راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,411

نمایش موارد : 14201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14201 مهدی برغمدی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14202 محمد برف رو 1366 مهندسي مهندسی عمران
14203 بابک برفر 1367 علوم پايه زمین شناسی
14204 زهره برفرازی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
14205 فاطمه برفرازی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14206 فاطمه برفرازی 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
14207 مصطفی برفرازی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
14208 بتول برفی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14209 پونه برفی سیستانی 1395 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
14210 محمدرضا برفی شوکت اباد 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14211 عباس برق زدگان 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
14212 ابوالفضل برقبانی 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
14213 زهرا برقبانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14214 سمیّه برقبانی 1384 علوم رياضي آمار
14215 علیرضا برقبانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14216 فاطمه برقبانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
14217 معصومه برقبانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
14218 بابک برقچی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14219 بابک برقچی 1381 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
14220 محمدرضا برقچی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
14221 حسن برقعی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14222 محمدجواد برقعی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14223 مهدی برقعی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14224 اسماء برقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14225 اسماعیل برقی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14226 اعظم برقی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14227 بابک برقی 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
14228 بهروز برقی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14229 سیامک برقی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14230 محمدرضا برقی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14231 معصومه برقی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14232 ناصر برقی شاندیز 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14233 زهره برقی محمدیه 1388 علوم پايه زمین شناسی
14234 شیرین برقیان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
14235 فاطمه برک پور 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
14236 معین برک چی 1393 مهندسي مهندسی عمران
14237 مهدی برک چی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
14238 افسانه برکاتی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
14239 بهنوش برکاتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14240 رویاسادات برکاتی 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14241 زهرا برکاتی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
14242 سارا برکاتی 1378 علوم پايه فیزیک
14243 سیدعلی رضا برکاتی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14244 سیدمحمدحسین برکاتی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14245 سیدمسعود برکاتی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14246 سیده افسانه برکاتی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
14247 سیده اکرم برکاتی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14248 علی برکاتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14249 مریم برکاتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14250 فاطمه سادات برکاتی مقدم 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
14251 نرجس سادات برکباف 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
14252 نرجس سادات برکباف 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
14253 زینب برکت تیزابی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
14254 فرزانه برکت مؤمنی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
14255 فرزانه برکت مؤمنی 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
14256 مینا برکچی 1358 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14257 محمدجواد برکچی فرد 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
14258 ناهید برکچی فرد 1381 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
14259 حمیده برکچی تبریزی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
14260 فاطمه برکچی تبریزی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14261 سیدباقر برکچیان 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
14262 محمدرضا برکچیان 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
14263 محمدرضا برکچیان 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
14264 محمدهادی برکچیان 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14265 وحیدرضا برکچیان 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14266 وحیدرضا برکچیان 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
14267 الهام برکشاهی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14268 حسنیه برکشاهی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
14269 رشید برکمال 1378 علوم رياضي آمار
14270 احسان برکه باد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14271 حمید برکی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14272 حمید برکی 1388 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
14273 راحله برکی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
14274 انیس برکیان 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
14275 زهرا برکیان 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14276 زهرا برکیان 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
14277 نرگس برکیان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14278 نرگس برکیان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
14279 صدیقه برگ پور 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
14280 سعید برگر 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
14281 عبدالرشید برگزیده تونه‌ئی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
14282 مرضیه برگی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
14283 مهدی برگی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
14284 مهدی برگی 1390 علوم رياضي آموزش ریاضی
14285 زهرا برگی زاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14286 مریم برگی زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14287 زهره برگی زر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
14288 طاهره برگی زر 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14289 فریده برگی کاریزنو 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
14290 زهرا برگی نیا 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
14291 اعظم برگیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14292 حسین برلیانی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
14293 عطیه برلیانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
14294 محسن برلیانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14295 فرید برمال 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
14296 حسین برمک 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
14297 فاطمه برمک 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی
14298 حسن برمکی 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
14299 محمدباقر برمکی 1383 علوم پايه زمین شناسی
14300 محمدباقر برمکی 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی) ( آموزش محور )

صفحه :

<   111213141516171819110111112113113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42210825