راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,574

نمایش موارد : 11601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
11601 فرزانه باشتنی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
11602 مسلم باشتنی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
11603 مسلم باشتنی 1375 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
11604 مسلم باشتنی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
11605 مهدی باشتنی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11606 مهدی باشتنی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11607 امین اله باشرافت 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
11608 سمانه باشعور 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
11609 عبدالمتین باشقره 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
11610 عبدی باشقره 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
11611 محسن باشی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11612 مرتضی باشی ازغدی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
11613 پری ناز باشی شهابی 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
11614 پیمان باشی شهابی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11615 پیمان باشی شهابی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
11616 پیمان باشی شهابی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
11617 حمید باشی شهابی 1353 مهندسي راه و ساختمان
11618 زهره باشی عبدل آبادی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
11619 مریم باشی عبدل آبادی 1393 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
11620 آمنه خاتون باصری 1358 علوم پايه دبیری زیست شناسی
11621 جواد باصری 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
11622 جواد باصری 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
11623 حسن باصری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
11624 سکینه باصری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
11625 سمیه باصری 1379 علوم رياضي آمار
11626 محمد باصری 1371 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
11627 مرتضی باصری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
11628 مهناز باصری 1370 علوم پايه دبیری شیمی
11629 میمنت باصری 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11630 بهاره باصری ازغندی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
11631 میثم باصری ازغندی 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
11632 اسماء باصری باغسیاه 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
11633 زهرا باصری باغسیاه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
11634 ملیحه باصری باغسیاه 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
11635 وجیهه باصری باغسیاه 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
11636 فایزه باصفا 1388 علوم پايه فیزیک
11637 محمود باصفا 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
11638 محمود باصفا 1356 كشاورزى علوم زراعی
11639 مرتضی باصفا 1355 علوم پايه علوم جانوری
11640 مهسان باصفا 1384 مهندسي مهندسی شیمی
11641 مهسان باصفا 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
11642 ناهید باصفا 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11643 غلامحسن باصفای احمدابادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
11644 محمد باصفت 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
11645 ابراهیم باصولی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
11646 احسان باصولی 1391 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
11647 سعید باطبی 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش هسته ای
11648 احسان باطنی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11649 محمد باطنی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11650 مهدی باطنی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
11651 عصمت باطنی طرقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
11652 عفت باطنی طرقی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
11653 علی اکبر باطنی طرقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
11654 امین باطوری 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
11655 تهمینه باظهوری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
11656 سارا باظهوری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11657 سحر باظهوری 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
11658 سمانه باعثی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
11659 کاظم باعثی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
11660 الهه باعدل چری 1382 علوم رياضي آمار
11661 سمیه باعدل چری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
11662 جواد باعدی 1381 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
11663 صغری باعدی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
11664 عباس باعدی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
11665 فریده باعدی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
11666 نعیمه باعدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
11667 حسن باعصمت 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
11668 جواد باعقیده 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
11669 نصرالله باعقیده رودی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
11670 نورمحمد باعقیده رودی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11671 داود باعمررودی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
11672 غلامرضا باغ شیرین 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
11673 حسین باغ گلی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
11674 زهره باغ گندمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم مواد غذایی
11675 احسان باغانی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
11676 امید باغانی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
11677 امیر باغانی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
11678 پگاه باغانی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
11679 جواد باغانی 1390 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
11680 رضا باغانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
11681 علی باغانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11682 فاطمه باغانی 1386 علوم پايه زمین شناسی
11683 فهیمه باغانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
11684 محبوبه باغانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
11685 محمد باغانی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
11686 محمود باغانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11687 مریم باغانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
11688 معصومه باغانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11689 موسی الرضا باغانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
11690 مهناز باغانی اول 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
11691 مهناز باغانی اول 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
11692 افسانه باغانی شیروان 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
11693 ایمان باغبان 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11694 ایمان باغبان 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
11695 سیده ملیحه باغبان 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
11696 مجتبی باغبان 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
11697 هادی باغبان 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
11698 نرگس باغبان زاده 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
11699 مسعود باغبان محمدآبادی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
11700 طاهره باغبان باغستان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی

صفحه :

<   1112131415161718191101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38157628