راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 12401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
12401 عبدالحمید بخشائی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
12402 مجید بخشائی 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12403 مهری بخشائی 1378 علوم رياضي آمار
12404 الهام بخشائی قرق آقائی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
12405 غلامرضا بخشائی گاوگانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
12406 اکبر بخشانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
12407 امین بخشانی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
12408 علی بخشایش 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
12409 محسن بخشایش 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12410 هادی بخشایش اول 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
12411 هادی بخشایش اول 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
12412 نفیسه بخشایش بهلولی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
12413 حسین بخشایشی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
12414 داود بخشایی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
12415 محمدرضا بخشایی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
12416 طیبه بخشایی مقدم 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
12417 پریسا بخشعلی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
12418 شهین بخشعلی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
12419 محمد بخشعلی 1355 كشاورزى علوم زراعی
12420 مسعود بخشعلی 1352 علوم پايه دبیری فیزیک
12421 نیلوفر بخشعلی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
12422 رضا بخشعلی نژاد 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور
12423 مهدی بخشندگان مقدم 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
12424 پریسا بخشنده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
12425 حسن رضا بخشنده 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12426 حسین بخشنده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12427 حسین بخشنده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12428 سمیرا بخشنده 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
12429 طاهره بخشنده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
12430 علی رضا بخشنده 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
12431 عیسی بخشنده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
12432 معصومه بخشنده 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12433 مسلم بخشنده پاسندی 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
12434 منصوره بخشنده پاسندی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
12435 علی بخشنده ثالث 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12436 فاطمه بخشنده جوان 1381 علوم رياضي ریاضی محض
12437 معصومه بخشنده جوان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
12438 زهرا بخشنده سجاد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12439 مسعود بخشنده سراجی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
12440 لیلا بخشنده فر 1379 علوم رياضي آمار
12441 اشرف بخشی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
12442 اقدس بخشی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
12443 اکرم بخشی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
12444 اکرم بخشی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
12445 الهه بخشی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
12446 امیر بخشی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
12447 بهناز بخشی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
12448 بهنام بخشی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
12449 جواد بخشی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
12450 حامد بخشی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
12451 حامد بخشی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
12452 حامد بخشی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
12453 حسین بخشی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12454 حمید بخشی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
12455 حمیده بخشی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
12456 خدیجه بخشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
12457 سعید بخشی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
12458 سیمین بخشی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
12459 صابر بخشی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
12460 صدیقه بخشی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
12461 طیبه بخشی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12462 طیبه بخشی 1385 علوم پايه شیمی- فیزیک
12463 عبداله بخشی 1366 علوم پايه زمین شناسی
12464 عفت بخشی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
12465 علی بخشی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
12466 علی بخشی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
12467 غلام رضا بخشی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
12468 فاطمه بخشی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
12469 فاطمه بخشی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
12470 فاطمه بخشی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
12471 فاطمه بخشی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
12472 فاطمه بخشی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
12473 فاطمه بخشی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
12474 فریدون بخشی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
12475 فیروزه بخشی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
12476 مجید بخشی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
12477 مجید بخشی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
12478 مجید بخشی 1392 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
12479 محمد بخشی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
12480 محمدابراهیم بخشی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
12481 محمدنبی بخشی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
12482 مرضیه بخشی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
12483 مریم بخشی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12484 مریم بخشی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12485 مسعود بخشی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
12486 منصور بخشی 1358 علوم پايه زمین شناسی
12487 منیژه بخشی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12488 مهشید بخشی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
12489 نجمه بخشی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
12490 نجمه بخشی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
12491 نگین بخشی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
12492 نگین بخشی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
12493 هانیه بخشی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
12494 هدی بخشی 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
12495 احسان بخشی زاده 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
12496 مهدی بخشی زاده 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
12497 رقیه بخشی شمسی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
12498 نفیسه بخشی آفارانی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
12499 علی بخشی آنی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
12500 جواد بخشی ازغندی 1386 مهندسي مهندسی شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37513424