راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 1401 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1401 فرشته ابراهیمی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1402 فریبا ابراهیمی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1403 فهیمه ابراهیمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1404 قاسم ابراهیمی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1405 کبری ابراهیمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1406 کبری ابراهیمی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
1407 کلثوم ابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1408 لیلا ابراهیمی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1409 مجتبی ابراهیمی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
1410 مجید ابراهیمی 1368 علوم رياضي آمار
1411 مجید ابراهیمی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1412 محبوبه ابراهیمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1413 محراب ابراهیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1414 محراب ابراهیمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1415 محسن ابراهیمی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1416 محسن ابراهیمی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1417 محمد ابراهیمی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1418 محمد ابراهیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1419 محمد ابراهیمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1420 محمد ابراهیمی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1421 محمد ابراهیمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1422 محمد ابراهیمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1423 محمد علی ابراهیمی 1365 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
1424 محمدامیر ابراهیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
1425 محمدامیر ابراهیمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
1426 محمدرضا ابراهیمی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1427 محمدرضا ابراهیمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1428 محمدرضا ابراهیمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1429 محمدرضا ابراهیمی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1430 محمدرضا ابراهیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
1431 محمدرضا ابراهیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1432 محمدسعید ابراهیمی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
1433 محمدصادق ابراهیمی 1364 علوم رياضي آمار
1434 محمدعلی ابراهیمی 1354 علوم رياضي ریاضی
1435 محمدمهدی ابراهیمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
1436 محمدمهدی ابراهیمی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1437 محمدمهدی ابراهیمی 1374 علوم پايه فیزیک
1438 محمود ابراهیمی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1439 مرتضی ابراهیمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1440 مرتضی ابراهیمی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1441 مرضیه ابراهیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
1442 مرضیه ابراهیمی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1443 مریم ابراهیمی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1444 مریم ابراهیمی 1378 علوم پايه فیزیک
1445 مریم ابراهیمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1446 مژده سادات ابراهیمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1447 مسعود ابراهیمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
1448 مسلم ابراهیمی 1368 علوم پايه زمین شناسی
1449 مسلمه ابراهیمی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1450 مصطفی ابراهیمی 1388 علوم رياضي آمار
1451 معصومه ابراهیمی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
1452 معصومه ابراهیمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1453 معصومه ابراهیمی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
1454 معصومه ابراهیمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1455 معظم ابراهیمی 1389 علوم رياضي آموزش ریاضی
1456 ملیحه ابراهیمی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1457 ملیحه ابراهیمی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1458 ملیحه ابراهیمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1459 منصور ابراهیمی 1389 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
1460 مهتاب ابراهیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1461 مهدی ابراهیمی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1462 مهدی ابراهیمی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1463 مهدی ابراهیمی 1385 علوم پايه فیزیک
1464 مهدیه ابراهیمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1465 مهدیه ابراهیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1466 مهرداد ابراهیمی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1467 مهین ابراهیمی 1380 علوم رياضي آمار
1468 میمنت ابراهیمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1469 نرجس ابراهیمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1470 نرگس ابراهیمی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
1471 نفیسه ابراهیمی 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1472 نفیسه ابراهیمی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
1473 نیره ابراهیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1474 وحید ابراهیمی 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
1475 وحیده سادات ابراهیمی 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1476 هادی ابراهیمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1477 هادی ابراهیمی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1478 هاله ابراهیمی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1479 یونس ابراهیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
1480 حسین ابراهیمی کردیانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
1481 حسین ابراهیمی کردیانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
1482 مرضیه ابراهیمی آبشور 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1483 سیدعلی اکبر ابراهیمی ابلویی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1484 امرالله ابراهیمی اتانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1485 زینب ابراهیمی احمدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1486 زهرا ابراهیمی انجششی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
1487 حمید ابراهیمی اوریمی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1488 محمدطاهر ابراهیمی اوریمی 1335 كشاورزى زراعت
1489 حیدر ابراهیمی اول 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1490 مریم ابراهیمی اوندری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1491 اسماء ابراهیمی بازه ائی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1492 سعید ابراهیمی باغچه 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1493 امان الله ابراهیمی بجد 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
1494 امان الله ابراهیمی بجد 1377 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
1495 محمدرضا ابراهیمی بجدنی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1496 بهنام ابراهیمی بردر 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1497 علی اکبر ابراهیمی بشکانی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1498 علی ابراهیمی بیشه 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
1499 احمد ابراهیمی پور 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293031415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973010