راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 16001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16001 مصطفی بیات مختاری 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
16002 حبیب الله بیاتی 1379 علوم پايه زمین شناسی
16003 زهرا بیاتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16004 سارا بیاتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16005 سعیده بیاتی 1394 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
16006 شکوفه بیاتی 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
16007 شیوا بیاتی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
16008 طیبه بیاتی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16009 علیرضا بیاتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16010 مجید بیاتی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16011 محسن بیاتی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16012 محمد بیاتی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
16013 محمد بیاتی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
16014 محمدعلی بیاتی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16015 مرضیه بیاتی 1384 علوم رياضي آمار
16016 مرضیه بیاتی 1389 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
16017 مریم بیاتی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
16018 مسعود بیاتی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
16019 مهدی بیاتی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16020 مهدیه بیاتی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16021 یعقوب بیاتی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
16022 یعقوب بیاتی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
16023 سمانه بیاتی اشگفتگی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
16024 رجبعلی بیاره ئی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16025 عاطفه بیاری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16026 مهسا بیاری 1384 علوم رياضي ریاضی محض
16027 هادی بیاری 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
16028 علی اصغر بیاری نژاد 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16029 محمدحسین بیاضی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16030 مرضیه بیاضی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16031 زهرا بیان 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
16032 زهرا بیانک 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
16033 امیر حسین بیانی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
16034 امیرحسین بیانی 1385 علوم پايه فیزیک
16035 عاطفه بیانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
16036 محبوبه بیانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
16037 نجمه بیانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
16038 وهب بیانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16039 فرهاد بیانی التون 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
16040 بهنام بیانی راد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
16041 محمد بیانی راد 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
16042 وحیده بیانی رودی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16043 محمّد بیانی نوقابی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16044 حسین بیاوار 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16045 بهاره بیت الامانی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
16046 بهادر بیتا 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16047 بهادر بیتا 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16048 هادی بیتانه بجستانی 1368 علوم رياضي ریاضی
16049 رسول بیجار 1353 مهندسي راه و ساختمان
16050 احمد بیجارچی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
16051 ابوالفضل بیجاری 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16052 ابوالفضل بیجاری 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16053 ابوالفضل بیجاری 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16054 الهام بیجاری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
16055 لعیا بیجاری 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16056 محمد بیجاری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16057 مهدی بیجاری 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16058 نرگس بیجاری 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16059 هانیه بیجاری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16060 هانیه بیجاری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16061 حسین بیجندی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
16062 سودابه بیجندی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
16063 علی بیجندی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16064 علی بیجندی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
16065 علی بیجندی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
16066 فرشته بیجندی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
16067 منیره بیجندی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16068 رضا بیچرانلو 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16069 ویدا بیچرانلو 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
16070 فرزانه بیچرانلوئی نجف آباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16071 فرزانه بیچرانلوئی نجف آباد 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
16072 مرضیه بیچرانلوحسن 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16073 علی بیحقی کندری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
16074 شهریار بیدآبادی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16075 علیرضا بیدآبادی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16076 پژمان بیداد 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16077 حمید بیداد 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16078 هادی بیداد 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16079 مصطفی بیدادبقسانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16080 بهاره بیدار 1382 مهندسي مهندسی شیمی
16081 حمیدرضا بیدار 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16082 سارا بیدار 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16083 طلعت بیدار 1355 علوم پايه زیست شناسی
16084 نسیم بیدار 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
16085 ابوالقاسم بیدارمنش 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16086 عصمت بیداری 1378 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
16087 گل افروز بیداله خانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16088 سمیه بیدبرک نیا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16089 کریم بیدبرگ نیا 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16090 زهره بیدبرگی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
16091 رضا بیدخانی 1383 علوم رياضي آمار
16092 رضا بیدخانی 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
16093 بهروز بیدختی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
16094 زهرا بیدختی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16095 شراره بیدختی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16096 امیر بیدختی نژاد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16097 الناز بیدخوری 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16098 الهه بیدخوری 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
16099 جواد بیدخوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16100 حمیدرضا بیدخوری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826505