راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,386

نمایش موارد : 14301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14301 نعمت بزرگی 1379 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
14302 هادی بزرگی 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
14303 الهه بزرگی برزی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14304 بهجت بزرگی راد 1384 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
14305 آرش بزرگی زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14306 سمیرا بزرگی کاسگری 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
14307 فهیمه بزرگیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14308 حمیدرضا بزقوجانی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
14309 حدیثه بزم آرا 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
14310 ابوالقاسم بزم آراء 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
14311 فاطمه بزم آور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
14312 محمد بزم ارا 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14313 مرتضی بزمی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14314 مصطفی بزمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14315 مهدی یار بزمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14316 مهدیه بزمی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
14317 حمیرا بزمی رودی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14318 الهام بزمی فاروجی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
14319 رویا بزمی فاروجی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14320 محسن بزمی مایوان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14321 عباس بزمی مقدم فیض آبادی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14322 معصومه بزنجانی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14323 افشین بزنگانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14324 محمد بزنگانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14325 حسین بزی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
14326 خدارحم بزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14327 علیرضا بزی 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
14328 اعظم بزی جوان 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
14329 مسعود بزی جوان 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
14330 بهرام بژگول 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
14331 یاسر بساطی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14332 حسن بساک 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14333 حسن بساک 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14334 محسن بساکی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
14335 ماندانا بسام 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14336 مرتضی بستام 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14337 مرتضی بستام 1389 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
14338 هادی بستام 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14339 آرام بستان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14340 آرام بستان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
14341 آرام بستان 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
14342 خاطره بستان 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14343 زهرا بستان 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14344 شمسی بستان 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
14345 علیرضا بستان 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
14346 فهیمه بستان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
14347 محمد بستان 1391 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
14348 سحر بستانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14349 علی بستانی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
14350 محمدباقر بستانی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14351 ابراهیم بستانی نژاد 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14352 مهدی بستگانی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14353 علی اکبر بستوده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14354 میثم بستوده 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14355 مرضیه بسته قماش 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14356 توران بسطامی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14357 سامان بسطامی 1381 علوم پايه فیزیک
14358 سیروس بسطامی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
14359 منصور بسطامی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
14360 ندا بسطامی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
14361 مالک بسطامی کتولی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14362 الهه بسکابادی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14363 الهه بسکابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14364 امین بسکابادی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14365 امین بسکابادی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
14366 حمید بسکابادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
14367 حمیدرضا بسکابادی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14368 رضا بسکابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14369 زهرا بسکابادی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
14370 زهره بسکابادی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14371 زینب بسکابادی 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
14372 عاطفه بسکابادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14373 علی اکبر بسکابادی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14374 فاطمه بسکابادی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14375 فرزانه بسکابادی 1390 علوم پايه زمین شناسی
14376 محمد بسکابادی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14377 مصطفی بسکابادی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
14378 مصطفی بسکابادی 1383 علوم رياضي آمار
14379 مصطفی بسکابادی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
14380 آسیه بسگله 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14381 فاطمه بسمل 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
14382 مجید بسمل 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
14383 محمدعلی بسملی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
14384 دانیال بسنج 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
14385 نادیا بسنج 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14386 یوسف بسنجیده 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14387 فاطمه بسیار 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
14388 صادق بسیطی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
14389 صادق بسیطی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
14390 مریم بسیطی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14391 حسین بشارت 1393 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
14392 شهاب رضا بشارت 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
14393 وهاب بشارت 1383 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
14394 هیلدا بشارت 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
14395 سیما بشارت فردوسی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
14396 سمیرا بشارتی 1384 هنر نيشابور نقاشی
14397 عزیزاله بشارتی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
14398 فاطمه بشارتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14399 فاطمه بشارتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14400 فاطمه بشارتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601701801902002102202302402502602702802903003103203303403503603703803904004104204304404504604704804905005105205305405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40734809