راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 1301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1301 علیرضا ابراهیم زاده پزشکی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1302 رعنا ابراهیم زاده پوستچی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1303 شیرین ابراهیم زاده پیرشهید 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1304 شیرین ابراهیم زاده پیرشهید 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
1305 وجیهه ابراهیم زاده توکلی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
1306 حسین ابراهیم زاده چناری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
1307 نوربخش ابراهیم زاده حسن اباد 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
1308 ابراهیم ابراهیم زاده خلیفه محله 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1309 سیدمحمد ابراهیم زاده دیوا 1354 علوم پايه زیست شناسی
1310 سجاد ابراهیم زاده شیرغان 1392 مهندسي مهندسی شیمی
1311 علی محمد ابراهیم زاده شیرغان 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1312 مجید ابراهیم زاده صفار 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1313 سپیده ابراهیم زاده فخّار 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
1314 مرضیه ابراهیم زاده قالی باف 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1315 فهیمه ابراهیم زاده قالیباف 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1316 سمانه ابراهیم زاده گرجی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1317 حسین ابراهیم زاده محمدیه 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
1318 طیبه ابراهیم زاده مقدم 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1319 زهرا ابراهیم زاده نجف آبادی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1320 جعفر ابراهیم زاده وصال 1361 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1321 فخری ابراهیم زاده وصال 1361 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1322 مریم ابراهیم زاده وصال 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1323 شلیر ابراهیم شریفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
1324 عزت ابراهیم فتح آبادی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
1325 لیلا ابراهیم فتح آبادی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
1326 رضا ابراهیم فر 1366 مهندسي مهندسی عمران
1327 اعظم ابراهیم نژاد 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
1328 حمیدرضا ابراهیم نژاد 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1329 ریحانه ابراهیم نژاد 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1330 محمدرضا ابراهیم نژاد 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
1331 مهلا ابراهیم نژاد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1332 حمید ابراهیم نژاد مقدم 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1333 عسکر ابراهیم نژادخالجیر 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1334 زهرا ابراهیم نژاددرزی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
1335 پیام ابراهیم نژادسبزوار 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1336 ناصر ابراهیم نژادگسکرئی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1337 امیر ابراهیم نژادمقدم 1378 علوم پايه زمین شناسی
1338 الهه ابراهیم نیا 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1339 حامد ابراهیم نیا 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1340 رضا ابراهیم نیا 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1341 سعیده ابراهیم نیا 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
1342 سعیده ابراهیم نیا 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
1343 سمیه ابراهیم نیا 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
1344 علی رضا ابراهیم نیا 1364 كشاورزى امور زراعی
1345 فاطمه ابراهیم نیا 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1346 مرضیه ابراهیم نیا 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1347 مهدیه ابراهیم نیا 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
1348 احسان ابراهیم نیا بجستان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1349 حسن ابراهیم نیا ترشیزی 1355 علوم پايه دبیری شیمی
1350 احسان ابراهیم نیابجستان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1351 محسن ابراهیم نیابجستانی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
1352 رویا ابراهیم نیاروشن 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
1353 سیما ابراهیم نیامیلانی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1354 آزاده ابراهیمی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1355 آزاده ابراهیمی 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
1356 ابراهیم ابراهیمی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1357 ابراهیم ابراهیمی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1358 ابراهیم ابراهیمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1359 ابوالفضل ابراهیمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
1360 ابوذر ابراهیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1361 احسان ابراهیمی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
1362 احسان ابراهیمی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1363 احمد ابراهیمی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1364 احمد ابراهیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1365 احمد ابراهیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
1366 احمد ابراهیمی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1367 احمدرضا ابراهیمی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
1368 احمدعلی ابراهیمی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
1369 اذر ابراهیمی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
1370 ارش ابراهیمی 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1371 ازیتا ابراهیمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1372 اسمعیل ابراهیمی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
1373 اعظم ابراهیمی 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1374 اعظم ابراهیمی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1375 اعظم ابراهیمی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1376 افسانه ابراهیمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1377 افسانه ابراهیمی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)
1378 افشین ابراهیمی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
1379 اکرم ابراهیمی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
1380 اکرم ابراهیمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1381 اکرم ابراهیمی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1382 اکرم ابراهیمی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
1383 الهام ابراهیمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1384 الهام ابراهیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1385 الهام ابراهیمی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
1386 الهه ابراهیمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان انگلیسی
1387 الهه ابراهیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1388 الهه ابراهیمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1389 الهه ابراهیمی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1390 امیر ابراهیمی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
1391 امیر ابراهیمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
1392 امیر ابراهیمی 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی
1393 امیرحسین ابراهیمی 1392 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1394 امیرمحمد ابراهیمی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1395 امین ابراهیمی 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1396 امین ابراهیمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1397 امین ابراهیمی 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
1398 انسیه ابراهیمی 1393 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1399 ایمان ابراهیمی 1390
1400 بابک ابراهیمی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38677381