راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 13001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
13001 فائزه برزگر 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
13002 فضّه برزگر 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
13003 فضه برزگر 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
13004 قاسم برزگر 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
13005 محمد برزگر 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
13006 محّمدرحیم برزگر 1385 علوم پايه فیزیک
13007 محمود برزگر 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
13008 مهدی برزگر 1377 علوم رياضي آمار
13009 مهری برزگر 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
13010 نرگس خاتون برزگر 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
13011 نسرین برزگر 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
13012 نیکسا برزگر 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
13013 هانیه برزگر 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13014 هدی برزگر 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
13015 نصرت برزگر اندای 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
13016 روح اله برزگر پنبه زارکتی 1387 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
13017 زهرا برزگر ترمی 1377 علوم رياضي آمار
13018 سعیده برزگر درآبد 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
13019 حامد برزگر زوباران 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
13020 مقصود برزگر کلورزی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
13021 زهرا برزگر محمدی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
13022 حسینعلی برزگران 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
13023 عباس برزگران 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
13024 وحید برزگران 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
13025 هانیه برزگربردر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
13026 میترا برزگربفروئی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
13027 حمید برزگربفرویی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13028 روح الله برزگرپنبه زارکتی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
13029 حمید برزگرخضربیگی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
13030 محمدعلی برزگردامادی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
13031 عبدالرضا برزگردوین 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
13032 مرتضی برزگرزندی 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
13033 حامد برزگرزوباران 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
13034 حسینعلی برزگرسلوکلائی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13035 علی محمد برزگرشلغم زار 1377 علوم پايه زمین شناسی
13036 جواد برزگرطرقبه 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13037 زهرا برزگرطرقبه 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13038 علی برزگرطرقبه 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13039 کاظم برزگرطرقبه 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
13040 لیلی برزگرطرقبه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
13041 ملیحه برزگرطرقبه 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
13042 ملیحه برزگرطرقبه 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
13043 مهسا برزگرعبدل آبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
13044 مهسا برزگرعبدل آبادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
13045 فاطمه برزگرنژاد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13046 معصومه برزگری 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13047 امیرعباس برزگری سرخه 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
13048 علی برزگری سلطان احمدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13049 مهدیه برزگری علی آباد 1387 هنر نيشابور نقاشی
13050 وجیهه برزمینی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
13051 پروین برزن 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
13052 مژده برزن 1390 دامپزشكي باکتری شناسی
13053 حسن برزنونی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
13054 حسن برزنونی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
13055 رضا برزنونی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
13056 عصمت برزنونی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
13057 علی برزنونی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
13058 علی برزنونی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
13059 علی برزنونی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
13060 فاطمه برزنونی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13061 فاطمه برزنونی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
13062 فاطمه نسا برزنونی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
13063 محمدرضا برزنونی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13064 محمدرضا برزنونی 1389 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
13065 محمدعلی برزنونی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13066 مریم برزنونی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13067 مریم برزنونی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
13068 مریم برزنونی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
13069 نرگس برزنونی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
13070 نرگس برزنونی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13071 نسترن برزنونی 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
13072 فاطمه برزو 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13073 فاطمه برزو 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13074 مرتضی برزو 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
13075 آمنه برزوئی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
13076 اعظم برزوئی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
13077 اعظم برزوئی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
13078 اعظم برزوئی 1385 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
13079 خدیجه برزوئی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
13080 رضا برزوئی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
13081 سارا برزوئی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
13082 سارا برزوئی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
13083 سعید برزوئی 1384 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
13084 عصمت برزوئی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13085 فاطمه برزوئی 1375 علوم رياضي ریاضی
13086 فاطمه برزوئی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13087 مجید برزوئی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
13088 محمد برزوئی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
13089 محمد برزوئی 1381 علوم رياضي آمار
13090 مریم برزوئی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
13091 نسرین برزوئی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
13092 انسیه برزوئی نیت 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13093 پریسا برزوعی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
13094 رضا برزوی بلقان علیا 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
13095 حسن برزویی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
13096 طاهره برزویی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
13097 محمد برزویی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
13098 مرضیه برزویی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
13099 هادی برزویی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
13100 ابراهیم برزیگر 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581507