راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 31 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,897

نمایش موارد : 13001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
13001 علی برهان پناه موشکی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
13002 معصومه برهان پناه موشکی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
13003 فرید برهان علمی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
13004 سمیه برهان نژاد 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
13005 احمد برهانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
13006 بهارک برهانی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
13007 بهفر برهانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
13008 حسین برهانی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
13009 حمید برهانی 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
13010 سامیه برهانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13011 سیدعبدالرضا برهانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
13012 صادق برهانی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
13013 صدرالاسلام برهانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13014 عذرا برهانی 1375 علوم پايه شیمی
13015 علی برهانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
13016 علی برهانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
13017 علی اکبر برهانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
13018 فاطمه برهانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
13019 فضل اله برهانی 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13020 مریم برهانی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
13021 مهدیس برهانی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
13022 هما برهانی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
13023 حجّت برهانی بلسبنه 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13024 محمد برهانی پور 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
13025 معصومه برهانی پور 1383 مهندسي مهندسی شیمی
13026 معصومه برهانی پور 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
13027 آمنه برهانی تخته جان 1386 علوم پايه زمین شناسی
13028 آمنه برهانی تخته جان 1390 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
13029 احمد برهانی تخته جان 1389 علوم پايه زمین شناسی
13030 احمد برهانی تخته جان 1393 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
13031 سمیه برهانی ترشیزی 1384 علوم پايه زمین شناسی
13032 سعیده برهانی رخ 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
13033 زهراسادات برهانی سبزوار 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
13034 مهدی برهانی سنگچولی 1375 علوم رياضي ریاضی
13035 حمیدرضا برهانی فر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
13036 عبدالله برهانی فیص آبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
13037 مسلم برهانی فیض آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
13038 هادی برهانی قاین 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
13039 مریم برهانی کاخکی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
13040 علی اکبر برهانی کردیانی 1368 علوم پايه شیمی
13041 ساحل برهانی منجیلی 1376 علوم رياضي آمار
13042 زینب برهانی نژاد 1385 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
13043 محمود برهانی نژاد 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
13044 مهدی برهانی نژاد 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
13045 مینا برهانی نیا 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
13046 یوسفعلی برهانی نیا 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13047 مهسا برهانی وارسته 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13048 عزت برهانیان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
13049 عفت برهانیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
13050 زینب برهانیان طرقی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
13051 منی برهمت 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13052 نازنین برهمت 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
13053 محمدرضا برهمن 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13054 محمد برهمند 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
13055 محمدرضا بری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13056 مسلم بریحی نژاد 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
13057 سیدمهران بریدسیدی نیک 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
13058 عفت سادات بریدسیدی نیک 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
13059 زینب بریدعلی پور 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
13060 مسعود بریدلطیف 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13061 محمود بریدمشاقی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13062 مطهره بریدنظیف 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
13063 فاطمه سادات بریدنیک پور 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
13064 محبوبه بریش 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13065 محمد بریش 1375 علوم رياضي آمار
13066 امین بریمانی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
13067 فرامرز بریمانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
13068 محمدحسین بریمانی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13069 میترا بریموندی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
13070 صدیقه بریمی پور 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
13071 سیدعلی برین 1352 مهندسي برق - الکترونیک
13072 وحیده بزاز زاده تربتی 1385 علوم رياضي آمار
13073 ابوالفضل بزازان 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13074 هومن بزازان 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13075 هومن بزازان 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13076 تهمینه بزازان نوغانی 1384 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
13077 آسیه بزازان نوغانی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
13078 تهمینه بزازان نوغانی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
13079 ماهرخ بزازان نوغانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
13080 مریم بزازان نوغانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
13081 ابراهیم بزازچرمینی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
13082 ابراهیم بزازچرمینی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
13083 حمیدرضا بزاززاده تربتی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13084 فایزه بزاززاده تربتی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
13085 فرزانه بزاززاده تربتی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
13086 الناز بزازی 1385 علوم پايه فیزیک
13087 ژرمین بزازیان 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
13088 هادی بزدی ثانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
13089 زهرا بزرگ 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13090 معصومه بزرگ 1385 علوم رياضي آمار
13091 معصومه بزرگ 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
13092 نرگس بزرگ 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
13093 متین بزرگ بشر 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
13094 خدامراد بزرگ چمی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13095 زینب بزرگ خو 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
13096 عفت بزرگ زاد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13097 حسین بزرگ نتاج بائی 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
13098 آرزو بزرگ نیا 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13099 الهام بزرگ نیا 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
13100 ماندانا بزرگ نیا 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34233672