راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 13001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
13001 مصطفی باور 1388 مهندسي مهندسی شیمی
13002 مهدی باور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
13003 بیژن باورسادچشمه پور 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
13004 یگانه باورصاداحمدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
13005 ثریا باوری پور 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
13006 اعظم باوفا 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
13007 امیر باوفا 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13008 سمیه باوفا 1381 علوم رياضي آمار
13009 سمیه باوفا 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
13010 شهرزاد باوفا 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
13011 مالک باوفا 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
13012 مرضیه باوفا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
13013 فائزه باوفای 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
13014 نازنین باوفای حقیقی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
13015 احسان باوفای طوسی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
13016 رضا باوفای طوسی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13017 یزدان باوفای طوسی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13018 مرضیه باوقار 1371 علوم پايه دبیری شیمی
13019 حسین باوندی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
13020 فریده باوندی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
13021 سیدمحمد باوندی ثانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
13022 طاهره باوندیان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
13023 هدا باوی 1389 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
13024 عبدالرضا باوی عویدی 1384 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
13025 پیمان باهری 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
13026 زهرا باهمت 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
13027 نرگس باهمت 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
13028 بهروز باهنر 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
13029 فریبا باهنر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
13030 احمد باهوش 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13031 حمیدرضا باهوش 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
13032 حمیدرضا باهوش 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
13033 علی اکبر باهوش 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13034 مجید باهوش 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
13035 محبوبه باهوش 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
13036 محسن باهوش 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13037 محمد باهوش 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
13038 محمدرضا باهوش 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
13039 محمدرضا باهوش 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
13040 نعیمه باهوش سنگ سیاه 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13041 محمود باهوش فاردقی 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
13042 حمیده باهیئت رودی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
13043 زهرا بای 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
13044 زهرا بای 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
13045 محمد بای 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13046 محمد بای 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13047 مریم بای 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
13048 منصور بای 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13049 الناز بای رودی 1388 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
13050 ئارام بایت گل 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
13051 بهاره بایرامی ممقانی 1394 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
13052 بهزاد بایرامی ممقانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
13053 لقمان بایزیداقدم 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
13054 قاسم بایزیدی مرادی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
13055 سیدمهدی بایسته پروین 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
13056 شیرین بایسته پروین 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
13057 بهناز بایسته ترک جوش 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
13058 ملیکا بایگانیان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
13059 زهرا بایگی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
13060 زینب بایگی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
13061 قاسم بایگی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
13062 قاسم بایگی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
13063 لیلی بایگی صنوبری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
13064 مجتبی بایمانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
13065 منوچهر بایندری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13066 آسانا ببرزاده 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
13067 علی ببرزاده 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
13068 رحیمه ببرکته شمشیری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
13069 رحیمه ببرکته شمشیری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
13070 رحیمه ببرکته شمشیری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
13071 تکتم بتنج براه 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
13072 ریحانه بتنج براه 1388 علوم پايه فیزیک
13073 ریحانه بتنج براه 1392 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
13074 زهرا بتوار حیدرآبادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13075 رسول بتوئی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
13076 زهرا بتوئی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
13077 سیدمهدی بتوئی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13078 مجیدرضا بتوئی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
13079 محمدرضا بتوئی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
13080 مریم بتوئی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
13081 سیدابوالحسن بتولی 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13082 محمدرحیم بجارزهی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13083 محسن بجنوردی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
13084 بهنام بجنوردی ارباب 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13085 وحیده بجنوردی وحید 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13086 محمدحسن بچاری صالحی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
13087 الهام بحرآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
13088 الهام بحرآبادی 1395 كشاورزى مهندسی زراعت
13089 بهناز بحرآبادی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
13090 سعید بحرآبادی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
13091 سعید بحرابادی 1335 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
13092 مرجان بحرابادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
13093 حسین بحرالعلوم 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
13094 سمانه بحرالعلوم 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
13095 سیده سعیده بحرالعلومی طباطبائی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13096 سیده فرزانه بحرالعلومی طباطبائی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
13097 فائزه سادات بحرالعلومی طباطبائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
13098 مصطفی بحرالعلومی طباطبایی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13099 سیدعلیرضا بحرالعلومی فرد 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13100 سیدعلیرضا بحرالعلومی فرد 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور )

صفحه :

<   111213141516171819110111112112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223334