راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 11601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
11601 زینب باقری قوژدی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
11602 مهدی باقری قوژدی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11603 عبدالرضا باقری کاظم آباد 1355 كشاورزى علوم زراعی
11604 عبدالرضا باقری کاظم اباد 1335 كشاورزى زراعت
11605 عباس باقری کشتان 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
11606 سکینه باقری کلاته 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
11607 نجمه باقری کلاته 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11608 زهرا باقری کلاتی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
11609 کوثر باقری گیسور 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
11610 محمد باقری گیسور 1357 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
11611 شهلا باقری متین 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
11612 محمدمهدی باقری محققی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
11613 محمدمهدی باقری محققی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
11614 فاطمه صغری باقری محلی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
11615 علی باقری محمودی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
11616 فاطمه باقری مرندی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11617 سلوا باقری مقدم 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
11618 محمد باقری مقدم 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
11619 راحله باقری نجار 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
11620 راحله باقری نجار 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
11621 محبوبه باقری نجار 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
11622 زهره باقری نژاد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
11623 فاطمه باقری نژاد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
11624 مینا باقری نژاد 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
11625 مینا باقری نژاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
11626 نسترن باقری نژادرشوانلو 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
11627 ابوالحسن باقری نسب 1369 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
11628 فریده باقری نسب 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
11629 مرضیه باقری نسب 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
11630 مهسا باقری نسب 1389 علوم پايه زمین شناسی
11631 بتول باقری نسب سارآب 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
11632 زهیرا باقری نسب خالق اباد 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
11633 فاطمه باقری نسوان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
11634 الهام باقری نیا 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
11635 خدیجه باقری نیا 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
11636 مهدی باقری نیا 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
11637 جواد باقری نیاکوشکی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
11638 حسن باقری یزدی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
11639 اعظم السادات باقریان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
11640 بهتاش باقریان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11641 بهتاش باقریان 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
11642 بهنام باقریان 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
11643 بی بی زینب باقریان 1353 علوم پايه زمین شناسی
11644 حامد باقریان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
11645 زهرا باقریان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11646 زیباسادات باقریان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
11647 سید محمد جعفر باقریان 1361 مهندسي برق
11648 سیدعلیرضا باقریان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11649 شعبانعلی باقریان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
11650 طیبه باقریان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11651 علی باقریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11652 فاطمه باقریان 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
11653 فاطمه باقریان 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
11654 فاطمه باقریان 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
11655 فرج اله باقریان 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری گرایش بیمه
11656 کبرا باقریان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11657 مریم باقریان 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
11658 مسعود باقریان 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
11659 علی اکبر باقریان یزدی 1378 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
11660 مژگان باقریان باجگیران 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
11661 سلیمه باقریان پائین افراکتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
11662 حسن باقریان حسینی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
11663 حجت اله باقریان خوزانی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
11664 ملیحه باقریان رشتخواری 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
11665 مهدی باقریان زی نکان لو 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
11666 عاطفه باقریان زیارت 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
11667 عاطفه باقریان زیارت 1389 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
11668 علی باقریان زینکانلو 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
11669 حیدرعلی باقریان شامیر 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11670 فاطمه باقریان کاظم آبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
11671 فرزانه باقریان کاظم آبادی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
11672 فاطمه باقریان کاظم ابادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
11673 علی باقریان کلات 1367 علوم پايه زمین شناسی
11674 مهدی باقریان کناری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
11675 رضا باقریان نوری 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
11676 علی اکبر باقریان یزدی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
11677 مینو باقریزاده لنگری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
11678 سمیه باقریزدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
11679 نیره باقریه 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
11680 امیر باقریه یزدی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11681 حسن باقریه یزدی 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
11682 فاطمه باقوه شهرآباد 1379 علوم رياضي آمار
11683 بی بی اشرف باقی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
11684 عبدالرضا باقی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
11685 نفیسه باقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
11686 فرشته باقی اردبیلی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
11687 زینب باقی زاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
11688 محیا باقی زاده 1379 علوم رياضي آمار
11689 محیاء باقی زاده 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
11690 یحیی باقی زاده 1385 علوم رياضي آمار
11691 ناهید باقی زاده حسینی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
11692 الهام باقیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
11693 عبدالله باکفایت تیزآبی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
11694 عبدالله باکفایت تیزآبی 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
11695 فاطمه صغری باکوئی کتریمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
11696 فاطمه بیگم بال افکن 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
11697 کبری بالائی بریجانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
11698 محمد بالائی پاکدهی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
11699 حسین بالاپژوه 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11700 ا میر بالاخیال 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام

صفحه :

<   1112131415161718191101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060320