راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,596

نمایش موارد : 15601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
15601 شمسی پارسا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15602 عبداله پارسا 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
15603 علی پارسا 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
15604 محمد پارسا 1393 پردیس دانشگاهی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
15605 محمدعلی پارسا 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
15606 محمدمهدی پارسا 1382 هنر نيشابور نقاشی
15607 محمود پارسا 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
15608 مسعود پارسا 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
15609 مطهره پارسا 1382 علوم رياضي آمار
15610 مطهرّه پارسا 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
15611 معصومه پارسا 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
15612 معصومه پارسا 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
15613 منیر پارسا 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
15614 منیر پارسا 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
15615 منیر پارسا 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
15616 مونا پارسا 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
15617 مهتاب پارسا 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
15618 مهتاب پارسا 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولیدوبهره برداری ازگیاهان دارویی ومعطر
15619 مهدی پارسا 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
15620 مهدی پارسا 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
15621 مهدی پارسا 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
15622 میترا پارسا 1379 علوم پايه فیزیک
15623 هادی پارسا 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
15624 آتسا پارسا پور 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
15625 حجت اله پارسا پور 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
15626 حسین پارسا صدر 1384 علوم پايه زمین شناسی
15627 حسین پارسا صدر 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
15628 بتول پارسا فر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
15629 زهرا پارسا قوزانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
15630 علی اکبر پارسا منش 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
15631 سعیده پارسائی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
15632 سعیده پارسائی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
15633 سمانه پارسائی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
15634 سیامک پارسائی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
15635 عباس پارسائی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
15636 علی پارسائی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
15637 غلامرضا پارسائی 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
15638 غلامرضا پارسائی 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
15639 ناصر پارسائی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
15640 ناهید پارسائی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15641 محمد پارسائی جم 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
15642 محمد پارسائی جم 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
15643 عباس پارسائی راد 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15644 ملیحه پارسائی راد 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
15645 اعظم پارسائی فر 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
15646 محمد پارسائی فر 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
15647 مریم پارسائی فر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
15648 علی محمد پارسائیان 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15649 محمد پارسائیان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
15650 خدیجه پارساپور 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
15651 خدیجه پارساپور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
15652 محسن پارساپور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
15653 شفیق پارسازاد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
15654 شفیق پارسازاد 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
15655 داود پارساسیرت 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
15656 جواد پارسافر 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
15657 سپیده پارسافر 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
15658 محمدمهدی پارسافر 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
15659 امین اله پارساکرداسیابی 1364 مهندسي عمران روستايي
15660 بهاره پارسامطلق 1390 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
15661 علی اکبر پارسامنش 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
15662 الهام پارسامهر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
15663 الهام پارسامهر 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
15664 مهدی پارسامهر 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
15665 احمد پارسانیا 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
15666 فرزانه پارسانیا 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
15667 محسن پارسانیا 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
15668 طاهره پارسانیک 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
15669 امین پارساوش 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
15670 احسان پارسای جاوید 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
15671 محمدرحیم پارسای زیارت 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
15672 زهرا پارسایان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15673 سمیّه پارسایان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
15674 زهرا پارسایی 1379 علوم رياضي آمار
15675 زینب پارسایی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
15676 سودابه پارسایی 1362 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
15677 شعله پارسایی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
15678 ناهید پارسایی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15679 زهرا پارسایی راد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15680 ابوالفضل پارسایی کیا 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
15681 آرش پارسی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15682 زینب پارسی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
15683 شهرام پارسی 1363 مهندسي عمران روستايي
15684 مهدی پارسی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
15685 مهدی پارسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
15686 حسن پارسی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
15687 راحله پارسی حسن زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
15688 رزیتا پارسی حسن زاده 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
15689 نفیسه پارسی مود 1372 علوم رياضي ریاضی
15690 الهام پارسیان 1378 هنر نيشابور نقاشی
15691 غلامرضا پارسیان 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
15692 مهدی پاروئی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15693 رمضان پاروی طرقبه 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
15694 نسرین پاروی طرقبه 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
15695 علی پاره دوزحسینی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
15696 اصغر پاریاب 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
15697 تینا پاریاب 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
15698 فروغ پاریاب 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
15699 مهدی پاریاب 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
15700 سیامک پازند 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36273248