راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,411

نمایش موارد : 15401 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
15401 مهری بوستانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15402 نسترن بوستانی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
15403 محمدکاظم بوستانی بزدی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
15404 احمد بوستانی داغیان 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
15405 راحله بوستانی فرکوش 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
15406 راحله بوستانی فرکوش 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
15407 صفورا بوستانی گلستانی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
15408 یاور بوستانی ماوی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
15409 قربانعلی بوسعید 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
15410 طاهره بوسعیدکلاته کندی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
15411 فاطمه بوسعیدی 1376 علوم پايه شیمی
15412 محمدعلی بوش 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
15413 صمد بوعذار 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
15414 شقایق بوعلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
15415 علی بولوردی 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
15416 احمد بومری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15417 حسین بومری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
15418 رباب بومری 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
15419 مرتضی بومری 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
15420 سمانه بومی قوچان عتیق 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
15421 معصومه بومی قوچان عتیق 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
15422 علی به آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15423 حمیدرضا به آذین 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
15424 رؤیا به آذین 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
15425 مهدی به آفرین 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
15426 سعید به ابادی کبودان 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
15427 علی به ابادی هدک 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
15428 سلما به بوپور 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
15429 سمیه به رسی 1383 علوم رياضي آمار
15430 مریم به روزی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
15431 ریحانه به روش 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15432 نرگس به روش 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
15433 افشین به سودی 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
15434 محمود به کیش 1349 علوم پايه فیزیک
15435 وحید به منش 1395 پردیس دانشگاهی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
15436 نوراحمد به نامی طبس 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
15437 حلیمه به نژاد 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
15438 سعیده به نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
15439 سعیده به نژاد 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
15440 حانیه به نگار 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
15441 زهرا به نیا 1362 علوم پايه دبیری فیزیک
15442 مینا به نیا 1365 علوم پايه دبیری شیمی
15443 عنایت اله بهاالدینی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
15444 موسی بهاالدینی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
15445 موسی بهاالدینی 1395 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی (آموزش محور)
15446 فاطمه بهاء 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15447 محدثه بهاءالدین زاده 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15448 حمید بهابسته 1375 علوم اداري واقتصاد عمومی
15449 تکتم بهادر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
15450 زهرا بهادر 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
15451 زهرا بهادر پور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
15452 مژده بهادر فر 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
15453 عالیه بهادران 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
15454 مرضیه بهادران 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
15455 مرضیه بهادران 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
15456 تکتم بهادران شیروان 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
15457 حسین بهادرانی باغبادرانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
15458 جواد بهادرخان 1358 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
15459 سهیلا بهادرزاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
15460 نادر بهادرزاده قندهاری 1364 علوم پايه زمین شناسی
15461 یوسف بهادرزاده قندهاری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
15462 امیر بهادرستانی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
15463 مسلم بهادرقره تکان 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
15464 الهه بهادرنژاد 1336 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
15465 نگار بهادرنژادمقدم 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
15466 حجت بهادری 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
15467 حسن بهادری 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
15468 حسن بهادری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
15469 حمیدرضا بهادری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
15470 روح اله بهادری 1383 علوم پايه زمین شناسی
15471 زهرا بهادری 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
15472 زهرا بهادری 1384 علوم پايه فیزیک
15473 زهره بهادری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
15474 سارا بهادری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
15475 شیرکو بهادری 1388 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
15476 طوبا بهادری 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
15477 عبدالله بهادری 1383 علوم رياضي آمار
15478 علی رضا بهادری 1379 علوم رياضي ریاضی محض
15479 فاطمه بهادری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15480 فرزاد بهادری 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15481 فرزاد بهادری 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
15482 کیهان بهادری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15483 محدثه بهادری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
15484 محمدرضا بهادری 1370 كشاورزى زراعت
15485 محمدرضا بهادری 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
15486 مرضیه بهادری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
15487 مرضیه بهادری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
15488 مسلم بهادری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
15489 معصومه بهادری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
15490 مهدی بهادری 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15491 نرگس بهادری 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
15492 نسرین بهادری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
15493 شهریار بهادری جهرمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15494 مهرداد بهادری خوی 1363 علوم رياضي آمار
15495 الهه بهادری راد 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
15496 جعفر بهادری فلاح 1394 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
15497 حمید بهادری کمیجانی 1371 دامپزشكي دامپزشکی
15498 غلامرضا بهادری مقدم 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
15499 نازنین بهادری مقدم 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42210785