راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,411

نمایش موارد : 14101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14101 علی محمد برزگرشلغم زار 1377 علوم پايه زمین شناسی
14102 زهرا برزگرشهنابادی 1394 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
14103 جواد برزگرطرقبه 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14104 زهرا برزگرطرقبه 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14105 علی برزگرطرقبه 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14106 کاظم برزگرطرقبه 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
14107 لیلی برزگرطرقبه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14108 ملیحه برزگرطرقبه 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14109 ملیحه برزگرطرقبه 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14110 نصراله برزگرطرقبه 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
14111 مهسا برزگرعبدل آبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14112 مهسا برزگرعبدل آبادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
14113 فاطمه برزگرنژاد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14114 معصومه برزگری 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14115 معصومه برزگری 1394 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
14116 امیرعباس برزگری سرخه 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
14117 علی برزگری سلطان احمدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14118 مهدیه برزگری علی آباد 1387 هنر نيشابور نقاشی
14119 وجیهه برزمینی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
14120 پروین برزن 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
14121 مژده برزن 1390 دامپزشكي باکتری شناسی
14122 حسن برزنونی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14123 حسن برزنونی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
14124 رضا برزنونی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
14125 عصمت برزنونی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
14126 علی برزنونی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
14127 علی برزنونی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
14128 علی برزنونی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
14129 فاطمه برزنونی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14130 فاطمه برزنونی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14131 فاطمه نسا برزنونی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14132 محمدرضا برزنونی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14133 محمدرضا برزنونی 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
14134 محمدعلی برزنونی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14135 مریم برزنونی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14136 مریم برزنونی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
14137 مریم برزنونی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
14138 نسترن برزنونی 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
14139 فاطمه برزو 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14140 فاطمه برزو 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14141 مرتضی برزو 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
14142 آمنه برزوئی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14143 اعظم برزوئی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14144 اعظم برزوئی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
14145 اعظم برزوئی 1385 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
14146 خدیجه برزوئی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14147 رضا برزوئی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
14148 سارا برزوئی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
14149 سارا برزوئی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
14150 سعید برزوئی 1384 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14151 عصمت برزوئی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14152 فاطمه برزوئی 1375 علوم رياضي ریاضی
14153 فاطمه برزوئی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14154 مجید برزوئی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
14155 محمد برزوئی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
14156 محمد برزوئی 1381 علوم رياضي آمار
14157 محمد برزوئی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
14158 مریم برزوئی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
14159 نسرین برزوئی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
14160 انسیه برزوئی نیت 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14161 پریسا برزوعی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
14162 رضا برزوی بلقان علیا 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
14163 حسن برزویی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
14164 طاهره برزویی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14165 مرضیه برزویی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
14166 هادی برزویی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
14167 ابراهیم برزیگر 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
14168 غلامرضا برزیگر 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14169 رضا برزین 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14170 زهره برزین 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
14171 نقی برزین 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14172 موسی برزین خلیفه لو 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
14173 میترا برزین نژاد 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
14174 مصطفی برسان نجار 1392 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
14175 محمد برسدر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14176 حسین برسلانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
14177 رقیه برسلانی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14178 زهرا برسلانی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
14179 زهرا برسلانی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
14180 زهرا برسلانی 1394 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
14181 سکینه برسلانی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
14182 سمیه برسلانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14183 مریم برسلانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
14184 مسیح اله برسلانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
14185 بهنوش برسی پور گل خطمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
14186 بهنوش برسی پورگل خطمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14187 مرضیه برشادی پور 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
14188 ادیبه برشان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14189 زرین برعرفان 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14190 پریسا برغمدی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
14191 تکتم برغمدی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
14192 جعفر برغمدی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14193 زهرا برغمدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14194 زهرا برغمدی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
14195 سیدرضا برغمدی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14196 صدیقه برغمدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
14197 مجتبی برغمدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
14198 محسن برغمدی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14199 محمّد برغمدی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14200 محمدرضا برغمدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42210428