راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 16101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16101 فرزانه بیچرانلوئی نجف آباد 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
16102 مرضیه بیچرانلوحسن 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16103 علی بیحقی کندری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
16104 شهریار بیدآبادی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16105 علیرضا بیدآبادی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16106 پژمان بیداد 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16107 حمید بیداد 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16108 هادی بیداد 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16109 مصطفی بیدادبقسانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16110 بهاره بیدار 1382 مهندسي مهندسی شیمی
16111 حمیدرضا بیدار 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16112 سارا بیدار 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16113 طلعت بیدار 1355 علوم پايه زیست شناسی
16114 نسیم بیدار 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
16115 ابوالقاسم بیدارمنش 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16116 عصمت بیداری 1378 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
16117 گل افروز بیداله خانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16118 سمیه بیدبرک نیا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16119 کریم بیدبرگ نیا 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16120 زهره بیدبرگی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
16121 رضا بیدخانی 1383 علوم رياضي آمار
16122 رضا بیدخانی 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
16123 بهروز بیدختی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
16124 زهرا بیدختی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16125 شراره بیدختی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16126 امیر بیدختی نژاد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16127 الناز بیدخوری 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16128 الهه بیدخوری 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
16129 جواد بیدخوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16130 حمیدرضا بیدخوری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
16131 زینب بیدخوری 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16132 سعید بیدخوری 1375 علوم رياضي آمار
16133 شهناز بیدخوری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
16134 علیرضا بیدخوری 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16135 علیرضا بیدخوری 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
16136 فائزه بیدخوری 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16137 موسی الرضا بیدخوری 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
16138 هیلسا بیدخوری 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
16139 محمد بیدرخ 1376 علوم رياضي آمار
16140 مهدی بیدرنگ 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16141 نادیه بیدرنگ 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16142 سعیده بیدشکی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16143 وحیده بیدقی 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
16144 زکیه بیدکی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
16145 سمیرا بیدکی 1393 كشاورزى علوم باغبانی و فضای سبز - میوه کاری
16146 محمدرضا بیدکی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16147 محمدرضا بیدکی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
16148 مصطفی بیدکی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16149 هادی بیدکی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16150 هادی بیدکی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16151 هادی بیدکی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16152 نجمه بیدگل گلخطمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16153 اعظم بیدگلی گل خطمی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16154 علی اصغر بیدگلی مقدم 1353 مهندسي راه و ساختمان
16155 تکتم بیدل 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16156 حامد بیدل 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
16157 علی بیدل 1386 مهندسي مهندسی شیمی
16158 محمدرضا بیدل 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16159 نگار بیدل 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
16160 نیلوفر بیدل 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16161 گل اندام بیدل سنگان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16162 پری ناز بیدل سنگانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16163 پنتون بیدلی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16164 ثمینا بیدمشکی پور 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
16165 فرشید بیدوئی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
16166 محمد بیدهندی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16167 حسین بیدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
16168 سمانه بیدی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
16169 قربانعلی بیدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
16170 محدثه بیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
16171 محمود بیدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16172 مختار بیدی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16173 مهسا بیدی 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
16174 نیره بیدی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16175 مکیه بیراتی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
16176 مکیه بیراتی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
16177 ریحانه بیرامی 1387 هنر نيشابور نقاشی
16178 محمدمهدی بیرامی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16179 بهنام بیرامی مرکید 1385 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
16180 علی بیرانوند 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16181 مرتضی بیرانوند 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
16182 علی بیرجند مشیری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
16183 علی بیرجندمشیری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
16184 وحید بیرجندمشیری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
16185 ساناز بیرجندی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16186 فاطمه بیرجندی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16187 ویدا بیرجندی 1356 علوم پايه زمین شناسی
16188 مهناز بیرجندی شهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
16189 اناهیتا بیرجندی کرمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16190 فاطمه بیرجندی کرمانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
16191 طاهره بیرجندی نژاد 1365 علوم پايه دبیری شیمی
16192 الناز بیرجندیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16193 الناز بیرجندیان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16194 سهیلا بیرقدار 1385 علوم پايه فیزیک
16195 فاطمه بیرقدار 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
16196 منیر بیرقدارکرهودی 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
16197 شهرام بیرقی طوسی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16198 شهرام بیرقی طوسی 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی
16199 صفرعلی بیرم آبادی 1379 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051570