راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,199

نمایش موارد : 14701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14701 ابراهیم بنجخی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
14702 محسن بنجخی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
14703 ابوالفضل بندار 1375 علوم پايه زمین شناسی
14704 حسین بندار 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
14705 رفیعه بندار 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14706 رمضانعلی بندار 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
14707 سعید بندار 1389 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
14708 فاطمه بندار 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14709 محمدتقی بندار 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14710 ملیحه بندار 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14711 مهدی بندار 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14712 نوید بندار 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
14713 نوید بندار 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
14714 احمد بندار صاحبی 1361 مهندسي راه و ساختمان
14715 عصمت بندرآبادی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14716 بهرام بندشه 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
14717 مصطفی بندگانی روئین 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
14718 ساناز بندگی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14719 مهدی بندگی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14720 مهدی بندگی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14721 محمد بنده بجستانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
14722 معصومه بندی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14723 لیلا بندیان سفلی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
14724 آرش بنسبردی 1392 علوم پايه فیزیک
14725 علی بنسبردی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14726 علی بنسبردی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14727 فرشته بنسبردی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
14728 معصومه بنسبردی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
14729 منیره بنسبردی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14730 مهری بنسبردی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14731 مریم بنفشه 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14732 بهاره بنفشه زنجانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
14733 سارا بنفشه قوچان عتیق 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
14734 الهام بنفشه قوچان عتیق 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
14735 حسین بنکچی 1384 علوم رياضي آمار
14736 زینب بنکچی 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
14737 آتوسا بنکدار 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14738 رضا بنکدار 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
14739 زهره بنکدار 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14740 علیرضا بنکدار 1368 علوم پايه شیمی
14741 محمدرضا بنکدار 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14742 علیرضا بنکداران 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14743 حسین بنکداری 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14744 علی اکبر بنگر 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14745 محمدرضا بنوره 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14746 سیدعلیرضا بنوفاطمه 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
14747 سیدعسکری بنی هاشمی 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
14748 حسن بنی آیسک 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
14749 مجید بنی ادم 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14750 زهرا بنی اسد 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
14751 زهرا بنی اسد 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14752 زینب بنی اسد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14753 شهین بنی اسد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
14754 غلامرضا بنی اسد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
14755 فائزه بنی اسد 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14756 فهیمه بنی اسد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14757 محبوبه بنی اسد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14758 محمد بنی اسد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14759 زهرا بنی اسدایسک 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14760 مبارکه بنی اسدزاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14761 ناهید بنی اسدزاده 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14762 روشنک بنی اسدقزوینی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14763 بهزاد بنی اسدی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
14764 رخساره بنی اسدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14765 زهرا بنی اسدی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14766 شهین بنی اسدی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14767 طیّبه بنی اسدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14768 عاطفه بنی اسدی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
14769 علی بنی اسدی 1386 علوم پايه زمین شناسی
14770 علی بنی اسدی 1391 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
14771 علیرضا بنی اسدی 1382 دامپزشكي دامپزشکی
14772 غلامرضا بنی اسدی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14773 فاطمه بنی اسدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14774 فاطمه بنی اسدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
14775 محسن بنی اسدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
14776 محمدرضا بنی اسدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14777 مریم بنی اسدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14778 معین بنی اسدی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14779 نسرین بنی اسدی 1386 علوم پايه فیزیک
14780 نسرین بنی اسدی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14781 یحیی بنی اسدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14782 فاطمه بنی اسدی آیسک 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
14783 عباس بنی اسدی ایسک 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
14784 امین بنی اسدی مقدم 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14785 زهرا بنی اسدی مقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14786 زهره بنی اسدی مقدّم 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14787 شیما بنی اسدی مقدم 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
14788 عباس بنی اسدی مقدم 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14789 ناهید بنی اعتماد 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14790 سیّدمحمد بنی جمالی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14791 احمد علی کریم بنی حسن 1393 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
14792 جواد بنی حسن 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14793 داریوش بنی حسن 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
14794 رضا بنی حسن 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
14795 فرهاد بنی حسن 1377 دامپزشكي دامپزشکی
14796 مرجان بنی حسن 1381 دامپزشكي دامپزشکی
14797 مسعود بنی حسن 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
14798 ناصر بنی حسن 1376 علوم پايه فیزیک
14799 نوشین بنی حسن 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
14800 نوشین بنی حسن 1391 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39417613