راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,552

نمایش موارد : 1601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1601 نفیسه ابراهیمی 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1602 نفیسه ابراهیمی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
1603 نیره ابراهیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1604 وحید ابراهیمی 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
1605 وحیده سادات ابراهیمی 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1606 هادی ابراهیمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1607 هادی ابراهیمی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1608 هاله ابراهیمی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1609 یونس ابراهیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
1610 حسین ابراهیمی کردیانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
1611 حسین ابراهیمی کردیانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
1612 مرضیه ابراهیمی آبشور 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1613 سیدعلی اکبر ابراهیمی ابلویی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1614 امرالله ابراهیمی اتانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1615 زینب ابراهیمی احمدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1616 فرناز ابراهیمی ارگی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
1617 زهرا ابراهیمی انجششی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
1618 حمید ابراهیمی اوریمی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1619 محمدطاهر ابراهیمی اوریمی 1335 كشاورزى زراعت
1620 حیدر ابراهیمی اول 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1621 مریم ابراهیمی اوندری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1622 اسماء ابراهیمی بازه ائی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1623 سعید ابراهیمی باغچه 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1624 امان الله ابراهیمی بجد 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
1625 امان الله ابراهیمی بجد 1377 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
1626 محمدرضا ابراهیمی بجدنی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1627 بهنام ابراهیمی بردر 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1628 علی اکبر ابراهیمی بشکانی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1629 علی ابراهیمی بیشه 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
1630 احمد ابراهیمی پور 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
1631 بتول ابراهیمی پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
1632 زهرا ابراهیمی پور 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1633 صالح ابراهیمی پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1634 طاهره ابراهیمی پور 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
1635 طاهره ابراهیمی پور 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1636 علی اکبر ابراهیمی پور 1395
1637 فرزاد ابراهیمی پور 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1638 محمد ابراهیمی پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1639 محمد ابراهیمی پور 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1640 محمدجواد ابراهیمی پور 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1641 محمدجواد ابراهیمی پور 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
1642 مریم ابراهیمی پور 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1643 مریم ابراهیمی پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
1644 سمیه ابراهیمی تربقان 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
1645 عباس ابراهیمی تربقان 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1646 ندا ابراهیمی تکلو 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
1647 یوسف ابراهیمی تمیزکار 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1648 سمانه ابراهیمی ثابت 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1649 سکینه ابراهیمی ثانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
1650 عشرت ابراهیمی ثانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1651 نیلوفر ابراهیمی ثانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1652 یاسمن ابراهیمی ثانی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1653 حیدرعلی ابراهیمی ثانی شیرگ 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1654 معصومه ابراهیمی حسین آبادی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
1655 میلاد ابراهیمی حسین زاده 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
1656 نسرین ابراهیمی حسین زاده 1367 علوم رياضي ریاضی
1657 نسرین ابراهیمی حسین زاده 1372 علوم رياضي ریاضی
1658 حسین ابراهیمی حصار 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
1659 شهربانو ابراهیمی حصار 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
1660 طیبه ابراهیمی خان به بین 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
1661 امین ابراهیمی خانکوک 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1662 عطیه ابراهیمی خانکوک 1383 علوم پايه فیزیک
1663 عطیه ابراهیمی خانکوک 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
1664 عطیه ابراهیمی خانکوک 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
1665 الیاس ابراهیمی خرم آبادی 1381 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1666 الیاس ابراهیمی خرم آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
1667 الیاس ابراهیمی خرم آبادی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
1668 زهرا ابراهیمی خرم آبادی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1669 صغری ابراهیمی خرم آبادی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1670 زهرا ابراهیمی خرم ابادی 1383 علوم پايه فیزیک
1671 نصراله ابراهیمی خرم ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1672 محسن ابراهیمی خناچا 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1673 فریده ابراهیمی خیاط 1356 علوم پايه فیزیک
1674 احمد ابراهیمی خیرآبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1675 زهرا ابراهیمی خیرآبادی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
1676 منصوره ابراهیمی دشت بیاض 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1677 فاطمه ابراهیمی دلاور 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1678 مسعود ابراهیمی دهشالی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک
1679 الهام ابراهیمی دیزجی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1680 محمد ابراهیمی دیلمی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1681 حسن ابراهیمی راد 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1682 خدیجه ابراهیمی راد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1683 سارا ابراهیمی راد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
1684 محدثه ابراهیمی رستاقی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1685 علی ابراهیمی زاده 1372 علوم پايه دبیری شیمی
1686 محمدناصر ابراهیمی زاده 1367 علوم پايه زمین شناسی
1687 طیبه ابراهیمی زاده ابریشمی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1688 مجید ابراهیمی زاده ابریشمی 1377 علوم پايه فیزیک
1689 مجید ابراهیمی زاده ابریشمی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1690 زهرا ابراهیمی زرق اباد 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1691 علی ابراهیمی زرمهری 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1692 نادیا ابراهیمی زرندی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1693 حسین ابراهیمی زمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1694 الیا ابراهیمی سالاری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
1695 لیلی ابراهیمی سالاری 1393 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
1696 مرضییه ابراهیمی سالاری 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1697 نازی ابراهیمی سالاری 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
1698 برومند ابراهیمی سرست 1354 علوم پايه شیمی
1699 علیرضا ابراهیمی سریوده 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233435363738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38147257