راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,230

نمایش موارد : 14101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14101 اکرم بزرگوارسهل آبادی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14102 سعیده بزرگواری 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14103 سعیده بزرگواری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
14104 مریم بزرگواری 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14105 امید بزرگی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14106 امیرمسعود بزرگی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14107 امیرمسعود بزرگی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14108 بتول بزرگی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14109 بهنام بزرگی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14110 بهنام بزرگی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14111 فرشاد بزرگی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14112 محمود بزرگی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14113 مریم بزرگی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14114 معصومه بزرگی 1375 علوم رياضي ریاضی
14115 مهدی بزرگی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14116 ندا بزرگی 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
14117 نعمت بزرگی 1379 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
14118 هادی بزرگی 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
14119 الهه بزرگی برزی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14120 بهجت بزرگی راد 1384 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
14121 آرش بزرگی زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14122 سمیرا بزرگی کاسگری 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
14123 فهیمه بزرگیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14124 حمیدرضا بزقوجانی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
14125 حدیثه بزم آرا 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
14126 ابوالقاسم بزم آراء 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
14127 فاطمه بزم آور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
14128 محمد بزم ارا 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14129 مرتضی بزمی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14130 مصطفی بزمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14131 مهدی یار بزمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14132 مهدیه بزمی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
14133 حمیرا بزمی رودی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14134 الهام بزمی فاروجی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
14135 رویا بزمی فاروجی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14136 محسن بزمی مایوان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14137 عباس بزمی مقدم فیض آبادی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14138 معصومه بزنجانی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14139 افشین بزنگانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14140 محمد بزنگانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14141 حسین بزی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
14142 خدارحم بزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14143 علیرضا بزی 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
14144 اعظم بزی جوان 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
14145 مسعود بزی جوان 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
14146 بهرام بژگول 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
14147 یاسر بساطی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14148 حسن بساک 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14149 حسن بساک 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14150 محسن بساکی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
14151 ماندانا بسام 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14152 مرتضی بستام 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14153 مرتضی بستام 1389 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
14154 هادی بستام 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14155 آرام بستان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14156 آرام بستان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
14157 آرام بستان 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
14158 خاطره بستان 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14159 زهرا بستان 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14160 شمسی بستان 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
14161 علیرضا بستان 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
14162 فهیمه بستان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
14163 محمد بستان 1391 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
14164 سحر بستانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14165 علی بستانی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
14166 محمدباقر بستانی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14167 ابراهیم بستانی نژاد 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14168 مهدی بستگانی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14169 علی اکبر بستوده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14170 میثم بستوده 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14171 مرضیه بسته قماش 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14172 توران بسطامی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14173 سامان بسطامی 1381 علوم پايه فیزیک
14174 سیروس بسطامی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
14175 منصور بسطامی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
14176 ندا بسطامی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
14177 مالک بسطامی کتولی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14178 الهه بسکابادی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14179 الهه بسکابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14180 امین بسکابادی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14181 امین بسکابادی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
14182 حمید بسکابادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
14183 حمیدرضا بسکابادی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14184 رضا بسکابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14185 زهرا بسکابادی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
14186 زهره بسکابادی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14187 زینب بسکابادی 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
14188 عاطفه بسکابادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14189 علی اکبر بسکابادی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14190 فاطمه بسکابادی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14191 فرزانه بسکابادی 1390 علوم پايه زمین شناسی
14192 محمد بسکابادی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14193 مصطفی بسکابادی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
14194 مصطفی بسکابادی 1383 علوم رياضي آمار
14195 مصطفی بسکابادی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
14196 آسیه بسگله 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14197 فاطمه بسمل 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
14198 مجید بسمل 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
14199 محمدعلی بسملی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
14200 دانیال بسنج 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39432893