راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 100301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
100301 اکرم یعقوبیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
100302 ایمان یعقوبیان 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
100303 بهزاد یعقوبیان 1364 علوم رياضي آمار
100304 جلال یعقوبیان 1385 علوم پايه زمین شناسی
100305 جلال یعقوبیان 1390 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
100306 سمیه یعقوبیان 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
100307 مصطفی یعقوبیان 1392 مهندسي مهندسی شیمی
100308 میثم یعقوبیان 1384 علوم رياضي ریاضی محض
100309 هادی یعقوبیان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
100310 حلیمه یعقوبیان عزیزآبادی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
100311 سعید یعقوبیان علاف 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
100312 سیمین یعقوبیان علاف 1381 علوم رياضي آمار
100313 محمدحسین یعقوبیان فهندری 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
100314 سیما یعقوبیان قوچانی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
100315 کاظم یعقوبیان قوچانی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
100316 مرضیه یعقوبیان نعمان 1395 علوم رياضي ریاضی محض
100317 سعید یغفوری 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
100318 سعید یغفوری 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
100319 حسین یغما 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
100320 حسین یغما 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
100321 سمانه یغما 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
100322 سمیه یغما 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
100323 سمیه یغما 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
100324 علی یغما 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
100325 هادی یغما 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
100326 امیر یغمائی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
100327 امیراحسان یغمائی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
100328 بابک یغمائی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
100329 بامداد یغمائی 1377 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
100330 رضا یغمائی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
100331 سارا یغمائی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
100332 علی یغمائی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
100333 مجید یغمائی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
100334 مریم یغمائی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
100335 هادی یغمائی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
100336 هادی یغمائی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
100337 فاطمه یغمائی محرز 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
100338 علیرضا یغمائی مقدم 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
100339 مهدی یغمائی مقدم 1371 علوم رياضي ریاضی
100340 حمید یغمائیان 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
100341 مریم یغمائیان سلیمانی 1377 علوم رياضي آمار
100342 مریم یغمائیان سلیمانی 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
100343 امیرحسین یغمایی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
100344 رضا یغمایی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
100345 علی یغمایی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
100346 فاطمه یغمایی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
100347 مجیدرضا یغمایی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
100348 نرگس یغمایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
100349 مهدی یغمایی مقدم 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
100350 نرگس یغمورلو 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
100351 مسعود یقبانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
100352 مسعود یقبانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
100353 اطهر یقطین 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
100354 امیر یقینی 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
100355 سیدجواد یقینی 1355 علوم پايه زیست شناسی
100356 آرش یک کلام کاشانی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
100357 حسن یکتا 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
100358 زهرا یکتا 1374 علوم پايه فیزیک
100359 علی یکتا 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
100360 سلمان یکتائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
100361 مهری یکتائی آسی بلاغ 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
100362 فاطمه یکتامرد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
100363 حسن یکتامقدم 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
100364 نوید یکتای 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
100365 نوید یکتای 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
100366 منیره یکتای مقدم ارتیان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
100367 فاطمه یکتایی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
100368 الهام یکتایی کرین 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
100369 عبداله یکدل 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
100370 محمود یکدل نشتیفانی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
100371 احمد یکرنگی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
100372 مریم یکنظر 1391 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
100373 بهناز یکه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
100374 مهناز یکه 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
100375 اعظم یکه ابرده 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
100376 فاطمه یکه ابرده 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
100377 مهدیه یکه باش 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
100378 علی یکه باشی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
100379 سعید یکه دهقان 1378 علوم پايه فیزیک
100380 فاطمه یکه قاسمی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
100381 امیرشاهرخ یگانگی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
100382 سیما یگانگی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
100383 شیده شاهرخ یگانگی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
100384 عاطفه یگانگی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
100385 مرضیه یگانگی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی
100386 منصوره یگانگی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
100387 میرذبیح اله یگانگی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
100388 الهام سادات یگانه 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
100389 حمیدرضا یگانه 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
100390 سیده آرزو یگانه 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
100391 عفت یگانه 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
100392 علی یگانه 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
100393 علی یگانه 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
100394 علی یگانه 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
100395 محبوبه یگانه 1374 علوم پايه فیزیک
100396 محبوبه یگانه 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
100397 مسیح یگانه 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
100398 منصوره یگانه 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
100399 موسی الرضا یگانه 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
100400 مینا یگانه 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42202010