راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,625

نمایش موارد : 1601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1601 مریم ابراهیمی فرد 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1602 نرجس ابراهیمی فرد 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1603 یاشار ابراهیمی فرد 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1604 فاطمه ابراهیمی فردوسی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1605 آرش ابراهیمی فریمانی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1606 سلطنت ابراهیمی قره قیونلو 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1607 عصمت ابراهیمی قریه ملو 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1608 میرمعظم ابراهیمی قوزلو 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1609 سمیه ابراهیمی قوژدی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1610 سمیه ابراهیمی قوژدی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1611 مریم ابراهیمی قوژدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1612 جلیل ابراهیمی قیطاقی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1613 مریم ابراهیمی کاسگری 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1614 زهرا ابراهیمی کاظم آباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
1615 زبیده ابراهیمی کبریا 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1616 جواد ابراهیمی کردیانی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1617 زینب ابراهیمی کردیانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
1618 سمیه ابراهیمی کلاته نو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
1619 فاطمه ابراهیمی کلاتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1620 فاطمه ابراهیمی کلاتی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1621 سمیه ابراهیمی کوشک مهدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1622 سمیه ابراهیمی کوشک مهدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
1623 علی ابراهیمی کیا 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1624 سیماء ابراهیمی کیاکلایه 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1625 معصومه ابراهیمی گردونک 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1626 مجید ابراهیمی گروی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1627 محمدعلی ابراهیمی گنجه 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1628 محمدعلی ابراهیمی گنجه 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1629 فرزین ابراهیمی گنجه ای 1370 كشاورزى زراعت
1630 صفیه ابراهیمی لوشاب 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1631 مهدی ابراهیمی لوشاب 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
1632 مهدی ابراهیمی لوشاب 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
1633 زینب ابراهیمی لیلمی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1634 منصوره ابراهیمی مانعی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1635 ناهید ابراهیمی مجد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1636 زهرا ابراهیمی محمدیه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1637 زهرا ابراهیمی مشتقین 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
1638 حکیمه ابراهیمی معینی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1639 احمد ابراهیمی مقدم 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
1640 شهلا ابراهیمی مقدم 1388 علوم پايه فیزیک
1641 محمود ابراهیمی مقدم 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1642 علیرضا ابراهیمی مقدم بهابادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1643 علیرضا ابراهیمی مقدم بهابادی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
1644 آزیلا ابراهیمی مقدم قرقوینلو 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
1645 افرا ابراهیمی مقدم قرقوینلو 1384 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1646 آزیلا ابراهیمی مقدم قره قویونلو 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
1647 مهدی ابراهیمی مند 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1648 معصومه ابراهیمی موخر 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1649 زینب ابراهیمی میمند 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
1650 سرور ابراهیمی میمند 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1651 علی ابراهیمی میمند 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
1652 طیبه ابراهیمی مینا 1387 علوم رياضي ریاضی محض
1653 حسین ابراهیمی نتاج بیشه 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1654 سپیده ابراهیمی نجف آبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
1655 زهرا ابراهیمی نژاد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1656 زهرا ابراهیمی نژاد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1657 مریم ابراهیمی نژاد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1658 حسین ابراهیمی نژادبیرگی 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه زمینه سیستمهای دینامیکی
1659 سیده زهره ابراهیمی نسب 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1660 زهراسادات ابراهیمی نقندر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1661 سهیلا ابراهیمی نوغانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1662 سعیده ابراهیمی نیا 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1663 نرگس ابراهیمی نیا 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1664 حکیمه ابراهیمی نیک 1387 دامپزشكي دامپزشکی
1665 محمدعلی ابراهیمی نیک 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
1666 مریم ابراهیمی نیک 1386 دامپزشكي دامپزشکی
1667 مجید ابراهیمی ورکیانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1668 محمدحسن ابراهیمی ورکیانی 1375 علوم پايه زمین شناسی
1669 حمیدرضا ابراهیمی وشکی 1368 علوم رياضي ریاضی
1670 حمیدرضا ابراهیمی ویشکی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
1671 حمیدرضا ابراهیمی ویشکی 1370 علوم رياضي ریاضی
1672 اصغر ابراهیمی هرستانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
1673 حسین ابراهیمی یزدی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت
1674 عبداله ابراهیمی یوسفخانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1675 آرمین ابراهیمیان 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1676 ال ناز ابراهیمیان 1391 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
1677 جمال الدین ابراهیمیان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1678 حمید ابراهیمیان 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1679 رمضانعلی ابراهیمیان 1364 علوم پايه دبیری شیمی
1680 سعید ابراهیمیان 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1681 سمیرا ابراهیمیان 1391 مهندسي مهندسی شیمی
1682 صدیقه ابراهیمیان 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1683 علی ابراهیمیان 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1684 علی ابراهیمیان 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
1685 علی اصغر ابراهیمیان 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
1686 علینقی ابراهیمیان 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1687 فرشته ابراهیمیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1688 قدیر ابراهیمیان 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1689 مجید ابراهیمیان 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1690 محبوبه ابراهیمیان 1380 دامپزشكي دامپزشکی
1691 محبوبه ابراهیمیان 1388 دامپزشكي بیوتکنولوژی
1692 مریم ابراهیمیان 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1693 مصطفی ابراهیمیان 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1694 یونس ابراهیمیان 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
1695 نسترن ابراهیمیان آبکوه 1376 علوم پايه فیزیک
1696 سمیه ابراهیمیان اول سلامی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1697 فاطمه ابراهیمیان اول سلامی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1698 علی ابراهیمیان بشارت 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
1699 مهین ابراهیمیان چاپشلو 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
1700 ایمان ابراهیمیان دهاقانی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233435363738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32955230