راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 46 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,643

نمایش موارد : 1501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1501 هادی ابراهیمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1502 هادی ابراهیمی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1503 هاله ابراهیمی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1504 یونس ابراهیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
1505 حسین ابراهیمی کردیانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
1506 حسین ابراهیمی کردیانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
1507 مرضیه ابراهیمی آبشور 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1508 سیدعلی اکبر ابراهیمی ابلویی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1509 امرالله ابراهیمی اتانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1510 زینب ابراهیمی احمدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1511 زهرا ابراهیمی انجششی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
1512 حمید ابراهیمی اوریمی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1513 محمدطاهر ابراهیمی اوریمی 1335 كشاورزى زراعت
1514 حیدر ابراهیمی اول 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1515 مریم ابراهیمی اوندری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1516 اسماء ابراهیمی بازه ائی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1517 سعید ابراهیمی باغچه 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1518 امان الله ابراهیمی بجد 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
1519 امان الله ابراهیمی بجد 1377 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
1520 محمدرضا ابراهیمی بجدنی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1521 بهنام ابراهیمی بردر 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1522 علی اکبر ابراهیمی بشکانی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1523 علی ابراهیمی بیشه 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
1524 احمد ابراهیمی پور 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
1525 بتول ابراهیمی پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
1526 زهرا ابراهیمی پور 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1527 صالح ابراهیمی پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1528 طاهره ابراهیمی پور 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
1529 طاهره ابراهیمی پور 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1530 فرزاد ابراهیمی پور 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1531 محمد ابراهیمی پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1532 محمد ابراهیمی پور 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1533 محمدجواد ابراهیمی پور 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1534 محمدجواد ابراهیمی پور 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
1535 مریم ابراهیمی پور 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1536 مریم ابراهیمی پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
1537 سمیه ابراهیمی تربقان 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
1538 عباس ابراهیمی تربقان 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1539 ندا ابراهیمی تکلو 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
1540 یوسف ابراهیمی تمیزکار 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1541 سمانه ابراهیمی ثابت 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1542 سکینه ابراهیمی ثانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
1543 عشرت ابراهیمی ثانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1544 نیلوفر ابراهیمی ثانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1545 یاسمن ابراهیمی ثانی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1546 حیدرعلی ابراهیمی ثانی شیرگ 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1547 معصومه ابراهیمی حسین آبادی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
1548 میلاد ابراهیمی حسین زاده 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
1549 نسرین ابراهیمی حسین زاده 1367 علوم رياضي ریاضی
1550 نسرین ابراهیمی حسین زاده 1372 علوم رياضي ریاضی
1551 حسین ابراهیمی حصار 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
1552 شهربانو ابراهیمی حصار 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
1553 طیبه ابراهیمی خان به بین 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
1554 امین ابراهیمی خانکوک 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1555 عطیه ابراهیمی خانکوک 1383 علوم پايه فیزیک
1556 عطیه ابراهیمی خانکوک 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
1557 عطیه ابراهیمی خانکوک 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
1558 الیاس ابراهیمی خرم آبادی 1381 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1559 الیاس ابراهیمی خرم آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
1560 الیاس ابراهیمی خرم آبادی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
1561 زهرا ابراهیمی خرم آبادی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1562 صغری ابراهیمی خرم آبادی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1563 زهرا ابراهیمی خرم ابادی 1383 علوم پايه فیزیک
1564 نصراله ابراهیمی خرم ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1565 محسن ابراهیمی خناچا 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1566 فریده ابراهیمی خیاط 1356 علوم پايه فیزیک
1567 احمد ابراهیمی خیرآبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1568 زهرا ابراهیمی خیرآبادی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
1569 منصوره ابراهیمی دشت بیاض 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1570 فاطمه ابراهیمی دلاور 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1571 مسعود ابراهیمی دهشالی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک
1572 الهام ابراهیمی دیزجی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1573 محمد ابراهیمی دیلمی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1574 حسن ابراهیمی راد 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1575 خدیجه ابراهیمی راد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1576 سارا ابراهیمی راد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
1577 محدثه ابراهیمی رستاقی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1578 علی ابراهیمی زاده 1372 علوم پايه دبیری شیمی
1579 محمدناصر ابراهیمی زاده 1367 علوم پايه زمین شناسی
1580 طیبه ابراهیمی زاده ابریشمی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1581 مجید ابراهیمی زاده ابریشمی 1377 علوم پايه فیزیک
1582 مجید ابراهیمی زاده ابریشمی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1583 زهرا ابراهیمی زرق اباد 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1584 علی ابراهیمی زرمهری 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1585 حسین ابراهیمی زمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1586 الیا ابراهیمی سالاری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
1587 مرضییه ابراهیمی سالاری 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1588 نازی ابراهیمی سالاری 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
1589 برومند ابراهیمی سرست 1354 علوم پايه شیمی
1590 علیرضا ابراهیمی سریوده 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1591 معصومه ابراهیمی سکه 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1592 آسیه ابراهیمی سلطان آبادی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1593 رضا ابراهیمی سلطان آبادی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1594 محمدرضا ابراهیمی سلطان آبادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1595 مریم ابراهیمی سلطان ابادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1596 مرضیه ابراهیمی سنو 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
1597 مجید ابراهیمی سه گنبد 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1598 ثریا ابراهیمی سیرزار 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
1599 زکیه ابراهیمی سیرزار 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی

صفحه :

<   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132425262728292102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33789806