راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 90,209

نمایش موارد : 1601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1601 محمدعلی ابراهیمی گنجه 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1602 محمدعلی ابراهیمی گنجه 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1603 فرزین ابراهیمی گنجه ای 1370 كشاورزى زراعت
1604 صفیه ابراهیمی لوشاب 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1605 مهدی ابراهیمی لوشاب 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
1606 مهدی ابراهیمی لوشاب 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
1607 زینب ابراهیمی لیلمی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1608 منصوره ابراهیمی مانعی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1609 ناهید ابراهیمی مجد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1610 زهرا ابراهیمی محمدیه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1611 زهرا ابراهیمی مشتقین 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
1612 حکیمه ابراهیمی معینی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1613 احمد ابراهیمی مقدم 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
1614 شهلا ابراهیمی مقدم 1388 علوم پايه فیزیک
1615 محمود ابراهیمی مقدم 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1616 علیرضا ابراهیمی مقدم بهابادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1617 علیرضا ابراهیمی مقدم بهابادی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
1618 آزیلا ابراهیمی مقدم قرقوینلو 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
1619 افرا ابراهیمی مقدم قرقوینلو 1384 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1620 آزیلا ابراهیمی مقدم قره قویونلو 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
1621 مهدی ابراهیمی مند 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1622 معصومه ابراهیمی موخر 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1623 زینب ابراهیمی میمند 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
1624 سرور ابراهیمی میمند 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1625 علی ابراهیمی میمند 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
1626 طیبه ابراهیمی مینا 1387 علوم رياضي ریاضی محض
1627 حسین ابراهیمی نتاج بیشه 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1628 زهرا ابراهیمی نژاد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1629 زهرا ابراهیمی نژاد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1630 مریم ابراهیمی نژاد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1631 حسین ابراهیمی نژادبیرگی 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه زمینه سیستمهای دینامیکی
1632 سیده زهره ابراهیمی نسب 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1633 زهراسادات ابراهیمی نقندر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1634 سهیلا ابراهیمی نوغانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1635 سعیده ابراهیمی نیا 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1636 نرگس ابراهیمی نیا 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1637 حکیمه ابراهیمی نیک 1387 دامپزشكي دامپزشکی
1638 محمدعلی ابراهیمی نیک 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
1639 مریم ابراهیمی نیک 1386 دامپزشكي دامپزشکی
1640 مجید ابراهیمی ورکیانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1641 محمدحسن ابراهیمی ورکیانی 1375 علوم پايه زمین شناسی
1642 حمیدرضا ابراهیمی وشکی 1368 علوم رياضي ریاضی
1643 حمیدرضا ابراهیمی ویشکی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
1644 حمیدرضا ابراهیمی ویشکی 1370 علوم رياضي ریاضی
1645 اصغر ابراهیمی هرستانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
1646 حسین ابراهیمی یزدی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت
1647 عبداله ابراهیمی یوسفخانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1648 آرمین ابراهیمیان 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1649 ال ناز ابراهیمیان 1391 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
1650 جمال الدین ابراهیمیان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1651 حمید ابراهیمیان 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1652 رمضانعلی ابراهیمیان 1364 علوم پايه دبیری شیمی
1653 سعید ابراهیمیان 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1654 سمیرا ابراهیمیان 1391 مهندسي مهندسی شیمی
1655 صدیقه ابراهیمیان 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1656 علی ابراهیمیان 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1657 علی ابراهیمیان 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
1658 علی اصغر ابراهیمیان 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
1659 علینقی ابراهیمیان 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1660 فرشته ابراهیمیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1661 قدیر ابراهیمیان 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1662 مجید ابراهیمیان 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1663 محبوبه ابراهیمیان 1380 دامپزشكي دامپزشکی
1664 محبوبه ابراهیمیان 1388 دامپزشكي بیوتکنولوژی
1665 مریم ابراهیمیان 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1666 مصطفی ابراهیمیان 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1667 یونس ابراهیمیان 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
1668 نسترن ابراهیمیان آبکوه 1376 علوم پايه فیزیک
1669 سمیه ابراهیمیان اول سلامی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1670 فاطمه ابراهیمیان اول سلامی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1671 علی ابراهیمیان بشارت 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
1672 مهین ابراهیمیان چاپشلو 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
1673 ایمان ابراهیمیان دهاقانی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
1674 رقیه ابراهیمیان طالشی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1675 مقداد ابرزنی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
1676 علی اصغر ابرزه 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
1677 علیرضا ابرش جغری 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
1678 علی رضا ابرقوی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1679 معصومه ابرکار 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1680 غلامحسین ابرودی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1681 فاطمه ابرودی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1682 راضیه ابروش ازغندی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1683 نزهت ابرهام 1363 كشاورزى علوم زراعی
1684 احسان ابری 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
1685 پوریا ابری 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1686 پوریا ابری 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1687 راضیه ابری 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1688 شراره ابری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1689 فرانک ابری 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1690 فرانک ابری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1691 محمد ابری 1366 علوم رياضي ریاضی
1692 مریم ابریشم بایگ 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1693 ایمان ابریشم چی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
1694 ایمان ابریشم چی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
1695 پوران ابریشم چی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1696 پوران ابریشم چی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1697 مرتضی ابریشم چی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1698 امیرارسطو ابریشمی 1374 علوم پايه زمین شناسی
1699 حسین ابریشمی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
1700 حمیدرضا ابریشمی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233435363738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32240756