راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 11001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
11001 مهدی بابائی حیدرانلو 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
11002 سپیده بابائی خبوشان 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
11003 محمود بابائی داز 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
11004 محمدجواد بابائی راد 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11005 الهام بابائی زارچ 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
11006 محمدجواد بابائی زارچ 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
11007 محمدرضا بابائی زیدانلو 1390 علوم پايه زمین شناسی
11008 کیومرث بابائی سنگدهی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
11009 محمدباقر بابائی طلاتپه 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
11010 سعید بابائی قره قانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
11011 تیمور بابائی کنگرشاهی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
11012 امیر بابائی کورس 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11013 مریم بابائی ماهانی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
11014 سجاد بابائی ماهانی نژاد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11015 رویاء بابائی ملک کلائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
11016 مهین بابائی ملو 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11017 مسعود بابائی نائیج 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
11018 مسعود بابائی نائیج 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
11019 مرضیه بابائی نسامی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
11020 فاطمه بابائی نقندری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
11021 احمد بابائی نیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11022 مریم بابائی نیا 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
11023 مسعود بابائی واودره 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
11024 کُمیل بابائی ولنی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
11025 کمیل بابائی ولنی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
11026 نادعلی بابائیان جلودار 1361 كشاورزى علوم زراعی
11027 فاطمه بابابیک 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
11028 میثم بابابیک 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
11029 سمیه باباپور 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
11030 مجید باباپور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
11031 مرضیه باباپور 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
11032 مهران باباپور 1368 مهندسي مهندسی برق - کنترل
11033 مصطفی باباپوراردبیلی 1353 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
11034 قنبرعلی باباپورباغان 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
11035 ابوالفضل باباپورچالکی 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
11036 فاطمه باباپورچالکی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
11037 علی باباپورروشن 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
11038 صدیقه باباپورسکه 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
11039 حسین باباپورفرخانی 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
11040 حنیفه باباپورفرخانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
11041 حمیدرضا باباپورقادیکلایی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11042 امیر باباپورگل افشانی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
11043 امیر باباپورگل افشانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
11044 محمد باباجان تبارملکشاه 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
11045 رضا باباجانپور 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
11046 زهرا باباجانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
11047 امیر باباجانی محمدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11048 سعیده باباجانی محمدی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
11049 سعیده باباجانی محمدی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
11050 ام البنین باباخانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
11051 بهاره باباخانی 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
11052 بهروز باباخانی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
11053 بهنام باباخانی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11054 پدرام باباخانی 1393 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
11055 سمیرا باباخانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
11056 عاطفه باباخانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
11057 محمد باباخانی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11058 سولماز باباخانی لشکان 1385 مهندسي مهندسی شیمی
11059 الهه بابادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
11060 محمدرضا بابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
11061 آیت الله بابادی عکاشه 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
11062 جلیل بابازاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
11063 رضا بابازاده 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
11064 سوسن بابازاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
11065 شعله بابازاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11066 شهروز بابازاده 1388 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
11067 علی بابازاده 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
11068 فرید بابازاده 1381 علوم پايه زمین شناسی
11069 محمدرضا بابازاده 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
11070 اسماعیل بابازاده باغان 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11071 یونس بابازاده بد وستانی 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
11072 محمود بابازاده خراسانی 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
11073 وحید بابازاده خراسانی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11074 فرشاد بابازاده درجزی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
11075 ماندانا بابازاده درجزی 1380 دامپزشكي دامپزشکی
11076 محسن بابازاده رشوانلو 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
11077 کاظم بابازاده رودی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
11078 حلیمه بابازاده سرابی 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
11079 ایوب بابازاده سرخان 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
11080 سمانه بابازاده طلوتی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
11081 شهربانو باباسلطانی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
11082 اکبر باباصفری 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
11083 علی اصغر باباصفری 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11084 غلام سرور باباعلی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11085 مهدی باباغیبی ازغندی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
11086 مهسا باباغیبی ازغندی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
11087 نجمه باباغیبی ازغندی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
11088 نجمه باباغیبی ازغندی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
11089 مهلا باباگل زاده 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
11090 جلال الدین باباگل زاده زنگلانلو 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11091 اکرم بابامحمدزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
11092 عاطفه بابامحمدزاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
11093 محبوبه بابامحمدزاده 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
11094 مرتضی بابامیر 1356
11095 نسرین بابانژاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
11096 کوثر بابانیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
11097 فاطمه بابانیابازگیری 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
11098 هاله بابانیازنجانی 1371 علوم پايه زمین شناسی
11099 فرشته بابای خراسانی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
11100 فرشته بابای خراسانی 1386 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542915