راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,386

نمایش موارد : 16301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16301 سیدحسین بیریائی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16302 امیر بیریائی نجف آبادی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
16303 سیدمحمد بیزه 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
16304 سیدمصطفی بیزه 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
16305 سیدمصطفی بیزه 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
16306 علی اکبر بیزهء 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
16307 مجتبی بیژن نژاد 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16308 ملیحه بیژن نژاد 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16309 میمنت بیژن نژاد 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16310 حمیدرضا بیژن یار 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
16311 مرجان بیژن یار 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16312 مهرناز بیژن یار 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16313 داریوش بیژنی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16314 سحر بیژنی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
16315 سعیده بیژنی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16316 سعیده بیژنی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
16317 علی اصغر بیژنی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16318 مائده بیژنی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16319 سعید بیژنی اول 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
16320 سمیه بیژنی اول 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16321 مسعود بیژنی اول 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16322 محمد بیژنی راد 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16323 بی بی فاطمه بیژنی رستگار 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16324 محمدعلی بیژنی کیا 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
16325 ناهید بیژه 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
16326 مریم بیستونی تنها 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16327 صغری بیسجردی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
16328 نعمت بیشم کاظمی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
16329 مجتبی بیشه 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16330 رویا بیشه کلائی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16331 حمید بیضائی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
16332 حمید بیضائی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
16333 زهره السادات بیضائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
16334 سمیه بیضائی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
16335 سیدجواد بیضائی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16336 سیدعلی بیضائی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
16337 سیدموسی بیضائی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16338 سیدمهدی بیضائی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
16339 سیدمهدی بیضائی 1371 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
16340 سیده ملیحه بیضائی 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
16341 علی بیضائی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16342 فرزانه بیضائی 1355 علوم پايه دبیری زمین شناسی
16343 معصومه سادات بیضائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
16344 مهسا بیضائی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16345 مهسا بیضائی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
16346 نازنین بیضائی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
16347 نازنین بیضائی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
16348 سمیه بیضایی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16349 علی بیضایی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
16350 فاطمه بیطرف 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
16351 مرتضی بیطرف ثانی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک کمی)
16352 محمد بیطرفان 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
16353 محمد بیطرفان 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
16354 علی عبدالله عباس بیعی 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
16355 فاطمه بیغم 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16356 فاطمه بیغم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
16357 فرشته بیغم 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16358 محمدرضا بیغمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16359 هانیه بیک 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16360 سکینه بیک خورمیزی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16361 الهام بیک زاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
16362 علی بیک زاده 1374 علوم رياضي ریاضی
16363 کتایون بیک زاده 1375 علوم پايه فیزیک
16364 ناصر بیک زاده 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
16365 ناصر بیک زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
16366 بهناز بیک زاده بمی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16367 اکرم بیک مرادی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
16368 داود بیک نژاد 1379 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
16369 عاطفه بیک پور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16370 عاطفه بیک پور 1393 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
16371 عبدالله بیک خورمیزی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16372 عبدالله بیک خورمیزی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
16373 مهناز بیک دولتی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
16374 الهام بیک زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
16375 الهام بیک زاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
16376 بابک بیک زاده 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
16377 حسین بیک زاده 1354 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16378 زهرا بیک زاده 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
16379 فاطمه بیک زاده 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
16380 مریم بیک زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16381 ناصر بیک زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
16382 اعظم بیک لو 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
16383 حسن بیک محمدلو 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
16384 علی بیک محمدلو 1393 الهيات شهيد مطهري فلسفه
16385 احمد بیک محمدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
16386 احمد بیک محمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
16387 خاطره بیک یزدی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16388 سیّدحسین بیکائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
16389 ثریا بیکدلو 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16390 فاطمه بیکدلی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
16391 فریبا بیکشاهی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16392 حسین بیکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
16393 سعید بیکی 1365 كشاورزى زراعت
16394 سمیه بیکی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
16395 سمیه بیکی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16396 سمیه بیکی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16397 سمیه بیکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
16398 طاهره بیکی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16399 گوهر بیکی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
16400 مرتضی بیکی 1335 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801902002102202302402502602702802903003103203303403503603703803904004104204304404504604704804905005105205305405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40734753