راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,596

نمایش موارد : 101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
101 فرخنده آجودانی 1353 علوم پايه شیمی
102 مظاهر آجودانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
103 داود آجورلو 1386 علوم پايه فیزیک
104 محمدمهدی آجیلیان مافوق 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
105 محمدمهدی آجیلیان مافوق 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
106 ابراهیم آخرت دوست بارکوسرائی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
107 حسین آخرتی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
108 زهرا آخرتی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
109 زهره آخرتی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
110 مریم آخرتی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
111 زهره آخرتی ایوری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
112 نجمه آخرتی فخرداود 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
113 مرتضی آخری 1381 علوم رياضي ریاضی محض
114 محمد آخشن 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
115 علی آخشینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
116 علی آخشینی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
117 فائزه آخوندان 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
118 فهیمه آخوندپورمنطقی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
119 وحیده آخوندپورمنطقی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
120 عاطفه آخوندزادگان فهرجی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
121 تهمینه آخوندزاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
122 جواد آخوندزاده 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
123 جیرا ن آخوندزاده 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
124 جیران آخوندزاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
125 جیران آخوندزاده 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
126 سکینه آخوندزاده 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
127 گل تکین آخوندزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
128 لیلا آخوندزاده 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
129 مجید آخوندزاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
130 محمد آخوندزاده 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
131 مریم آخوندزاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
132 الهام آخوندزاده بوری آبادی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
133 مرضیه آخوندزاده بوری آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
134 میمنت آخوندزاده درجزی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
135 آرزو آخوندزاده طزرجانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
136 الهه آخوندزاده کاشانی 1388 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
137 فاطمه آخوندزاده کوهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
138 وحید آخوندزاده نوقابی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
139 علی آخوندزردینی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
140 ریحانه آخوندشریفی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
141 ابوالفضل آخوندی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
142 امرالله آخوندی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
143 حسین آخوندی 1358
144 رضا آخوندی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
145 شهلا آخوندی 1381 هنر نيشابور نقاشی
146 طاهره آخوندی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
147 عبدالحمید آخوندی 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
148 فرشته آخوندی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
149 مجتبی آخوندی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
150 مجتبی آخوندی 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
151 محمدعلی آخوندی 1368 علوم پايه زمین شناسی
152 محمدمهدی آخوندی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
153 منا آخوندی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
154 مهدی آخوندی 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
155 مهدی آخوندی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
156 محمد آخوندی تخته جان 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
157 فاطمه آخوندی خرانقی 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
158 محمدرضا آخوندی درح 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
159 حلیمه آخوندی روشناوند 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
160 زکیه آخوندی روشناوند 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
161 ناصر آخوندی روشناوند 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
162 محمدصادق آخوندی طزرق 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
163 اعظم آداب 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
164 فرزانه آدابی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
165 ناهید آدم صفت محبی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
166 مهین آدمزاده 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
167 آرزو آدمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
168 سپیده آدمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
169 الهام آدمیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
170 رضا آدمیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
171 مرضیه آدمیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
172 یونس آدمیان 1394 مهندسي مهندسی شیمی
173 جعفر آدین 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
174 احمدرضا آدینه 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
175 اعظم آدینه 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
176 الهه آدینه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
177 داریوش آدینه 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
178 داود آدینه 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
179 رامین آدینه 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
180 زهرا آدینه 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
181 زهرا آدینه 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
182 لیلا آدینه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
183 مهدی آدینه 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
184 مهدی آدینه 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
185 انیسه آدینه زاده 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
186 جمشید آدینه اف 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
187 محمد آدینه پورمقدم دوین 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
188 منیره آدینه دوست آبادی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
189 سُمیّه آدینه شیرغانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
190 زهرا آدینه فتح آباد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
191 پریسا سادات آدینه فتح آبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
192 فرامرز آدینه کلات 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
193 فرامرز آدینه کلات 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
194 محبوبه آدینه گوش 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
195 مرتضی آدینه نیا 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
196 مصطفی آدینه نیا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
197 حجت آدینی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
198 زکیّه آذخ 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
199 عماد آذر 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
200 مهدی آذر آبین 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی

صفحه :

<   1234567891011121314151617182838485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36273183