راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,294

نمایش موارد : 1601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
4424 مریم اثنی عشری دامغانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
14294 حسین اثنی عشری شعبجره 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
10209 فاطمه اثیر 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
12285 علی اجاق 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
9160 سیده فاطمه اجاقزاده محمدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
70970 امید اجتهادی 1388 مهندسي مهندسی هوا - فضا - جلو برندگی
36933 مونا اجتهادی 1379 علوم رياضي آمار
3253 حمید اجتهادی بجستانی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30394 بی بی صغری اجدادپور 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
6095 محمدتقی اجدانی دارکلاته 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
27288 سارا اجلافی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
54563 اتنا اجلالی 1384 علوم رياضي آمار
34003 احسان اجلالی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53179 احسان اجلالی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
77669 مژگان اجلالی 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
7538 محمدابراهیم اجلی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
44037 هاشم اجنگان فاردقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
49555 مظاهر اجودانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
13748 عفت اجیدانپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
6615 حسینعلی اجیراسلامی 1366 كشاورزى زراعت
48524 علی اصغر اجیراسلامیه 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
56048 محمدمهدی اجیلیان مافوق 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54339 علی اجیلیان ممتاز 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
9178 بدیل اچاک 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
11291 سیدمحمد احترامی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
11317 امیرهادی احترامیان 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
41754 ملیحه احتشام راد 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
17163 پروین احتشام زاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13276 ایمان احتشام شهابی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30904 علی احتشامی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
60987 الهه احتشامی پویا 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
37775 محمدجواد احتشامی معین آبادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
50795 احمد احتیاطی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
68822 احمد احتیاطی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
62842 طاهره احتیاطی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
42435 علی اکبر احدانی طرقی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54016 مریم احدانی طرقی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2855 امیرهوشنگ احدی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61051 راضیه احدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19447 فاطمه احدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73193 مجتبی احدی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13119 مجید احدی 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
22920 مرجان احدی 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
73431 مصطفی احدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
37707 ایمان احدی اخلاقی 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
48336 ایمان احدی اخلاقی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
73061 سعید احدی شهری 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
44831 حسن احدی کارشک 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27938 مجتبی احدی کارشک 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
60601 محمد احدی کوه سفیدی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71095 حمیدرضا احدیان 1388 مهندسي مهندسی شیمی
16372 محمدسعید احدیان 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
5317 علی احذر 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
64137 الهام احراری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23534 انیس احراری 1374 علوم پايه زمین شناسی
11157 پیمان احراری 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61883 رضا احراری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
74470 سجاد احراری 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
42660 عالیه احراری 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
55150 عبدالرحیم احراری 1384 علوم پايه زمین شناسی
74431 علی احراری 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
2097 فاطمه احراری 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
62920 فاطمه احراری 1386 علوم پايه زمین شناسی
58077 فرزانه احراری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
64334 فرهاد احراری 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2098 کورش احراری 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21864 محمد احراری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
30493 مهدی احراری 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
52705 نصیر احراری 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69898 نصیر احراری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
23277 صالحه احراری اسدی 1374 علوم رياضي آمار
8237 ابراهیم احراری خلف 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62735 امین احراری خلف 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
27939 آرزو احراری خوافی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
37805 محمدسعید احراری خوافی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
15017 محمدصدیق احراری خوافی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
6831 عبدالغفور احراری رودی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
77547 عبدالغفور احراری رودی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
11470 محی الدین احراری رودی 1369 علوم پايه زمین شناسی
49525 محی الدین احراری رودی 1383 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
41678 ندا احراری رودی 1380 علوم رياضي آمار
62783 فریده احراری سنگانی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22205 نفیسه احراری سنگانی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
20439 سجاد احرامی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
10953 حسین احسان 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64626 حسین احسان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14989 حاجی مهدی احسان بخش 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
72904 زهره احسان بخش 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
2510 سیده زهرا احسان بخش 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
10778 عباسعلی احسان بخش 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48893 شهناز احسان بقاء 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
9303 پرویز احسان زاده 1368 كشاورزى زراعت
32932 محمود احسان زاده فرد 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
38437 سمانه احسان فر 1379 علوم پايه زمین شناسی
2781 محسن احسان گر 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
32349 رضا احسان منش 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
8439 ابوالفضل احسانبخش 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
19014 حسام احسانچی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33573 احسان احسانی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
59095 افسانه احسانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233435363738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19191455