راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 55 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,554

نمایش موارد : 1101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1101 علی ابراهیم بای سلامی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1102 مهری ابراهیم بای سلامی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1103 مهری ابراهیم بای سلامی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1104 جواد ابراهیم پناه 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
1105 تانیا ابراهیم پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1106 جواد ابراهیم پور 1335 كشاورزى صنایع غذایی
1107 جواد ابراهیم پور 1355 كشاورزى صنایع غذایی
1108 حامد ابراهیم پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
1109 حسین ابراهیم پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1110 زهرا ابراهیم پور 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1111 زهرا ابراهیم پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1112 زهرا ابراهیم پور 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
1113 زهرا ابراهیم پور 1393 علوم پايه فیزیک
1114 زهرا ابراهیم پور 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1115 زینب ابراهیم پور 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
1116 سجاد ابراهیم پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
1117 سمیه ابراهیم پور 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1118 سیده فهیمه ابراهیم پور 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
1119 صلاح الدین ابراهیم پور 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
1120 طیبه ابراهیم پور 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1121 فاطمه ابراهیم پور 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1122 فاطمه ابراهیم پور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
1123 مریم ابراهیم پور 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
1124 مریم ابراهیم پور 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1125 ملیحه ابراهیم پور 1366 علوم رياضي آمار
1126 مهری ابراهیم پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1127 نسرین ابراهیم پور 1389 علوم پايه فیزیک
1128 وحید ابراهیم پور 1373 دامپزشكي دامپزشکی
1129 یلدا ابراهیم پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1130 محمد ابراهیم پوربایگی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1131 زهرا ابراهیم پورپشتکوهی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1132 محمد ابراهیم پورچنار 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1133 عالیه ابراهیم پورده سرخ 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1134 مهدی ابراهیم پورده سرخ 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1135 اصغر ابراهیم پورطاهر 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
1136 محبوبه ابراهیم پورطرقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1137 حمید ابراهیم پورقوی 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
1138 مهسا ابراهیم پورقوی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
1139 اکرم ابراهیم پورکومله 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1140 اکرم ابراهیم پورکومله 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1141 سیروس ابراهیم پورگردرودباری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1142 سامیه جمال ابراهیم پورمقدم 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1143 زهرا ابراهیم پورمقدم خسرویه 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
1144 زهرا ابراهیم پورمقدم خسرویه 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
1145 شهربانو ابراهیم پوریوسفخانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1146 ابوالفضل ابراهیم زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1147 اسیه ابراهیم زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
1148 اعظم ابراهیم زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1149 امید ابراهیم زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1150 امیر ابراهیم زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1151 بهروز ابراهیم زاده 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1152 بهمن ابراهیم زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1153 پرویز ابراهیم زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1154 جواد ابراهیم زاده 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1155 رضا ابراهیم زاده 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1156 رضا ابراهیم زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1157 زکیه ابراهیم زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1158 زهرا ابراهیم زاده 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1159 زهرا ابراهیم زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1160 زهره ابراهیم زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1161 زهره ابراهیم زاده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1162 سریر ابراهیم زاده 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
1163 سمانه ابراهیم زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1164 سمیه ابراهیم زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1165 عادل ابراهیم زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
1166 عادل ابراهیم زاده 1355 علوم پايه زیست شناسی
1167 عطیه ابراهیم زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
1168 علی ابراهیم زاده 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1169 عیسی ابراهیم زاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1170 فائزه ابراهیم زاده 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1171 فاطمه ابراهیم زاده 1385 علوم رياضي ریاضی محض
1172 فاطمه ابراهیم زاده 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
1173 فرح ناز ابراهیم زاده 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
1174 فرزانه ابراهیم زاده 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
1175 فروزان ابراهیم زاده 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1176 فریده ابراهیم زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1177 فهیمه ابراهیم زاده 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
1178 مجتبی ابراهیم زاده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1179 محبوبه ابراهیم زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
1180 محمد ابراهیم زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1181 محمدرضا ابراهیم زاده 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1182 محمدعلی ابراهیم زاده 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1183 محمود ابراهیم زاده 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
1184 مریم ابراهیم زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1185 مسعود ابراهیم زاده 1382 علوم پايه فیزیک
1186 ملیحه ابراهیم زاده 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1187 ملیحه ابراهیم زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
1188 ملیحه ابراهیم زاده 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
1189 مهدی ابراهیم زاده 1368 علوم رياضي آمار
1190 مهدی ابراهیم زاده 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
1191 مهرداد ابراهیم زاده 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
1192 نرگس ابراهیم زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1193 الهه ابراهیم زاده ابکوه 1371 دامپزشكي دامپزشکی
1194 فهیمه ابراهیم زاده ازغدی 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
1195 محبوبه ابراهیم زاده ازقدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1196 فاطمه ابراهیم زاده اسفدن 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1197 راضیه ابراهیم زاده اول 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1198 علیرضا ابراهیم زاده پزشکی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1199 رعنا ابراهیم زاده پوستچی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1200 شیرین ابراهیم زاده پیرشهید 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1234567891011121314151617181920212223242526272838485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33694226