راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 60 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,825

نمایش موارد : 13601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
13601 مهدی بکرانی 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
13602 جواد بکری زارع 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
13603 مسعود بکریان 1364 علوم پايه زمین شناسی
13604 فائزه بکمرادی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
13605 هادی بکی فرخانی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
13606 فاطمه بگ زاده 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
13607 حسن بگ لری 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
13608 رجب محمد بگنجی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
13609 مهدی بگه پورامرائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
13610 حمیده بلاج 1378 علوم پايه زمین شناسی
13611 مجتبی بلاج 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
13612 مجتبی بلاج 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
13613 زهرا بلادر 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
13614 مرتضی بلادر 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
13615 سعید بلاش ابادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
13616 هادی بلاش نیا 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
13617 فاطمه بلاش آبادی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
13618 هادی بلاش نیا 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
13619 جلال الدین بلاغی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
13620 سعیده بلاغی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
13621 صفرعلی بلال 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
13622 معصومه بلال امرغان 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
13623 آرزو بلالی 1376 علوم رياضي آمار
13624 افسانه بلالی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
13625 حسین بلالی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
13626 حسین بلالی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13627 سعیده بلالی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
13628 لیلا بلالی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
13629 مریم بلالی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
13630 مریم بلالی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
13631 مهتاب بلالی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
13632 مهدی بلالی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
13633 وحید بلالی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
13634 بیتا بلالی مود 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
13635 مرادعلی بلالی اوصیا 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
13636 محمدعلی بلالی حسن اباد 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13637 طاهره بلالی حسن ابادی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
13638 مهناز بلالی علی ابادی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
13639 مهناز بلالی علی ابادی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
13640 محمد بلالی مقدم 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
13641 مصطفی بلالی هدایت آباد 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
13642 رسول بلاوی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
13643 علی بلباسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
13644 الهام بلبلی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13645 پروانه بلبلی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
13646 فرزانه بلبلی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
13647 کبری بلبلی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13648 رضا بلبلی شاندیز 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
13649 رضا بلبلی شاندیز 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13650 محمد بلبلیان قالی باف 1379 علوم رياضي آمار
13651 محمد بلبلیان قالی باف 1386 علوم رياضي آمار - نظریه احتمال
13652 محمد بلبلیان قالیباف 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
13653 حسین بلخاری قهی 1391 پردیس دانشگاهی حکمت متعالیه
13654 مسعود بلخاسب 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
13655 زکیه بلخی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13656 سیدمرتضی بلخی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13657 افسانه بلقان آبادی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
13658 اکرم بلقان آبادی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
13659 سمیه بلقان آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
13660 محمد بلقان آبادی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
13661 مریم بلقان آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13662 مریم بلقان آبادی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13663 مصطفی بلقان آبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
13664 نفیسه بلقن آبادی 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
13665 احمدعلی بلقوریان ابکوه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
13666 محمود بلقیسی ناصری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
13667 فرانک بلکامه 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
13668 محمدخلیل بللوق 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13669 فاطمه بلند 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13670 فرزانه بلند کیش 1349 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
13671 شهرزاد بلنداختر 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
13672 عبدالله بلندداورزن 1378 علوم پايه زمین شناسی
13673 سمیرا بلندقامت 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
13674 سیدعلی بلندنژاد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13675 سیدعلی بلندنژاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13676 کاظم بلندنظر 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13677 کاظم بلندنظر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13678 معصومه بلندنظر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
13679 زهرا بلندی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
13680 مرضیه بلندی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
13681 مرضیه بلندی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
13682 مژگان بلندی 1376 علوم پايه زمین شناسی
13683 جواد بلندی قلعه جوقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13684 جواد بلندی قلعه جوقی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13685 راضیه بلندی قلعه جوقی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
13686 صدیقه بلندیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
13687 احمد بلوچ 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
13688 امجد بلوچ 1378 دامپزشكي دامپزشکی
13689 بهزاد بلوچ 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
13690 حسین بلوچ 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
13691 ربابه بلوچ 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
13692 رضا بلوچ 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
13693 فرزانه بلوچ 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
13694 محمدرضا بلوچ 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
13695 عاطفه بلوچ ثابت 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13696 علی بلوچ زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
13697 مریم بلوچ زاده 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
13698 مریم بلوچ زاده 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
13699 علیرضا بلوچ سیستانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35566396