راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 36 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,321

نمایش موارد : 101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
101 مظاهر آجودانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
102 داود آجورلو 1386 علوم پايه فیزیک
103 محمدمهدی آجیلیان مافوق 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
104 محمدمهدی آجیلیان مافوق 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
105 ابراهیم آخرت دوست بارکوسرائی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
106 حسین آخرتی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
107 زهرا آخرتی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
108 زهره آخرتی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
109 مریم آخرتی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
110 زهره آخرتی ایوری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
111 نجمه آخرتی فخرداود 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
112 مرتضی آخری 1381 علوم رياضي ریاضی محض
113 محمد آخشن 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
114 علی آخشینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
115 علی آخشینی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
116 فائزه آخوندان 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
117 فهیمه آخوندپورمنطقی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
118 وحیده آخوندپورمنطقی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
119 عاطفه آخوندزادگان فهرجی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
120 تهمینه آخوندزاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
121 جواد آخوندزاده 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
122 جیرا ن آخوندزاده 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
123 جیران آخوندزاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
124 جیران آخوندزاده 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
125 سکینه آخوندزاده 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
126 گل تکین آخوندزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
127 لیلا آخوندزاده 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
128 مجید آخوندزاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
129 محمد آخوندزاده 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
130 مریم آخوندزاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
131 الهام آخوندزاده بوری آبادی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
132 مرضیه آخوندزاده بوری آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
133 میمنت آخوندزاده درجزی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
134 آرزو آخوندزاده طزرجانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
135 الهه آخوندزاده کاشانی 1388 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
136 فاطمه آخوندزاده کوهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
137 وحید آخوندزاده نوقابی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
138 علی آخوندزردینی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
139 ریحانه آخوندشریفی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
140 ابوالفضل آخوندی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
141 امرالله آخوندی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
142 حسین آخوندی 1358
143 رضا آخوندی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
144 شهلا آخوندی 1381 هنر نيشابور نقاشی
145 طاهره آخوندی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
146 عبدالحمید آخوندی 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
147 فرشته آخوندی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
148 مجتبی آخوندی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
149 مجتبی آخوندی 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
150 محمدعلی آخوندی 1368 علوم پايه زمین شناسی
151 محمدمهدی آخوندی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
152 منا آخوندی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
153 مهدی آخوندی 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
154 مهدی آخوندی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
155 محمد آخوندی تخته جان 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
156 فاطمه آخوندی خرانقی 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
157 محمدرضا آخوندی درح 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
158 حلیمه آخوندی روشناوند 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
159 زکیه آخوندی روشناوند 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
160 ناصر آخوندی روشناوند 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
161 محمدصادق آخوندی طزرق 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
162 اعظم آداب 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
163 فرزانه آدابی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
164 ناهید آدم صفت محبی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
165 مهین آدمزاده 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
166 آرزو آدمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
167 سپیده آدمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
168 الهام آدمیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
169 رضا آدمیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
170 مرضیه آدمیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
171 یونس آدمیان 1394 مهندسي مهندسی شیمی
172 جعفر آدین 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
173 احمدرضا آدینه 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
174 اعظم آدینه 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
175 الهه آدینه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
176 داریوش آدینه 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
177 داود آدینه 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
178 رامین آدینه 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
179 زهرا آدینه 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
180 زهرا آدینه 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
181 لیلا آدینه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
182 مهدی آدینه 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
183 انیسه آدینه زاده 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
184 جمشید آدینه اف 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
185 محمد آدینه پورمقدم دوین 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
186 منیره آدینه دوست آبادی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
187 سُمیّه آدینه شیرغانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
188 زهرا آدینه فتح آباد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
189 پریسا سادات آدینه فتح آبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
190 فرامرز آدینه کلات 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
191 فرامرز آدینه کلات 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
192 محبوبه آدینه گوش 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
193 مرتضی آدینه نیا 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
194 مصطفی آدینه نیا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
195 حجت آدینی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
196 زکیّه آذخ 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
197 عماد آذر 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
198 مهدی آذر آبین 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
199 شیرین آذر آز 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
200 هاشم آذر پیرا 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی

صفحه :

<   1234567891011121314151617182838485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34979759