راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,925

نمایش موارد : 13001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
13001 فرزانه بذرگری 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
13002 مریم بذرگری 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
13003 مریم بذرگری 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
13004 ملیحه بذرگری 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
13005 مه سا بذرگری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13006 مهدی بذرگری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13007 مهناز بذرگری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
13008 مهناز بذرگری 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
13009 الهه بذری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13010 الهه بذری 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
13011 حامد بذری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
13012 سجاد بذری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
13013 فاطمه بذری 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13014 محمد بذری 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13015 مریم بذری 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
13016 مصطفی بذری 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
13017 ریحانه بذری خادر 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
13018 سوسن بذری فریمانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
13019 خدیجه بذری نقندر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
13020 زهرا بذری نقندر 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
13021 اعظم بذیون 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
13022 آرش برآبادی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
13023 اسمعیل برآبادی 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
13024 اعظم برآبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13025 بهزاد برآبادی 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
13026 حسن برآبادی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
13027 حسین احمد برآبادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
13028 حمید برآبادی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13029 رضا برآبادی 1382 علوم پايه زمین شناسی
13030 رضا برآبادی 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
13031 رضا برآبادی 1390 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
13032 ساناز برآبادی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13033 عایشه برآبادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
13034 محدثه برآبادی 1393
13035 الیاس برآبادی فرمان آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
13036 عالیه برآبادی فرمان آبادی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
13037 عزیر برآبادی فرمان آبادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
13038 علی برائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
13039 ابراهیم برابادی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
13040 حامد برابادی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
13041 فریده برابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
13042 مژگان برابادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13043 الیاس برابادی فرمان ابادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13044 صالحه برابادی فرمان ابادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
13045 عاطفه برابادی فرمان ابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
13046 عزیر برابادی فرمان ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
13047 حمیدرضا برابری 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
13048 نقی برابری 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13049 ثریا برابریان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13050 حمیدرسول برابریان 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
13051 محمود برات پورجعفرابادی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
13052 حمیدرضا برات پورمقدم 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13053 رضا برات خوئی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
13054 حسن برات زاده 1373 علوم پايه دبیری شیمی
13055 زهرا برات زاده 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
13056 زهره برات زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
13057 سُمیه برات زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13058 محمدعلی برات زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13059 محمد برات زاده سکه 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
13060 محمدرضا برات نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
13061 زینب برات نیاکلوخی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
13062 احمد برات پور 1383 دامپزشكي دامپزشکی
13063 رضا برات پور 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
13064 زهرا برات پور 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13065 زینب برات پور 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
13066 سمیه برات پور 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13067 امنه برات پورباجگیران 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
13068 معصومه برات چی 1349 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
13069 الهام برات زاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
13070 امین برات زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
13071 عفّت برات زاده 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
13072 مژگان برات زاده 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
13073 وحید برات زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13074 خدیجه برات زاده بزآباد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
13075 فریده برات زاده پوستچی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
13076 غلامرضا برات زاده خسرویه 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
13077 نازلی برات زاده خمارتاش 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
13078 سارا برات زاده رفوگر 1393 مهندسي مهندسی شیمی
13079 هاجر برات زاده یادگار 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
13080 محمد برات نیا 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
13081 زکیه برات نیاکلوخی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
13082 سیمیندخت براتپور باجگیران 1380 علوم رياضي آمار
13083 سیمیندخت براتپور باجگیران 1382 علوم رياضي آمار
13084 رویا براتپورباجگیران 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
13085 سیمین دخت براتپورباجگیران 1354 علوم رياضي آمار
13086 سیمین دخت براتپورباجگیران 1366 علوم رياضي آمار
13087 اناهیتا براتزاده مقدم 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
13088 اسمعیل براتی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
13089 برات براتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13090 براتعلی براتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
13091 بهزاد براتی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
13092 بهشته براتی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13093 بهشته براتی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13094 جواد براتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13095 جواد براتی 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
13096 حسین براتی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
13097 حسین براتی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13098 حسین براتی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
13099 حسین براتی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
13100 درمحمد براتی 1361 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)

صفحه :

<   1112131415161718191101111121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38396377