راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 14001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14001 محمدباقر برمکی 1383 علوم پايه زمین شناسی
14002 محمدباقر برمکی 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی) ( آموزش محور )
14003 مرضیه برمکی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
14004 زهرا برمکی ارجستان 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
14005 هادی برموده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
14006 عفت برنا 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
14007 عفت برنا 1376 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
14008 فضل الله برنا 1371 علوم پايه فیزیک
14009 زهره سادات برناس 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
14010 اعظم برناک 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14011 لیلا برناک 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
14012 منصور برناک 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14013 فرزانه برناه 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
14014 محیا برناه 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
14015 مهنام برناه 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
14016 امیر برنج ساز 1369 علوم پايه زمین شناسی
14017 مریم برنجچی حقیقی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
14018 فاطمه برنجچی حقیقی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
14019 نوذر برنجکار 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14020 حبیب برنجی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14021 عبدالجواد برنجی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14022 علی رضا برنجی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
14023 علیرضا برنجی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14024 علیرضا برنجی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
14025 محمدتقی برنجی توچائی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
14026 حسین برنجیان تبریزی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14027 علی اصغر برنجیان تبریزی 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14028 تکتم برندک 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14029 هانیه برندک 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
14030 بهاره برنقای 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
14031 پروین برنگی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
14032 ناصر برنگی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14033 هاشم برنوی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14034 اکرم بروجردی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14035 فائزه بروجردی شرق 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
14036 فایزه بروجردی شرق 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
14037 بهنوش بروجردی نیا 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
14038 محمد بروجنی 1355 كشاورزى علوم دامی
14039 تینا بروخیان 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14040 حمید بروزی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
14041 بهاره بروزی نیت 1394 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
14042 فرزاد بروزی نیت 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
14043 آمنه بروسان 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14044 شیرین بروشکی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
14045 فرهاد بروشکی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14046 فرهاد بروشکی 1370 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14047 محمد بروشکی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
14048 محمدرضا بروشکی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
14049 نوشین بروشکی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14050 اعظم بروغنی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
14051 الهه بروغنی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
14052 محدثه بروغنی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
14053 مریم بروغنی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
14054 ملیحه بروغنی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
14055 ملیحه بروغنی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
14056 مهری بروغنی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
14057 مهری بروغنی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
14058 اعظم بروک 1374 علوم پايه زیست شناسی
14059 فاطمه بروک 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
14060 ابوالفضل برومند 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
14061 الهام برومند 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
14062 امید برومند 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14063 بی بی خدیجه برومند 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14064 جعفر برومند 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
14065 جواد برومند 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14066 حسن رضا برومند 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14067 حسین برومند 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
14068 دانا برومند 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14069 ریحانه برومند 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
14070 ریحانه برومند 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
14071 شیوا برومند 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
14072 علیرضا برومند 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
14073 غلامرضا برومند 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14074 فرزانه برومند 1387 علوم رياضي آمار
14075 فیروزه برومند 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
14076 مرضیه برومند 1379 علوم رياضي آمار
14077 مریم برومند 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
14078 مولود برومند 1382 دامپزشكي دامپزشکی
14079 مهناز برومند 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14080 زینت برومند رضازاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
14081 زینت برومند رضازاده 1385 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
14082 سیدامیررضا برومند سیستانی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14083 سمانه برومند علی پور 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14084 مهدی برومند نیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
14085 ساناز برومندابراهیمی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
14086 پردیس برومندان 1388 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
14087 زهرا برومندپور 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14088 مریم برومندپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14089 الهام برومندحسین آباد قائینی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14090 اکرم برومندحسین آبادقائینی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14091 ملیحه برومندحسین آبادقاینی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14092 سید علی برومنددانش 1384 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14093 سیده بهاره برومنددانش 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
14094 سیده بهاره برومنددانش 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
14095 نبی برومنددیش 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14096 زینت برومندرضازاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14097 ملیحه برومندرضازاده 1377 علوم پايه فیزیک
14098 مهناز برومندرضازاده 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14099 زهره برومندسبزیکار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
14100 رضا برومندسرکرده 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489179