راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,574

نمایش موارد : 101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
101 پدرام آثاری اردکانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
102 کیمیا آثاری فر 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
103 محمد آجرلو 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
104 عاطفه آجری آیسک 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
105 عباس آجری آیسک 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
106 عاطفه آجلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
107 فرخنده آجودانی 1353 علوم پايه شیمی
108 مظاهر آجودانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
109 داود آجورلو 1386 علوم پايه فیزیک
110 محمدمهدی آجیلیان مافوق 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
111 محمدمهدی آجیلیان مافوق 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
112 ابراهیم آخرت دوست بارکوسرائی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
113 حسین آخرتی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
114 زهرا آخرتی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
115 زهره آخرتی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
116 مریم آخرتی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
117 زهره آخرتی ایوری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
118 نجمه آخرتی فخرداود 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
119 مرتضی آخری 1381 علوم رياضي ریاضی محض
120 محمد آخشن 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
121 علی آخشینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
122 علی آخشینی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
123 فائزه آخوندان 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
124 فهیمه آخوندپورمنطقی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
125 وحیده آخوندپورمنطقی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
126 عاطفه آخوندزادگان فهرجی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
127 تهمینه آخوندزاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
128 جواد آخوندزاده 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
129 جیرا ن آخوندزاده 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
130 جیران آخوندزاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
131 جیران آخوندزاده 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
132 سکینه آخوندزاده 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
133 گل تکین آخوندزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
134 لیلا آخوندزاده 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
135 مجید آخوندزاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
136 محمد آخوندزاده 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
137 مریم آخوندزاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
138 الهام آخوندزاده بوری آبادی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
139 مرضیه آخوندزاده بوری آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
140 میمنت آخوندزاده درجزی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
141 آرزو آخوندزاده طزرجانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
142 الهه آخوندزاده کاشانی 1388 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
143 فاطمه آخوندزاده کوهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
144 وحید آخوندزاده نوقابی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
145 علی آخوندزردینی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
146 ریحانه آخوندشریفی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
147 ابوالفضل آخوندی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
148 امرالله آخوندی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
149 حسین آخوندی 1358
150 رضا آخوندی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
151 شهلا آخوندی 1381 هنر نيشابور نقاشی
152 طاهره آخوندی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
153 عبدالحمید آخوندی 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
154 فرشته آخوندی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
155 مجتبی آخوندی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
156 مجتبی آخوندی 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
157 محمدعلی آخوندی 1368 علوم پايه زمین شناسی
158 محمدمهدی آخوندی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
159 منا آخوندی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
160 مهدی آخوندی 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
161 مهدی آخوندی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
162 محمد آخوندی تخته جان 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
163 فاطمه آخوندی خرانقی 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
164 محمدرضا آخوندی درح 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
165 حلیمه آخوندی روشناوند 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
166 زکیه آخوندی روشناوند 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
167 ناصر آخوندی روشناوند 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
168 محمدصادق آخوندی طزرق 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
169 اعظم آداب 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
170 فرزانه آدابی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
171 فهیمه آدریسی مشهدریزه ئی 1393 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
172 ناهید آدم صفت محبی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
173 مهین آدمزاده 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
174 آرزو آدمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
175 سپیده آدمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
176 الهام آدمیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
177 رضا آدمیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
178 مرضیه آدمیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
179 یونس آدمیان 1394 مهندسي مهندسی شیمی
180 جعفر آدین 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
181 احمدرضا آدینه 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
182 اعظم آدینه 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
183 الهه آدینه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
184 داریوش آدینه 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
185 داود آدینه 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
186 رامین آدینه 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
187 زهرا آدینه 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
188 زهرا آدینه 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
189 لیلا آدینه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
190 مهدی آدینه 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
191 مهدی آدینه 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
192 انیسه آدینه زاده 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
193 جمشید آدینه اف 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
194 محمد آدینه پورمقدم دوین 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
195 منیره آدینه دوست آبادی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
196 سُمیّه آدینه شیرغانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
197 زهرا آدینه فتح آباد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
198 پریسا سادات آدینه فتح آبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
199 فرامرز آدینه کلات 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
200 فرامرز آدینه کلات 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1234567891011121314151617182838485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38152775