راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 61 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,825

نمایش موارد : 1601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1601 الهام ابراهیمی دیزجی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1602 محمد ابراهیمی دیلمی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1603 حسن ابراهیمی راد 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1604 خدیجه ابراهیمی راد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1605 سارا ابراهیمی راد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
1606 محدثه ابراهیمی رستاقی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1607 علی ابراهیمی زاده 1372 علوم پايه دبیری شیمی
1608 محمدناصر ابراهیمی زاده 1367 علوم پايه زمین شناسی
1609 طیبه ابراهیمی زاده ابریشمی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1610 مجید ابراهیمی زاده ابریشمی 1377 علوم پايه فیزیک
1611 مجید ابراهیمی زاده ابریشمی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1612 زهرا ابراهیمی زرق اباد 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1613 علی ابراهیمی زرمهری 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1614 حسین ابراهیمی زمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1615 الیا ابراهیمی سالاری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
1616 لیلی ابراهیمی سالاری 1393 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
1617 مرضییه ابراهیمی سالاری 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1618 نازی ابراهیمی سالاری 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
1619 برومند ابراهیمی سرست 1354 علوم پايه شیمی
1620 علیرضا ابراهیمی سریوده 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1621 معصومه ابراهیمی سکه 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1622 آسیه ابراهیمی سلطان آبادی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1623 رضا ابراهیمی سلطان آبادی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1624 محمدرضا ابراهیمی سلطان آبادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1625 مریم ابراهیمی سلطان ابادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1626 مرضیه ابراهیمی سنو 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
1627 مجید ابراهیمی سه گنبد 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1628 ثریا ابراهیمی سیرزار 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
1629 زکیه ابراهیمی سیرزار 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1630 سمیه ابراهیمی سیرزار 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
1631 طاهره ابراهیمی سیرزار 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1632 فاطمه ابراهیمی شاه آبادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
1633 طیبه ابراهیمی شاه ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1634 هادی ابراهیمی شوراب سفلی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
1635 عصمت ابراهیمی شورابی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1636 لیلا ابراهیمی شورابی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1637 محمدحسن ابراهیمی شورابی 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1638 طاهره ابراهیمی صدرابادی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
1639 حمیدرضا ابراهیمی صیقلده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1640 منصور ابراهیمی طوسی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
1641 هادی ابراهیمی عرفانی دربندی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
1642 منصوره ابراهیمی عطری 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1643 وحید ابراهیمی علاقه جنبان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1644 امیر ابراهیمی فخار 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1645 رؤیا ابراهیمی فخر 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
1646 رضا ابراهیمی فخر 1383 علوم رياضي ریاضی محض
1647 رویا ابراهیمی فخر 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1648 هما ابراهیمی فخر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1649 سمیرا ابراهیمی فر 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1650 سمیرا ابراهیمی فر 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
1651 حسین ابراهیمی فرد 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1652 زهرا ابراهیمی فرد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1653 فعاد ابراهیمی فرد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1654 محسن ابراهیمی فرد 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1655 مریم ابراهیمی فرد 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1656 نرجس ابراهیمی فرد 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1657 نرجس ابراهیمی فرد 1394
1658 یاشار ابراهیمی فرد 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1659 فاطمه ابراهیمی فردوسی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1660 آرش ابراهیمی فریمانی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1661 سلطنت ابراهیمی قره قیونلو 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1662 عصمت ابراهیمی قریه ملو 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1663 میرمعظم ابراهیمی قوزلو 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1664 سمیه ابراهیمی قوژدی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1665 سمیه ابراهیمی قوژدی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1666 مریم ابراهیمی قوژدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1667 فاطمه ابراهیمی قیاس آباد 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
1668 جلیل ابراهیمی قیطاقی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1669 مریم ابراهیمی کاسگری 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1670 زهرا ابراهیمی کاظم آباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
1671 زبیده ابراهیمی کبریا 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1672 جواد ابراهیمی کردیانی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1673 زینب ابراهیمی کردیانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
1674 سمیه ابراهیمی کلاته نو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
1675 فاطمه ابراهیمی کلاتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1676 فاطمه ابراهیمی کلاتی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1677 سمیه ابراهیمی کوشک مهدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1678 سمیه ابراهیمی کوشک مهدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
1679 علی ابراهیمی کیا 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1680 سیماء ابراهیمی کیاکلایه 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1681 معصومه ابراهیمی گردونک 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1682 مجید ابراهیمی گروی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1683 محمدعلی ابراهیمی گنجه 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1684 محمدعلی ابراهیمی گنجه 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1685 فرزین ابراهیمی گنجه ای 1370 كشاورزى زراعت
1686 صفیه ابراهیمی لوشاب 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1687 مهدی ابراهیمی لوشاب 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
1688 مهدی ابراهیمی لوشاب 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
1689 زینب ابراهیمی لیلمی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1690 منصوره ابراهیمی مانعی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1691 ناهید ابراهیمی مجد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1692 زهرا ابراهیمی محمدیه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1693 زهرا ابراهیمی مشتقین 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
1694 حکیمه ابراهیمی معینی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1695 احمد ابراهیمی مقدم 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
1696 شهلا ابراهیمی مقدم 1388 علوم پايه فیزیک
1697 محمود ابراهیمی مقدم 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1698 علیرضا ابراهیمی مقدم بهابادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1699 علیرضا ابراهیمی مقدم بهابادی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
1700 آزیلا ابراهیمی مقدم قرقوینلو 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233435363738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35566402