راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 1301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1301 دانیال ابراهیمی 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1302 ذکریا ابراهیمی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1303 راحیل ابراهیمی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1304 راضیه ابراهیمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1305 رضا ابراهیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1306 رمضانعلی ابراهیمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1307 روجا ابراهیمی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
1308 ریحانه ابراهیمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1309 زهرا ابراهیمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1310 زهرا ابراهیمی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1311 زهرا ابراهیمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1312 زهرا ابراهیمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1313 زهرا ابراهیمی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1314 زهرا ابراهیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1315 زهرا ابراهیمی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1316 زهره ابراهیمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1317 زهره ابراهیمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
1318 زهره ابراهیمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1319 زهره ابراهیمی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1320 زهره ابراهیمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1321 زهره ابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1322 زینب ابراهیمی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1323 ژیلا ابراهیمی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1324 ساحل ابراهیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1325 سارا ابراهیمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1326 سپیده ابراهیمی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
1327 سپیده ابراهیمی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
1328 سحر ابراهیمی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
1329 سعید ابراهیمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1330 سعیده سادات ابراهیمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1331 سکینه ابراهیمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1332 سمانه السادات ابراهیمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1333 سمیه ابراهیمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1334 سمیه ابراهیمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1335 سمیه ابراهیمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1336 سمیه ابراهیمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1337 سمیه ابراهیمی 1386 علوم رياضي آمار
1338 سمیه سادات ابراهیمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1339 سوده ابراهیمی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1340 سهیلا ابراهیمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
1341 سهیلا ابراهیمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
1342 سیدجلال ابراهیمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1343 سیدعباس ابراهیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
1344 سیدعلی ابراهیمی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
1345 سیدکاظم ابراهیمی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1346 سیدمحمد ابراهیمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
1347 سیدمحمدحسین ابراهیمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1348 سیدمحمدمصطفی ابراهیمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1349 سیدمحمدمهدی ابراهیمی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1350 سیدمهدی ابراهیمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1351 سیده الهام ابراهیمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
1352 سیده زهرا ابراهیمی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1353 سیده فهیمه ابراهیمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1354 سیدهادی ابراهیمی 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1355 سیما ابراهیمی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1356 شجاع الدین ابراهیمی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1357 شهربانو ابراهیمی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1358 شیما ابراهیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
1359 شیوا ابراهیمی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1360 صادق ابراهیمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1361 صدیقه ابراهیمی 1375 علوم پايه زیست شناسی
1362 صمد ابراهیمی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1363 صمد ابراهیمی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1364 صمد ابراهیمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
1365 طاهره ابراهیمی 1374 علوم رياضي ریاضی
1366 طاهره ابراهیمی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1367 عابدین ابراهیمی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1368 عباس ابراهیمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1369 عبدالرضا ابراهیمی 1380 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
1370 عزت ابراهیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1371 علی ابراهیمی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1372 علی ابراهیمی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1373 علی ابراهیمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1374 علی ابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
1375 علیرضا ابراهیمی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
1376 عماد ابراهیمی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1377 عماد ابراهیمی 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1378 عماد ابراهیمی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1379 عیسی ابراهیمی 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
1380 غلامرضا ابراهیمی 1366 علوم پايه زمین شناسی
1381 غلامرضا ابراهیمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
1382 غلامرضا ابراهیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1383 فاطمه ابراهیمی 1369 علوم پايه فیزیک
1384 فاطمه ابراهیمی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1385 فاطمه ابراهیمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1386 فاطمه ابراهیمی 1375 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1387 فاطمه ابراهیمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1388 فاطمه ابراهیمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1389 فاطمه ابراهیمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1390 فاطمه ابراهیمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1391 فاطمه ابراهیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
1392 فاطمه ابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
1393 فاطمه ابراهیمی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
1394 فاطمه ابراهیمی 1391 علوم پايه زمین شناسی
1395 فاطمه ابراهیمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1396 فاطمه السادات ابراهیمی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1397 فاطمه زهرا ابراهیمی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
1398 فایزه ابراهیمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
1399 فایزه ابراهیمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
1400 فرزاد ابراهیمی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973206