راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,411

نمایش موارد : 14601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14601 محسن بزمی مایوان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14602 عباس بزمی مقدم فیض آبادی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14603 معصومه بزنجانی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14604 افشین بزنگانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14605 محمد بزنگانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14606 حسین بزی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
14607 خدارحم بزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14608 علیرضا بزی 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
14609 اعظم بزی جوان 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
14610 مسعود بزی جوان 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
14611 بهرام بژگول 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
14612 یاسر بساطی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14613 حسن بساک 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14614 حسن بساک 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14615 محسن بساکی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
14616 ماندانا بسام 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14617 مرتضی بستام 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14618 مرتضی بستام 1389 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
14619 هادی بستام 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14620 آرام بستان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14621 آرام بستان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
14622 آرام بستان 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
14623 خاطره بستان 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14624 زهرا بستان 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14625 شمسی بستان 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
14626 علیرضا بستان 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
14627 فهیمه بستان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
14628 محمد بستان 1391 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
14629 سحر بستانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14630 علی بستانی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
14631 محمدباقر بستانی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14632 ابراهیم بستانی نژاد 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14633 مهدی بستگانی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14634 علی اکبر بستوده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14635 میثم بستوده 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14636 مرضیه بسته قماش 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14637 توران بسطامی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14638 سامان بسطامی 1381 علوم پايه فیزیک
14639 سیروس بسطامی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
14640 منصور بسطامی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
14641 ندا بسطامی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
14642 مالک بسطامی کتولی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14643 الهه بسکابادی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14644 الهه بسکابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14645 امین بسکابادی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14646 امین بسکابادی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
14647 حمید بسکابادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
14648 حمیدرضا بسکابادی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14649 رضا بسکابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14650 زهرا بسکابادی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
14651 زهره بسکابادی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14652 زینب بسکابادی 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
14653 عاطفه بسکابادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14654 علی اکبر بسکابادی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14655 فاطمه بسکابادی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14656 فرزانه بسکابادی 1390 علوم پايه زمین شناسی
14657 محمد بسکابادی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14658 مصطفی بسکابادی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
14659 مصطفی بسکابادی 1383 علوم رياضي آمار
14660 مصطفی بسکابادی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
14661 آسیه بسگله 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14662 فاطمه بسمل 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
14663 مجید بسمل 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
14664 محمدعلی بسملی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
14665 دانیال بسنج 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
14666 نادیا بسنج 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14667 یوسف بسنجیده 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14668 فاطمه بسیار 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
14669 صادق بسیطی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
14670 صادق بسیطی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
14671 مریم بسیطی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14672 حسین بشارت 1393 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
14673 شهاب رضا بشارت 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
14674 وهاب بشارت 1383 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
14675 هیلدا بشارت 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
14676 سیما بشارت فردوسی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
14677 سمیرا بشارتی 1384 هنر نيشابور نقاشی
14678 عزیزاله بشارتی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
14679 فاطمه بشارتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14680 فاطمه بشارتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14681 فاطمه بشارتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
14682 فهیمه بشارتی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
14683 محمدرضا بشارتی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
14684 مریم بشارتی 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
14685 مسلم بشارتی 1351 علوم رياضي دبیری ریاضی
14686 نادره بشارتی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
14687 هادی بشارتی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
14688 ناصر بشارتی حسین آباد 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
14689 بهناز بشارتی مقدم 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14690 داوود بشارتی مندجین 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
14691 علی بشارتیان 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14692 مجتبی بشارتیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
14693 کیمیا بشاش 1385 دامپزشكي دامپزشکی
14694 محسن بشتر 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
14695 فاطمه زهرا بشر 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14696 سیمین بشردوست 1358 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
14697 نادر بشردوست اطاقور 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
14698 میناسادات بشروئی 1391 علوم پايه شیمی
14699 ابوالفضل بشروئی شرق 1354 علوم رياضي ریاضی
14700 ستاره بشروئی شرق 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42210811