راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,512

نمایش موارد : 1401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1401 سیدعباس ابراهیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
1402 سیدعلی ابراهیمی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
1403 سیدکاظم ابراهیمی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1404 سیدمحمد ابراهیمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
1405 سیدمحمدحسین ابراهیمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1406 سیدمحمدمصطفی ابراهیمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1407 سیدمحمدمهدی ابراهیمی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1408 سیدمهدی ابراهیمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1409 سیدمهدی ابراهیمی 1393 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
1410 سیده الهام ابراهیمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
1411 سیده زهرا ابراهیمی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1412 سیده فهیمه ابراهیمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1413 سیدهادی ابراهیمی 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1414 سیما ابراهیمی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1415 شجاع الدین ابراهیمی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1416 شهربانو ابراهیمی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1417 شیما ابراهیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
1418 شیما ابراهیمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
1419 شیوا ابراهیمی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1420 صادق ابراهیمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1421 صدیقه ابراهیمی 1375 علوم پايه زیست شناسی
1422 صمد ابراهیمی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1423 صمد ابراهیمی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1424 صمد ابراهیمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
1425 طاهره ابراهیمی 1374 علوم رياضي ریاضی
1426 طاهره ابراهیمی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1427 عابدین ابراهیمی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1428 عاتکه ابراهیمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
1429 عباس ابراهیمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1430 عبدالرضا ابراهیمی 1380 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
1431 عزت ابراهیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1432 علی ابراهیمی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1433 علی ابراهیمی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1434 علی ابراهیمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1435 علی ابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
1436 علی ابراهیمی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1437 علیرضا ابراهیمی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
1438 عماد ابراهیمی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1439 عماد ابراهیمی 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1440 عماد ابراهیمی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1441 عیسی ابراهیمی 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
1442 غلامرضا ابراهیمی 1366 علوم پايه زمین شناسی
1443 غلامرضا ابراهیمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
1444 غلامرضا ابراهیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1445 فاطمه ابراهیمی 1369 علوم پايه فیزیک
1446 فاطمه ابراهیمی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1447 فاطمه ابراهیمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1448 فاطمه ابراهیمی 1375 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1449 فاطمه ابراهیمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1450 فاطمه ابراهیمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1451 فاطمه ابراهیمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1452 فاطمه ابراهیمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1453 فاطمه ابراهیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
1454 فاطمه ابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
1455 فاطمه ابراهیمی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
1456 فاطمه ابراهیمی 1391 علوم پايه زمین شناسی
1457 فاطمه ابراهیمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1458 فاطمه السادات ابراهیمی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1459 فاطمه زهرا ابراهیمی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
1460 فایزه ابراهیمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
1461 فایزه ابراهیمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
1462 فرزاد ابراهیمی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
1463 فرشته ابراهیمی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1464 فریبا ابراهیمی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1465 فهیمه ابراهیمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1466 قاسم ابراهیمی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1467 کبری ابراهیمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1468 کبری ابراهیمی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
1469 کلثوم ابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1470 لیلا ابراهیمی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1471 مجتبی ابراهیمی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
1472 مجید ابراهیمی 1368 علوم رياضي آمار
1473 مجید ابراهیمی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1474 محبوبه ابراهیمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1475 محراب ابراهیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1476 محراب ابراهیمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1477 محسن ابراهیمی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1478 محسن ابراهیمی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1479 محمد ابراهیمی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1480 محمد ابراهیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1481 محمد ابراهیمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1482 محمد ابراهیمی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1483 محمد ابراهیمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1484 محمد ابراهیمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1485 محمد علی ابراهیمی 1365 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
1486 محمدامیر ابراهیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
1487 محمدامیر ابراهیمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
1488 محمدرضا ابراهیمی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1489 محمدرضا ابراهیمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1490 محمدرضا ابراهیمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1491 محمدرضا ابراهیمی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1492 محمدرضا ابراهیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
1493 محمدرضا ابراهیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1494 محمدسعید ابراهیمی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
1495 محمدصادق ابراهیمی 1364 علوم رياضي آمار
1496 محمدعلی ابراهیمی 1354 علوم رياضي ریاضی
1497 محمدمهدی ابراهیمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
1498 محمدمهدی ابراهیمی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1499 محمدمهدی ابراهیمی 1374 علوم پايه فیزیک
1500 محمود ابراهیمی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293031415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36229144