راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 16001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16001 محسن پاک طینت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16002 ملیحه پاک طینت 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16003 سعید پاک طینت سئیج 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
16004 محمدرضا پاک فطرت 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
16005 حمیده پاک مهر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
16006 ریحانه السادات پاک نژاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
16007 فریبا پاک نژاد 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
16008 فریبا پاک نژاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
16009 ناهید پاک نژاد 1389 علوم رياضي ریاضی محض
16010 مریم پاک نفس 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
16011 الناز پاکار 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
16012 راحله پاکار 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
16013 بهرام پاکباز 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16014 سمیرا پاکباز 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
16015 سیما پاکباز 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16016 شیرین پاکباز 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
16017 عادله پاکباز 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
16018 محمدرضا پاکباز 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
16019 محمدهادی پاکباز 1365 علوم پايه زمین شناسی
16020 مژگان پاکباز 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
16021 بهاره پاکباطن 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
16022 اسماعیل پاکپورخشک نودهانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16023 فریدون پاکپورخشکنودهانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16024 اسماعیل پاکجو 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16025 حمید پاکدامن 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
16026 زهره پاکدامن 1387 علوم رياضي آمار
16027 زهره پاکدامن 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
16028 زهره پاکدامن 1392 علوم رياضي آمار زمینه استنباط
16029 سیدکامیار پاکدامن 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
16030 عزت پاکدامن 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16031 علی پاکدامن 1387 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
16032 فریبا پاکدامن 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
16033 کامبیز پاکدامن 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16034 محمد پاکدامن 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
16035 مرتضی پاکدامن 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی
16036 معصومه پاکدامن 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16037 معصومه پاکدامن 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16038 نجمه پاکدامن 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16039 نسیم پاکدامن 1368 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
16040 امیرعباس پاکدامن شهری 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
16041 پریسا پاکدامن شهری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16042 زهرا پاکدامن شهری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
16043 سیدمحمد پاکدامن شهری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16044 فرشته پاکدامن نائینی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
16045 الهام پاکدامن نسری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16046 پریسا پاکدل 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
16047 پیام پاکدل 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
16048 پیام پاکدل 1389 كشاورزى علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
16049 جواد پاکدل 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16050 ریحانه پاکدل 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
16051 زهرا پاکدل 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
16052 زهره پاکدل 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
16053 زینب پاکدل 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16054 سهیلا پاکدل 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16055 عباس پاکدل 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16056 علی پاکدل 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
16057 غلامرضا پاکدل 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16058 غلامرضا پاکدل 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16059 فاطمه پاکدل 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16060 مجتبی پاکدل 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16061 محمدرضا پاکدل 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
16062 مریم پاکدل 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
16063 معصومه پاکدل 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16064 مهرنوش پاکدل 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16065 مهسا پاکدل 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16066 مهسا پاکدل 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16067 نسیم پاکدل 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
16068 نیره پاکدل 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16069 علی پاکدل ایوری 1368 علوم پايه زمین شناسی
16070 اکرم پاکدل باغ سیاه 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16071 علی رضا پاکدل پرگل 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
16072 لیلا پاکدل رشتخوار 1375 علوم رياضي آمار
16073 محمدباقر پاکدل عطار 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16074 حسین پاکدل نوقابی 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
16075 حسین پاکدل نوقابی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
16076 ساره پاکدل نوقابی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16077 سعید پاکدلان 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16078 زهرا پاکدین 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16079 فاطمه پاکدین 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16080 مهسا پاکدین 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
16081 هاجر پاکدین 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16082 فاطمه پاکدین بیدختی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16083 علی پاکدین پاریزی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
16084 علی پاکدین پاریزی 1386 كشاورزى بیوتکنولوژی در کشاورزی
16085 بهراد پاکرو 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16086 بهنام پاکرو 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
16087 محمدرضا پاکرو 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16088 جعفر پاکروان 1387 هنر نيشابور نقاشی
16089 حمیده پاکروان 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16090 سمیرا پاکروان 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
16091 علی پاکروان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
16092 علی اکبر پاکروان 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16093 فریبا پاکروان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16094 محمدعلی پاکروان 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
16095 ابوالفضل پاکروان فر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16096 غلامرضا پاکروان فروتقه 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16097 فرشته پاکروان کراتی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
16098 کبری پاکروان کراتی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16099 فریدون پاکروان نوخندان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299566