راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,386

نمایش موارد : 14501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14501 مریم بصیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14502 معصومه بصیری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14503 ناصر بصیری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14504 سمانه بصیری اله جوق 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14505 غلامرضا بصیری پور 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14506 غلامرضا بصیری پور 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14507 سعیده بصیری مقدم 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
14508 شهریار بصیری مقدم 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
14509 مرضیه بصیری مقدم 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14510 فاطمه بصیری نژاد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14511 فاطمه بصیری نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
14512 فاطمه بصیریان 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14513 زهره بطالبلو 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14514 الهه بطحائی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14515 امیرحسن بطحائی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
14516 سیدهاشم بطحائی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14517 سیده مریم بطحائی جوارشک 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14518 فاطمه بطیاری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
14519 درخشنده بغدادی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14520 گون آی بغدادی 1391 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
14521 گون ای بغدادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14522 محمدصادق بغدادی حلاج 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
14523 زهرا بغلانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14524 فرهاد بغنی باجگیران 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14525 فرهاد بغنی باجگیران 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
14526 راحله بغیری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14527 صغری بغیشنی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14528 ساره بقائی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
14529 سکینه بقائی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
14530 طاهره بقائی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14531 علی اکبر بقائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14532 علی اکبر بقائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14533 مجید بقائی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14534 محمدرضا بقائی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
14535 محمدرضا بقائی 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
14536 مرجان بقائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14537 مرجان بقائی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14538 مظفر بقائی 1355 علوم رياضي آمار
14539 مهدی بقائی 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
14540 مهلا بقائی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
14541 مهلا بقائی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
14542 نسرین بقائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14543 نسرین بقائی 1375 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
14544 هما بقائی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
14545 هما بقائی 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
14546 سوده بقائی راوری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
14547 طیبه بقائی بارجین 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14548 اعظم بقائی بارچین 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
14549 رقیه بقائی بقمچ 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
14550 طاهره بقائی بقمچ 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
14551 حمیده بقائی بیدختی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
14552 زهره بقائی بیدختی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14553 مهدی بقائی بیدختی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14554 رفعت بقائی راوری 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
14555 ساره بقائی راوری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
14556 علی بقائی راوری 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14557 زهرا بقائی سریزدی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
14558 محمدحسن بقائی سریزدی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14559 زهرا بقائی فرد 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14560 مجید بقائی نژاد 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14561 زهره بقائی هروی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14562 محمدرضا بقائی هروی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
14563 مریم بقائی یارحسینی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
14564 منصور بقائیان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
14565 ناصر بقال رضاوند 1378 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
14566 سارا بقال ایمان پرست 1386 علوم رياضي آمار
14567 محسن بقال شیروان 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14568 احمد بقال صفا 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14569 زهرا بقال صفا 1371 علوم رياضي ریاضی
14570 زینب بقال صفا 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
14571 مهدی بقالی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14572 اکرم بقالیان 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14573 فائزه بقالیان کشتان 1387 علوم رياضي آمار
14574 میلاد بقایری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
14575 معصومه بقایری پور 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14576 معصومه بقایری پور 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
14577 ابوالقاسم بقایی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
14578 سمیه بقایی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14579 فاطمه بقایی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
14580 مهرداد بقایی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14581 هما بقایی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14582 ازیتا بقایی راد 1364 علوم پايه دبیری شیمی
14583 علی بقایی راد 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14584 علی اکبر بقایی سریزدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14585 علی اصغر بقایی شاندیز 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14586 عفت بقایی مقدم 1384 دامپزشكي دامپزشکی
14587 عبدالحمید بقراطی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14588 مهدی بقراطی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14589 مهدی بقراطی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14590 مهدی بقراطی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14591 مهدی بقراطی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
14592 محمد بقرایی 1390 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - انقلاب اسلامی
14593 پروین بقری 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
14594 احمد بقیعی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14595 علی بقیعی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14596 ندا بقیعی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14597 ندا بقیعی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14598 ندا بقیعی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14599 نسا بقیعی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40734798