راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,230

نمایش موارد : 16101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16101 سعیده بیژنی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16102 سعیده بیژنی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
16103 علی اصغر بیژنی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16104 مائده بیژنی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16105 سعید بیژنی اول 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
16106 سمیه بیژنی اول 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16107 مسعود بیژنی اول 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16108 محمد بیژنی راد 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16109 بی بی فاطمه بیژنی رستگار 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16110 محمدعلی بیژنی کیا 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
16111 ناهید بیژه 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
16112 مریم بیستونی تنها 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16113 صغری بیسجردی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
16114 نعمت بیشم کاظمی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
16115 مجتبی بیشه 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16116 رویا بیشه کلائی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16117 حمید بیضائی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
16118 حمید بیضائی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
16119 زهره السادات بیضائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
16120 سمیه بیضائی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
16121 سیدجواد بیضائی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16122 سیدعلی بیضائی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
16123 سیدموسی بیضائی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16124 سیدمهدی بیضائی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
16125 سیدمهدی بیضائی 1371 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
16126 سیده ملیحه بیضائی 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
16127 علی بیضائی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16128 فرزانه بیضائی 1355 علوم پايه دبیری زمین شناسی
16129 مهسا بیضائی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16130 مهسا بیضائی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
16131 نازنین بیضائی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
16132 نازنین بیضائی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
16133 سمیه بیضایی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16134 علی بیضایی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
16135 فاطمه بیطرف 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
16136 مرتضی بیطرف ثانی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک کمی)
16137 محمد بیطرفان 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
16138 محمد بیطرفان 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
16139 علی عبدالله عباس بیعی 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
16140 فاطمه بیغم 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16141 فاطمه بیغم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
16142 فرشته بیغم 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16143 محمدرضا بیغمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16144 هانیه بیک 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16145 سکینه بیک خورمیزی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16146 الهام بیک زاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
16147 علی بیک زاده 1374 علوم رياضي ریاضی
16148 کتایون بیک زاده 1375 علوم پايه فیزیک
16149 ناصر بیک زاده 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
16150 ناصر بیک زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
16151 بهناز بیک زاده بمی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16152 اکرم بیک مرادی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
16153 داود بیک نژاد 1379 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
16154 عاطفه بیک پور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16155 عاطفه بیک پور 1393 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
16156 عبدالله بیک خورمیزی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16157 عبدالله بیک خورمیزی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
16158 مهناز بیک دولتی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
16159 الهام بیک زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
16160 الهام بیک زاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
16161 بابک بیک زاده 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
16162 حسین بیک زاده 1354 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16163 زهرا بیک زاده 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
16164 فاطمه بیک زاده 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
16165 مریم بیک زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16166 ناصر بیک زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
16167 اعظم بیک لو 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
16168 حسن بیک محمدلو 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
16169 علی بیک محمدلو 1393 الهيات شهيد مطهري فلسفه
16170 احمد بیک محمدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
16171 احمد بیک محمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
16172 خاطره بیک یزدی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16173 سیّدحسین بیکائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
16174 ثریا بیکدلو 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16175 فریبا بیکشاهی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16176 حسین بیکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
16177 سعید بیکی 1365 كشاورزى زراعت
16178 سمیه بیکی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
16179 سمیه بیکی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16180 سمیه بیکی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16181 سمیه بیکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
16182 طاهره بیکی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16183 گوهر بیکی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
16184 مرتضی بیکی 1335 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16185 نرگس بیکی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
16186 نیلوفر بیکی 1392 مهندسي مهندسی عمران
16187 طاهره بیکی شورکی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16188 سهیلا بیکیان طبسی 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
16189 محمدصادق بیکیان طبسی 1362 مهندسي الکترونیک
16190 هانیه بیکیان طبسی 1385 علوم رياضي آمار
16191 سیدافضل بیگ زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16192 نوروز بیگ محمدی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
16193 طاهر بیگ ویردیلو 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16194 امیدرضا بیگدلی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16195 داریوش بیگدلی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16196 رقیه بیگدلی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16197 مرتضی بیگدلی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16198 مریم بیگدلی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16199 ایرج بیگلر 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16200 ایمان بیگلرفدافن 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39432660