راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 29 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,310

نمایش موارد : 10601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
10601 محمد بابائی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
10602 محمدرضا بابائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10603 محمدرضا بابائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10604 محمدعلی بابائی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
10605 محمود بابائی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
10606 محمود بابائی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10607 مرجان بابائی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
10608 مریم بابائی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
10609 مسعود بابائی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
10610 مصطفی بابائی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
10611 مهدی بابائی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
10612 مهدی بابائی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
10613 مهسا بابائی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
10614 مهنوش بابائی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10615 نجیبه بابائی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
10616 نگین بابائی 1391 مهندسي مهندسی عمران
10617 وحید بابائی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور
10618 هادی بابائی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
10619 هادی بابائی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
10620 هاشم بابائی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
10621 یاسر بابائی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10622 یاسر بابائی 1384 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
10623 حسین بابائی آقبلاغ 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
10624 زهرا بابائی ارچنگان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
10625 علیرضا بابائی اریا 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
10626 علیرضا بابائی اریا 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
10627 محمد بابائی پور 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
10628 مریم بابائی پور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
10629 مریم بابائی حاتم 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
10630 مهدی بابائی حیدرانلو 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
10631 سپیده بابائی خبوشان 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
10632 محمدجواد بابائی راد 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10633 الهام بابائی زارچ 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
10634 محمدجواد بابائی زارچ 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
10635 محمدرضا بابائی زیدانلو 1390 علوم پايه زمین شناسی
10636 کیومرث بابائی سنگدهی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
10637 محمدباقر بابائی طلاتپه 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
10638 سعید بابائی قره قانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
10639 تیمور بابائی کنگرشاهی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
10640 امیر بابائی کورس 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10641 مریم بابائی ماهانی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
10642 سجاد بابائی ماهانی نژاد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
10643 رویاء بابائی ملک کلائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
10644 مهین بابائی ملو 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10645 مسعود بابائی نائیج 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
10646 مسعود بابائی نائیج 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
10647 مرضیه بابائی نسامی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
10648 فاطمه بابائی نقندری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
10649 احمد بابائی نیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10650 مریم بابائی نیا 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
10651 مسعود بابائی واودره 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
10652 کُمیل بابائی ولنی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
10653 کمیل بابائی ولنی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
10654 نادعلی بابائیان جلودار 1361 كشاورزى علوم زراعی
10655 فاطمه بابابیک 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
10656 میثم بابابیک 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
10657 سمیه باباپور 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
10658 مجید باباپور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
10659 مرضیه باباپور 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
10660 مهران باباپور 1368 مهندسي مهندسی برق - کنترل
10661 مصطفی باباپوراردبیلی 1353 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
10662 قنبرعلی باباپورباغان 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
10663 ابوالفضل باباپورچالکی 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
10664 فاطمه باباپورچالکی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
10665 علی باباپورروشن 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
10666 صدیقه باباپورسکه 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
10667 حسین باباپورفرخانی 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
10668 حنیفه باباپورفرخانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
10669 حمیدرضا باباپورقادیکلایی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10670 امیر باباپورگل افشانی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
10671 امیر باباپورگل افشانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
10672 محمد باباجان تبارملکشاه 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
10673 رضا باباجانپور 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
10674 زهرا باباجانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
10675 امیر باباجانی محمدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10676 سعیده باباجانی محمدی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
10677 ام البنین باباخانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
10678 بهاره باباخانی 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
10679 بهروز باباخانی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
10680 بهنام باباخانی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10681 سمیرا باباخانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
10682 عاطفه باباخانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
10683 محمد باباخانی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10684 سولماز باباخانی لشکان 1385 مهندسي مهندسی شیمی
10685 الهه بابادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
10686 محمدرضا بابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
10687 آیت الله بابادی عکاشه 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
10688 جلیل بابازاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
10689 سوسن بابازاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
10690 شعله بابازاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10691 شهروز بابازاده 1388 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
10692 علی بابازاده 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
10693 فرید بابازاده 1381 علوم پايه زمین شناسی
10694 محمدرضا بابازاده 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
10695 اسماعیل بابازاده باغان 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10696 یونس بابازاده بد وستانی 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
10697 محمود بابازاده خراسانی 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
10698 وحید بابازاده خراسانی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
10699 فرشاد بابازاده درجزی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
10700 ماندانا بابازاده درجزی 1380 دامپزشكي دامپزشکی

صفحه :

<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34951418