راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 13001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
13001 حوا بخشی ایوری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
13002 حسین بخشی بجستانی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13003 سارا بخشی پور رودسری 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
13004 رضا بخشی جعفرآبادی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
13005 رضا بخشی جعفرآبادی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13006 فاطمه بخشی جعفرآبادی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
13007 فاطمه بخشی جعفرابادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13008 ناهید بخشی جلفان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
13009 سیدفرشته بخشی چوب بستی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13010 طیبه بخشی درمیان 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
13011 آرزو بخشی دم او 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
13012 الهام بخشی دوغ آبادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
13013 الهام بخشی دوغ آبادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
13014 نیما بخشی ده نوی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
13015 نیما بخشی دهنوی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
13016 علی اصغر بخشی رحمانی گرجی 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
13017 مریم بخشی ریزی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
13018 زهرا بخشی زائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13019 صفیه بخشی زائی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
13020 محمد بخشی زائی 1365 علوم پايه زمین شناسی
13021 الهام بخشی زاده 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
13022 بابک بخشی زاده 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
13023 خدیجه بخشی زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13024 فائزه بخشی زاده 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
13025 فاطمه بخشی زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13026 فاطمه بخشی زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
13027 محمود بخشی زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13028 نرگس بخشی زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
13029 طاهره بخشی زاده تکروک علیا 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
13030 طاهره بخشی زاده تکروک علیا 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ وتمدن ملل اسلامی ( آموزش محور )
13031 خدیجه بخشی زاده چنار 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13032 غلامحسن بخشی زاده چنار 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
13033 غلامحسین بخشی زاده چنار 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
13034 غلامرضا بخشی زاده چنار 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
13035 ملیحه بخشی زاده چنار 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
13036 سمیه بخشی زاده فیض آبادی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
13037 مریم بخشی زاده فیض آبادی 1378 علوم پايه فیزیک
13038 مرضیه بخشی زاده فیض ابادی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
13039 حسین بخشی زاده کرباسدهی 1374 علوم رياضي آمار
13040 مریم بخشی سهل آبادی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
13041 حبیبه بخشی سیج 1382 علوم پايه زمین شناسی
13042 فاطمه بخشی شادمهری 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
13043 فاطمه بخشی شادمهری 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
13044 زهرا بخشی شمسی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
13045 ناهید بخشی شورابی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
13046 علی بخشی صدر 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
13047 باقر بخشی ظاهرکندی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
13048 مهدی بخشی قالی باف طوسی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13049 الهام بخشی قالی باف طوسی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
13050 علی اصغر بخشی کشتلی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13051 طیبه بخشی کولک 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
13052 حسین بخشی گلستانی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
13053 بهناز بخشی محبی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
13054 حمیدرضا بخشی محبی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
13055 مرجان بخشی مزده 1381 علوم پايه زمین شناسی
13056 مهرافرین بخشی مزده 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
13057 محسن بخشی مقدم 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
13058 سمانه بخشی نژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
13059 ملیحه بخشی نژاد 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13060 وجیهه بخشی نژاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13061 آمنه بخشی نیا 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
13062 علی بخشی نیا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
13063 جنان بخشیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
13064 عذرا بخشیان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
13065 علی بخشیان 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
13066 علی بخشیان 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13067 مریم بخشیان 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
13068 مهدی بخشیان 1392 مهندسي مهندسی شیمی
13069 احمد بخشیان ایوری 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
13070 ابراهیم بخشیان بیدک 1372 علوم پايه دبیری شیمی
13071 مریم بخشیان حصاری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
13072 مختار بخشیان خراجی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
13073 حلیمه بخشیان سنگسرکی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13074 سمیه بخشیان نیک 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
13075 سپیده بخشیده زاد 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
13076 محمود بخیت 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
13077 الهام بداغ آبادی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
13078 علیرضا بداغ آبادی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
13079 بهاره بداغی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
13080 محمدحسن بداغی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
13081 سجاد بداقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13082 سجاد بداقی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13083 فرشته بداقی 1383 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
13084 فرشته بداقی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
13085 مرتضی بدایتی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
13086 ابراهیم بدخشان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
13087 فرزانه بدخشان 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
13088 محمد بدخشان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
13089 مرضیه بدخشان 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
13090 منیره بدخشان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
13091 مهدی بدخشان 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13092 مهدی بدخشان 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
13093 میترا بدخشان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
13094 ام کلثوم بدخشان فرح ابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
13095 علی بدخشان مهر 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
13096 محمود بدخشیان 1355 كشاورزى علوم دامی
13097 نورالدین بدرالدین 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13098 احمد بدرام 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
13099 فائقه بدرپور 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826668