راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,552

نمایش موارد : 1201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1201 سمیه ابراهیم پور 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1202 سیده فهیمه ابراهیم پور 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
1203 صلاح الدین ابراهیم پور 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
1204 طیبه ابراهیم پور 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1205 فاطمه ابراهیم پور 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1206 فاطمه ابراهیم پور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
1207 محمد ابراهیم پور 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
1208 مریم ابراهیم پور 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
1209 مریم ابراهیم پور 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1210 ملیحه ابراهیم پور 1366 علوم رياضي آمار
1211 مهری ابراهیم پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1212 نسرین ابراهیم پور 1389 علوم پايه فیزیک
1213 وحید ابراهیم پور 1373 دامپزشكي دامپزشکی
1214 یلدا ابراهیم پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1215 ابوالقاسم ابراهیم پور لیالستانی 1354 علوم رياضي ریاضی
1216 محمد ابراهیم پوربایگی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1217 زهرا ابراهیم پورپشتکوهی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1218 محمد ابراهیم پورچنار 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1219 عالیه ابراهیم پورده سرخ 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1220 مهدی ابراهیم پورده سرخ 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1221 مهدی ابراهیم پورده سرخ 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
1222 اصغر ابراهیم پورطاهر 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
1223 محبوبه ابراهیم پورطرقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1224 حمید ابراهیم پورقوی 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
1225 مهسا ابراهیم پورقوی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
1226 اکرم ابراهیم پورکومله 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1227 اکرم ابراهیم پورکومله 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1228 سیروس ابراهیم پورگردرودباری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1229 سامیه جمال ابراهیم پورمقدم 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1230 زهرا ابراهیم پورمقدم خسرویه 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
1231 زهرا ابراهیم پورمقدم خسرویه 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
1232 شهربانو ابراهیم پوریوسفخانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1233 ابوالفضل ابراهیم زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1234 اسیه ابراهیم زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
1235 اعظم ابراهیم زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1236 امید ابراهیم زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1237 امیر ابراهیم زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1238 ایمان ابراهیم زاده 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
1239 بهروز ابراهیم زاده 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1240 بهمن ابراهیم زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1241 پرستو ابراهیم زاده 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
1242 پرویز ابراهیم زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1243 جواد ابراهیم زاده 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1244 رضا ابراهیم زاده 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1245 رضا ابراهیم زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1246 زکیه ابراهیم زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1247 زهرا ابراهیم زاده 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1248 زهرا ابراهیم زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1249 زهره ابراهیم زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1250 زهره ابراهیم زاده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1251 سریر ابراهیم زاده 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
1252 سمانه ابراهیم زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1253 سمیه ابراهیم زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1254 عادل ابراهیم زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
1255 عادل ابراهیم زاده 1355 علوم پايه زیست شناسی
1256 عطیه ابراهیم زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
1257 علی ابراهیم زاده 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1258 فائزه ابراهیم زاده 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1259 فاطمه ابراهیم زاده 1385 علوم رياضي ریاضی محض
1260 فاطمه ابراهیم زاده 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
1261 فرح ناز ابراهیم زاده 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
1262 فرزانه ابراهیم زاده 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
1263 فروزان ابراهیم زاده 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1264 فریده ابراهیم زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1265 فهیمه ابراهیم زاده 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
1266 مجتبی ابراهیم زاده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1267 محبوبه ابراهیم زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
1268 محمد ابراهیم زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1269 محمدرضا ابراهیم زاده 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1270 محمدعلی ابراهیم زاده 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1271 محمود ابراهیم زاده 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
1272 مریم ابراهیم زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1273 مسعود ابراهیم زاده 1382 علوم پايه فیزیک
1274 ملیحه ابراهیم زاده 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1275 ملیحه ابراهیم زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
1276 ملیحه ابراهیم زاده 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
1277 مهدی ابراهیم زاده 1368 علوم رياضي آمار
1278 مهدی ابراهیم زاده 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
1279 مهرداد ابراهیم زاده 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
1280 نرگس ابراهیم زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1281 عیسی ابراهیم زاده آکباد 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1282 الهه ابراهیم زاده ابکوه 1371 دامپزشكي دامپزشکی
1283 فهیمه ابراهیم زاده ازغدی 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
1284 محبوبه ابراهیم زاده ازقدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1285 فاطمه ابراهیم زاده اسفدن 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1286 راضیه ابراهیم زاده اول 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1287 ایلر ابراهیم زاده بجنوردی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
1288 علیرضا ابراهیم زاده پزشکی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1289 رعنا ابراهیم زاده پوستچی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1290 شیرین ابراهیم زاده پیرشهید 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1291 شیرین ابراهیم زاده پیرشهید 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
1292 وجیهه ابراهیم زاده توکلی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
1293 حسین ابراهیم زاده چناری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
1294 نوربخش ابراهیم زاده حسن اباد 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
1295 ابراهیم ابراهیم زاده خلیفه محله 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1296 سیدمحمد ابراهیم زاده دیوا 1354 علوم پايه زیست شناسی
1297 سجاد ابراهیم زاده شیرغان 1392 مهندسي مهندسی شیمی
1298 علی محمد ابراهیم زاده شیرغان 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1299 مجید ابراهیم زاده صفار 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1300 سپیده ابراهیم زاده فخّار 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282939495969798999109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38147362