راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 13601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
13601 امید بوالحسنی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
13602 ایمان بواناتی 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
13603 ساره بواناتی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13604 ساره بواناتی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
13605 گلی بوبک 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13606 مجتبی بوتیمار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
13607 محمد بوجارپور 1375 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
13608 حسین بوجاری 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
13609 محسن بوجاری 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
13610 مصطفی بوجاری 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
13611 سهراب بوذرپور 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
13612 خدیجه بوذرجمهری 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
13613 راضیه بوذرجمهری 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13614 رضا بوذرجمهری 1366 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
13615 صفیه بوذرجمهری 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13616 فتح اله بوذرجمهری 1355 علوم پايه فیزیک
13617 امیر بوذری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13618 امیر بوذری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13619 مهدی بوذری 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
13620 فرهاد بوذری خرارودی 1364 علوم پايه زمین شناسی
13621 الناز بوذری خرازی 1393 علوم پايه فیزیک
13622 ارزو بورقی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
13623 علی اکبر بوری 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
13624 علی اصغر بوری آبادی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13625 نصراله بوریائی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
13626 سمیه بوز قوچانی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13627 فاطمه بوژ آبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
13628 احمد بوژآبادی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
13629 زینب بوژآبادی 1391 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
13630 خدیجه بوژابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
13631 حسین بوژمهرانی 1371 دامپزشكي دامپزشکی
13632 خدیجه بوژمهرانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
13633 زکیه بوژمهرانی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
13634 زهرا بوژمهرانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
13635 صغرا بوژمهرانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
13636 محمد بوژمهرانی 1380 دامپزشكي دامپزشکی
13637 محمدرضا بوژمهرانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
13638 مرضیه بوژمهرانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
13639 موسی بوژمهرانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13640 دانیال بوستان 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
13641 دانیال بوستان 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
13642 دانیال بوستان 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
13643 راحله بوستان 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
13644 شقایق بوستان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
13645 جعفر بوستان پور 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
13646 جعفر بوستان پور 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
13647 مهدی بوستان پور 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
13648 مهدی بوستانپور 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
13649 بهزاد بوستانچی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
13650 سمانه بوستانچی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
13651 ارمین بوستانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
13652 ربابه بوستانی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
13653 رقیه بوستانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13654 فروغ بوستانی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
13655 محسن بوستانی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
13656 مریم بوستانی 1384 هنر نيشابور نقاشی
13657 مهری بوستانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13658 نسترن بوستانی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
13659 محمدکاظم بوستانی بزدی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
13660 احمد بوستانی داغیان 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13661 راحله بوستانی فرکوش 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
13662 راهله بوستانی فرنوش 1373 علوم پايه زیست شناسی
13663 صفورا بوستانی گلستانی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
13664 یاور بوستانی ماوی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
13665 قربانعلی بوسعید 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13666 طاهره بوسعیدکلاته کندی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
13667 فاطمه بوسعیدی 1376 علوم پايه شیمی
13668 صمد بوعذار 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
13669 شقایق بوعلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
13670 علی بولوردی 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
13671 احمد بومری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13672 اسماعیل بومری 1376 دامپزشكي دامپزشکی
13673 حسین بومری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13674 رباب بومری 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
13675 مرتضی بومری 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
13676 سمانه بومی قوچان عتیق 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
13677 معصومه بومی قوچان عتیق 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
13678 علی به آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13679 رؤیا به آذین 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
13680 مهدی به آفرین 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
13681 سعید به ابادی کبودان 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
13682 علی به ابادی هدک 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
13683 سلما به بوپور 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
13684 سمیه به رسی 1383 علوم رياضي آمار
13685 مریم به روزی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
13686 ریحانه به روش 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13687 نرگس به روش 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
13688 نوراحمد به نامی طبس 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
13689 حلیمه به نژاد 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
13690 سعیده به نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
13691 حانیه به نگار 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13692 زهرا به نیا 1362 علوم پايه دبیری فیزیک
13693 مینا به نیا 1365 علوم پايه دبیری شیمی
13694 عنایت اله بهاالدینی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
13695 موسی بهاالدینی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
13696 فاطمه بهاء 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13697 محدثه بهاءالدین زاده 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13698 حمید بهابسته 1375
13699 تکتم بهادر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
13700 زهرا بهادر 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي

صفحه :

<   1112131415161718191101111121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973219