راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 83,005

نمایش موارد : 1601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1601 طاهره ابوالحسنی شاندیز 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1602 حدیث ابوالحسنی فروغی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
1603 سمیه ابوالحسنی یاسوری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1604 علی اکبر ابوالحسینی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1605 امیراتابک ابوالفتحی 1381 علوم پايه زمین شناسی
1606 امیراردلان ابوالفتحی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1607 امیراردلان ابوالفتحی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
1608 محمدحسن ابوالفتحی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1609 اتوسا ابوالفتحی مقدم 1373 دامپزشكي دامپزشکی
1610 نرجس ابوالفتحی مقدم 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
1611 زهرا ابوالفضلی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1612 علی ابوالفضلی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1613 غلامرضا ابوالفضلی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1614 فاطمه ابوالفضلی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1615 محسن ابوالفضلی 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1616 محسن ابوالفضلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
1617 معصومه ابوالفضلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1618 معصومه ابوالفضلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1619 مهری ابوالفضلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1620 نازنین ابوالفضلی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
1621 نرجس ابوالفضلی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1622 انسیه ابوالفضلی اصفهانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1623 جواد ابوالفضلی اصفهانی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1624 راضیه ابوالفضلی اصفهانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1625 مهدی ابوالفضلی اصفهانی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1626 هاشم ابوالفضلی اصفهانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1627 محسن ابوالفضلی طوسی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1628 زینب ابوالفضلیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1629 نرگس ابوالفضلیان 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1630 اکرم ابوالقاسم پور 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1631 اکرم ابوالقاسم پور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1632 سیده اکرم ابوالقاسم پور 1384 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
1633 زهرا ابوالقاسمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1634 سعید ابوالقاسمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
1635 سمیه ابوالقاسمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1636 مریم ابوالقاسمی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
1637 میثم ابوالقاسمی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1638 رضا ابوالقاسمی نجف ابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
1639 احمد ابوئی مهریزی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
1640 احمد ابوئی مهریزی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
1641 محترم ابوئی مهریزی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1642 مژگان ابوئی مهریزی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1643 مژگان ابوئی مهریزی 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
1644 الیاس ابوبکری ماکو 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1645 سهیلا ابوبکری ماکویی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1646 محمدکاظم ابوتراب زاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1647 سیدمرتضی ابوتراب زاده بیرجندی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1648 حمیدرضا ابوترابی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1649 روزیتا ابوترابی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
1650 روزیتا ابوترابی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
1651 سمیه ابوترابی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
1652 سیدرضا ابوترابی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1653 محبوبه ابوترابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1654 محمد ابوترابی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1655 محمدعلی ابوترابی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1656 محمدعلی ابوترابی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
1657 محمدعلی ابوترابی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
1658 مسلم ابوترابی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1659 منیره ابوترابی فدافن 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1660 مریم ابوترابیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1661 محمدحسن ابوجعفری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1662 داود ابوچناری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1663 رضا ابوچناری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1664 عارف ابوخلف* الزغول* 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1665 حسین محمدعلی ابودنیا 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1666 عباس ابودی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1667 ابراهیم ابوذری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1668 زینب ابوذری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1669 جلال ابوذریان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1670 سوگند ابوسعیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1671 ادهم ابوصالحی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1672 عطیه ابوصالحی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
1673 اسحق ابوطالب پور احمدی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
1674 امید ابوطالبی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
1675 جمشید ابوطالبی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1676 مجتبی ابوطالبی 1366 علوم پايه زمین شناسی
1677 ثریا ابوطالبی پیرنعیمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1678 حبیبه ابوطالبی پیرنعیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1679 علی ابوطالبی پیرنعیمی 1379 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
1680 حسین ابوطالبی لاهیجان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1681 حسین ابوطالبی همدانی 1367 علوم رياضي آمار
1682 وحید ابوطالبیان رنجکش 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1683 عصمت ابوعطا 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1684 علی اصغر ابوعطا 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1685 احمد ابوعلی زاده بهبهانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1686 فرح ناز ابوک 1369 علوم پايه زمین شناسی
1687 فاطمه ابوکاظمی امیری 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1688 عصمت ابولی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
1689 عباس ابونیاعمران 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1690 ساره ابوهادی 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
1691 لیلا ابوهادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1692 صدیقه ابوی طرقبه 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
1693 مهناز ابوی طرقبه 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1694 ابراهیم ابویسانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
1695 الهام ابویسانی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1696 ایدا ابویسانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1697 حسین ابویسانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1698 خدیجه ابویسانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
1699 رقیه ابویسانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1700 سعید ابویسانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233435363738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 24889802