راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 11001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
11001 علی ایازی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11002 فاطمه سادات ایازی 1389 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
11003 طاهره ایازی جنت آبادی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
11004 امان اله ایازی گوکی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
11005 سیدمجید ایافت 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
11006 محمدباقر ایانی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11007 حمیدرضا ایپک چی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11008 حجت ایپک چی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11009 مریم ایپک چی 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
11010 ابوالحسین ایپکچی 1351 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11011 فریده ایپکچی 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
11012 فریده ایپکچی 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
11013 حسن ایتام 1379 علوم رياضي آمار
11014 فرزانه ایتی 1376 علوم پايه فیزیک
11015 نیره السادات ایتی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
11016 محمد ایتی گازار 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
11017 فاطمه ایثارگر 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
11018 کلثوم ایثاری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
11019 حسین ایجادی بجستانی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
11020 مریم ایجادی بجستانی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
11021 محسن ایرا ن منش 1383 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
11022 غلامحسین ایراجیان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
11023 روح الله ایران خواه 1380 كشاورزى گیاه پزشکی
11024 زینب ایران دوست 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
11025 محبوبه ایران پاک 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
11026 حلیمه ایران پور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
11027 سونیا ایران پور 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
11028 فاطمه ایران پور لائین 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
11029 راضیه ایران پورمبارکه 1387 هنر نيشابور نقاشی
11030 ارغوان ایران خواه 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
11031 سیمین ایران خواه 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
11032 سیمین ایران خواه 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
11033 ملیکا ایران خواه 1386 مهندسي مهندسی شیمی
11034 نوید ایران خواه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
11035 آرش ایران دوست 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
11036 یحیی ایران دوست 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
11037 الهه ایران راد 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
11038 انیس ایران منش 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
11039 بیژن ایران منش 1361 مهندسي راه و ساختمان
11040 شکوفه ایران منش 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
11041 طیبه ایران منش 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
11042 علی ایران منش 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11043 فاطمه ایران منش 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11044 امیر ایران منش پاریزی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
11045 آرزو ایران نژاد 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11046 عبدالجبار ایران نژاد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
11047 عبدالوهاب ایران نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
11048 نسیم ایران نژاد 1367 علوم پايه دبیری شیمی
11049 عشرت ایرانپور 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
11050 فاطمه ایرانپور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
11051 کامبیز ایرانپور 1372 علوم رياضي آمار
11052 محسن ایرانپور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
11053 اعظم ایرانپورمبارکه 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
11054 اسحاق ایرانخواه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
11055 رضا ایرانخواه 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
11056 عبداله ایرانخواه 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
11057 الهه ایراندوست 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
11058 حسن ایراندوست 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
11059 مرضیه ایراندوست 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
11060 حبیب ایرانشاهی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
11061 محمد ایرانشاهی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
11062 ریحانه ایرانفر 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11063 آرسام ایرانمنش 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
11064 اطهره ایرانمنش 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
11065 انیس ایرانمنش 1368 علوم رياضي آمار
11066 پروانه ایرانمنش 1379 علوم پايه فیزیک
11067 پروانه ایرانمنش 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
11068 پروانه ایرانمنش 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
11069 پوران ایرانمنش 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
11070 حدیث ایرانمنش 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
11071 زهرا ایرانمنش 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
11072 عقیل ایرانمنش 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
11073 فائزه ایرانمنش 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
11074 محسن ایرانمنش 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11075 محمد ایرانمنش 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
11076 مهدی ایرانمنش 1368 علوم رياضي ریاضی
11077 مهشید ایرانمنش 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11078 آرش ایرانی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
11079 ریحان ایرانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
11080 سعید ایرانی 1353 مهندسي راه و ساختمان
11081 سودابه ایرانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11082 سیما ایرانی 1354 علوم پايه شیمی
11083 طیبه ایرانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
11084 علی ایرانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
11085 گلبانو ایرانی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
11086 محمدمراد ایرانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11087 مرجان ایرانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
11088 مزدا ایرانی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11089 مزدا ایرانی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
11090 مهدی ایرانی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
11091 مهسا ایرانی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
11092 نیلگون ایرانی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11093 وحید ایرانی 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
11094 وحید ایرانی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
11095 مریم ایرانی زیبد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11096 حسینعلی ایرانی سماخون 1354 علوم پايه فیزیک
11097 طاهره ایرانی فریمانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11098 زهره ایرانی قلعه دختر 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
11099 طیبه ایرانی قلعه دختر 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
11100 قربان ایرانی قلعه دختر 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   111213141516171819110110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223383