راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,411

نمایش موارد : 14401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14401 نویدرضا برومندعلی پور 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14402 معصومه برومندعلیپور 1384 علوم پايه زمین شناسی
14403 مهری برومندعلیزاده طوسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14404 حمزه برومندفر 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
14405 سارا برومندفر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14406 عباس برومندفر 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
14407 غلامرضا برومندفر 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14408 مهیار برومندمقدم 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14409 پریشاد برومندنیا 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14410 پریشاد برومندنیا 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14411 بتول برومندی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14412 شادان برومندی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
14413 سارا برومندی براتی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
14414 سولماز برومندی براتی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
14415 سولماز برومندی براتی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
14416 شادان برومندی رادکانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14417 علی اکبر برومیده 1371 علوم رياضي آمار
14418 محمد برون سرا 1358 مهندسي مهندسی عمران
14419 حسین برونوسی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14420 زهرا برونوسی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14421 فاطمه برونوسی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14422 فاطمه بره گی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14423 محمود بره مقدم 1361 مهندسي مكانيك
14424 بهادر برهان 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
14425 فرزاد برهان ازاد 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14426 علی برهان پناه موشکی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
14427 معصومه برهان پناه موشکی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14428 فرید برهان علمی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14429 سمیه برهان نژاد 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
14430 احمد برهانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
14431 بهارک برهانی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
14432 بهفر برهانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
14433 حسین برهانی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14434 حمید برهانی 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
14435 حمید برهانی 1396 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (آموزش محور - مجازی)
14436 سارا برهانی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
14437 سامیه برهانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14438 سیدعبدالرضا برهانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14439 صادق برهانی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
14440 صدرالاسلام برهانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14441 عذرا برهانی 1375 علوم پايه شیمی محض
14442 علی برهانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
14443 علی برهانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
14444 علی اکبر برهانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14445 فاطمه برهانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
14446 فضل اله برهانی 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14447 محمدصالح برهانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
14448 مریم برهانی 1373 علوم پايه شیمی کاربردی
14449 مهدیس برهانی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
14450 نگار برهانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
14451 هما برهانی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14452 حجّت برهانی بلسبنه 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14453 محمد برهانی پور 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
14454 معصومه برهانی پور 1383 مهندسي مهندسی شیمی
14455 معصومه برهانی پور 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
14456 آمنه برهانی تخته جان 1386 علوم پايه زمین شناسی
14457 آمنه برهانی تخته جان 1390 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
14458 احمد برهانی تخته جان 1389 علوم پايه زمین شناسی
14459 احمد برهانی تخته جان 1393 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
14460 سمیه برهانی ترشیزی 1384 علوم پايه زمین شناسی
14461 سعیده برهانی رخ 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14462 زهراسادات برهانی سبزوار 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
14463 مهدی برهانی سنگچولی 1375 علوم رياضي ریاضی
14464 حمیدرضا برهانی فر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14465 عبدالله برهانی فیص آبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14466 مسلم برهانی فیض آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
14467 هادی برهانی قاین 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
14468 مریم برهانی کاخکی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14469 علی اکبر برهانی کردیانی 1368 علوم پايه شیمی
14470 ساحل برهانی منجیلی 1376 علوم رياضي آمار
14471 زینب برهانی نژاد 1385 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14472 محمود برهانی نژاد 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
14473 مهدی برهانی نژاد 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14474 مینا برهانی نیا 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
14475 مینا برهانی نیا 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
14476 یوسفعلی برهانی نیا 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14477 مهسا برهانی وارسته 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14478 عزت برهانیان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14479 عفت برهانیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14480 زینب برهانیان طرقی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
14481 منی برهمت 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14482 نازنین برهمت 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
14483 محمدرضا برهمن 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14484 محمد برهمند 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
14485 محمدرضا بری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14486 محمد رضا لطیف بریج 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14487 مسلم بریحی نژاد 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
14488 فاطمه سادات برید نیک پور 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
14489 سیدمهران بریدسیدی نیک 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14490 عفت سادات بریدسیدی نیک 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
14491 زینب بریدعلی پور 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
14492 علی بریدکاظمی 1394 مهندسي مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
14493 مسعود بریدلطیف 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14494 محمود بریدمشاقی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14495 مطهره بریدنظیف 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14496 فاطمه سادات بریدنیک پور 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
14497 محبوبه بریش 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14498 محمد بریش 1375 علوم رياضي آمار
14499 امین بریمانی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14500 فرامرز بریمانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42210816