راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 6 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 15001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
15001 معصومه بلندنظر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
15002 زهرا بلندی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
15003 مرضیه بلندی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
15004 مرضیه بلندی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
15005 مژگان بلندی 1376 علوم پايه زمین شناسی
15006 جواد بلندی قلعه جوقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15007 جواد بلندی قلعه جوقی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15008 راضیه بلندی قلعه جوقی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
15009 ملیحه بلندی قلعه جوقی 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
15010 صدیقه بلندیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
15011 احمد بلوچ 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
15012 امجد بلوچ 1378 دامپزشكي دامپزشکی
15013 بهزاد بلوچ 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
15014 حسین بلوچ 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
15015 ربابه بلوچ 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
15016 رضا بلوچ 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
15017 فرزانه بلوچ 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
15018 محمدرضا بلوچ 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
15019 عاطفه بلوچ ثابت 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
15020 علی بلوچ زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
15021 مریم بلوچ زاده 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
15022 مریم بلوچ زاده 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
15023 نسرین بلوچ زاده 1393 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
15024 علیرضا بلوچ سیستانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
15025 ایران بلوچ شهریاری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
15026 اعظم بلوچ قرائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15027 حسین بلوچ قرایی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
15028 فاطمه بلوچ قرایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
15029 مرضیه بلوچ قرایی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
15030 اکرم بلوچ کلاته صمد 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
15031 معصومه بلوچ مطلق فریمان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
15032 امیر بلوچ مقدم 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
15033 علیرضا بلوچستانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
15034 منصوره بلوچستانی 1393 كشاورزى مهندسی فضای سبز
15035 جعفر بلوچی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15036 جواد بلوچی 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
15037 رضا بلوچی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
15038 فاطمه بلوچی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
15039 قدرت اله بلوچی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
15040 محمدرضا بلوچی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
15041 محمدرضا بلوچی 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
15042 ناهید بلوچی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
15043 ولی اله بلوچی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
15044 هاجر بلوچی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15045 غزاله بلوچیان 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
15046 محمدمهدی بلوچیان 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
15047 طیبه بلوردی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15048 طیبه بلوردی 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
15049 زهرا بلورساز مشهدی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
15050 الهام بلوری 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
15051 الهام بلوری 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
15052 بهداد بلوری 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
15053 زهره بلوری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
15054 شیما بلوری 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15055 فریبا بلوری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
15056 بهزاد بلوری بزاز 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15057 حمیدرضا بلوری بزاز 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15058 زهرا بلوری بزاز 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
15059 زهرا بلوری بزاز 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
15060 محمدتقی بلوری بزاز 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15061 محمدتقی بلوری بزاز 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
15062 علی آقا بلوری کاشانی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15063 محمدرضا بلوری مقدم 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
15064 معصومه بلوری مقدم 1368 علوم پايه زمین شناسی
15065 معصومه بلوری مقدم 1372 علوم پايه زمین شناسی - چینه و فسیل شناسی
15066 مهرین بلوری مقدم 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
15067 امین رضا بلوریان 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
15068 حمید بلوریان 1380 علوم پايه فیزیک
15069 رضا بلوریان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
15070 ریحانه بلوریان 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
15071 شادی بلوریان 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
15072 شهناز بلوریان 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15073 طلعت بلوریان 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
15074 علی اصغر بلوریان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
15075 فرح بلوریان 1369 علوم پايه دبیری شیمی
15076 فرشید بلوریان 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
15077 نشاط بلوریان 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15078 عفت بلوریان تهرانی 1353 علوم پايه شیمی - کهاد ریاضی
15079 بهروز بلوریان حقیقی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
15080 ابراهیم بلوکی 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
15081 امین بلوکی 1375 علوم پايه فیزیک
15082 حمید بلوکی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15083 طیبه بلوکی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
15084 عصمت بلوکی 1383 علوم رياضي آمار
15085 محمدابراهیم بلوکی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
15086 مریم بلوکی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
15087 مریم بلوکی 1394 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
15088 معصومه بلوکی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
15089 زهرا بلوکی مقدم 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
15090 فرزانه بلوکی مقدم 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
15091 منیر بلوکی مقدم 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
15092 جواد بلوکیان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15093 روزبه بلوکیان رودسری 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15094 حسن بلیاد 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
15095 نفیسه بلیانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
15096 مسعود بلیتی ظهراب 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
15097 حمیدالله بلیدئی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
15098 ساناز بلیغ نشتیفانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
15099 جلال بلیغی 1375 علوم رياضي ریاضی
15100 راحله بلیغی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223273