راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,518

نمایش موارد : 16001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16001 لادن پدیداران مقدم 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16002 صفیه پذیره 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
16003 اشرف پراک درمیان بام 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16004 فرزانه پرانیده 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16005 مریم پرباناوش 1380 علوم پايه زمین شناسی
16006 عبدالله پرتابیان 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
16007 حمیده پرتانژاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16008 هانیه پرتانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16009 محمدعلی پرتانیان 1367 علوم رياضي ریاضی
16010 نعیما پرتانیان 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
16011 نوید پرتانیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
16012 الیاس پرتو 1382 علوم پايه فیزیک - گرایش اخترفیزیک رصدی
16013 حمید پرتو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
16014 مهدی پرتو 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
16015 وحید پرتو 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16016 سکینه پرتوزان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16017 پریسا پرتوی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
16018 جاوید پرتوی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
16019 زیبا پرتوی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16020 زیبا پرتوی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
16021 سمانه پرتوی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
16022 سمیه پرتوی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16023 شیرین پرتوی 1355 علوم پايه زیست شناسی
16024 محمّد عادل پرتوی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
16025 میثم پرتوی 1379 علوم پايه فیزیک
16026 ولی اله پرتوی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
16027 حسین پرتوی فر 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
16028 حمیدرضا پرتوی فر 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16029 سمیه پرتوی فر 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16030 فرزانه پرتوی فر 1388 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
16031 مهدیه پرتوی فر 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
16032 راحله پرتوی نیا 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
16033 وحید پرتوی نیا 1377 علوم رياضي آمار
16034 وحید پرتوی نیا 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
16035 حبیبه پرتوی ویشکاسوقه 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
16036 اسماعیل پرجگرجهرمی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
16037 احمد پرجوش رودی 1380 دامپزشكي دامپزشکی
16038 اسما پرجوش رودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16039 سیامک پرچمی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16040 عباس پرچمی 1375 علوم رياضي آمار
16041 عباس پرچمی 1390 علوم رياضي آمار - استنباط
16042 علی پرچمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
16043 مهدی پرخرد 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16044 صفرعلی پرخواه 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16045 سهیل پرخیال 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16046 سهیل پرخیال 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
16047 سیما پرخیال 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
16048 اذر پردل 1372 كشاورزى صنایع غذایی
16049 اسماعیل پردل 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16050 حمید پردل 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16051 خالد پردل 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16052 رضا پردل 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
16053 ریحانه پردل 1390 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
16054 زهرا پردل 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16055 طیبه پردل 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
16056 مجتبی پردل 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
16057 محمدیاسر پردل 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
16058 معصومه پردل 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16059 ملیحه پردل 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16060 عبدالوهاب پردل برآبادی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16061 مریم پردل درزآب 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16062 زهره پردل طرقی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16063 حسن پردل فدافن 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16064 مجتبی پردل فدافن 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16065 مجتبی پردل فدافن 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
16066 مهدی پردل فدافن 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
16067 مهدی پردل فدافن 1381 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
16068 مهدی پردل فدافن 1383 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
16069 ناهید پردل فدافن 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16070 سکینه پردل نریمانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16071 اکرم پردل نوغابی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
16072 رسول پردل نوقابی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
16073 پروانه پردلی 1388 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
16074 حکیمه پردلی اسفندقه 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
16075 معصومه پردلیان 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
16076 حمید پرده پوش 1383 علوم پايه زمین شناسی
16077 راحله پرده خرم 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
16078 زهره پرده شناس 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
16079 حسن پرسا 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
16080 حسن پرسا 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
16081 زهرا پرسا 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16082 علیرضا پرستار 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
16083 محبوبه پرستار طوسی 1385 علوم پايه فیزیک
16084 هادی پرستارشهری 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
16085 عادله پرستارطوسی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16086 محبوبه پرستارطوسی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
16087 عبدالرزاق پرستگاری 1350 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16088 فاطمه پرستگاری 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
16089 معصومه پرسته پناه 1354 علوم پايه علوم گیاهی
16090 فاطمه پرسته زاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
16091 افسانه پرسنده خیال 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16092 محمداعظم پرسنده خیال 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16093 افسانه پرقرار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16094 تکتم پرقوه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16095 فاطمه پرکار 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16096 مسعود پرکاررضائیه 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16097 سعیده پرکم 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
16098 سعیده پرکم 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( آموزش محور )
16099 فاطمه پرکم 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16100 فاطمه پرکم 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36242394