راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 11001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
11001 دانیال بابکی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
11002 دانیال بابکی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
11003 روح الله بابکی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
11004 روح اله بابکی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
11005 زهرا بابکی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11006 غلامعلی بابکی 1368 مهندسي مهندسی عمران
11007 قاسم بابکی 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
11008 محدثه بابکی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
11009 نرگس بابکی امان محمد 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
11010 رحیمه بابلزهی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
11011 مظفر بابواعظمی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
11012 مروارید بابوریان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
11013 ملیحه باتجربه 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
11014 ملیحه باتجربه 1392 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
11015 مهدی باتجربه خردگردی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
11016 حمید باتر 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
11017 برهان باتقوی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
11018 زهرا باتقوی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
11019 زینب باتمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
11020 مهران باتوبه 1392 مهندسي مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)
11021 فاطمه باجگیر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
11022 شیما باجگیران مُومن 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
11023 غلامحسین باجگیران مومن 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
11024 علی باجگیرانی 1377 مهندسي مهندسی عمران - آب
11025 فرزانه باجلان 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
11026 ملیحه باختر 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11027 حمیدرضا باخدا 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
11028 ربابه باخدا 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
11029 زهرا باخدا 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11030 زینب باخدا 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
11031 زینب باخدا 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
11032 علی اکبر باخدا 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
11033 فرزانه باخدای رودی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
11034 ملیحه باخدای کاریزبالا 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
11035 حسین باخرد 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
11036 حلیمه باخرد 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
11037 زهره باخرد 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
11038 زهره باخرد 1376 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
11039 ضیاالدین باخرد 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
11040 عاطفه باخرد 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای
11041 مجتبی باخرد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
11042 مجتبی باخرد 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیزتابعی
11043 محمد باخرد 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
11044 محمد باخرد 1375 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
11045 مینا باخرزی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
11046 سیدمحمد باخرزی قزالحصار 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
11047 سیدمحمد باخرزی قزالحصار 1394 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
11048 رقیه باخویش 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
11049 علی بادارنگ 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11050 زهرا بادام دری 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
11051 عبدالرحیم بادامچی زاده 1382 علوم رياضي آمار
11052 اعظم بادامه 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
11053 علی بادامی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
11054 مهران بادبدست 1391 علوم پايه شیمی
11055 مایسا بادپا 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
11056 محمد بادپا 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
11057 مهدی بادپا 1381 علوم پايه زمین شناسی
11058 مهدی بادپا 1385 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
11059 مهدی بادپا 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
11060 آزاده بادپر 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11061 زمان بادپر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11062 نرگس بادپر 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
11063 هٌدی بادپر 1390 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
11064 هدی بادپر 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
11065 قدرت بادپروا 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
11066 قدرت بادپیما 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
11067 نسرین بادروش 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11068 مسعود بادفرسا 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
11069 اکرم بادگرد اسلامیه 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
11070 الهام بادلو 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11071 سارا بادلو 1382 علوم رياضي ریاضی محض
11072 شیرین بادلو 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
11073 مدینه بادلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
11074 نفیسه بادلو 1384 علوم رياضي ریاضی محض
11075 مرتضی بادله شموشکی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
11076 مصطفی بادمسیحا 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
11077 سالار بادنوروز 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
11078 تکتم بادوست 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11079 محمد بادوست 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
11080 مرتضی بادی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
11081 فرحناز بادینی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
11082 امیر بادیه نشین 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
11083 محمود بادیه نشین 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
11084 اکرم باذلی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
11085 بهناز باذلی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
11086 سیمین باذلی 1366 علوم رياضي ریاضی
11087 غضنفر باذلی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
11088 فاطمه باران 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
11089 کتایون باراندوزی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11090 احسان بارانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11091 الهام بارانی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
11092 امیر بارانی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
11093 پرستو بارانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
11094 حمیدرضا بارانی 1391 علوم رياضي ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری
11095 رباب بارانی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
11096 عارفه بارانی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
11097 عاطفه بارانی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
11098 علیرضا بارانی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
11099 غلام بارانی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
11100 قاسم بارانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581450