راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 96,807

نمایش موارد : 16001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16001 مهدی پارسا 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16002 میترا پارسا 1379 علوم پايه فیزیک
16003 هادی پارسا 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16004 آتسا پارسا پور 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
16005 حجت اله پارسا پور 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
16006 حسین پارسا صدر 1384 علوم پايه زمین شناسی
16007 حسین پارسا صدر 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
16008 بتول پارسا فر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16009 زهرا پارسا قوزانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16010 علی اکبر پارسا منش 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
16011 سعیده پارسائی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
16012 سعیده پارسائی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
16013 سمانه پارسائی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16014 سمانه پارسائی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
16015 سیامک پارسائی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16016 عباس پارسائی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
16017 علی پارسائی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
16018 غلامرضا پارسائی 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
16019 غلامرضا پارسائی 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16020 ناصر پارسائی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
16021 ناهید پارسائی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16022 محمد پارسائی جم 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
16023 محمد پارسائی جم 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
16024 عباس پارسائی راد 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16025 ملیحه پارسائی راد 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16026 اعظم پارسائی فر 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
16027 محمد پارسائی فر 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
16028 مریم پارسائی فر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16029 علی محمد پارسائیان 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16030 محمد پارسائیان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16031 خدیجه پارساپور 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
16032 خدیجه پارساپور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
16033 محسن پارساپور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
16034 شفیق پارسازاد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
16035 شفیق پارسازاد 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
16036 داود پارساسیرت 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
16037 جواد پارسافر 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
16038 سپیده پارسافر 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
16039 محمدمهدی پارسافر 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
16040 امین اله پارساکرداسیابی 1364 مهندسي عمران روستايي
16041 بهاره پارسامطلق 1390 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
16042 علی اکبر پارسامنش 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16043 الهام پارسامهر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16044 الهام پارسامهر 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16045 رضا پارسامهر 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
16046 مهدی پارسامهر 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16047 احمد پارسانیا 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
16048 فرزانه پارسانیا 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16049 محسن پارسانیا 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16050 طاهره پارسانیک 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
16051 امین پارساوش 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16052 احسان پارسای جاوید 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
16053 محمدرحیم پارسای زیارت 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
16054 زهرا پارسایان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16055 سمیّه پارسایان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16056 زهرا پارسایی 1379 علوم رياضي آمار
16057 زینب پارسایی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
16058 سودابه پارسایی 1362 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
16059 شعله پارسایی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
16060 ناهید پارسایی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16061 زهرا پارسایی راد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16062 ابوالفضل پارسایی کیا 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16063 آرش پارسی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16064 زینب پارسی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16065 شهرام پارسی 1363 مهندسي عمران روستايي
16066 مهدی پارسی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16067 مهدی پارسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
16068 حسن پارسی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
16069 راحله پارسی حسن زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
16070 رزیتا پارسی حسن زاده 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
16071 نفیسه پارسی مود 1372 علوم رياضي ریاضی
16072 الهام پارسیان 1378 هنر نيشابور نقاشی
16073 غلامرضا پارسیان 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
16074 مهدی پاروئی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16075 رمضان پاروی طرقبه 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16076 نسرین پاروی طرقبه 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
16077 علی پاره دوزحسینی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
16078 اصغر پاریاب 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
16079 تینا پاریاب 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
16080 فروغ پاریاب 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
16081 مهدی پاریاب 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16082 سیامک پازند 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16083 سحرسادات پازوک 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
16084 سید حامد پازوک 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16085 اردشیر پازوکی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
16086 مریم پازوکی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
16087 مجید پازوکی شاهسوند 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
16088 عبدالحمید پازهرحسین آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
16089 فهیمه پازی رضائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
16090 شهناز پاژخ زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16091 لیلا پاژخ زاده 1390 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
16092 فرهنگ پاس 1369 علوم پايه زمین شناسی
16093 فاطمه پاسالاری بهجانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16094 آتنا پاسبان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
16095 آتنا پاسبان 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی
16096 اتنا پاسبان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16097 رضا پاسبان 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16098 سعیده پاسبان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16099 طیّبه پاسبان 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16100 عفت پاسبان 1382 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37906963