راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,230

نمایش موارد : 15901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
15901 جواد بیات کوهسار 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
15902 جواد بیات کوهسار 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
15903 الهام بیات مختاری 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
15904 ثریا بیات مختاری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
15905 حمید رضا بیات مختاری 1355 كشاورزى صنایع غذایی
15906 فاطمه بیات مختاری 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
15907 محترم بیات مختاری 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
15908 محمد بیات مختاری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15909 مصطفی بیات مختاری 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
15910 حبیب الله بیاتی 1379 علوم پايه زمین شناسی
15911 زهرا بیاتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
15912 سارا بیاتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
15913 سعیده بیاتی 1394 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
15914 شکوفه بیاتی 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
15915 شیوا بیاتی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
15916 طیبه بیاتی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
15917 علیرضا بیاتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
15918 مجید بیاتی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15919 محسن بیاتی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
15920 محمد بیاتی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
15921 محمد بیاتی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
15922 محمدعلی بیاتی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
15923 مرضیه بیاتی 1384 علوم رياضي آمار
15924 مرضیه بیاتی 1389 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
15925 مریم بیاتی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
15926 مسعود بیاتی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
15927 مهدی بیاتی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
15928 مهدیه بیاتی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15929 یعقوب بیاتی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
15930 یعقوب بیاتی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
15931 سمانه بیاتی اشگفتگی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
15932 رجبعلی بیاره ئی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
15933 عاطفه بیاری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
15934 مهسا بیاری 1384 علوم رياضي ریاضی محض
15935 هادی بیاری 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
15936 علی اصغر بیاری نژاد 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
15937 محمدحسین بیاضی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15938 مرضیه بیاضی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
15939 زهرا بیان 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
15940 زهرا بیانک 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
15941 امیر حسین بیانی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
15942 امیرحسین بیانی 1385 علوم پايه فیزیک
15943 عاطفه بیانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
15944 محبوبه بیانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
15945 نجمه بیانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
15946 وهب بیانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
15947 فرهاد بیانی التون 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
15948 بهنام بیانی راد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
15949 محمد بیانی راد 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
15950 وحیده بیانی رودی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
15951 محمّد بیانی نوقابی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15952 حسین بیاوار 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
15953 بهاره بیت الامانی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
15954 بهادر بیتا 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
15955 بهادر بیتا 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
15956 هادی بیتانه بجستانی 1368 علوم رياضي ریاضی
15957 رسول بیجار 1353 مهندسي راه و ساختمان
15958 احمد بیجارچی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
15959 ابوالفضل بیجاری 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
15960 ابوالفضل بیجاری 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
15961 ابوالفضل بیجاری 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
15962 الهام بیجاری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
15963 لعیا بیجاری 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15964 محمد بیجاری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
15965 مهدی بیجاری 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
15966 نرگس بیجاری 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
15967 هانیه بیجاری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15968 هانیه بیجاری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15969 حسین بیجندی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
15970 سودابه بیجندی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
15971 علی بیجندی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
15972 علی بیجندی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
15973 علی بیجندی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
15974 فرشته بیجندی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
15975 منیره بیجندی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
15976 رضا بیچرانلو 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15977 ویدا بیچرانلو 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
15978 فرزانه بیچرانلوئی نجف آباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
15979 فرزانه بیچرانلوئی نجف آباد 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
15980 مرضیه بیچرانلوحسن 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
15981 علی بیحقی کندری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
15982 شهریار بیدآبادی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15983 علیرضا بیدآبادی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15984 پژمان بیداد 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
15985 حمید بیداد 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
15986 هادی بیداد 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
15987 مصطفی بیدادبقسانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
15988 بهاره بیدار 1382 مهندسي مهندسی شیمی
15989 حمیدرضا بیدار 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
15990 سارا بیدار 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15991 طلعت بیدار 1355 علوم پايه زیست شناسی
15992 نسیم بیدار 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
15993 ابوالقاسم بیدارمنش 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15994 عصمت بیداری 1378 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
15995 گل افروز بیداله خانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15996 سمیه بیدبرک نیا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
15997 کریم بیدبرگ نیا 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15998 زهره بیدبرگی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
15999 رضا بیدخانی 1383 علوم رياضي آمار
16000 رضا بیدخانی 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39432655