راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,586

نمایش موارد : 15601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
15601 رضا پرویزی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
15602 زهرا پرویزی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
15603 زهرا پرویزی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15604 زهرا پرویزی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15605 محترم پرویزی 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
15606 محسن پرویزی 1375 علوم رياضي ریاضی
15607 محسن پرویزی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
15608 محسن پرویزی 1380 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
15609 مراد پرویزی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
15610 نوشین پرویزی 1357 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
15611 عباس پرویزی اطهر 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
15612 سوسن پرویزی صاریانی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
15613 هدی پرویزی صاریانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
15614 احسان پرویزی نیا 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
15615 مریم پرویزیان 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
15616 تکتم پرویش 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
15617 احمد پروین 1369 علوم پايه زمین شناسی
15618 پروانه پروین 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
15619 علی پروین 1388 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
15620 فائقه پروین 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
15621 محدثه السادات پروین 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
15622 معصومه پروین 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
15623 سیدمهدی پروین محبی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15624 نایمه پروین محبی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
15625 رضا پروینی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
15626 عباس پرهام 1372 دامپزشكي دامپزشکی
15627 مریم پرهام 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
15628 مریم پرهام 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
15629 مهدی پرهام 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15630 محمدرضا پرهیخته پور 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15631 سیده مهدیه پرهیز 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
15632 شعله پرهیز 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
15633 کبری پرهیز 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
15634 مهدیه پرهیز 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
15635 سیدصالح پرهیزکار 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
15636 فریبا پرهیزکار 1356 كشاورزى صنایع کشاورزی
15637 نرگس پرهیزکار 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15638 نرگس پرهیزکار 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15639 سیدمحمد پرهیزکارکلات 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
15640 راضیه پرهیزکارکهنه اوغاز 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
15641 ساراسادات پرهیزگار 1375 علوم پايه فیزیک
15642 ساراسادات پرهیزگار 1380 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
15643 فائزه پرهیزگار 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
15644 فاطمه پرهیزگار 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15645 فاطمه پرهیزگار 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15646 لیلا پرهیزگار 1394 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
15647 مرضیه پرهیزگار 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15648 یحیی پرهیزگار کهنه اوغاز 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
15649 بتول پرهیزگارخلیل آبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
15650 سیده محبوبه پرهیزگارسینی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
15651 مرضیه پرهیزی مارشگ 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
15652 زهره پری 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
15653 رؤیا پری چهره جعفر آبادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
15654 حسن پری زاده 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
15655 حسین پری زاده 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
15656 سید امیر رضا پری زاده 1388 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
15657 سیده نگار پری زاده 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
15658 هدا پری زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
15659 هدا پری زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15660 ابراهیم پری کاری 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
15661 محمدحسن پری نژاد 1365 علوم پايه دبیری شیمی
15662 سیدحمید پریان 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
15663 سیدسعید پریان 1369 علوم پايه شیمی گرایش محض
15664 ارش پریاوی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
15665 فهیمه پریچه 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
15666 رویا پریچهره جعفرابادی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
15667 آسیه پریداد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
15668 پریوش پریداد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
15669 پریوش پریداد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
15670 پرتو پریز 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
15671 پردیس پریز 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
15672 منا پریز 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
15673 ناصر پریز 1366 مهندسي مهندسی برق - کنترل
15674 ناصر پریز 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
15675 ناصر پریز 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
15676 احمد پریزاد 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
15677 اعظم السادات پریزاد 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
15678 رضا پریزادلائین 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
15679 شیما پریزادلائین 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
15680 کامران پریزادلائین 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
15681 رضا پریزادلاین 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
15682 سیدعلیرضا پریزاده 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
15683 محمد پریزاده 1353 مهندسي برق - الکترونیک
15684 علی پریزاده قوشخانه 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15685 پوریا پریسا 1384 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
15686 سیمین پریسای 1356 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
15687 زهرا پریشاد 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
15688 محدثه پریشان 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
15689 پروانه پریشان ارکی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
15690 نصرت پریشان شیدا 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
15691 عذرا پریشان گاودار 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
15692 محمدرضا پریشان ملائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
15693 حسین پریشان ملایی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15694 عطیه پریشان نداف 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
15695 حمیده پریشانی فروشانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
15696 حمیده پریشانی فروشانی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
15697 وحید پریشانی فروشانی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
15698 الناز پریمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
15699 میثم پریمی 1392 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32945664