راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 47 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,554

نمایش موارد : 11601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
11601 پروین بام زد 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11602 مهسا بامدادفیض آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
11603 غلامحسین بامروت ابدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
11604 دلارام بامری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
11605 شیما بامری 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
11606 فاطمه بامری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
11607 محمد بامری 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
11608 نصرت بامری زه کلوت 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
11609 زهره بامس 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
11610 حمید بامشاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11611 وحیده بامشاد 1381 علوم رياضي آمار
11612 بی بی فاطمه بامشکی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
11613 حمیده سادات بامشکی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
11614 سمیرا بامشکی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11615 سمیرا بامشکی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11616 سمیرا بامشکی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11617 سیدسعید بامشکی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
11618 سیدمحسن بامشکی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11619 سیده زهرا بامشکی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
11620 سمانه بامهربرابادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
11621 رضا بامیان 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11622 سعید بان 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
11623 احسان بان پو 1381 علوم رياضي ریاضی محض
11624 احمد بان پور 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
11625 عباس بان پور 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11626 ریحانه بان سرتیپ 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
11627 سمانه بان سرتیپ 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
11628 بهنوش بانژاد 1382 علوم پايه فیزیک
11629 بیتا بانژاد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
11630 سیمین بانژاد 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
11631 فاطمه بانشی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
11632 بهنام بانگیان تبریزی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
11633 مریم بانگیان تبریزی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
11634 جاسم بانوئی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
11635 حسین بانوئی 1364 علوم پايه فیزیک
11636 سعید بانوئی رحیم بیگی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11637 محسن بانوئی رحیم بیگی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
11638 مسعود بانوئی رحیم بیگی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
11639 تکتم بانوی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11640 حسن بانوی 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
11641 صفورا بانوی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
11642 ابراهیم بانیانی 1363 كشاورزى حرف روستایی
11643 حسن بانیانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11644 آناهیتا باواخانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
11645 علیرضا باوان پوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
11646 علیرضا باوان پوری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
11647 طاهره باوجدان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11648 مرضیه باوجدان 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
11649 مصطفی باور 1388 مهندسي مهندسی شیمی
11650 مهدی باور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
11651 بیژن باورسادچشمه پور 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
11652 یگانه باورصاداحمدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
11653 ثریا باوری پور 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
11654 اعظم باوفا 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
11655 امیر باوفا 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
11656 سمیه باوفا 1381 علوم رياضي آمار
11657 سمیه باوفا 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
11658 شهرزاد باوفا 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
11659 مالک باوفا 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
11660 مرضیه باوفا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
11661 نازنین باوفای حقیقی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
11662 احسان باوفای طوسی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
11663 رضا باوفای طوسی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
11664 یزدان باوفای طوسی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
11665 مرضیه باوقار 1371 علوم پايه دبیری شیمی
11666 حسین باوندی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
11667 فریده باوندی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
11668 سیدمحمد باوندی ثانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
11669 طاهره باوندیان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
11670 هدا باوی 1389 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
11671 عبدالرضا باوی عویدی 1384 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
11672 پیمان باهری 1390
11673 زهرا باهمت 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
11674 بهروز باهنر 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
11675 فریبا باهنر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
11676 احمد باهوش 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
11677 حمیدرضا باهوش 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
11678 علی اکبر باهوش 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
11679 مجید باهوش 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
11680 محبوبه باهوش 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
11681 محمد باهوش 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
11682 محمدرضا باهوش 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
11683 محمدرضا باهوش 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
11684 نعیمه باهوش سنگ سیاه 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11685 محمود باهوش فاردقی 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
11686 حمیده باهیئت رودی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
11687 زهرا بای 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
11688 زهرا بای 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
11689 محمد بای 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11690 محمد بای 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11691 مریم بای 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
11692 منصور بای 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11693 الناز بای رودی 1388 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
11694 ئارام بایت گل 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
11695 بهزاد بایرامی ممقانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
11696 لقمان بایزیداقدم 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
11697 قاسم بایزیدی مرادی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
11698 شیرین بایسته پروین 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
11699 زهرا بایگی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
11700 زینب بایگی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33694107