راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 14001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14001 آسیه بزازان نوغانی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14002 تهمینه بزازان نوغانی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
14003 ماهرخ بزازان نوغانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14004 مریم بزازان نوغانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
14005 ابراهیم بزازچرمینی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
14006 ابراهیم بزازچرمینی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
14007 حمیدرضا بزاززاده تربتی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14008 فایزه بزاززاده تربتی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14009 فرزانه بزاززاده تربتی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14010 الناز بزازی 1385 علوم پايه فیزیک
14011 ژرمین بزازیان 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
14012 زهرا بزرگ 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14013 معصومه بزرگ 1385 علوم رياضي آمار
14014 معصومه بزرگ 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
14015 نرگس بزرگ 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
14016 متین بزرگ بشر 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14017 خدامراد بزرگ چمی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14018 زینب بزرگ خو 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
14019 عفت بزرگ زاد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14020 حسین بزرگ نتاج بائی 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14021 آرزو بزرگ نیا 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14022 الهام بزرگ نیا 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
14023 ماندانا بزرگ نیا 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14024 محمدرضا بزرگ نیا 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14025 مصطفی بزرگ نیا 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14026 مهرداد بزرگ نیا 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14027 علی بزرگ پور 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
14028 ملوک خاتون بزرگ زاده 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14029 رامتین بزرگ زاده عشقی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14030 نگار بزرگ زاده یزدی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
14031 پروین بزرگ نیا 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14032 ساناز بزرگ نیا 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
14033 سیمین بزرگ نیا 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
14034 علی رضا بزرگ نیا 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14035 احمد بزرگمهر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14036 جواد بزرگمهر 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
14037 جواد بزرگمهر 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
14038 علی بزرگمهر 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
14039 فاطمه بزرگمهر 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14040 کیا بزرگمهر 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14041 محمدرضا بزرگمهر 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
14042 منصور بزرگمهر 1364 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
14043 حسن بزرگوار 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
14044 عطّیه بزرگوار 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
14045 فاطمه بزرگوار 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
14046 محمود بزرگوار 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14047 مسعود بزرگوار 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14048 ملیحه بزرگوار 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
14049 ملیحه بزرگوار 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
14050 ملیحه بزرگوار 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
14051 منصور بزرگوار 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14052 ناصر بزرگوار 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
14053 وجیهه بزرگوار 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
14054 اکرم بزرگوارسهل آبادی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14055 سعیده بزرگواری 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14056 سعیده بزرگواری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
14057 مریم بزرگواری 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14058 امید بزرگی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14059 امیرمسعود بزرگی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14060 امیرمسعود بزرگی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14061 بتول بزرگی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14062 بهنام بزرگی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14063 بهنام بزرگی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14064 فرشاد بزرگی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14065 محمود بزرگی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14066 مریم بزرگی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14067 معصومه بزرگی 1375 علوم رياضي ریاضی
14068 مهدی بزرگی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
14069 ندا بزرگی 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
14070 نعمت بزرگی 1379 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
14071 هادی بزرگی 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
14072 الهه بزرگی برزی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14073 بهجت بزرگی راد 1384 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
14074 آرش بزرگی زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14075 سمیرا بزرگی کاسگری 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
14076 فهیمه بزرگیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14077 حمیدرضا بزقوجانی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
14078 حدیثه بزم آرا 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
14079 ابوالقاسم بزم آراء 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
14080 فاطمه بزم آور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
14081 محمد بزم ارا 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14082 مرتضی بزمی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14083 مصطفی بزمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14084 مهدی یار بزمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14085 مهدیه بزمی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
14086 حمیرا بزمی رودی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14087 الهام بزمی فاروجی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
14088 رویا بزمی فاروجی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14089 محسن بزمی مایوان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14090 عباس بزمی مقدم فیض آبادی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14091 معصومه بزنجانی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14092 افشین بزنگانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14093 محمد بزنگانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14094 حسین بزی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
14095 خدارحم بزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14096 علیرضا بزی 1373 مهندسي آتشنشاني
14097 اعظم بزی جوان 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
14098 مسعود بزی جوان 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
14099 بهرام بژگول 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39033096