راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,411

نمایش موارد : 15101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
15101 مرضیه بلیغی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
15102 مرضیه بلیغی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
15103 محسن بمان زاده 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
15104 محمود بمانی گلناابادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15105 زینب بمانی نائینی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
15106 علیرضا بمانی نائینی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - کنترل
15107 قاسم بمانی نائینی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
15108 نسرین بمانی نائینی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15109 سرور بمانی نایینی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
15110 نرگس بمانیان کرمان 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
15111 محسن بمبائی چی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15112 محسن بمبائی چی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
15113 محسن بمبائی چی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
15114 ساناز بمبئی چی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15115 ساناز بمبئی چی 1382 مهندسي مهندسی عمران - آب
15116 ساناز بمبئی چی 1384 مهندسي مهندسی عمران - آب و هیدرولیک
15117 شهناز بمبئی چی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
15118 زهرا بمپوری رضاآباد 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
15119 امیرحسین بن جخی 1394 مهندسي مهندسی شیمی
15120 زهرا بن عمرانی دارم 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
15121 علیرضا بنا 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
15122 محبوبه بناء تربتی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
15123 اصغر بناء نیازمند 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
15124 اسماء بناءزاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
15125 حامد بناءزاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
15126 حجت بناءزاده 1390 مهندسي مهندسی شیمی
15127 فاطمه بناءزاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
15128 احمد بناءکار 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
15129 اکرم بنائی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
15130 الهه بنائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
15131 علی اصغر بنائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
15132 غلام احمد بنائی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
15133 فاطمه بنائی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
15134 فهیمه بنائی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
15135 محسن بنائی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
15136 محسن بنائی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
15137 علی بنائی پور 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
15138 غلامرضا بنائی منش 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
15139 غلامرضا بنائی منش 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
15140 اکرم بنائیان 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
15141 زهرا بنائیان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
15142 حسین بنائیان تلکی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
15143 سارا بنائیه 1385 دامپزشكي دامپزشکی
15144 محمد بناتربتی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
15145 شایسته بنادکوکی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
15146 غلامرضا بنادکوکی 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
15147 شیلا بناری بهنمیری 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
15148 شیلا بناری بهنمیری 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
15149 امراله بنازاده 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
15150 امین بنازاده 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15151 حبیب بنازاده 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
15152 حبیب بنازاده 1377 دامپزشكي دامپزشکی
15153 حجت بنازاده 1384 مهندسي مهندسی شیمی
15154 حجت بنازاده 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
15155 عباس بنازاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
15156 فرزانه بنازاده 1385 علوم پايه فیزیک
15157 محمدرضا بنازاده 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
15158 محمدرضا بنازاده 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
15159 وجیهه بنازاده 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
15160 ایدا بناکاخکی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
15161 محمدرضا بنام 1365 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
15162 محمدرضا بنام 1375 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
15163 محمدرضا بنام 1357 علوم پايه فیزیک
15164 محبوبه بنان افقو 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
15165 الهام بنان شریفی 1388 علوم رياضي آمار
15166 محمود بنانژاد مشهدی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
15167 صغری بنای کاریزبالا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
15168 مهدی بنای رضوی 1366 علوم رياضي ریاضی محض
15169 مهدی بنای رضوی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
15170 هادی بنای رضوی 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
15171 رفیده بنای زحمتی 1391 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
15172 فاطمه بنای زحمتی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
15173 محسن بنای زحمتی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
15174 محمد بنایان اول 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
15175 محمد بنایان اول 1369 كشاورزى زراعت
15176 مرتضی بنایان اوّل 1354 علوم پايه زمین شناسی
15177 شکوفه بنایان کرمانی 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
15178 علی بنایان کرمانی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15179 احمد بنایی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
15180 ترانه بنایی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
15181 یلدا بنایی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
15182 فاطمه بنایی هروان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
15183 نوشین بنپوری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
15184 ابراهیم بنجخی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
15185 محسن بنجخی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
15186 ابوالفضل بندار 1375 علوم پايه زمین شناسی
15187 حسین بندار 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
15188 رفیعه بندار 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15189 رمضانعلی بندار 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
15190 سعید بندار 1389 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
15191 فاطمه بندار 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
15192 محمدتقی بندار 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
15193 معصومه بندار 1394 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
15194 ملیحه بندار 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
15195 مهدی بندار 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
15196 نوید بندار 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
15197 نوید بندار 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
15198 احمد بندار صاحبی 1361 مهندسي راه و ساختمان
15199 زهرا بندارکاخکی 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15200 عصمت بندرآبادی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42210381