راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 15001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
15001 مهری بوستانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15002 نسترن بوستانی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
15003 محمدکاظم بوستانی بزدی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
15004 احمد بوستانی داغیان 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
15005 راحله بوستانی فرکوش 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
15006 راحله بوستانی فرکوش 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
15007 صفورا بوستانی گلستانی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
15008 یاور بوستانی ماوی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
15009 قربانعلی بوسعید 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
15010 طاهره بوسعیدکلاته کندی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
15011 فاطمه بوسعیدی 1376 علوم پايه شیمی
15012 محمدعلی بوش 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
15013 صمد بوعذار 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
15014 شقایق بوعلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
15015 علی بولوردی 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
15016 احمد بومری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15017 حسین بومری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
15018 رباب بومری 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
15019 مرتضی بومری 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
15020 سمانه بومی قوچان عتیق 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
15021 معصومه بومی قوچان عتیق 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
15022 علی به آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15023 حمیدرضا به آذین 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
15024 رؤیا به آذین 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
15025 مهدی به آفرین 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
15026 سعید به ابادی کبودان 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
15027 علی به ابادی هدک 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
15028 سلما به بوپور 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
15029 سمیه به رسی 1383 علوم رياضي آمار
15030 مریم به روزی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
15031 ریحانه به روش 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15032 نرگس به روش 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
15033 افشین به سودی 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
15034 محمود به کیش 1349 علوم پايه فیزیک
15035 نوراحمد به نامی طبس 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
15036 حلیمه به نژاد 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
15037 سعیده به نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
15038 حانیه به نگار 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
15039 زهرا به نیا 1362 علوم پايه دبیری فیزیک
15040 مینا به نیا 1365 علوم پايه دبیری شیمی
15041 عنایت اله بهاالدینی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
15042 موسی بهاالدینی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
15043 موسی بهاالدینی 1395 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی (آموزش محور)
15044 فاطمه بهاء 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15045 محدثه بهاءالدین زاده 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15046 حمید بهابسته 1375 علوم اداري واقتصاد عمومی
15047 تکتم بهادر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
15048 زهرا بهادر 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
15049 زهرا بهادر پور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
15050 مژده بهادر فر 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
15051 عالیه بهادران 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
15052 مرضیه بهادران 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
15053 مرضیه بهادران 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
15054 تکتم بهادران شیروان 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
15055 حسین بهادرانی باغبادرانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
15056 جواد بهادرخان 1358 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
15057 سهیلا بهادرزاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
15058 نادر بهادرزاده قندهاری 1364 علوم پايه زمین شناسی
15059 یوسف بهادرزاده قندهاری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
15060 امیر بهادرستانی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
15061 مسلم بهادرقره تکان 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
15062 الهه بهادرنژاد 1336 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
15063 نگار بهادرنژادمقدم 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
15064 حجت بهادری 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
15065 حسن بهادری 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
15066 حسن بهادری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
15067 حمیدرضا بهادری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
15068 روح اله بهادری 1383 علوم پايه زمین شناسی
15069 زهرا بهادری 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
15070 زهرا بهادری 1384 علوم پايه فیزیک
15071 زهره بهادری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
15072 سارا بهادری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
15073 شیرکو بهادری 1388 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
15074 طوبا بهادری 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
15075 عبدالله بهادری 1383 علوم رياضي آمار
15076 علی رضا بهادری 1379 علوم رياضي ریاضی محض
15077 فاطمه بهادری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15078 فرزاد بهادری 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15079 فرزاد بهادری 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
15080 کیهان بهادری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15081 محدثه بهادری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
15082 محمدرضا بهادری 1370 كشاورزى زراعت
15083 محمدرضا بهادری 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
15084 مرضیه بهادری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
15085 مرضیه بهادری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
15086 مسلم بهادری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
15087 معصومه بهادری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
15088 مهدی بهادری 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15089 نرگس بهادری 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
15090 نسرین بهادری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
15091 شهریار بهادری جهرمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15092 مهرداد بهادری خوی 1363 علوم رياضي آمار
15093 الهه بهادری راد 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
15094 جعفر بهادری فلاح 1394 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
15095 حمید بهادری کمیجانی 1371 دامپزشكي دامپزشکی
15096 غلامرضا بهادری مقدم 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
15097 اسماء بهادری مقدم چناربو 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
15098 محبوبه بهادریان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
15099 محسن بهادریان 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826529