راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,386

نمایش موارد : 16101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16101 محمدعلی بیات مختاری 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16102 نازنین بیات مختاری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16103 نوید بیات مختاری 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16104 عبدالحلیم بیات اینچه برون 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
16105 داوود بیات ترک 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
16106 فهیمه بیات ترک 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16107 مریم بیات ترک 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16108 مینا بیات ترک 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16109 محمدحسین بیات زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
16110 جواد بیات کوهسار 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
16111 جواد بیات کوهسار 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
16112 آذین بیات مختاری 1393 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
16113 الهام بیات مختاری 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
16114 ثریا بیات مختاری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
16115 حمید رضا بیات مختاری 1355 كشاورزى صنایع غذایی
16116 فاطمه بیات مختاری 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
16117 محترم بیات مختاری 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
16118 محمد بیات مختاری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16119 مصطفی بیات مختاری 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
16120 امیر بیاتی 1395 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16121 حبیب الله بیاتی 1379 علوم پايه زمین شناسی
16122 زهرا بیاتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16123 سارا بیاتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16124 سعیده بیاتی 1394 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
16125 شکوفه بیاتی 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
16126 شیوا بیاتی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
16127 طیبه بیاتی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16128 علیرضا بیاتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16129 مجید بیاتی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16130 محسن بیاتی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16131 محمد بیاتی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
16132 محمد بیاتی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
16133 محمدعلی بیاتی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16134 مرضیه بیاتی 1384 علوم رياضي آمار
16135 مرضیه بیاتی 1389 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
16136 مریم بیاتی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
16137 مسعود بیاتی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
16138 مهدی بیاتی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16139 مهدیه بیاتی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16140 یعقوب بیاتی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
16141 یعقوب بیاتی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
16142 سمانه بیاتی اشگفتگی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
16143 رجبعلی بیاره ئی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16144 زهرا بیاری 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
16145 عاطفه بیاری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16146 مهسا بیاری 1384 علوم رياضي ریاضی محض
16147 هادی بیاری 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
16148 علی اصغر بیاری نژاد 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16149 محمدحسین بیاضی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16150 مرضیه بیاضی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16151 زهرا بیان 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
16152 زهرا بیانک 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
16153 امیر حسین بیانی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
16154 امیرحسین بیانی 1385 علوم پايه فیزیک
16155 عاطفه بیانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
16156 محبوبه بیانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
16157 نجمه بیانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
16158 وهب بیانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16159 فرهاد بیانی التون 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
16160 بهنام بیانی راد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
16161 محمد بیانی راد 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
16162 وحیده بیانی رودی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16163 محمّد بیانی نوقابی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16164 حسین بیاوار 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16165 بهاره بیت الامانی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
16166 بهادر بیتا 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16167 بهادر بیتا 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16168 هادی بیتانه بجستانی 1368 علوم رياضي ریاضی
16169 رسول بیجار 1353 مهندسي راه و ساختمان
16170 احمد بیجارچی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
16171 ابوالفضل بیجاری 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16172 ابوالفضل بیجاری 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16173 ابوالفضل بیجاری 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16174 الهام بیجاری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
16175 لعیا بیجاری 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16176 محمد بیجاری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16177 مهدی بیجاری 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16178 نرگس بیجاری 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16179 هانیه بیجاری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16180 هانیه بیجاری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16181 نرگس بیجستانی مقدم 1394 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز زمینه تابعی
16182 حسین بیجندی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
16183 سودابه بیجندی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
16184 علی بیجندی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16185 علی بیجندی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
16186 علی بیجندی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
16187 فرشته بیجندی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
16188 منیره بیجندی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16189 رضا بیچرانلو 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16190 ویدا بیچرانلو 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
16191 فرزانه بیچرانلوئی نجف آباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16192 فرزانه بیچرانلوئی نجف آباد 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
16193 مرضیه بیچرانلوحسن 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16194 علی بیحقی کندری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
16195 شهریار بیدآبادی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16196 علیرضا بیدآبادی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16197 پژمان بیداد 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16198 حمید بیداد 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16199 هادی بیداد 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16200 مصطفی بیدادبقسانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40734758