295 سپیده یعقوبی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
100296 سعیده یعقوبی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
100297 سمیرا یعقوبی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
100298 سمیه یعقوبی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
100299 سمیه یعقوبی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
100300 سیدجواد یعقوبی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250970