راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 47 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,574

نمایش موارد : 1301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1301 پیام ابراهیمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
1302 تکتم ابراهیمی 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
1303 ثریا ابراهیمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
1304 حسن ابراهیمی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1305 حسن ابراهیمی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1306 حسن ابراهیمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1307 حسین ابراهیمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
1308 حسین ابراهیمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1309 حسین ابراهیمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1310 حسین ابراهیمی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1311 حسین ابراهیمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1312 حسین ابراهیمی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
1313 حسین ابراهیمی 1382 علوم رياضي آمار
1314 حسین ابراهیمی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1315 حسین ابراهیمی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
1316 حسین ابراهیمی 1391 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
1317 حمزه ابراهیمی 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1318 حمید ابراهیمی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
1319 حمید ابراهیمی 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1320 حمید ابراهیمی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1321 حمیدرضا ابراهیمی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
1322 دانیال ابراهیمی 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1323 ذکریا ابراهیمی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1324 راحیل ابراهیمی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1325 راضیه ابراهیمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1326 رضا ابراهیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1327 رمضانعلی ابراهیمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1328 روجا ابراهیمی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
1329 ریحانه ابراهیمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1330 زهرا ابراهیمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1331 زهرا ابراهیمی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1332 زهرا ابراهیمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1333 زهرا ابراهیمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1334 زهرا ابراهیمی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1335 زهرا ابراهیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1336 زهرا ابراهیمی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1337 زهره ابراهیمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1338 زهره ابراهیمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
1339 زهره ابراهیمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1340 زهره ابراهیمی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1341 زهره ابراهیمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1342 زهره ابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1343 زینب ابراهیمی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1344 ژیلا ابراهیمی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1345 ساحل ابراهیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1346 سارا ابراهیمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1347 سپیده ابراهیمی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
1348 سپیده ابراهیمی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
1349 سحر ابراهیمی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
1350 سعید ابراهیمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1351 سعیده سادات ابراهیمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1352 سکینه ابراهیمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1353 سمانه السادات ابراهیمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1354 سمیه ابراهیمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1355 سمیه ابراهیمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1356 سمیه ابراهیمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1357 سمیه ابراهیمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1358 سمیه ابراهیمی 1386 علوم رياضي آمار
1359 سمیه سادات ابراهیمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1360 سوده ابراهیمی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1361 سهیلا ابراهیمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
1362 سهیلا ابراهیمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
1363 سیدجلال ابراهیمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1364 سیدعباس ابراهیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
1365 سیدعلی ابراهیمی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
1366 سیدکاظم ابراهیمی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1367 سیدمحمد ابراهیمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
1368 سیدمحمدحسین ابراهیمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1369 سیدمحمدمصطفی ابراهیمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1370 سیدمحمدمهدی ابراهیمی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1371 سیدمهدی ابراهیمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1372 سیدمهدی ابراهیمی 1393 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
1373 سیده الهام ابراهیمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
1374 سیده زهرا ابراهیمی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1375 سیده فهیمه ابراهیمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1376 سیدهادی ابراهیمی 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1377 سیما ابراهیمی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1378 شجاع الدین ابراهیمی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1379 شهربانو ابراهیمی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1380 شیما ابراهیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
1381 شیوا ابراهیمی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1382 صادق ابراهیمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1383 صدیقه ابراهیمی 1375 علوم پايه زیست شناسی
1384 صمد ابراهیمی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1385 صمد ابراهیمی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1386 صمد ابراهیمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
1387 طاهره ابراهیمی 1374 علوم رياضي ریاضی
1388 طاهره ابراهیمی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1389 عابدین ابراهیمی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1390 عاتکه ابراهیمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
1391 عباس ابراهیمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1392 عبدالرضا ابراهیمی 1380 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
1393 عزت ابراهیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1394 علی ابراهیمی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1395 علی ابراهیمی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1396 علی ابراهیمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1397 علی ابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
1398 علیرضا ابراهیمی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
1399 عماد ابراهیمی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1400 عماد ابراهیمی 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33709919