راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,257

نمایش موارد : 10601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
10601 حسن ایمانی نوجانی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
10602 ارش ایمانی نیاکی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10603 رکسانا ایمانیان 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
10604 ساناز ایمانیان 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
10605 غلامرضا ایمانیان 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
10606 مسعود ایمانیان اردبیلی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
10607 مسعود ایمانیان اردبیلی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
10608 جلیل ایمری 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
10609 عبدالیاسر ایمری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
10610 فاطمه ایمن شهیدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
10611 مرتضی ایمن شهیدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10612 مرتضی ایمن شهیدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
10613 اعظم ایمنی فر 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
10614 علی اینانلوشوکلو 1384 مهندسي مهندسی شیمی
10615 علی اینانلوشوکلو 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
10616 فرزاد اینانلوشوکلو 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
10617 فرناز اینانلوشوکلو 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
10618 علی رضا ایوار 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
10619 نرجس ایوازه 1386 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
10620 بنت الهدی ایوانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
10621 ریحانه ایوانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
10622 ریحانه ایوانی 1390 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
10623 زهرا ایوانی 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
10624 محمدرضا ایوانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
10625 نعیمه ایوب زاده 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
10626 حمید ایوبزاده سقایی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
10627 آیدا ایوبی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
10628 اختر ایوبی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
10629 امین ایوبی 1381 علوم پايه زمین شناسی
10630 جواد ایوبی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
10631 رقیه ایوبی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
10632 سیدسعید ایوبی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
10633 طاهره ایوبی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
10634 طاهره ایوبی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
10635 طاهره ایوبی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
10636 طیبه ایوبی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
10637 عاطفه ایوبی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
10638 عاطفه ایوبی 1393 علوم رياضي ریاضی محض زمینه نظریه گروهها
10639 علی ایوبی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
10640 علیرضا ایوبی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
10641 فاطمه ایوبی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
10642 محمد ایوبی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10643 محمود ایوبی 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
10644 مریم ایوبی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
10645 منصور ایوبی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
10646 زهرا ایوبی ازغندی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10647 صدیقه ایوبی اواز 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
10648 نرگس ایوبی چری 1354 مهندسي راه و ساختمان
10649 اعظم ایوبی ده پائینی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
10650 اعظم ایوبی ده پائینی 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
10651 اعظم ایوبی ده پایینی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
10652 محمد ایوبی راد 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
10653 محمد ایوبی فر 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
10654 فریده ایوبی ماکو 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
10655 علی ایوبی مقدم 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
10656 بنت الهدا ایوبی نژاد 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
10657 بنت الهدا ایوبی نژاد 1385 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
10658 عادله ایوبیان 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
10659 علی ایوری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
10660 مرضیه ایین 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
10661 رقیه ئیل یاسیان 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
10662 زهره با اطلاع خرگردی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
10663 سمیه بااخلاق 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
10664 سمانه بااخلاق حسین اباد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
10665 محمد حمید بااخلاق شاندیز 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
10666 سمّیه باادب برزگر 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
10667 هادی باادب برزگر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
10668 زهره بااطلاع خرگردی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
10669 فاطمه باانصاف ارومیه 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
10670 نگین باانصاف ارومیه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
10671 مهین بااوش 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
10672 زهرا بائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10673 عصمت بائی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
10674 علیرضا بائی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
10675 فاطمه بائی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
10676 فاطمه بائی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
10677 مهدی باب 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
10678 سیدحسین باب الحوائجی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
10679 آمنه بابائی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
10680 احمد بابائی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
10681 بیژن بابائی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
10682 پروین بابائی 1387 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
10683 جواد بابائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
10684 جواد بابائی 1381 علوم پايه فیزیک
10685 جواد بابائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
10686 حجت بابائی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
10687 خدیجه بابائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10688 خیراله بابائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
10689 رحمت اله بابائی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
10690 رقیه بابائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
10691 زهرا بابائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
10692 زهرا بابائی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
10693 زهرا بابائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
10694 زهرا بابائی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
10695 زهره بابائی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
10696 زینب بابائی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10697 سارا بابائی 1379 علوم رياضي آمار
10698 سیروس بابائی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
10699 صدیقه بابائی 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10700 صغری بابائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35957648