راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,026

نمایش موارد : 12401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
12401 بهناز بخشی محبی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
12402 حمیدرضا بخشی محبی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
12403 مرجان بخشی مزده 1381 علوم پايه زمین شناسی
12404 مهرافرین بخشی مزده 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
12405 محسن بخشی مقدم 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
12406 سمانه بخشی نژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
12407 ملیحه بخشی نژاد 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12408 وجیهه بخشی نژاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12409 آمنه بخشی نیا 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
12410 علی بخشی نیا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
12411 جنان بخشیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
12412 عذرا بخشیان 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
12413 علی بخشیان 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
12414 علی بخشیان 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12415 مریم بخشیان 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
12416 مهدی بخشیان 1392 مهندسي مهندسی شیمی
12417 احمد بخشیان ایوری 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
12418 ابراهیم بخشیان بیدک 1372 علوم پايه دبیری شیمی
12419 مریم بخشیان حصاری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
12420 مختار بخشیان خراجی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
12421 حلیمه بخشیان سنگسرکی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12422 سمیه بخشیان نیک 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
12423 سپیده بخشیده زاد 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
12424 محمود بخیت 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
12425 الهام بداغ آبادی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
12426 علیرضا بداغ آبادی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
12427 بهاره بداغی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
12428 محمدحسن بداغی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
12429 سجاد بداقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
12430 سجاد بداقی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
12431 فرشته بداقی 1383 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
12432 فرشته بداقی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
12433 مرتضی بدایتی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
12434 ابراهیم بدخشان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
12435 فرزانه بدخشان 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
12436 محمد بدخشان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
12437 مرضیه بدخشان 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
12438 منیره بدخشان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
12439 مهدی بدخشان 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12440 میترا بدخشان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
12441 ام کلثوم بدخشان فرح ابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
12442 علی بدخشان مهر 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
12443 محمود بدخشیان 1355
12444 نورالدین بدرالدین 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
12445 احمد بدرام 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
12446 فائقه بدرپور 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
12447 اعظم بدرتقی دیزج 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
12448 آرش بدرطالعی 1379 هنر نيشابور ارتباط تصویری
12449 لیلی بدرلو 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
12450 حسین بدرود 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
12451 امیرحسین بدری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
12452 رسول بدری 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
12453 محمدرضا بدری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
12454 مرتضی بدری 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
12455 حمید بدری احمدی 1378 علوم پايه فیزیک
12456 فاطمه بدری رمضانی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
12457 احمد بدری فریمان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
12458 ترانه بدوحی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
12459 نورالدین بدیع 1350 علوم پايه زمین شناسی
12460 رضا بدیع زادگان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
12461 لیلا بدیع زادگان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12462 محمدرضا بدیع زادگان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
12463 محمدرضا بدیع زادگان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
12464 ایمان بدیع زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
12465 فاطمه بدیع فرخد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
12466 محمدحسین بدیع فرخد 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
12467 مهدی بدیع فرخد 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
12468 آیدا بدیعی 1383 هنر نيشابور ارتباط تصویری
12469 احمد بدیعی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
12470 جواد بدیعی 1376 علوم رياضي آمار
12471 حسن بدیعی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
12472 ریحانه بدیعی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
12473 سُمّیه بدیعی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
12474 سمیه بدیعی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
12475 سیدمهدی بدیعی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
12476 سیدولی الله بدیعی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
12477 کتانه بدیعی 1375 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
12478 مرتضی بدیعی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
12479 مریم السادات بدیعی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
12480 حسن بدیعی نامقی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
12481 محمد بدیعی جوان 1385 مهندسي مهندسی شیمی
12482 سیدمحسن بدیعی خیرآبادی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
12483 سیدمحسن بدیعی خیرآبادی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
12484 محبوبه السادات بدیعی خیرآبادی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
12485 منیژه السادات بدیعی خیرآبادی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
12486 زهرا بدیعی رضوی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12487 علی بدیعی قوژدی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
12488 زهرا بدیعی گلمکانی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
12489 حسن بدیعی نامقی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
12490 سیده فاطمه بدیعی نامقی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
12491 فاطمه بدیعی نامقی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
12492 سعیده سادات بدیعیان 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
12493 سیدجلال بدیعیان 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
12494 فاطمه بدیعیان باغ سیاهی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
12495 فاطمه بدیعیان باغ سیاهی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
12496 فاطمه بدیعیان باغسیاهی 1379 علوم پايه فیزیک
12497 آزاده بدیلی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
12498 ازاده بدیلی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
12499 فرزاد بدیهی زراعتی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12500 فرزاد بدیهی زراعتی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه

صفحه :

<   1112131415161718191101111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36602480