راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 13001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
13001 حسین بخشنده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13002 حسین بخشنده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13003 سمیرا بخشنده 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
13004 طاهره بخشنده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
13005 علی رضا بخشنده 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
13006 عیسی بخشنده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
13007 مرضیه بخشنده 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
13008 معصومه بخشنده 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13009 مسلم بخشنده پاسندی 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
13010 منصوره بخشنده پاسندی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
13011 علی بخشنده ثالث 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13012 فاطمه بخشنده جوان 1381 علوم رياضي ریاضی محض
13013 معصومه بخشنده جوان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
13014 زهرا بخشنده سجاد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13015 مسعود بخشنده سراجی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
13016 لیلا بخشنده فر 1379 علوم رياضي آمار
13017 اشرف بخشی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
13018 اقدس بخشی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
13019 اکرم بخشی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
13020 اکرم بخشی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13021 الهه بخشی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
13022 امیر بخشی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
13023 بهار بخشی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13024 بهناز بخشی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13025 بهنام بخشی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13026 جواد بخشی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
13027 حامد بخشی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
13028 حامد بخشی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
13029 حامد بخشی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
13030 حسین بخشی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13031 حمید بخشی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
13032 حمیده بخشی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
13033 حمیده بخشی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
13034 خدیجه بخشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
13035 سعید بخشی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
13036 سیمین بخشی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
13037 صابر بخشی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13038 صدیقه بخشی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
13039 طیبه بخشی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13040 طیبه بخشی 1385 علوم پايه شیمی- فیزیک
13041 عبداله بخشی 1366 علوم پايه زمین شناسی
13042 عفت بخشی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13043 علی بخشی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
13044 علی بخشی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
13045 غلام رضا بخشی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13046 فاطمه بخشی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
13047 فاطمه بخشی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
13048 فاطمه بخشی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
13049 فاطمه بخشی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
13050 فاطمه بخشی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
13051 فاطمه بخشی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
13052 فاطمه بخشی 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند
13053 فریدون بخشی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
13054 فیروزه بخشی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
13055 مجید بخشی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
13056 مجید بخشی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
13057 مجید بخشی 1392 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
13058 محمد بخشی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13059 محمدابراهیم بخشی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
13060 محمدنبی بخشی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13061 مرضیه بخشی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
13062 مریم بخشی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13063 مریم بخشی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13064 مسعود بخشی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13065 منصور بخشی 1358 علوم پايه زمین شناسی
13066 منیژه بخشی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13067 مهشید بخشی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
13068 نجمه بخشی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13069 نجمه بخشی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13070 نگین بخشی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
13071 نگین بخشی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
13072 هانیه بخشی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
13073 هدی بخشی 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
13074 احسان بخشی زاده 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13075 مهدی بخشی زاده 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
13076 رقیه بخشی شمسی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13077 نفیسه بخشی آفارانی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
13078 علی بخشی آنی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
13079 جواد بخشی ازغندی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
13080 مجتبی بخشی اول 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
13081 حوا بخشی ایوری 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
13082 حوا بخشی ایوری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
13083 حسین بخشی بجستانی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13084 سارا بخشی پور رودسری 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
13085 رضا بخشی جعفرآبادی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
13086 رضا بخشی جعفرآبادی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13087 فاطمه بخشی جعفرآبادی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
13088 فاطمه بخشی جعفرابادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13089 ناهید بخشی جلفان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
13090 سیدفرشته بخشی چوب بستی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13091 طیبه بخشی درمیان 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
13092 آرزو بخشی دم او 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
13093 الهام بخشی دوغ آبادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
13094 الهام بخشی دوغ آبادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
13095 نیما بخشی ده نوی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
13096 نیما بخشی دهنوی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
13097 علی اصغر بخشی رحمانی گرجی 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
13098 مریم بخشی ریزی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
13099 زهرا بخشی زائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13100 صفیه بخشی زائی 1386 علوم رياضي ریاضی محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489213