راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,411

نمایش موارد : 14501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14501 محمدحسین بریمانی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14502 میترا بریموندی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14503 صدیقه بریمی پور 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
14504 سیدعلی برین 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14505 وحیده بزاز زاده تربتی 1385 علوم رياضي آمار
14506 ابوالفضل بزازان 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14507 هومن بزازان 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14508 هومن بزازان 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14509 تهمینه بزازان نوغانی 1384 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
14510 آسیه بزازان نوغانی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14511 تهمینه بزازان نوغانی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
14512 ماهرخ بزازان نوغانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14513 مریم بزازان نوغانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
14514 ابراهیم بزازچرمینی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
14515 ابراهیم بزازچرمینی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
14516 حمیدرضا بزاززاده تربتی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14517 فایزه بزاززاده تربتی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14518 فرزانه بزاززاده تربتی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14519 الناز بزازی 1385 علوم پايه فیزیک
14520 ژرمین بزازیان 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
14521 زهرا بزرگ 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14522 معصومه بزرگ 1385 علوم رياضي آمار
14523 معصومه بزرگ 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
14524 نرگس بزرگ 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
14525 متین بزرگ بشر 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14526 خدامراد بزرگ چمی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14527 زینب بزرگ خو 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
14528 عفت بزرگ زاد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14529 حسین بزرگ نتاج بائی 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14530 آرزو بزرگ نیا 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14531 الهام بزرگ نیا 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
14532 ماندانا بزرگ نیا 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14533 محمدرضا بزرگ نیا 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14534 مصطفی بزرگ نیا 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14535 مهرداد بزرگ نیا 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14536 علی بزرگ پور 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
14537 ملوک خاتون بزرگ زاده 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14538 رامتین بزرگ زاده عشقی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14539 نگار بزرگ زاده یزدی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
14540 سیما بزرگ عائله 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
14541 پروین بزرگ نیا 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14542 ساناز بزرگ نیا 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
14543 سیمین بزرگ نیا 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
14544 علی رضا بزرگ نیا 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14545 احمد بزرگمهر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14546 جواد بزرگمهر 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14547 جواد بزرگمهر 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
14548 علی بزرگمهر 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14549 فاطمه بزرگمهر 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14550 کیا بزرگمهر 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14551 محمدرضا بزرگمهر 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
14552 منصور بزرگمهر 1364 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
14553 حسن بزرگوار 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
14554 عطّیه بزرگوار 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
14555 فاطمه بزرگوار 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
14556 محمود بزرگوار 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14557 مسعود بزرگوار 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14558 ملیحه بزرگوار 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14559 ملیحه بزرگوار 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
14560 ملیحه بزرگوار 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
14561 منصور بزرگوار 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14562 ناصر بزرگوار 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14563 وجیهه بزرگوار 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
14564 اکرم بزرگوارسهل آبادی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14565 سعیده بزرگواری 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14566 سعیده بزرگواری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
14567 مریم بزرگواری 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14568 امید بزرگی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14569 امیرمسعود بزرگی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14570 امیرمسعود بزرگی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14571 بتول بزرگی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14572 بهنام بزرگی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14573 بهنام بزرگی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14574 فرشاد بزرگی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14575 محمود بزرگی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14576 مریم بزرگی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14577 معصومه بزرگی 1375 علوم رياضي ریاضی
14578 مهدی بزرگی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14579 ندا بزرگی 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
14580 نعمت بزرگی 1379 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
14581 هادی بزرگی 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
14582 الهه بزرگی برزی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14583 زهرا بزرگی برزی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
14584 بهجت بزرگی راد 1384 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
14585 آرش بزرگی زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14586 سمیرا بزرگی کاسگری 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
14587 فهیمه بزرگیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14588 حمیدرضا بزقوجانی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
14589 حدیثه بزم آرا 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
14590 ابوالقاسم بزم آراء 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
14591 فاطمه بزم آور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
14592 محمد بزم ارا 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14593 مرتضی بزمی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14594 مصطفی بزمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14595 مهدی یار بزمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14596 مهدیه بزمی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
14597 حمیرا بزمی رودی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14598 الهام بزمی فاروجی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
14599 رویا بزمی فاروجی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42210399