راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 14401 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14401 الهام بصیری 1389 علوم رياضي آمار - استنباط
14402 الهام بصیری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
14403 امیر بصیری 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
14404 ذکیه بصیری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14405 زهره بصیری 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
14406 ستاره بصیری 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
14407 سکینه بصیری 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14408 شادی بصیری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14409 شادی بصیری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14410 شادی بصیری 1385 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
14411 عاطفه بصیری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14412 عباس بصیری 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
14413 عبدالعلی بصیری 1366 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
14414 فرزانه بصیری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14415 فریدون بصیری 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
14416 محدثه بصیری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14417 محدّثه بصیری 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
14418 مریم بصیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14419 معصومه بصیری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14420 ناصر بصیری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14421 سمانه بصیری اله جوق 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14422 غلامرضا بصیری پور 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14423 غلامرضا بصیری پور 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14424 سعیده بصیری مقدم 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
14425 شهریار بصیری مقدم 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
14426 مرضیه بصیری مقدم 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14427 فاطمه بصیری نژاد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14428 فاطمه بصیری نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
14429 فاطمه بصیریان 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14430 زهره بطالبلو 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14431 الهه بطحائی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14432 امیرحسن بطحائی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
14433 سیدهاشم بطحائی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14434 سیده مریم بطحائی جوارشک 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14435 فاطمه بطیاری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
14436 درخشنده بغدادی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14437 گون آی بغدادی 1391 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
14438 گون ای بغدادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14439 محمدصادق بغدادی حلاج 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
14440 زهرا بغلانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14441 فرهاد بغنی باجگیران 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14442 فرهاد بغنی باجگیران 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
14443 راحله بغیری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14444 صغری بغیشنی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14445 ساره بقائی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
14446 سکینه بقائی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
14447 طاهره بقائی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14448 علی اکبر بقائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14449 علی اکبر بقائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14450 مجید بقائی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14451 محمدرضا بقائی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
14452 محمدرضا بقائی 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
14453 مرجان بقائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14454 مرجان بقائی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14455 مظفر بقائی 1355 علوم رياضي آمار
14456 مهدی بقائی 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
14457 مهلا بقائی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
14458 مهلا بقائی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
14459 نسرین بقائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14460 نسرین بقائی 1375 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
14461 هما بقائی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
14462 هما بقائی 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
14463 سوده بقائی راوری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
14464 طیبه بقائی بارجین 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14465 اعظم بقائی بارچین 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
14466 رقیه بقائی بقمچ 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
14467 طاهره بقائی بقمچ 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
14468 حمیده بقائی بیدختی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
14469 زهره بقائی بیدختی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14470 مهدی بقائی بیدختی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14471 رفعت بقائی راوری 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
14472 ساره بقائی راوری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
14473 علی بقائی راوری 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14474 زهرا بقائی سریزدی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
14475 محمدحسن بقائی سریزدی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14476 زهرا بقائی فرد 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14477 مجید بقائی نژاد 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14478 زهره بقائی هروی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14479 محمدرضا بقائی هروی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
14480 مریم بقائی یارحسینی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
14481 منصور بقائیان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
14482 ناصر بقال رضاوند 1378 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
14483 سارا بقال ایمان پرست 1386 علوم رياضي آمار
14484 محسن بقال شیروان 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14485 احمد بقال صفا 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14486 زهرا بقال صفا 1371 علوم رياضي ریاضی
14487 زینب بقال صفا 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
14488 مهدی بقالی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14489 اکرم بقالیان 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14490 فائزه بقالیان کشتان 1387 علوم رياضي آمار
14491 میلاد بقایری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
14492 معصومه بقایری پور 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14493 معصومه بقایری پور 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
14494 ابوالقاسم بقایی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
14495 سمیه بقایی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14496 فاطمه بقایی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
14497 مهرداد بقایی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14498 هما بقایی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14499 ازیتا بقایی راد 1364 علوم پايه دبیری شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051811