راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 1601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1601 علی اکبر ابراهیمی بشکانی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1602 علی ابراهیمی بیشه 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
1603 احمد ابراهیمی پور 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
1604 بتول ابراهیمی پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
1605 زهرا ابراهیمی پور 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1606 صالح ابراهیمی پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1607 طاهره ابراهیمی پور 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
1608 طاهره ابراهیمی پور 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1609 فرزاد ابراهیمی پور 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1610 محمد ابراهیمی پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1611 محمد ابراهیمی پور 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1612 محمدجواد ابراهیمی پور 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1613 محمدجواد ابراهیمی پور 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
1614 مریم ابراهیمی پور 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1615 مریم ابراهیمی پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
1616 سمیه ابراهیمی تربقان 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
1617 عباس ابراهیمی تربقان 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1618 ندا ابراهیمی تکلو 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
1619 یوسف ابراهیمی تمیزکار 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1620 سمانه ابراهیمی ثابت 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1621 سکینه ابراهیمی ثانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
1622 عشرت ابراهیمی ثانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1623 نیلوفر ابراهیمی ثانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1624 یاسمن ابراهیمی ثانی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1625 حیدرعلی ابراهیمی ثانی شیرگ 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1626 معصومه ابراهیمی حسین آبادی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
1627 میلاد ابراهیمی حسین زاده 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
1628 نسرین ابراهیمی حسین زاده 1367 علوم رياضي ریاضی
1629 نسرین ابراهیمی حسین زاده 1372 علوم رياضي ریاضی
1630 حسین ابراهیمی حصار 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
1631 شهربانو ابراهیمی حصار 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
1632 طیبه ابراهیمی خان به بین 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
1633 امین ابراهیمی خانکوک 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1634 عطیه ابراهیمی خانکوک 1383 علوم پايه فیزیک
1635 عطیه ابراهیمی خانکوک 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
1636 عطیه ابراهیمی خانکوک 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
1637 الیاس ابراهیمی خرم آبادی 1381 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1638 الیاس ابراهیمی خرم آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
1639 الیاس ابراهیمی خرم آبادی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
1640 زهرا ابراهیمی خرم آبادی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1641 صغری ابراهیمی خرم آبادی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1642 زهرا ابراهیمی خرم ابادی 1383 علوم پايه فیزیک
1643 نصراله ابراهیمی خرم ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1644 محسن ابراهیمی خناچا 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1645 فریده ابراهیمی خیاط 1356 علوم پايه فیزیک
1646 احمد ابراهیمی خیرآبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1647 زهرا ابراهیمی خیرآبادی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
1648 منصوره ابراهیمی دشت بیاض 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1649 فاطمه ابراهیمی دلاور 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1650 مسعود ابراهیمی دهشالی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک
1651 الهام ابراهیمی دیزجی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1652 محمد ابراهیمی دیلمی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1653 حسن ابراهیمی راد 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1654 خدیجه ابراهیمی راد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1655 سارا ابراهیمی راد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
1656 محدثه ابراهیمی رستاقی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1657 علی ابراهیمی زاده 1372 علوم پايه دبیری شیمی
1658 محمدناصر ابراهیمی زاده 1367 علوم پايه زمین شناسی
1659 طیبه ابراهیمی زاده ابریشمی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1660 مجید ابراهیمی زاده ابریشمی 1377 علوم پايه فیزیک
1661 مجید ابراهیمی زاده ابریشمی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1662 زهرا ابراهیمی زرق اباد 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1663 علی ابراهیمی زرمهری 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1664 نادیا ابراهیمی زرندی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1665 حسین ابراهیمی زمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1666 الیا ابراهیمی سالاری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
1667 لیلی ابراهیمی سالاری 1393 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
1668 مرضییه ابراهیمی سالاری 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1669 نازی ابراهیمی سالاری 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
1670 برومند ابراهیمی سرست 1354 علوم پايه شیمی
1671 علیرضا ابراهیمی سریوده 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1672 معصومه ابراهیمی سکه 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1673 آسیه ابراهیمی سلطان آبادی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1674 رضا ابراهیمی سلطان آبادی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1675 محمدرضا ابراهیمی سلطان آبادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1676 مریم ابراهیمی سلطان ابادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1677 مرضیه ابراهیمی سنو 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
1678 مجید ابراهیمی سه گنبد 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1679 ثریا ابراهیمی سیرزار 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
1680 زکیه ابراهیمی سیرزار 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1681 سمیه ابراهیمی سیرزار 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
1682 طاهره ابراهیمی سیرزار 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1683 پژمان ابراهیمی سیریزی 1394 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
1684 فاطمه ابراهیمی شاه آبادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
1685 طیبه ابراهیمی شاه ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1686 هادی ابراهیمی شوراب سفلی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
1687 عصمت ابراهیمی شورابی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1688 فهیمه ابراهیمی شورابی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1689 لیلا ابراهیمی شورابی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1690 محمدحسن ابراهیمی شورابی 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1691 طاهره ابراهیمی صدرابادی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
1692 حمیدرضا ابراهیمی صیقلده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1693 منصور ابراهیمی طوسی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
1694 هادی ابراهیمی عرفانی دربندی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
1695 منصوره ابراهیمی عطری 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1696 وحید ابراهیمی علاقه جنبان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1697 امیر ابراهیمی فخار 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1698 رؤیا ابراهیمی فخر 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
1699 رضا ابراهیمی فخر 1383 علوم رياضي ریاضی محض
1700 رویا ابراهیمی فخر 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233435363738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37518406