راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 12001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
12001 محمد باغداران 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
12002 علی باغدارحسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
12003 علی باغداردلگشا 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12004 علی باغداردلگشا 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
12005 مریم باغدسراف 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12006 زهرا باغستانی 1382 دامپزشكي دامپزشکی
12007 زهره باغستانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
12008 طاهره باغستانی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
12009 علی اکبر باغستانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
12010 اسماعیل باغستانی کوزه گر 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
12011 محمد باغستانی کوزه گر 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
12012 حجت باغشاهی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
12013 طاهره باغشنی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
12014 علی باغشنی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
12015 غلامرضا باغشینی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
12016 حسین باغگلی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
12017 زهره باغگلی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
12018 محمود باغگلی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
12019 لیلا باغنده 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
12020 حسین باغنوی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
12021 حسین باغنوی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
12022 سمانه باغنوی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
12023 فرزانه باغنوی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
12024 نرگس باغنوی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
12025 احمد باغی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
12026 حوریه باغی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
12027 فهیمه باغی 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
12028 لیلا باغی 1375 دامپزشكي دامپزشکی
12029 محمدرضا باغی باغکی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
12030 ملیحه باغی کته شمشیری 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
12031 فرهاد باغیاری 1394 مهندسي مهندسی مکانیک
12032 سکینه باغیان 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
12033 محمّدرضا باغیانی باغشاهی 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
12034 احسان باغیشنی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
12035 احمد باغیشنی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
12036 انسیه باغیشنی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
12037 حسین باغیشنی 1378 علوم رياضي آمار
12038 حسین باغیشنی 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
12039 رقیه باغیشنی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
12040 زکیه باغیشنی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
12041 زهرا باغیشنی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
12042 صادق باغیشنی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
12043 عباس باغیشنی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
12044 علی باغیشنی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12045 فرید باغیشنی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
12046 مرضیه باغیشنی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
12047 مرضیه باغیشنی 1380 علوم رياضي آمار
12048 مرضیه باغیشنی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
12049 مریم باغیشنی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
12050 مریم باغیشنی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12051 مریم باغیشنی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
12052 مریم باغیشنی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
12053 مصطفی باغیشنی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
12054 مهنوش باغیشنی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
12055 نجمه باغیشنی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
12056 وحید باغیشنی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
12057 جواد بافتی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
12058 نفیسه بافتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12059 فهیمه بافتی زاده بقال 1380 علوم پايه فیزیک
12060 فهیمه بافتی زاده بقال 1384 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
12061 اکرم بافتی سه قلعه 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
12062 سحر بافضل حسن بلبل 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
12063 مجتبی بافضل حسن بلبل 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
12064 فاطمه بافقی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
12065 محمدرضا بافقی زاده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
12066 مریم بافکر 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
12067 مریم بافکرپور 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
12068 اعظم بافکرسیدآباد 1381 علوم رياضي ریاضی محض
12069 اعظم بافکرسیدآباد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
12070 فریبا بافکرسیداباد 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
12071 ناصر بافکرشارک 1386 علوم رياضي ریاضی محض
12072 سعیده بافکری فدافن 1387 علوم رياضي آمار
12073 وحیده بافندگان امروزی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
12074 وحیده بافندگان امروزی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
12075 مصطفی بافندگان خداپناه 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
12076 سعید بافندگان مجاور 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
12077 نفیسه بافندگان مجاور 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
12078 هاشم بافندگان مجاور 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
12079 اعظم بافنده 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12080 حسین بافنده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
12081 طیبه بافنده 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12082 مجتبی بافنده 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
12083 معصومه بافنده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12084 محمدعلی بافنده ایمان دوست 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
12085 فهیمه بافنده بدرآباد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12086 محمد بافنده بدراباد 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
12087 مهدی بافنده طرقبه 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
12088 بهاره بافنده مایوان 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
12089 بهاره بافنده مایوان 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری
12090 حسین بافیان طوسی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
12091 محسن باقدرت 1391 مهندسي مهندسی شیمی
12092 ساره باقر پور 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
12093 سمیه باقر زاده آتشچی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
12094 سمیه باقر زاده بجستانی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
12095 مهرداد باقرآبادی 1384 علوم پايه فیزیک
12096 مهرداد باقرآبادی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
12097 حسن باقرابادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
12098 علی باقرابادی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
12099 قدرت اله باقرابادی رکاوندی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
12100 داوود باقراف 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات

صفحه :

<   1112131415161718191101111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826727