راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 1101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1101 قاسم محمدجاسم ابراهیم 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
1102 مکی نوری جواد ابراهیم 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1103 طاهره ابراهیم تبارملکشاه 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
1104 بابک ابراهیم زاده 1378 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
1105 فاطمه ابراهیم زاده خیرآباد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1106 عطاالله ابراهیم زاده شرمه 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1107 حسین ابراهیم آبادی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1108 حسین ابراهیم آبادی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
1109 حمید ابراهیم آبادی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
1110 رضا ابراهیم آبادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1111 آزاده ابراهیم بای 1388
1112 حجت الله ابراهیم بای 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1113 هاشم ابراهیم بای 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1114 هاشم ابراهیم بای 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1115 ابوالقاسم ابراهیم بای سلامی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1116 خلیل ابراهیم بای سلامی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1117 عبدالحسین ابراهیم بای سلامی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1118 علی ابراهیم بای سلامی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1119 مهری ابراهیم بای سلامی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1120 مهری ابراهیم بای سلامی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1121 جواد ابراهیم پناه 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
1122 تانیا ابراهیم پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1123 جواد ابراهیم پور 1335 كشاورزى صنایع غذایی
1124 جواد ابراهیم پور 1355 كشاورزى صنایع غذایی
1125 حامد ابراهیم پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
1126 حسین ابراهیم پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1127 زهرا ابراهیم پور 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1128 زهرا ابراهیم پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1129 زهرا ابراهیم پور 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
1130 زهرا ابراهیم پور 1393 علوم پايه فیزیک
1131 زهرا ابراهیم پور 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1132 زینب ابراهیم پور 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
1133 سجاد ابراهیم پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
1134 سمیه ابراهیم پور 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1135 سیده فهیمه ابراهیم پور 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
1136 صلاح الدین ابراهیم پور 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
1137 طیبه ابراهیم پور 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1138 فاطمه ابراهیم پور 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1139 فاطمه ابراهیم پور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
1140 مریم ابراهیم پور 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
1141 مریم ابراهیم پور 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1142 ملیحه ابراهیم پور 1366 علوم رياضي آمار
1143 مهری ابراهیم پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1144 نسرین ابراهیم پور 1389 علوم پايه فیزیک
1145 وحید ابراهیم پور 1373 دامپزشكي دامپزشکی
1146 یلدا ابراهیم پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1147 ابوالقاسم ابراهیم پور لیالستانی 1354 علوم رياضي ریاضی
1148 محمد ابراهیم پوربایگی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1149 زهرا ابراهیم پورپشتکوهی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1150 محمد ابراهیم پورچنار 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1151 عالیه ابراهیم پورده سرخ 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1152 مهدی ابراهیم پورده سرخ 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1153 اصغر ابراهیم پورطاهر 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
1154 محبوبه ابراهیم پورطرقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1155 حمید ابراهیم پورقوی 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
1156 مهسا ابراهیم پورقوی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
1157 اکرم ابراهیم پورکومله 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1158 اکرم ابراهیم پورکومله 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1159 سیروس ابراهیم پورگردرودباری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1160 سامیه جمال ابراهیم پورمقدم 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1161 زهرا ابراهیم پورمقدم خسرویه 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
1162 زهرا ابراهیم پورمقدم خسرویه 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
1163 شهربانو ابراهیم پوریوسفخانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1164 ابوالفضل ابراهیم زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1165 اسیه ابراهیم زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
1166 اعظم ابراهیم زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1167 امید ابراهیم زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1168 امیر ابراهیم زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1169 ایمان ابراهیم زاده 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
1170 بهروز ابراهیم زاده 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1171 بهمن ابراهیم زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1172 پرویز ابراهیم زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1173 جواد ابراهیم زاده 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1174 رضا ابراهیم زاده 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1175 رضا ابراهیم زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1176 زکیه ابراهیم زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1177 زهرا ابراهیم زاده 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1178 زهرا ابراهیم زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1179 زهره ابراهیم زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1180 زهره ابراهیم زاده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1181 سریر ابراهیم زاده 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
1182 سمانه ابراهیم زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1183 سمیه ابراهیم زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1184 عادل ابراهیم زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
1185 عادل ابراهیم زاده 1355 علوم پايه زیست شناسی
1186 عطیه ابراهیم زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
1187 علی ابراهیم زاده 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1188 عیسی ابراهیم زاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1189 فائزه ابراهیم زاده 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1190 فاطمه ابراهیم زاده 1385 علوم رياضي ریاضی محض
1191 فاطمه ابراهیم زاده 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
1192 فرح ناز ابراهیم زاده 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
1193 فرزانه ابراهیم زاده 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
1194 فروزان ابراهیم زاده 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1195 فریده ابراهیم زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1196 فهیمه ابراهیم زاده 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
1197 مجتبی ابراهیم زاده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1198 محبوبه ابراهیم زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
1199 محمد ابراهیم زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1200 محمدرضا ابراهیم زاده 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

صفحه :

<   1234567891011121314151617181920212223242526272838485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060263