راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 13601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
13601 زهرا بزرگ 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13602 معصومه بزرگ 1385 علوم رياضي آمار
13603 معصومه بزرگ 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
13604 نرگس بزرگ 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
13605 متین بزرگ بشر 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
13606 خدامراد بزرگ چمی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13607 زینب بزرگ خو 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
13608 عفت بزرگ زاد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13609 حسین بزرگ نتاج بائی 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
13610 آرزو بزرگ نیا 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13611 الهام بزرگ نیا 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
13612 ماندانا بزرگ نیا 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13613 محمدرضا بزرگ نیا 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13614 مصطفی بزرگ نیا 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13615 مهرداد بزرگ نیا 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13616 علی بزرگ پور 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
13617 ملوک خاتون بزرگ زاده 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
13618 رامتین بزرگ زاده عشقی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13619 نگار بزرگ زاده یزدی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
13620 پروین بزرگ نیا 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13621 ساناز بزرگ نیا 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
13622 سیمین بزرگ نیا 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
13623 علی رضا بزرگ نیا 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
13624 احمد بزرگمهر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13625 جواد بزرگمهر 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
13626 جواد بزرگمهر 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
13627 علی بزرگمهر 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
13628 فاطمه بزرگمهر 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13629 کیا بزرگمهر 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
13630 محمدرضا بزرگمهر 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
13631 منصور بزرگمهر 1364 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
13632 حسن بزرگوار 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
13633 عطّیه بزرگوار 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
13634 محمود بزرگوار 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
13635 مسعود بزرگوار 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
13636 ملیحه بزرگوار 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
13637 ملیحه بزرگوار 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
13638 منصور بزرگوار 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13639 ناصر بزرگوار 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
13640 وجیهه بزرگوار 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
13641 سعیده بزرگواری 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
13642 سعیده بزرگواری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
13643 مریم بزرگواری 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
13644 امید بزرگی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
13645 امیرمسعود بزرگی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13646 امیرمسعود بزرگی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13647 بتول بزرگی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
13648 بهنام بزرگی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
13649 بهنام بزرگی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13650 فرشاد بزرگی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13651 محمود بزرگی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
13652 مریم بزرگی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
13653 معصومه بزرگی 1375 علوم رياضي ریاضی
13654 مهدی بزرگی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
13655 ندا بزرگی 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
13656 نعمت بزرگی 1379 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
13657 هادی بزرگی 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
13658 الهه بزرگی برزی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
13659 بهجت بزرگی راد 1384 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
13660 آرش بزرگی زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
13661 سمیرا بزرگی کاسگری 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
13662 فهیمه بزرگیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13663 حدیثه بزم آرا 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
13664 ابوالقاسم بزم آراء 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
13665 فاطمه بزم آور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
13666 محمد بزم ارا 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
13667 مرتضی بزمی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
13668 مصطفی بزمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
13669 مهدی یار بزمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
13670 مهدیه بزمی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
13671 حمیرا بزمی رودی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13672 الهام بزمی فاروجی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
13673 رویا بزمی فاروجی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
13674 محسن بزمی مایوان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13675 عباس بزمی مقدم فیض آبادی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13676 معصومه بزنجانی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
13677 افشین بزنگانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13678 محمد بزنگانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13679 حسین بزی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
13680 خدارحم بزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
13681 علیرضا بزی 1373 مهندسي آتشنشاني
13682 اعظم بزی جوان 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
13683 مسعود بزی جوان 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
13684 بهرام بژگول 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
13685 یاسر بساطی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
13686 حسن بساک 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13687 حسن بساک 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13688 محسن بساکی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
13689 ماندانا بسام 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13690 مرتضی بستام 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
13691 مرتضی بستام 1389 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
13692 هادی بستام 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13693 آرام بستان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
13694 آرام بستان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
13695 آرام بستان 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
13696 خاطره بستان 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13697 زهرا بستان 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
13698 شمسی بستان 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
13699 علیرضا بستان 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37517691