راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 48 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,643

نمایش موارد : 1601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1601 سمیه ابراهیمی سیرزار 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
1602 طاهره ابراهیمی سیرزار 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1603 فاطمه ابراهیمی شاه آبادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
1604 طیبه ابراهیمی شاه ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1605 هادی ابراهیمی شوراب سفلی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
1606 عصمت ابراهیمی شورابی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1607 لیلا ابراهیمی شورابی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1608 محمدحسن ابراهیمی شورابی 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1609 طاهره ابراهیمی صدرابادی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
1610 حمیدرضا ابراهیمی صیقلده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1611 منصور ابراهیمی طوسی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
1612 هادی ابراهیمی عرفانی دربندی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
1613 منصوره ابراهیمی عطری 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1614 وحید ابراهیمی علاقه جنبان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1615 امیر ابراهیمی فخار 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1616 رؤیا ابراهیمی فخر 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
1617 رضا ابراهیمی فخر 1383 علوم رياضي ریاضی محض
1618 رویا ابراهیمی فخر 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1619 هما ابراهیمی فخر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1620 سمیرا ابراهیمی فر 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1621 سمیرا ابراهیمی فر 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
1622 حسین ابراهیمی فرد 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1623 زهرا ابراهیمی فرد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1624 فعاد ابراهیمی فرد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1625 محسن ابراهیمی فرد 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1626 مریم ابراهیمی فرد 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1627 نرجس ابراهیمی فرد 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1628 یاشار ابراهیمی فرد 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1629 فاطمه ابراهیمی فردوسی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1630 آرش ابراهیمی فریمانی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1631 سلطنت ابراهیمی قره قیونلو 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1632 عصمت ابراهیمی قریه ملو 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1633 میرمعظم ابراهیمی قوزلو 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1634 سمیه ابراهیمی قوژدی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1635 سمیه ابراهیمی قوژدی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1636 مریم ابراهیمی قوژدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1637 فاطمه ابراهیمی قیاس آباد 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
1638 جلیل ابراهیمی قیطاقی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1639 مریم ابراهیمی کاسگری 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1640 زهرا ابراهیمی کاظم آباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
1641 زبیده ابراهیمی کبریا 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1642 جواد ابراهیمی کردیانی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1643 زینب ابراهیمی کردیانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
1644 سمیه ابراهیمی کلاته نو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
1645 فاطمه ابراهیمی کلاتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1646 فاطمه ابراهیمی کلاتی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1647 سمیه ابراهیمی کوشک مهدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1648 سمیه ابراهیمی کوشک مهدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
1649 علی ابراهیمی کیا 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1650 سیماء ابراهیمی کیاکلایه 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1651 معصومه ابراهیمی گردونک 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1652 مجید ابراهیمی گروی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1653 محمدعلی ابراهیمی گنجه 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1654 محمدعلی ابراهیمی گنجه 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1655 فرزین ابراهیمی گنجه ای 1370 كشاورزى زراعت
1656 صفیه ابراهیمی لوشاب 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1657 مهدی ابراهیمی لوشاب 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
1658 مهدی ابراهیمی لوشاب 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
1659 زینب ابراهیمی لیلمی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1660 منصوره ابراهیمی مانعی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1661 ناهید ابراهیمی مجد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1662 زهرا ابراهیمی محمدیه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1663 زهرا ابراهیمی مشتقین 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
1664 حکیمه ابراهیمی معینی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1665 احمد ابراهیمی مقدم 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
1666 شهلا ابراهیمی مقدم 1388 علوم پايه فیزیک
1667 محمود ابراهیمی مقدم 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1668 علیرضا ابراهیمی مقدم بهابادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1669 علیرضا ابراهیمی مقدم بهابادی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
1670 آزیلا ابراهیمی مقدم قرقوینلو 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
1671 افرا ابراهیمی مقدم قرقوینلو 1384 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1672 آزیلا ابراهیمی مقدم قره قویونلو 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
1673 مهدی ابراهیمی مند 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1674 معصومه ابراهیمی موخر 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1675 زینب ابراهیمی میمند 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
1676 سرور ابراهیمی میمند 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1677 علی ابراهیمی میمند 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
1678 طیبه ابراهیمی مینا 1387 علوم رياضي ریاضی محض
1679 حسین ابراهیمی نتاج بیشه 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1680 سپیده ابراهیمی نجف آبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
1681 زهرا ابراهیمی نژاد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1682 زهرا ابراهیمی نژاد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1683 مریم ابراهیمی نژاد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1684 حسین ابراهیمی نژادبیرگی 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه زمینه سیستمهای دینامیکی
1685 سیده زهره ابراهیمی نسب 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1686 زهراسادات ابراهیمی نقندر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1687 سهیلا ابراهیمی نوغانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1688 سعیده ابراهیمی نیا 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1689 نرگس ابراهیمی نیا 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1690 حکیمه ابراهیمی نیک 1387 دامپزشكي دامپزشکی
1691 محمدعلی ابراهیمی نیک 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
1692 مریم ابراهیمی نیک 1386 دامپزشكي دامپزشکی
1693 مجید ابراهیمی ورکیانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1694 محمدحسن ابراهیمی ورکیانی 1375 علوم پايه زمین شناسی
1695 حمیدرضا ابراهیمی وشکی 1368 علوم رياضي ریاضی
1696 حمیدرضا ابراهیمی ویشکی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
1697 حمیدرضا ابراهیمی ویشکی 1370 علوم رياضي ریاضی
1698 اصغر ابراهیمی هرستانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
1699 حسین ابراهیمی یزدی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت
1700 عبداله ابراهیمی یوسفخانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233435363738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33790017