راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 57 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,574

نمایش موارد : 1401 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1401 عماد ابراهیمی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1402 عیسی ابراهیمی 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
1403 غلامرضا ابراهیمی 1366 علوم پايه زمین شناسی
1404 غلامرضا ابراهیمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
1405 غلامرضا ابراهیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1406 فاطمه ابراهیمی 1369 علوم پايه فیزیک
1407 فاطمه ابراهیمی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1408 فاطمه ابراهیمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1409 فاطمه ابراهیمی 1375 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1410 فاطمه ابراهیمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1411 فاطمه ابراهیمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1412 فاطمه ابراهیمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1413 فاطمه ابراهیمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1414 فاطمه ابراهیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
1415 فاطمه ابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
1416 فاطمه ابراهیمی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
1417 فاطمه ابراهیمی 1391 علوم پايه زمین شناسی
1418 فاطمه ابراهیمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1419 فاطمه السادات ابراهیمی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1420 فاطمه زهرا ابراهیمی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
1421 فایزه ابراهیمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
1422 فایزه ابراهیمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
1423 فرزاد ابراهیمی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
1424 فرشته ابراهیمی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1425 فریبا ابراهیمی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1426 فهیمه ابراهیمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1427 قاسم ابراهیمی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1428 کبری ابراهیمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1429 کبری ابراهیمی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
1430 کلثوم ابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1431 لیلا ابراهیمی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1432 مجتبی ابراهیمی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
1433 مجید ابراهیمی 1368 علوم رياضي آمار
1434 مجید ابراهیمی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1435 محبوبه ابراهیمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1436 محراب ابراهیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1437 محراب ابراهیمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1438 محسن ابراهیمی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1439 محسن ابراهیمی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1440 محمد ابراهیمی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1441 محمد ابراهیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1442 محمد ابراهیمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1443 محمد ابراهیمی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1444 محمد ابراهیمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1445 محمد ابراهیمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1446 محمد علی ابراهیمی 1365 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
1447 محمدامیر ابراهیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
1448 محمدامیر ابراهیمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
1449 محمدرضا ابراهیمی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1450 محمدرضا ابراهیمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1451 محمدرضا ابراهیمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1452 محمدرضا ابراهیمی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1453 محمدرضا ابراهیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
1454 محمدرضا ابراهیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1455 محمدسعید ابراهیمی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
1456 محمدصادق ابراهیمی 1364 علوم رياضي آمار
1457 محمدعلی ابراهیمی 1354 علوم رياضي ریاضی
1458 محمدمهدی ابراهیمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
1459 محمدمهدی ابراهیمی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1460 محمدمهدی ابراهیمی 1374 علوم پايه فیزیک
1461 محمود ابراهیمی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1462 مرتضی ابراهیمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1463 مرتضی ابراهیمی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1464 مرضیه ابراهیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
1465 مرضیه ابراهیمی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1466 مریم ابراهیمی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1467 مریم ابراهیمی 1378 علوم پايه فیزیک
1468 مریم ابراهیمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1469 مژده سادات ابراهیمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1470 مسعود ابراهیمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
1471 مسلم ابراهیمی 1368 علوم پايه زمین شناسی
1472 مسلمه ابراهیمی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1473 مصطفی ابراهیمی 1388 علوم رياضي آمار
1474 معصومه ابراهیمی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
1475 معصومه ابراهیمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1476 معصومه ابراهیمی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
1477 معصومه ابراهیمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1478 معظم ابراهیمی 1389 علوم رياضي آموزش ریاضی
1479 ملیحه ابراهیمی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1480 ملیحه ابراهیمی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1481 ملیحه ابراهیمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1482 منصور ابراهیمی 1389 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
1483 مهتاب ابراهیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1484 مهدی ابراهیمی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1485 مهدی ابراهیمی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1486 مهدی ابراهیمی 1385 علوم پايه فیزیک
1487 مهدیه ابراهیمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1488 مهدیه ابراهیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1489 مهرداد ابراهیمی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1490 مهین ابراهیمی 1380 علوم رياضي آمار
1491 میمنت ابراهیمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1492 نرجس ابراهیمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1493 نرگس ابراهیمی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
1494 نفیسه ابراهیمی 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1495 نفیسه ابراهیمی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
1496 نیره ابراهیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1497 وحید ابراهیمی 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
1498 وحیده سادات ابراهیمی 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1499 هادی ابراهیمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293031415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33710029