راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 32 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,897

نمایش موارد : 11001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
11001 صغری باعدی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
11002 عباس باعدی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
11003 فریده باعدی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
11004 نعیمه باعدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
11005 جواد باعقیده 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
11006 نصرالله باعقیده رودی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
11007 نورمحمد باعقیده رودی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11008 داود باعمررودی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
11009 غلامرضا باغ شیرین 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
11010 حسین باغ گلی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
11011 زهره باغ گندمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم مواد غذایی
11012 احسان باغانی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
11013 امید باغانی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
11014 امیر باغانی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
11015 جواد باغانی 1390 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
11016 رضا باغانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
11017 علی باغانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11018 فاطمه باغانی 1386 علوم پايه زمین شناسی
11019 فهیمه باغانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
11020 محمد باغانی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
11021 محمود باغانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11022 مریم باغانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
11023 معصومه باغانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11024 موسی الرضا باغانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
11025 مهناز باغانی اول 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
11026 مهناز باغانی اول 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
11027 افسانه باغانی شیروان 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
11028 ایمان باغبان 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11029 سیده ملیحه باغبان 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
11030 مجتبی باغبان 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
11031 هادی باغبان 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
11032 نرگس باغبان زاده 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
11033 مسعود باغبان محمدآبادی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
11034 طاهره باغبان باغستان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
11035 محمد باغبان باغستان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
11036 سمیه باغبان بیدگلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
11037 الهام باغبان پور 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
11038 حبیب اله باغبان پورمرغزار 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
11039 سمیه باغبان حسین آبادقائنی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
11040 صادق باغبان خلیل آباد 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
11041 صادق باغبان خلیل اباد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
11042 امیر باغبان خیابانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
11043 امیر باغبان خیابانی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
11044 نسرین باغبان زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11045 سیمین باغبان زاده زاوه 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
11046 محمود باغبان زاده زاوه 1382 علوم پايه فیزیک
11047 محمود باغبان طرقدری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
11048 سروش باغبان فردوس 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
11049 اعظم باغبان گلستانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
11050 رحمان باغبان نژاد 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11051 ریحانه باغبان نژاد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
11052 علی باغبان نژاد 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11053 علی باغبان نژاد 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
11054 شهریار باغبانباشی طرقبه 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11055 ابوالفضل باغبانی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11056 احمد باغبانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
11057 الهه باغبانی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه نظریه گروهها
11058 سعید باغبانی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11059 صفرعلی باغبانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
11060 عفت باغبانی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
11061 علیرضا باغبانی 1372 علوم رياضي ریاضی
11062 فاطمه باغبانی 1384 علوم رياضي آمار
11063 فهیمه باغبانی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
11064 فهیمه باغبانی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
11065 مجتبی باغبانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
11066 محمدابراهیم باغبانی 1355 علوم پايه شیمی
11067 مهدی باغبانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11068 مسعود باغبانی ابدال آبادی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
11069 مهدی باغبانی دره دئی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11070 زهره باغبانی غیرسته 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
11071 خدیجه باغبانی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
11072 محسن باغجری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
11073 محمود باغجری 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
11074 صنم باغچقی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
11075 صنم باغچقی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
11076 یوسف باغچقی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
11077 رضوان باغچقی فرد 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
11078 عظیم باغچیقی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
11079 مصیب باغخانی پور 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
11080 فرشاد باغدار 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
11081 محمود باغدار 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
11082 فائزه باغداران 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
11083 محمد باغداران 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
11084 علی باغدارحسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
11085 علی باغداردلگشا 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11086 علی باغداردلگشا 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
11087 مریم باغدسراف 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11088 زهرا باغستانی 1382 دامپزشكي دامپزشکی
11089 زهره باغستانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
11090 طاهره باغستانی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
11091 علی اکبر باغستانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
11092 اسماعیل باغستانی کوزه گر 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
11093 محمد باغستانی کوزه گر 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
11094 حجت باغشاهی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
11095 طاهره باغشنی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
11096 غلامرضا باغشینی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
11097 حسین باغگلی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
11098 زهره باغگلی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
11099 محمود باغگلی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
11100 لیلا باغنده 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34233469