راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,937

نمایش موارد : 1601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1601 حسین ابویسانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1602 خدیجه ابویسانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
1603 رقیه ابویسانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1604 سعید ابویسانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1605 سعیده ابویسانی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1606 سمانه ابویسانی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
1607 طاهره ابویسانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
1608 علی ابویسانی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1609 فاطمه ابویسانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1610 مسعود ابویسانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1611 ملیحه ابویسانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1612 مهدی ابویسانی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1613 مریم ابویی مهریزی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1614 فاطمه ابهرزنجانی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1615 ندا ابهرزنجانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1616 علی ابهری 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
1617 وجیهه ابهری مارشک 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1618 علی ابهریا 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
1619 صدیقه ابی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
1620 فاطمه ابی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
1621 معصومه ابی کاری 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1622 سیدمحمود ابیار 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1623 غلامرضا ابیارفیروزابادی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1624 بهنوش ابیضی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1625 مریم ابیضی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
1626 رؤیا ابیضی ثانی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
1627 نصرت ابیکاری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1628 صدیقه اپرام 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
1629 طیبه اپرام 1380 علوم پايه زمین شناسی
1630 عبدالناصر اتابای 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1631 احمد اتابکی 1373 علوم رياضي آمار
1632 فرزانه اتابکی برادری 1385 هنر نيشابور نقاشی
1633 محمد اتابکی شاندیز 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
1634 سیدمحمد اتابکی شریعتی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1635 حمید اتابکی نیا 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1636 غزاله اتحاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1637 کورش اتحاد 1377 علوم پايه زمین شناسی
1638 محمد اتحادبادلو 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1639 نفیسه اتحادداریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1640 نگار اتحادرودی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
1641 سیدروح الله اتحادی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1642 محمد اتحادی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
1643 مرضیه اتحادی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
1644 منصوره اتحادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1645 مهسا اتحادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
1646 علی رضا اتحادی نیا 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1647 علیرضا اتحادی نیا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1648 مجتبی اتحادی نیا 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
1649 ریحانه اتحادیان فوق 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1650 سحر اتحادیه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1651 شیوا اتحادیه 1382 علوم رياضي ریاضی محض
1652 مریم اتش افزون 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1653 محمدحسین اتش فراز 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1654 سکینه اتشکار 1385 علوم رياضي آمار
1655 احسان اتشی 1375 علوم رياضي ریاضی
1656 حمیدرضا اتشی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
1657 رقیه اتشی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1658 سعید اتشی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
1659 محمد اتشی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1660 محمد اتشی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1661 معصومه اتشی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
1662 منصوره اتشی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1663 سیدعبدالرحما اتشی بازی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1664 افسانه اتفاق 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1665 گلثوم اتفاق 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1666 علی اتفاقی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1667 مجید اتقائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1668 مطهره اتقائی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1669 احمد اتقیایی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1670 ارش اتقیایی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1671 زهرا اتقیایی مغانی 1385 علوم رياضي آمار
1672 محمد اتله خانی 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
1673 فهیمه اتی ترک 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1674 حمیده اثباتی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1675 فائزه اثباتی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
1676 مرتضی اثباتی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
1677 محبوبه اثمری سعدآباد 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
1678 علی اثمری سعداباد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1679 مرتضی اثمری سعداباد 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
1680 سمانه اثنی عشری 1378 علوم پايه زمین شناسی
1681 فرشاد اثنی عشری 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1682 امیرمهدی اثنی عشری 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1683 رضا اثنی عشری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1684 محمدسعید اثنی عشری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
1685 محمدمهدی اثنی عشری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1686 مرضیه اثنی عشری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
1687 مریم اثنی عشری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1688 مریم اثنی عشری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
1689 معصومه اثنی عشری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1690 مریم اثنی عشری دامغانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1691 حسین اثنی عشری شعبجره 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
1692 فاطمه اثیر 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1693 علی اجاق 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
1694 سیده فاطمه اجاقزاده محمدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
1695 امید اجتهادی 1388 مهندسي مهندسی هوا - فضا - جلو برندگی
1696 مونا اجتهادی 1379 علوم رياضي آمار
1697 حمید اجتهادی بجستانی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1698 فاطمه اجتهد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
1699 بی بی صغری اجدادپور 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1700 محمدتقی اجدانی دارکلاته 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233435363738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 21639138