راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,411

نمایش موارد : 14301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14301 مرضیه برمکی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
14302 زهرا برمکی ارجستان 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
14303 هادی برموده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
14304 عفت برنا 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
14305 عفت برنا 1376 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
14306 فضل الله برنا 1371 علوم پايه فیزیک
14307 زهره سادات برناس 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
14308 اعظم برناک 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14309 لیلا برناک 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
14310 منصور برناک 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14311 فرزانه برناه 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
14312 محیا برناه 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
14313 مهنام برناه 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
14314 امیر برنج ساز 1369 علوم پايه زمین شناسی
14315 مریم برنجچی حقیقی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
14316 فاطمه برنجچی حقیقی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
14317 نوذر برنجکار 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14318 حبیب برنجی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14319 عبدالجواد برنجی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14320 علی رضا برنجی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
14321 علیرضا برنجی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14322 علیرضا برنجی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
14323 محمدتقی برنجی توچائی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
14324 حسین برنجیان تبریزی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14325 علی اصغر برنجیان تبریزی 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14326 تکتم برندک 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14327 هانیه برندک 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
14328 بهاره برنقای 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
14329 پروین برنگی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
14330 ناصر برنگی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14331 هاشم برنوی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14332 اکرم بروجردی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14333 فائزه بروجردی شرق 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
14334 فایزه بروجردی شرق 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
14335 بهنوش بروجردی نیا 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
14336 محمد بروجنی 1355 كشاورزى علوم دامی
14337 تینا بروخیان 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14338 حمید بروزی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
14339 بهاره بروزی نیت 1394 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
14340 فرزاد بروزی نیت 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
14341 آمنه بروسان 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14342 شیرین بروشکی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
14343 فرهاد بروشکی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14344 فرهاد بروشکی 1370 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14345 محمد بروشکی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
14346 محمدرضا بروشکی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
14347 نوشین بروشکی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14348 اعظم بروغنی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
14349 الهه بروغنی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
14350 محدثه بروغنی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
14351 مریم بروغنی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
14352 ملیحه بروغنی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
14353 ملیحه بروغنی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
14354 مهری بروغنی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
14355 مهری بروغنی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
14356 اعظم بروک 1374 علوم پايه زیست شناسی
14357 فاطمه بروک 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
14358 ابوالفضل برومند 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
14359 الهام برومند 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
14360 امید برومند 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14361 بی بی خدیجه برومند 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14362 جعفر برومند 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
14363 جواد برومند 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14364 حسن رضا برومند 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14365 حسین برومند 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
14366 دانا برومند 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14367 ریحانه برومند 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
14368 ریحانه برومند 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
14369 شیوا برومند 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
14370 علیرضا برومند 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
14371 غلامرضا برومند 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14372 فرزانه برومند 1387 علوم رياضي آمار
14373 فیروزه برومند 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
14374 مرضیه برومند 1379 علوم رياضي آمار
14375 مریم برومند 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
14376 مولود برومند 1382 دامپزشكي دامپزشکی
14377 مهناز برومند 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14378 زینت برومند رضازاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
14379 زینت برومند رضازاده 1385 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
14380 سیدامیررضا برومند سیستانی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14381 سمانه برومند علی پور 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14382 مهدی برومند نیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
14383 ساناز برومندابراهیمی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
14384 پردیس برومندان 1388 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
14385 زهرا برومندپور 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14386 مریم برومندپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14387 سمانه برومندجاهداول 1395 علوم رياضي آمار ریاضی
14388 الهام برومندحسین آباد قائینی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14389 اکرم برومندحسین آبادقائینی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14390 ملیحه برومندحسین آبادقاینی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14391 سید علی برومنددانش 1384 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14392 سیده بهاره برومنددانش 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
14393 سیده بهاره برومنددانش 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
14394 نبی برومنددیش 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14395 زینت برومندرضازاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14396 ملیحه برومندرضازاده 1377 علوم پايه فیزیک
14397 مهناز برومندرضازاده 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14398 زهره برومندسبزیکار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
14399 رضا برومندسرکرده 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
14400 فرناز برومندشیخ الاسلامی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42210417