راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,386

نمایش موارد : 14801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14801 مریم بلوکی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
14802 مریم بلوکی 1394 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
14803 معصومه بلوکی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14804 زهرا بلوکی مقدم 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
14805 فرزانه بلوکی مقدم 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
14806 منیر بلوکی مقدم 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
14807 جواد بلوکیان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14808 روزبه بلوکیان رودسری 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14809 حسن بلیاد 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14810 نفیسه بلیانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14811 مسعود بلیتی ظهراب 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
14812 حمیدالله بلیدئی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
14813 ساناز بلیغ نشتیفانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
14814 جلال بلیغی 1375 علوم رياضي ریاضی
14815 راحله بلیغی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
14816 مرضیه بلیغی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
14817 مرضیه بلیغی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
14818 محسن بمان زاده 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
14819 محمود بمانی گلناابادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14820 زینب بمانی نائینی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
14821 علیرضا بمانی نائینی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - کنترل
14822 قاسم بمانی نائینی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14823 نسرین بمانی نائینی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14824 سرور بمانی نایینی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
14825 نرگس بمانیان کرمان 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14826 محسن بمبائی چی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14827 محسن بمبائی چی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14828 محسن بمبائی چی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14829 ساناز بمبئی چی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14830 ساناز بمبئی چی 1382 مهندسي مهندسی عمران - آب
14831 ساناز بمبئی چی 1384 مهندسي مهندسی عمران - آب و هیدرولیک
14832 شهناز بمبئی چی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
14833 زهرا بمپوری رضاآباد 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
14834 زهرا بن عمرانی دارم 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
14835 علیرضا بنا 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14836 محبوبه بناء تربتی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
14837 اصغر بناء نیازمند 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14838 اسماء بناءزاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14839 حامد بناءزاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
14840 حجت بناءزاده 1390 مهندسي مهندسی شیمی
14841 فاطمه بناءزاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14842 احمد بناءکار 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
14843 اکرم بنائی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14844 الهه بنائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
14845 علی اصغر بنائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
14846 غلام احمد بنائی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14847 فاطمه بنائی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14848 فهیمه بنائی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14849 محسن بنائی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14850 محسن بنائی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14851 علی بنائی پور 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14852 غلامرضا بنائی منش 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
14853 غلامرضا بنائی منش 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14854 اکرم بنائیان 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14855 زهرا بنائیان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
14856 حسین بنائیان تلکی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14857 سارا بنائیه 1385 دامپزشكي دامپزشکی
14858 محمد بناتربتی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14859 شایسته بنادکوکی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14860 غلامرضا بنادکوکی 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
14861 شیلا بناری بهنمیری 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
14862 شیلا بناری بهنمیری 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
14863 امراله بنازاده 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
14864 امین بنازاده 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14865 حبیب بنازاده 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
14866 حبیب بنازاده 1377 دامپزشكي دامپزشکی
14867 حجت بنازاده 1384 مهندسي مهندسی شیمی
14868 حجت بنازاده 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
14869 عباس بنازاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
14870 فرزانه بنازاده 1385 علوم پايه فیزیک
14871 محمدرضا بنازاده 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14872 محمدرضا بنازاده 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
14873 وجیهه بنازاده 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
14874 ایدا بناکاخکی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14875 محمدرضا بنام 1365 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
14876 محمدرضا بنام 1375 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
14877 محمدرضا بنام 1357 علوم پايه فیزیک
14878 محبوبه بنان افقو 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14879 الهام بنان شریفی 1388 علوم رياضي آمار
14880 محمود بنانژاد مشهدی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
14881 صغری بنای کاریزبالا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14882 مهدی بنای رضوی 1366 علوم رياضي ریاضی محض
14883 مهدی بنای رضوی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
14884 هادی بنای رضوی 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14885 رفیده بنای زحمتی 1391 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14886 فاطمه بنای زحمتی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14887 محسن بنای زحمتی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14888 محمد بنایان اول 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14889 محمد بنایان اول 1369 كشاورزى زراعت
14890 مرتضی بنایان اوّل 1354 علوم پايه زمین شناسی
14891 شکوفه بنایان کرمانی 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
14892 علی بنایان کرمانی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14893 احمد بنایی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14894 ترانه بنایی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14895 یلدا بنایی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
14896 فاطمه بنایی هروان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14897 نوشین بنپوری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
14898 ابراهیم بنجخی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
14899 محسن بنجخی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
14900 ابوالفضل بندار 1375 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40735078