راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 31 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,310

نمایش موارد : 1301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1301 الهه ابراهیمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1302 الهه ابراهیمی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1303 امیر ابراهیمی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
1304 امیر ابراهیمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
1305 امیر ابراهیمی 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی
1306 امیرمحمد ابراهیمی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1307 امین ابراهیمی 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1308 امین ابراهیمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1309 امین ابراهیمی 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
1310 بابک ابراهیمی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1311 باقر ابراهیمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1312 براتعلی ابراهیمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
1313 بهروز ابراهیمی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1314 بهزاد ابراهیمی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1315 بی بی حوا ابراهیمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
1316 بی بی رحیمه ابراهیمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1317 بیژن ابراهیمی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1318 پرویز ابراهیمی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1319 پیام ابراهیمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
1320 تکتم ابراهیمی 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
1321 ثریا ابراهیمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
1322 حسن ابراهیمی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1323 حسن ابراهیمی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1324 حسن ابراهیمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1325 حسین ابراهیمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
1326 حسین ابراهیمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1327 حسین ابراهیمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1328 حسین ابراهیمی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1329 حسین ابراهیمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1330 حسین ابراهیمی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
1331 حسین ابراهیمی 1382 علوم رياضي آمار
1332 حسین ابراهیمی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1333 حسین ابراهیمی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
1334 حسین ابراهیمی 1391 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
1335 حمزه ابراهیمی 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1336 حمید ابراهیمی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
1337 حمید ابراهیمی 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1338 حمید ابراهیمی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1339 حمیدرضا ابراهیمی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
1340 دانیال ابراهیمی 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1341 ذکریا ابراهیمی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1342 راحیل ابراهیمی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1343 راضیه ابراهیمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1344 رضا ابراهیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1345 رمضانعلی ابراهیمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1346 روجا ابراهیمی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
1347 ریحانه ابراهیمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1348 زهرا ابراهیمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1349 زهرا ابراهیمی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1350 زهرا ابراهیمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1351 زهرا ابراهیمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1352 زهرا ابراهیمی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1353 زهرا ابراهیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1354 زهرا ابراهیمی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1355 زهره ابراهیمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1356 زهره ابراهیمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
1357 زهره ابراهیمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1358 زهره ابراهیمی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1359 زهره ابراهیمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1360 زهره ابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1361 زینب ابراهیمی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1362 ژیلا ابراهیمی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1363 ساحل ابراهیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1364 سارا ابراهیمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1365 سپیده ابراهیمی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
1366 سپیده ابراهیمی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
1367 سحر ابراهیمی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
1368 سعید ابراهیمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1369 سعیده سادات ابراهیمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1370 سکینه ابراهیمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1371 سمانه السادات ابراهیمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1372 سمیه ابراهیمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1373 سمیه ابراهیمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1374 سمیه ابراهیمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1375 سمیه ابراهیمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1376 سمیه ابراهیمی 1386 علوم رياضي آمار
1377 سمیه سادات ابراهیمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1378 سوده ابراهیمی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1379 سهیلا ابراهیمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
1380 سهیلا ابراهیمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
1381 سیدجلال ابراهیمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1382 سیدعباس ابراهیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
1383 سیدعلی ابراهیمی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
1384 سیدکاظم ابراهیمی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1385 سیدمحمد ابراهیمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
1386 سیدمحمدحسین ابراهیمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1387 سیدمحمدمصطفی ابراهیمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1388 سیدمحمدمهدی ابراهیمی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1389 سیدمهدی ابراهیمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1390 سیدمهدی ابراهیمی 1393 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
1391 سیده الهام ابراهیمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
1392 سیده زهرا ابراهیمی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1393 سیده فهیمه ابراهیمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1394 سیدهادی ابراهیمی 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1395 سیما ابراهیمی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1396 شجاع الدین ابراهیمی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1397 شهربانو ابراهیمی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1398 شیما ابراهیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
1399 شیما ابراهیمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
1400 شیوا ابراهیمی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34951465