راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 14001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14001 صفا برجیان 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14002 مرتضی برجیان بروجنی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
14003 مرتضی قلی برجیان بروجنی 1335 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
14004 نفیسه برجیان طوسی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
14005 شاهین برخوردار 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14006 محسن برخوردار 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
14007 محمدعلی برخوردار 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14008 سودابه برخوردار سنندجی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14009 مرتضی برخورداری 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14010 سارا برخوری مهنی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14011 شجاعت برخوری مهنی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
14012 صابر برخوری مهنی 1391 پردیس دانشگاهی بهداشت مواد غذایی
14013 علیرضا برخی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
14014 یحیی بردار 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
14015 زهرا برداغی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
14016 آزاده بردبار 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
14017 داود بردبار 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
14018 رضا بردبار 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14019 سارا بردبار 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14020 ساره بردبار 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14021 سمیه بردبار 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14022 سیما بردبار 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری - تکوینی
14023 علیرضا بردبار 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14024 فائزه بردبار 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14025 فایزه بردبار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14026 وحید بردبار 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14027 لاله بردبار آذری 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
14028 لیلا بردبارآذری 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14029 حمیرا بردبارطاهرگورابی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
14030 محمد بردبارعشرت ابادی 1374 علوم رياضي آمار
14031 مرضیه بردستانی کناوه 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14032 مجتبی بردوئی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14033 مجتبی بردوئی 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
14034 سیاوش برده جی 1393 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
14035 ایمان بردیان 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14036 مهتاب بردیده 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
14037 نیره بردیده 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
14038 علی اکبر بررودی سدهی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14039 زهرا برزخی فریمانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14040 زهرا برزخی فریمانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
14041 الهام برزشی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
14042 اسماعیل برزکار 1356 علوم پايه زمین شناسی
14043 خدیجه برزکار 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14044 سارا برزکار 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
14045 سمیرا برزکار 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
14046 عایشه برزکار 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14047 محمد برزکار 1383 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
14048 آتنا برزگر 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
14049 ابوالفضل برزگر 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14050 احمد برزگر 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14051 امراله برزگر 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14052 حامد برزگر 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
14053 حسین برزگر 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام
14054 حسین برزگر 1395 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
14055 حوری برزگر 1357 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
14056 رحمان برزگر 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14057 رسول برزگر 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
14058 رسول برزگر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
14059 زهرا برزگر 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
14060 زهره برزگر 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14061 سمیه برزگر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14062 صالح برزگر 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14063 غلامرضا برزگر 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14064 فائزه برزگر 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
14065 فائزه برزگر 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
14066 فضّه برزگر 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14067 فضه برزگر 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
14068 قاسم برزگر 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
14069 محمد برزگر 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
14070 محّمدرحیم برزگر 1385 علوم پايه فیزیک
14071 محمود برزگر 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
14072 مهدی برزگر 1377 علوم رياضي آمار
14073 مهری برزگر 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14074 نرگس خاتون برزگر 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
14075 نسرین برزگر 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
14076 نیکسا برزگر 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
14077 هانیه برزگر 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14078 هدی برزگر 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
14079 نصرت برزگر اندای 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
14080 روح اله برزگر پنبه زارکتی 1387 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
14081 زهرا برزگر ترمی 1377 علوم رياضي آمار
14082 سعیده برزگر درآبد 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
14083 حامد برزگر زوباران 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
14084 مقصود برزگر کلورزی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14085 زهرا برزگر محمدی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14086 حسینعلی برزگران 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14087 عباس برزگران 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14088 وحید برزگران 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
14089 بهاره برزگراول 1393 مهندسي مهندسی شیمی
14090 هانیه برزگربردر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14091 میترا برزگربفروئی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
14092 حمید برزگربفرویی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14093 روح الله برزگرپنبه زارکتی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
14094 حمید برزگرخضربیگی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
14095 محمدعلی برزگردامادی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
14096 عبدالرضا برزگردوین 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14097 مرتضی برزگرزندی 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
14098 حامد برزگرزوباران 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
14099 حسینعلی برزگرسلوکلائی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   111213141516171819110111112113113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223308