راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 12001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
12001 زهره باغ گندمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم مواد غذایی
12002 احسان باغانی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
12003 امید باغانی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
12004 امیر باغانی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
12005 پگاه باغانی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
12006 جواد باغانی 1390 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
12007 رضا باغانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
12008 زهرا باغانی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
12009 علی باغانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
12010 فاطمه باغانی 1386 علوم پايه زمین شناسی
12011 فهیمه باغانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
12012 محبوبه باغانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
12013 محمد باغانی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
12014 محمود باغانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
12015 مریم باغانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
12016 معصومه باغانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12017 موسی الرضا باغانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
12018 مهناز باغانی اول 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
12019 مهناز باغانی اول 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
12020 افسانه باغانی شیروان 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
12021 ایمان باغبان 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
12022 ایمان باغبان 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
12023 سیده ملیحه باغبان 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
12024 مجتبی باغبان 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
12025 هادی باغبان 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
12026 نرگس باغبان زاده 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
12027 مسعود باغبان محمدآبادی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
12028 طاهره باغبان باغستان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
12029 محمد باغبان باغستان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
12030 سمیه باغبان بیدگلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
12031 الهام باغبان پور 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
12032 حبیب اله باغبان پورمرغزار 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
12033 سمیه باغبان حسین آبادقائنی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
12034 صادق باغبان خلیل آباد 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
12035 صادق باغبان خلیل اباد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
12036 امیر باغبان خیابانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
12037 امیر باغبان خیابانی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
12038 ساجده باغبان خیابانی 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
12039 نسرین باغبان زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12040 سیمین باغبان زاده زاوه 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
12041 محمود باغبان زاده زاوه 1382 علوم پايه فیزیک
12042 محمود باغبان طرقدری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
12043 سروش باغبان فردوس 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
12044 اعظم باغبان گلستانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
12045 رحمان باغبان نژاد 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
12046 ریحانه باغبان نژاد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
12047 علی باغبان نژاد 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12048 علی باغبان نژاد 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
12049 شهریار باغبانباشی طرقبه 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
12050 ابوالفضل باغبانی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12051 احمد باغبانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
12052 الهه باغبانی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه نظریه گروهها
12053 سعید باغبانی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
12054 صفرعلی باغبانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
12055 عفت باغبانی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
12056 علیرضا باغبانی 1372 علوم رياضي ریاضی
12057 فاطمه باغبانی 1384 علوم رياضي آمار
12058 فهیمه باغبانی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
12059 فهیمه باغبانی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
12060 مجتبی باغبانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
12061 محمدابراهیم باغبانی 1355 علوم پايه شیمی
12062 مهدی باغبانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
12063 مسعود باغبانی ابدال آبادی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
12064 مهدی باغبانی دره دئی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12065 زهره باغبانی غیرسته 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
12066 خدیجه باغبانی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
12067 محسن باغجری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
12068 محمود باغجری 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
12069 صنم باغچقی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
12070 صنم باغچقی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
12071 یوسف باغچقی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
12072 رضوان باغچقی فرد 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
12073 عظیم باغچیقی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
12074 مصیب باغخانی پور 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
12075 فرشاد باغدار 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
12076 محمود باغدار 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
12077 فائزه باغداران 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
12078 فائزه باغداران 1394 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
12079 محمد باغداران 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
12080 علی باغدارحسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
12081 علی باغداردلگشا 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12082 علی باغداردلگشا 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
12083 مریم باغدسراف 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12084 زهرا باغستانی 1382 دامپزشكي دامپزشکی
12085 زهره باغستانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
12086 طاهره باغستانی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
12087 علی اکبر باغستانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
12088 اسماعیل باغستانی کوزه گر 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
12089 محمد باغستانی کوزه گر 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
12090 حجت باغشاهی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
12091 طاهره باغشنی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
12092 علی باغشنی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
12093 غلامرضا باغشینی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
12094 حسین باغگلی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
12095 زهره باغگلی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
12096 محمود باغگلی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
12097 لیلا باغنده 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
12098 حسین باغنوی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
12099 حسین باغنوی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
12100 سمانه باغنوی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489239