راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,497

نمایش موارد : 1101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1101 مریم ابراهیم پور 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1102 ملیحه ابراهیم پور 1366 علوم رياضي آمار
1103 مهری ابراهیم پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1104 نسرین ابراهیم پور 1389 علوم پايه فیزیک
1105 وحید ابراهیم پور 1373 دامپزشكي دامپزشکی
1106 یلدا ابراهیم پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1107 محمد ابراهیم پوربایگی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1108 زهرا ابراهیم پورپشتکوهی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1109 محمد ابراهیم پورچنار 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1110 عالیه ابراهیم پورده سرخ 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1111 مهدی ابراهیم پورده سرخ 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1112 اصغر ابراهیم پورطاهر 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
1113 محبوبه ابراهیم پورطرقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1114 حمید ابراهیم پورقوی 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
1115 مهسا ابراهیم پورقوی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
1116 اکرم ابراهیم پورکومله 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1117 اکرم ابراهیم پورکومله 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1118 سیروس ابراهیم پورگردرودباری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1119 سامیه جمال ابراهیم پورمقدم 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1120 زهرا ابراهیم پورمقدم خسرویه 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
1121 زهرا ابراهیم پورمقدم خسرویه 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
1122 شهربانو ابراهیم پوریوسفخانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1123 ابوالفضل ابراهیم زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1124 اسیه ابراهیم زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
1125 اعظم ابراهیم زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1126 امید ابراهیم زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1127 امیر ابراهیم زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1128 بهروز ابراهیم زاده 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1129 بهمن ابراهیم زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1130 پرویز ابراهیم زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1131 جواد ابراهیم زاده 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1132 رضا ابراهیم زاده 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1133 رضا ابراهیم زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1134 زکیه ابراهیم زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1135 زهرا ابراهیم زاده 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1136 زهرا ابراهیم زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1137 زهره ابراهیم زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1138 زهره ابراهیم زاده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1139 سریر ابراهیم زاده 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
1140 سمانه ابراهیم زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1141 سمیه ابراهیم زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1142 عادل ابراهیم زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
1143 عادل ابراهیم زاده 1355 علوم پايه زیست شناسی
1144 عطیه ابراهیم زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
1145 علی ابراهیم زاده 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1146 عیسی ابراهیم زاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1147 فائزه ابراهیم زاده 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1148 فاطمه ابراهیم زاده 1385 علوم رياضي ریاضی محض
1149 فاطمه ابراهیم زاده 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
1150 فرح ناز ابراهیم زاده 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
1151 فرزانه ابراهیم زاده 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
1152 فروزان ابراهیم زاده 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1153 فریده ابراهیم زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1154 فهیمه ابراهیم زاده 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
1155 مجتبی ابراهیم زاده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1156 محبوبه ابراهیم زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
1157 محمد ابراهیم زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1158 محمدرضا ابراهیم زاده 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1159 محمدعلی ابراهیم زاده 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1160 محمود ابراهیم زاده 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
1161 مریم ابراهیم زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1162 مسعود ابراهیم زاده 1382 علوم پايه فیزیک
1163 ملیحه ابراهیم زاده 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1164 ملیحه ابراهیم زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
1165 ملیحه ابراهیم زاده 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
1166 مهدی ابراهیم زاده 1368 علوم رياضي آمار
1167 مهدی ابراهیم زاده 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
1168 مهرداد ابراهیم زاده 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
1169 نرگس ابراهیم زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1170 الهه ابراهیم زاده ابکوه 1371 دامپزشكي دامپزشکی
1171 فهیمه ابراهیم زاده ازغدی 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
1172 محبوبه ابراهیم زاده ازقدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1173 فاطمه ابراهیم زاده اسفدن 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1174 راضیه ابراهیم زاده اول 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1175 علیرضا ابراهیم زاده پزشکی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1176 رعنا ابراهیم زاده پوستچی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1177 شیرین ابراهیم زاده پیرشهید 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1178 شیرین ابراهیم زاده پیرشهید 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
1179 وجیهه ابراهیم زاده توکلی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
1180 حسین ابراهیم زاده چناری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
1181 نوربخش ابراهیم زاده حسن اباد 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
1182 ابراهیم ابراهیم زاده خلیفه محله 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1183 سیدمحمد ابراهیم زاده دیوا 1354 علوم پايه زیست شناسی
1184 سجاد ابراهیم زاده شیرغان 1392 مهندسي مهندسی شیمی
1185 علی محمد ابراهیم زاده شیرغان 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1186 مجید ابراهیم زاده صفار 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1187 سپیده ابراهیم زاده فخّار 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
1188 مرضیه ابراهیم زاده قالی باف 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1189 فهیمه ابراهیم زاده قالیباف 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1190 سمانه ابراهیم زاده گرجی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1191 حسین ابراهیم زاده محمدیه 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
1192 طیبه ابراهیم زاده مقدم 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1193 زهرا ابراهیم زاده نجف آبادی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1194 جعفر ابراهیم زاده وصال 1361 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1195 فخری ابراهیم زاده وصال 1361 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1196 مریم ابراهیم زاده وصال 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1197 شلیر ابراهیم شریفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
1198 عزت ابراهیم فتح آبادی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
1199 لیلا ابراهیم فتح آبادی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
1200 رضا ابراهیم فر 1366 مهندسي مهندسی عمران

صفحه :

<   1234567891011121314151617181920212223242526272838485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32913522