راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 16301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16301 فاطمه بیابانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
16302 فاطمه بیابانی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
16303 فرزانه بیابانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
16304 مرتضی بیابانی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16305 مرضیه بیابانی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
16306 مژگان بیابانی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16307 مهدی بیابانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16308 نرگس بیابانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16309 نعمت اله بیابانی 1394 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
16310 یاسر بیابانی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
16311 یاسر بیابانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
16312 محبوبه بیابانی اسرمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16313 روح اله بیابانی یونسی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
16314 ابوذر بیات 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16315 ارزو بیات 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16316 اعظم بیات 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
16317 جمیله بیات 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
16318 حسن بیات 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
16319 حسن بیات 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
16320 حسن بیات 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
16321 حسین بیات 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
16322 حسین بیات 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
16323 حمید بیات 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16324 حمیدرضا بیات 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16325 رضا بیات 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16326 رضا بیات 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
16327 زکیه بیات 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16328 زکیه بیات 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
16329 زکیه بیات 1364 علوم پايه شیمی
16330 زهرا بیات 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16331 زهره بیات 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16332 زهره بیات 1380 علوم رياضي آمار
16333 زهره بیات 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16334 زینب بیات 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16335 سعید بیات 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
16336 سمیه بیات 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16337 سید مجید بیات 1390 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
16338 سیدمجید بیات 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
16339 سیده نرگس بیات 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
16340 صدیقه بیات 1380 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
16341 صدیقه بیات 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16342 صفر بیات 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16343 صفیه بیات 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16344 عطیه بیات 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16345 علی بیات 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
16346 علی بیات 1374 علوم پايه زمین شناسی
16347 علی رضا بیات 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16348 علی رضا بیات 1377 علوم رياضي ریاضی محض
16349 علیرضا بیات 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
16350 علیرضا بیات 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
16351 علیرضا بیات 1382 علوم رياضي ریاضی محض
16352 فائزه بیات 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16353 فاطمه بیات 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
16354 فاطمه بیات 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16355 فایزه بیات 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
16356 فخرالدین بیات 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16357 فرانک بیات 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
16358 فرزانه بیات 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16359 مجتبی بیات 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16360 محبوبه بیات 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16361 محسن بیات 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
16362 محمد بیات 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16363 محمد بیات 1384 علوم رياضي آمار
16364 محمد بیات 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
16365 محمد بیات 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
16366 محمد بیات 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16367 محمداسماعیل بیات 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
16368 محمدعارف بیات 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16369 محمدلطیف بیات 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16370 محمدلطیف بیات 1382 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
16371 محمدمهدی بیات 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
16372 محمدمهدی بیات 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری
16373 مریم بیات 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
16374 مریم بیات 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16375 مریم بیگم بیات 1384 علوم پايه فیزیک
16376 معصومه بیات 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16377 معصومه بیات 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16378 معصومه بیات 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
16379 منصور بیات 1382 دامپزشكي دامپزشکی
16380 مهناز بیات 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
16381 میترا بیات 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
16382 هانی بیات 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
16383 هانیه بیات 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی
16384 یحیی بیات 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
16385 یونس بیات 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16386 علی بیات بیاتانی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
16387 خدیجه بیات ترک 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16388 داوود بیات ترک 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
16389 ربابه بیات ترک 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16390 زهرا بیات ترک 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
16391 فاطمه بیات ترک 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
16392 معصومه بیات ترک 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16393 ملیحه بیات ترک 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16394 الهام بیات مختاری 1379 علوم رياضي آمار
16395 حمیدرضا بیات مختاری 1335 كشاورزى صنایع غذایی
16396 محمدعلی بیات مختاری 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16397 محمدعلی بیات مختاری 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16398 نازنین بیات مختاری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16399 نوید بیات مختاری 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16400 عبدالحلیم بیات اینچه برون 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42198768