راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 14101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14101 احمد برهانی تخته جان 1389 علوم پايه زمین شناسی
14102 احمد برهانی تخته جان 1393 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
14103 سمیه برهانی ترشیزی 1384 علوم پايه زمین شناسی
14104 سعیده برهانی رخ 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14105 زهراسادات برهانی سبزوار 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
14106 مهدی برهانی سنگچولی 1375 علوم رياضي ریاضی
14107 حمیدرضا برهانی فر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14108 عبدالله برهانی فیص آبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14109 مسلم برهانی فیض آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
14110 هادی برهانی قاین 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
14111 مریم برهانی کاخکی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14112 علی اکبر برهانی کردیانی 1368 علوم پايه شیمی
14113 ساحل برهانی منجیلی 1376 علوم رياضي آمار
14114 زینب برهانی نژاد 1385 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14115 محمود برهانی نژاد 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
14116 مهدی برهانی نژاد 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14117 مینا برهانی نیا 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
14118 یوسفعلی برهانی نیا 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14119 مهسا برهانی وارسته 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14120 عزت برهانیان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14121 عفت برهانیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14122 زینب برهانیان طرقی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
14123 منی برهمت 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14124 نازنین برهمت 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
14125 محمدرضا برهمن 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14126 محمد برهمند 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
14127 محمدرضا بری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14128 محمد رضا لطیف بریج 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14129 مسلم بریحی نژاد 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
14130 سیدمهران بریدسیدی نیک 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14131 عفت سادات بریدسیدی نیک 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
14132 زینب بریدعلی پور 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
14133 علی بریدکاظمی 1394 مهندسي مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
14134 مسعود بریدلطیف 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14135 محمود بریدمشاقی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14136 مطهره بریدنظیف 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14137 فاطمه سادات بریدنیک پور 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
14138 محبوبه بریش 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14139 محمد بریش 1375 علوم رياضي آمار
14140 امین بریمانی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14141 فرامرز بریمانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
14142 محمدحسین بریمانی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14143 میترا بریموندی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14144 صدیقه بریمی پور 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
14145 سیدعلی برین 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14146 وحیده بزاز زاده تربتی 1385 علوم رياضي آمار
14147 ابوالفضل بزازان 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14148 هومن بزازان 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14149 هومن بزازان 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14150 تهمینه بزازان نوغانی 1384 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
14151 آسیه بزازان نوغانی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14152 تهمینه بزازان نوغانی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
14153 ماهرخ بزازان نوغانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14154 مریم بزازان نوغانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
14155 ابراهیم بزازچرمینی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
14156 ابراهیم بزازچرمینی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
14157 حمیدرضا بزاززاده تربتی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14158 فایزه بزاززاده تربتی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14159 فرزانه بزاززاده تربتی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14160 الناز بزازی 1385 علوم پايه فیزیک
14161 ژرمین بزازیان 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
14162 زهرا بزرگ 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14163 معصومه بزرگ 1385 علوم رياضي آمار
14164 معصومه بزرگ 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
14165 نرگس بزرگ 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
14166 متین بزرگ بشر 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14167 خدامراد بزرگ چمی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14168 زینب بزرگ خو 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
14169 عفت بزرگ زاد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14170 حسین بزرگ نتاج بائی 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14171 آرزو بزرگ نیا 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14172 الهام بزرگ نیا 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
14173 ماندانا بزرگ نیا 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14174 محمدرضا بزرگ نیا 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14175 مصطفی بزرگ نیا 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14176 مهرداد بزرگ نیا 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14177 علی بزرگ پور 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
14178 ملوک خاتون بزرگ زاده 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14179 رامتین بزرگ زاده عشقی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14180 نگار بزرگ زاده یزدی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
14181 پروین بزرگ نیا 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14182 ساناز بزرگ نیا 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
14183 سیمین بزرگ نیا 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
14184 علی رضا بزرگ نیا 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14185 احمد بزرگمهر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14186 جواد بزرگمهر 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14187 جواد بزرگمهر 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
14188 علی بزرگمهر 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14189 فاطمه بزرگمهر 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14190 کیا بزرگمهر 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14191 محمدرضا بزرگمهر 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
14192 منصور بزرگمهر 1364 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
14193 حسن بزرگوار 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
14194 عطّیه بزرگوار 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
14195 فاطمه بزرگوار 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
14196 محمود بزرگوار 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14197 مسعود بزرگوار 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14198 ملیحه بزرگوار 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14199 ملیحه بزرگوار 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051622