راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,386

نمایش موارد : 16201 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16201 بهاره بیدار 1382 مهندسي مهندسی شیمی
16202 حمیدرضا بیدار 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16203 سارا بیدار 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16204 طلعت بیدار 1355 علوم پايه زیست شناسی
16205 نسیم بیدار 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
16206 ابوالقاسم بیدارمنش 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16207 عصمت بیداری 1378 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
16208 گل افروز بیداله خانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16209 سمیه بیدبرک نیا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16210 کریم بیدبرگ نیا 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16211 زهره بیدبرگی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
16212 رضا بیدخانی 1383 علوم رياضي آمار
16213 رضا بیدخانی 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
16214 بهروز بیدختی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
16215 زهرا بیدختی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16216 شراره بیدختی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16217 امیر بیدختی نژاد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16218 الناز بیدخوری 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16219 الهه بیدخوری 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
16220 جواد بیدخوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16221 حمیدرضا بیدخوری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
16222 زینب بیدخوری 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16223 سعید بیدخوری 1375 علوم رياضي آمار
16224 شهناز بیدخوری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
16225 علیرضا بیدخوری 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16226 علیرضا بیدخوری 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
16227 فائزه بیدخوری 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16228 موسی الرضا بیدخوری 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
16229 هیلسا بیدخوری 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
16230 محمد بیدرخ 1376 علوم رياضي آمار
16231 مهدی بیدرنگ 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16232 نادیه بیدرنگ 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16233 سعیده بیدشکی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16234 وحیده بیدقی 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
16235 زکیه بیدکی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
16236 سمیرا بیدکی 1393 كشاورزى علوم باغبانی و فضای سبز - میوه کاری
16237 محمدرضا بیدکی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16238 محمدرضا بیدکی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
16239 مصطفی بیدکی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16240 هادی بیدکی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16241 هادی بیدکی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16242 هادی بیدکی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16243 نجمه بیدگل گلخطمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16244 اعظم بیدگلی گل خطمی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16245 علی اصغر بیدگلی مقدم 1353 مهندسي راه و ساختمان
16246 تکتم بیدل 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16247 حامد بیدل 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
16248 علی بیدل 1386 مهندسي مهندسی شیمی
16249 محمدرضا بیدل 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16250 نگار بیدل 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
16251 نیلوفر بیدل 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16252 گل اندام بیدل سنگان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16253 پری ناز بیدل سنگانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16254 پنتون بیدلی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16255 ثمینا بیدمشکی پور 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
16256 فرشید بیدوئی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
16257 محمد بیدهندی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16258 حسین بیدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
16259 سمانه بیدی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
16260 قربانعلی بیدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
16261 محدثه بیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
16262 محمود بیدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16263 مختار بیدی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16264 مهسا بیدی 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
16265 نیره بیدی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16266 مکیه بیراتی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
16267 مکیه بیراتی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
16268 ریحانه بیرامی 1387 هنر نيشابور نقاشی
16269 محمدمهدی بیرامی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16270 بهنام بیرامی مرکید 1385 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
16271 علی بیرانوند 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16272 مرتضی بیرانوند 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
16273 علی بیرجند مشیری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
16274 علی بیرجندمشیری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
16275 وحید بیرجندمشیری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
16276 ساناز بیرجندی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16277 فاطمه بیرجندی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16278 ویدا بیرجندی 1356 علوم پايه زمین شناسی
16279 مهناز بیرجندی شهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
16280 اناهیتا بیرجندی کرمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16281 فاطمه بیرجندی کرمانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
16282 طاهره بیرجندی نژاد 1365 علوم پايه دبیری شیمی
16283 الناز بیرجندیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16284 الناز بیرجندیان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16285 سهیلا بیرقدار 1385 علوم پايه فیزیک
16286 فاطمه بیرقدار 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
16287 منیر بیرقدارکرهودی 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
16288 شهرام بیرقی طوسی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16289 شهرام بیرقی طوسی 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی
16290 صفرعلی بیرم آبادی 1379 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
16291 صفرعلی بیرم آبادی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
16292 صفرعلی بیرم ابادی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
16293 علیرضا بیرمی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16294 محبوبه بیرمی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
16295 محمد بیرون رو 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
16296 راضیه بیرونی کاشانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16297 حمید بیرونی کاشانی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16298 ملیحه بیرونی کاشانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
16299 مهدی بیرونی کاشانی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40735038