راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 1401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1401 زهره ابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1402 زینب ابراهیمی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1403 ژیلا ابراهیمی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1404 ساحل ابراهیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1405 سارا ابراهیمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1406 سپیده ابراهیمی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
1407 سپیده ابراهیمی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
1408 سحر ابراهیمی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
1409 سعید ابراهیمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1410 سعیده سادات ابراهیمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1411 سکینه ابراهیمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1412 سمانه السادات ابراهیمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1413 سمیه ابراهیمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1414 سمیه ابراهیمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1415 سمیه ابراهیمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1416 سمیه ابراهیمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1417 سمیه ابراهیمی 1386 علوم رياضي آمار
1418 سمیه سادات ابراهیمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1419 سوده ابراهیمی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1420 سهیلا ابراهیمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
1421 سهیلا ابراهیمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
1422 سیدجلال ابراهیمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1423 سیدعباس ابراهیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
1424 سیدعلی ابراهیمی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
1425 سیدکاظم ابراهیمی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1426 سیدمحمد ابراهیمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
1427 سیدمحمدحسین ابراهیمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1428 سیدمحمدمصطفی ابراهیمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1429 سیدمحمدمهدی ابراهیمی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1430 سیدمهدی ابراهیمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1431 سیدمهدی ابراهیمی 1393 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
1432 سیده الهام ابراهیمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
1433 سیده زهرا ابراهیمی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1434 سیده فهیمه ابراهیمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1435 سیدهادی ابراهیمی 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1436 سیما ابراهیمی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1437 شجاع الدین ابراهیمی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1438 شهربانو ابراهیمی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1439 شیما ابراهیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
1440 شیما ابراهیمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
1441 شیوا ابراهیمی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1442 صادق ابراهیمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1443 صدیقه ابراهیمی 1375 علوم پايه زیست شناسی
1444 صمد ابراهیمی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1445 صمد ابراهیمی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1446 صمد ابراهیمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
1447 طاهره ابراهیمی 1374 علوم رياضي ریاضی
1448 طاهره ابراهیمی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1449 عابدین ابراهیمی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1450 عاتکه ابراهیمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
1451 عباس ابراهیمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1452 عبدالرضا ابراهیمی 1380 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
1453 عزت ابراهیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1454 علی ابراهیمی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1455 علی ابراهیمی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1456 علی ابراهیمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1457 علی ابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
1458 علی ابراهیمی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1459 علیرضا ابراهیمی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
1460 عماد ابراهیمی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1461 عماد ابراهیمی 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1462 عماد ابراهیمی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1463 عیسی ابراهیمی 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
1464 غلامرضا ابراهیمی 1366 علوم پايه زمین شناسی
1465 غلامرضا ابراهیمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
1466 غلامرضا ابراهیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1467 فاطمه ابراهیمی 1369 علوم پايه فیزیک
1468 فاطمه ابراهیمی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1469 فاطمه ابراهیمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1470 فاطمه ابراهیمی 1375 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1471 فاطمه ابراهیمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1472 فاطمه ابراهیمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1473 فاطمه ابراهیمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1474 فاطمه ابراهیمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1475 فاطمه ابراهیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
1476 فاطمه ابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
1477 فاطمه ابراهیمی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
1478 فاطمه ابراهیمی 1391 علوم پايه زمین شناسی
1479 فاطمه ابراهیمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1480 فاطمه السادات ابراهیمی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1481 فاطمه زهرا ابراهیمی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
1482 فایزه ابراهیمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
1483 فایزه ابراهیمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
1484 فرزاد ابراهیمی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
1485 فرشته ابراهیمی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1486 فریبا ابراهیمی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1487 فهیمه ابراهیمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1488 قاسم ابراهیمی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1489 کبری ابراهیمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1490 کبری ابراهیمی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
1491 کلثوم ابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1492 کیمیا ابراهیمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1493 لیلا ابراهیمی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1494 لیلی ابراهیمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1495 مجتبی ابراهیمی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
1496 مجید ابراهیمی 1368 علوم رياضي آمار
1497 مجید ابراهیمی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1498 محبوبه ابراهیمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1499 محراب ابراهیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1500 محراب ابراهیمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293031415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299393