راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 14601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14601 یعقوب بیاتی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
14602 سمانه بیاتی اشگفتگی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
14603 رجبعلی بیاره ئی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
14604 عاطفه بیاری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
14605 مهسا بیاری 1384 علوم رياضي ریاضی محض
14606 هادی بیاری 1365 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
14607 علی اصغر بیاری نژاد 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14608 محمدحسین بیاضی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14609 مرضیه بیاضی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
14610 زهرا بیان 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
14611 زهرا بیانک 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
14612 امیر حسین بیانی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
14613 امیرحسین بیانی 1385 علوم پايه فیزیک
14614 عاطفه بیانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
14615 محبوبه بیانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
14616 نجمه بیانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14617 وهب بیانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14618 فرهاد بیانی التون 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
14619 بهنام بیانی راد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
14620 محمد بیانی راد 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
14621 وحیده بیانی رودی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14622 محمّد بیانی نوقابی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14623 حسین بیاوار 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
14624 بهاره بیت الامانی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
14625 بهادر بیتا 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14626 بهادر بیتا 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14627 هادی بیتانه بجستانی 1368 علوم رياضي ریاضی
14628 رسول بیجار 1353 مهندسي راه و ساختمان
14629 احمد بیجارچی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
14630 ابوالفضل بیجاری 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
14631 ابوالفضل بیجاری 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
14632 ابوالفضل بیجاری 1386 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
14633 الهام بیجاری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14634 لعیا بیجاری 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14635 محمد بیجاری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
14636 مهدی بیجاری 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14637 نرگس بیجاری 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14638 هانیه بیجاری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14639 هانیه بیجاری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14640 حسین بیجندی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
14641 سودابه بیجندی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
14642 علی بیجندی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
14643 علی بیجندی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
14644 علی بیجندی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
14645 فرشته بیجندی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
14646 منیره بیجندی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14647 رضا بیچرانلو 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14648 ویدا بیچرانلو 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14649 فرزانه بیچرانلوئی نجف آباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14650 فرزانه بیچرانلوئی نجف آباد 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
14651 مرضیه بیچرانلوحسن 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14652 علی بیحقی کندری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
14653 شهریار بیدآبادی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14654 علیرضا بیدآبادی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14655 پژمان بیداد 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14656 حمید بیداد 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14657 هادی بیداد 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
14658 مصطفی بیدادبقسانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14659 بهاره بیدار 1382 مهندسي مهندسی شیمی
14660 حمیدرضا بیدار 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
14661 سارا بیدار 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14662 طلعت بیدار 1355 علوم پايه زیست شناسی
14663 نسیم بیدار 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
14664 ابوالقاسم بیدارمنش 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14665 عصمت بیداری 1378 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
14666 گل افروز بیداله خانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14667 سمیه بیدبرک نیا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
14668 کریم بیدبرگ نیا 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14669 زهره بیدبرگی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
14670 رضا بیدخانی 1383 علوم رياضي آمار
14671 رضا بیدخانی 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
14672 بهروز بیدختی 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
14673 زهرا بیدختی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
14674 شراره بیدختی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14675 امیر بیدختی نژاد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
14676 الناز بیدخوری 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14677 الهه بیدخوری 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
14678 جواد بیدخوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14679 حمیدرضا بیدخوری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
14680 زینب بیدخوری 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14681 سعید بیدخوری 1375 علوم رياضي آمار
14682 شهناز بیدخوری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
14683 علیرضا بیدخوری 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
14684 علیرضا بیدخوری 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14685 فائزه بیدخوری 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14686 موسی الرضا بیدخوری 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
14687 هیلسا بیدخوری 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14688 محمد بیدرخ 1376 علوم رياضي آمار
14689 مهدی بیدرنگ 1367
14690 نادیه بیدرنگ 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14691 محمدحسین بیدسکی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
14692 سعیده بیدشکی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14693 وحیده بیدقی 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
14694 زکیه بیدکی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
14695 محمدرضا بیدکی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14696 محمدرضا بیدکی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
14697 مصطفی بیدکی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14698 هادی بیدکی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14699 هادی بیدکی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14700 نجمه بیدگل گلخطمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973186