راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 13601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
13601 حمید برکی 1388 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
13602 راحله برکی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
13603 انیس برکیان 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
13604 زهرا برکیان 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
13605 زهرا برکیان 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
13606 نرگس برکیان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
13607 نرگس برکیان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
13608 صدیقه برگ پور 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
13609 سعید برگر 1381 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
13610 عبدالرشید برگزیده تونه‌ئی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
13611 مرضیه برگی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
13612 مهدی برگی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
13613 مهدی برگی 1390 علوم رياضي آموزش ریاضی
13614 زهرا برگی زاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
13615 مریم برگی زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
13616 زهره برگی زر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
13617 طاهره برگی زر 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13618 فریده برگی کاریزنو 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
13619 زهرا برگی نیا 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
13620 اعظم برگیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13621 حسین برلیانی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
13622 عطیه برلیانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
13623 محسن برلیانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
13624 فرید برمال 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
13625 حسین برمک 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
13626 فاطمه برمک 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی
13627 حسن برمکی 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
13628 محمدباقر برمکی 1383 علوم پايه زمین شناسی
13629 محمدباقر برمکی 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی) ( آموزش محور )
13630 مرضیه برمکی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
13631 زهرا برمکی ارجستان 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
13632 هادی برموده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
13633 عفت برنا 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
13634 عفت برنا 1376 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
13635 فضل الله برنا 1371 علوم پايه فیزیک
13636 زهره سادات برناس 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
13637 اعظم برناک 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13638 لیلا برناک 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
13639 منصور برناک 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
13640 فرزانه برناه 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
13641 محیا برناه 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
13642 مهنام برناه 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
13643 امیر برنج ساز 1369 علوم پايه زمین شناسی
13644 مریم برنجچی حقیقی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
13645 فاطمه برنجچی حقیقی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
13646 نوذر برنجکار 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13647 حبیب برنجی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
13648 عبدالجواد برنجی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
13649 علی رضا برنجی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
13650 علیرضا برنجی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
13651 علیرضا برنجی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
13652 محمدتقی برنجی توچائی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
13653 حسین برنجیان تبریزی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
13654 علی اصغر برنجیان تبریزی 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
13655 تکتم برندک 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13656 هانیه برندک 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
13657 بهاره برنقای 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
13658 پروین برنگی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
13659 ناصر برنگی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13660 هاشم برنوی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
13661 اکرم بروجردی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13662 فائزه بروجردی شرق 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
13663 فایزه بروجردی شرق 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
13664 بهنوش بروجردی نیا 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
13665 محمد بروجنی 1355
13666 تینا بروخیان 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13667 حمید بروزی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
13668 بهاره بروزی نیت 1394 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
13669 آمنه بروسان 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
13670 شیرین بروشکی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
13671 فرهاد بروشکی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13672 فرهاد بروشکی 1370 مهندسي مهندسی عمران - سازه
13673 محمد بروشکی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
13674 محمدرضا بروشکی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
13675 نوشین بروشکی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13676 اعظم بروغنی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
13677 الهه بروغنی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
13678 محدثه بروغنی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
13679 مریم بروغنی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
13680 ملیحه بروغنی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
13681 ملیحه بروغنی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
13682 مهری بروغنی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
13683 مهری بروغنی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
13684 اعظم بروک 1374 علوم پايه زیست شناسی
13685 فاطمه بروک 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
13686 ابوالفضل برومند 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
13687 الهام برومند 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
13688 امید برومند 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13689 بی بی خدیجه برومند 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
13690 جعفر برومند 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
13691 جواد برومند 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
13692 حسن رضا برومند 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
13693 حسین برومند 1357 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
13694 دانا برومند 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13695 ریحانه برومند 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
13696 ریحانه برومند 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
13697 شیوا برومند 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
13698 علیرضا برومند 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
13699 غلامرضا برومند 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13700 فرزانه برومند 1387 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38135357