راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 11001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
11001 زهرا ایزی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
11002 سارا ایزی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
11003 سپیده ایزی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11004 صدیقه ایزی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
11005 طیبه ایزی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
11006 علی ایزی 1374 علوم پايه زمین شناسی
11007 فاطمه ایزی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
11008 فاطمه ایزی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11009 فاطمه ایزی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11010 کبری ایزی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
11011 لیلا ایزی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
11012 محمدجواد ایزی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
11013 محمدرضا ایزی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
11014 مرضیه ایزی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
11015 مریم ایزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11016 معصومه ایزی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
11017 مهدی ایزی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11018 نرجس خاتون ایزی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
11019 نسرین ایزی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
11020 وحیده ایستان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
11021 مصطفی ایستگلدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
11022 مصطفی ایستگلدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
11023 مصطفی ایستگلدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
11024 زهره ایشان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
11025 سارا ایشنه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11026 ایوب ایصافی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
11027 بهنام ایگدری 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
11028 منصوره سادات ایگه ای 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
11029 محسن ایل بکی گلستانی 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
11030 هلیا ایل بکی گلستانی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
11031 آرش ایل بیگی 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
11032 زینب ایل بیگی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
11033 علیرضا ایل بیگی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
11034 علیرضا ایل بیگی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
11035 لیلا ایل بیگی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
11036 لیلا ایل بیگی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
11037 علی رضا ایل بیگی تیموری 1366 كشاورزى زراعت
11038 امین ایل بیگی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
11039 داود ایل بیگی قلعه نی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
11040 ملیحه ایل خانی مهنه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
11041 علی اصغر ایل کا 1354 علوم پايه فیزیک
11042 فرشته ایلانی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
11043 مسعود ایلبیگی اصلی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
11044 انیسه ایلخانی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
11045 جواد ایلخانی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
11046 حسن ایلخانی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
11047 فاطمه ایلخانی 1388 علوم رياضي آمار
11048 فاطمه ایلخانی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
11049 فاطمه ایلخانی 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
11050 فاطمه ایلخانی 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
11051 نجمه ایلخانی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
11052 ملیحه ایلخانی مهنه 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
11053 جواد ایلدرآبادی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
11054 رحیم ایلدرآبادی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
11055 طاهره ایلدرآبادی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
11056 رحیم ایلدرابادی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
11057 آرمین ایلدرمی لطف آباد 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
11058 محمود ایلدری لطف آباد 1356 علوم پايه دبیری شیمی
11059 سعیده ایلکی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11060 محمود ایلی پور 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11061 زین العابدین ایلی کیان 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
11062 مجید ایلیا 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
11063 علیرضا ایمان 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11064 مریم ایمان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
11065 آرمین ایمان پرست 1389 علوم پايه فیزیک
11066 حامی ایمان پناه 1392 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
11067 زکیه ایمان پناه 1393 دامپزشكي باکتری شناسی
11068 الهه ایمان پور 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
11069 الهه ایمان پور 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
11070 بابک ایمان پور 1392 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
11071 سمیه ایمان پور 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
11072 عمار ایمان پور 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
11073 فاطمه ایمان پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11074 مرتضی ایمان پور 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
11075 مجتبی ایمان دار 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
11076 فاطمه ایمان طلب 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
11077 کریم ایمان قلی لو 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
11078 نعیمه شلی ان ایمان گویال 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
11079 سکینه خاتون ایمان مقدم 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
11080 افسانه ایمان نژاد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
11081 افشین ایمان نژاد 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
11082 حمیده ایمان نژاد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
11083 علی ایمان نژاد 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
11084 پری ایمانپورکیکانلو 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
11085 حمید ایماندار 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
11086 غلامحسن ایمانزاده کرکرق 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
11087 احسان ایمانفر 1377 علوم پايه فیزیک
11088 انور ایمانفر 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
11089 محمد ایمانفر 1377 علوم پايه فیزیک
11090 احد ایمانلو 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
11091 آرمان ایمانی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11092 افسانه ایمانی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
11093 الهه ایمانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
11094 امین ایمانی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
11095 بهنوش ایمانی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
11096 حسین ایمانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
11097 رضا ایمانی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
11098 زهرا ایمانی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
11099 زهره ایمانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
11100 سوگند ایمانی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39045166