راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 55 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,554

نمایش موارد : 12601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
12601 امراله برزگر 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
12602 حامد برزگر 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
12603 حسین برزگر 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام
12604 حوری برزگر 1357 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
12605 رحمان برزگر 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
12606 رسول برزگر 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
12607 رسول برزگر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
12608 زهرا برزگر 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
12609 زهره برزگر 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12610 سمیه برزگر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12611 صالح برزگر 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
12612 غلامرضا برزگر 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
12613 فائزه برزگر 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
12614 فائزه برزگر 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
12615 فضّه برزگر 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
12616 فضه برزگر 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
12617 قاسم برزگر 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
12618 محمد برزگر 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
12619 محّمدرحیم برزگر 1385 علوم پايه فیزیک
12620 محمود برزگر 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
12621 مهدی برزگر 1377 علوم رياضي آمار
12622 مهری برزگر 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
12623 نرگس خاتون برزگر 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
12624 نسرین برزگر 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
12625 نیکسا برزگر 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
12626 هانیه برزگر 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
12627 هدی برزگر 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
12628 نصرت برزگر اندای 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
12629 روح اله برزگر پنبه زارکتی 1387 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
12630 زهرا برزگر ترمی 1377 علوم رياضي آمار
12631 سعیده برزگر درآبد 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
12632 مقصود برزگر کلورزی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
12633 زهرا برزگر محمدی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
12634 حسینعلی برزگران 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
12635 عباس برزگران 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
12636 وحید برزگران 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
12637 هانیه برزگربردر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
12638 میترا برزگربفروئی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
12639 حمید برزگربفرویی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12640 روح الله برزگرپنبه زارکتی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
12641 حمید برزگرخضربیگی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
12642 محمدعلی برزگردامادی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
12643 عبدالرضا برزگردوین 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
12644 مرتضی برزگرزندی 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
12645 حامد برزگرزوباران 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
12646 حسینعلی برزگرسلوکلائی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
12647 علی محمد برزگرشلغم زار 1377 علوم پايه زمین شناسی
12648 جواد برزگرطرقبه 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12649 زهرا برزگرطرقبه 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
12650 علی برزگرطرقبه 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12651 کاظم برزگرطرقبه 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
12652 لیلی برزگرطرقبه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
12653 ملیحه برزگرطرقبه 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
12654 ملیحه برزگرطرقبه 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
12655 مهسا برزگرعبدل آبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
12656 مهسا برزگرعبدل آبادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
12657 فاطمه برزگرنژاد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
12658 معصومه برزگری 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
12659 امیرعباس برزگری سرخه 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
12660 علی برزگری سلطان احمدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12661 مهدیه برزگری علی آباد 1387 هنر نيشابور نقاشی
12662 وجیهه برزمینی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
12663 پروین برزن 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
12664 مژده برزن 1390 دامپزشكي باکتری شناسی
12665 حسن برزنونی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
12666 حسن برزنونی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
12667 رضا برزنونی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
12668 عصمت برزنونی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
12669 علی برزنونی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
12670 علی برزنونی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
12671 علی برزنونی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
12672 فاطمه برزنونی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
12673 فاطمه برزنونی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
12674 فاطمه نسا برزنونی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
12675 محمدرضا برزنونی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
12676 محمدرضا برزنونی 1389 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
12677 محمدعلی برزنونی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12678 مریم برزنونی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12679 مریم برزنونی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
12680 مریم برزنونی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
12681 نرگس برزنونی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
12682 نرگس برزنونی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
12683 نسترن برزنونی 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
12684 فاطمه برزو 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12685 فاطمه برزو 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12686 مرتضی برزو 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
12687 آمنه برزوئی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
12688 اعظم برزوئی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
12689 اعظم برزوئی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
12690 اعظم برزوئی 1385 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
12691 خدیجه برزوئی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
12692 رضا برزوئی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
12693 سارا برزوئی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
12694 سارا برزوئی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
12695 سعید برزوئی 1384 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
12696 عصمت برزوئی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12697 فاطمه برزوئی 1375 علوم رياضي ریاضی
12698 فاطمه برزوئی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
12699 مجید برزوئی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
12700 محمد برزوئی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33694255