راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 1201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1201 حمید ابراهیم پورقوی 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
1202 مهسا ابراهیم پورقوی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
1203 اکرم ابراهیم پورکومله 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1204 اکرم ابراهیم پورکومله 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1205 سیروس ابراهیم پورگردرودباری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1206 سامیه جمال ابراهیم پورمقدم 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1207 زهرا ابراهیم پورمقدم خسرویه 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
1208 زهرا ابراهیم پورمقدم خسرویه 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
1209 شهربانو ابراهیم پوریوسفخانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1210 ابوالفضل ابراهیم زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1211 اسیه ابراهیم زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
1212 اعظم ابراهیم زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1213 امید ابراهیم زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1214 امیر ابراهیم زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1215 ایمان ابراهیم زاده 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
1216 بهروز ابراهیم زاده 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1217 بهمن ابراهیم زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1218 پرستو ابراهیم زاده 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
1219 پرویز ابراهیم زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1220 جواد ابراهیم زاده 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1221 رضا ابراهیم زاده 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1222 رضا ابراهیم زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1223 زکیه ابراهیم زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1224 زهرا ابراهیم زاده 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1225 زهرا ابراهیم زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1226 زهره ابراهیم زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1227 زهره ابراهیم زاده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1228 سریر ابراهیم زاده 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
1229 سمانه ابراهیم زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1230 سمیه ابراهیم زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1231 عادل ابراهیم زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
1232 عادل ابراهیم زاده 1355 علوم پايه زیست شناسی
1233 عطیه ابراهیم زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
1234 علی ابراهیم زاده 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1235 فائزه ابراهیم زاده 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1236 فاطمه ابراهیم زاده 1385 علوم رياضي ریاضی محض
1237 فاطمه ابراهیم زاده 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
1238 فرح ناز ابراهیم زاده 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
1239 فرزانه ابراهیم زاده 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
1240 فروزان ابراهیم زاده 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1241 فریده ابراهیم زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1242 فهیمه ابراهیم زاده 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
1243 مجتبی ابراهیم زاده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1244 محبوبه ابراهیم زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
1245 محمد ابراهیم زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1246 محمدرضا ابراهیم زاده 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1247 محمدعلی ابراهیم زاده 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1248 محمود ابراهیم زاده 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
1249 مریم ابراهیم زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1250 مسعود ابراهیم زاده 1382 علوم پايه فیزیک
1251 ملیحه ابراهیم زاده 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1252 ملیحه ابراهیم زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
1253 ملیحه ابراهیم زاده 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
1254 مهدی ابراهیم زاده 1368 علوم رياضي آمار
1255 مهدی ابراهیم زاده 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
1256 مهرداد ابراهیم زاده 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
1257 نرگس ابراهیم زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1258 عیسی ابراهیم زاده آکباد 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1259 الهه ابراهیم زاده ابکوه 1371 دامپزشكي دامپزشکی
1260 فهیمه ابراهیم زاده ازغدی 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
1261 محبوبه ابراهیم زاده ازقدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1262 فاطمه ابراهیم زاده اسفدن 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1263 راضیه ابراهیم زاده اول 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1264 علیرضا ابراهیم زاده پزشکی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1265 رعنا ابراهیم زاده پوستچی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1266 شیرین ابراهیم زاده پیرشهید 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1267 شیرین ابراهیم زاده پیرشهید 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
1268 وجیهه ابراهیم زاده توکلی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
1269 حسین ابراهیم زاده چناری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
1270 نوربخش ابراهیم زاده حسن اباد 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
1271 ابراهیم ابراهیم زاده خلیفه محله 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1272 سیدمحمد ابراهیم زاده دیوا 1354 علوم پايه زیست شناسی
1273 سجاد ابراهیم زاده شیرغان 1392 مهندسي مهندسی شیمی
1274 علی محمد ابراهیم زاده شیرغان 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1275 مجید ابراهیم زاده صفار 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1276 سپیده ابراهیم زاده فخّار 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
1277 مرضیه ابراهیم زاده قالی باف 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1278 فهیمه ابراهیم زاده قالیباف 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1279 سمانه ابراهیم زاده گرجی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1280 حسین ابراهیم زاده محمدیه 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
1281 طیبه ابراهیم زاده مقدم 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1282 زهرا ابراهیم زاده نجف آبادی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1283 جعفر ابراهیم زاده وصال 1361 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1284 فخری ابراهیم زاده وصال 1361 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1285 مریم ابراهیم زاده وصال 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1286 شلیر ابراهیم شریفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
1287 عزت ابراهیم فتح آبادی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
1288 لیلا ابراهیم فتح آبادی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
1289 رضا ابراهیم فر 1366 مهندسي مهندسی عمران
1290 اعظم ابراهیم نژاد 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
1291 حمیدرضا ابراهیم نژاد 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1292 ریحانه ابراهیم نژاد 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1293 محمدرضا ابراهیم نژاد 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
1294 مهلا ابراهیم نژاد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1295 حمید ابراهیم نژاد مقدم 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1296 عسکر ابراهیم نژادخالجیر 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1297 زهرا ابراهیم نژاددرزی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
1298 پیام ابراهیم نژادسبزوار 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1299 ناصر ابراهیم نژادگسکرئی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1300 امیر ابراهیم نژادمقدم 1378 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282939495969798999109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37517676