راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,199

نمایش موارد : 16301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16301 کیمیا بیونقی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
16302 اقدس بیهقی 1356 علوم پايه دبیری زمین شناسی
16303 بهروز بیهقی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
16304 حسینعلی بیهقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16305 حمید بیهقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16306 خلیل بیهقی 1353 علوم پايه زیست شناسی
16307 زهرا بیهقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16308 زهره بیهقی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16309 سُرور بیهقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16310 علی بیهقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
16311 ماریا بیهقی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16312 ماریا بیهقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
16313 ماریا بیهقی 1391 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
16314 محمدرضا بیهقی 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
16315 محمود بیهقی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
16316 محمودرضا بیهقی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16317 مریم بیهقی 1388 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
16318 ملیکا بیهقی 1392 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
16319 مهلا بیهقی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16320 مهلا بیهقی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
16321 دانیال بیهودی زاده 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16322 ایمان پ ژول 1387 علوم رياضي ریاضی محض
16323 علیرضا پائین دهی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
16324 علیرضا پائین دهی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
16325 فاطمه پاپری مقدم برازجانی 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16326 ناهید پاپلی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
16327 هما پاپلی یزدی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
16328 مهناز پاپولی 1379 علوم پايه زمین شناسی
16329 آذر پاپی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16330 رضا پاپی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16331 هاشم پاپیش راد 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16332 فریبا پات 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16333 عباس پاچنارطرقبه 1358 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
16334 اکرم پاچناری طرقبه 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
16335 مرجان پاچناری طرقبه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
16336 مرجان پاچناری طرقبه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
16337 مژگان پاچناری طرقبه 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
16338 سکینه پاد 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16339 سمانه پادارکاظم آبادی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
16340 علی اصغر پادارلو 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز
16341 حسن پاداش 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16342 هادی پاداش 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16343 جواد پادری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
16344 علی اکبر پارچه باف وطن 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16345 محسن پارچه باف دولتی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
16346 راحله پارچه بافی وطنی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16347 اسحق پارسا 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16348 امیر بهادر پارسا 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16349 امیرمحمد پارسا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16350 پریسا پارسا 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
16351 پریسا پارسا 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
16352 پریسا پارسا 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
16353 جلیل پارسا 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16354 حسن پارسا 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16355 حسین پارسا 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
16356 حسین پارسا 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
16357 دانیال پارسا 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
16358 زهرا پارسا 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16359 زهره پارسا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
16360 زینب پارسا 1380 علوم رياضي ریاضی محض
16361 سارا پارسا 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16362 سارا پارسا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16363 سهیل پارسا 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16364 سهیل پارسا 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16365 سهیل پارسا 1381 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
16366 شادی پارسا 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16367 شقایق پارسا 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
16368 شمسی پارسا 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16369 شمسی پارسا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16370 شمسی پارسا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16371 عبداله پارسا 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
16372 علی پارسا 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
16373 محمد پارسا 1393 پردیس دانشگاهی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
16374 محمدعلی پارسا 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
16375 محمدمهدی پارسا 1382 هنر نيشابور نقاشی
16376 محمود پارسا 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
16377 مسعود پارسا 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16378 مطهره پارسا 1382 علوم رياضي آمار
16379 مطهرّه پارسا 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
16380 معصومه پارسا 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16381 معصومه پارسا 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16382 منیر پارسا 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16383 منیر پارسا 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16384 منیر پارسا 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
16385 مونا پارسا 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16386 مهتاب پارسا 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
16387 مهتاب پارسا 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولیدوبهره برداری ازگیاهان دارویی ومعطر
16388 مهدی پارسا 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
16389 مهدی پارسا 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
16390 مهدی پارسا 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16391 میترا پارسا 1379 علوم پايه فیزیک
16392 هادی پارسا 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16393 آتسا پارسا پور 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
16394 حجت اله پارسا پور 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
16395 حسین پارسا صدر 1384 علوم پايه زمین شناسی
16396 حسین پارسا صدر 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
16397 بتول پارسا فر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16398 زهرا پارسا قوزانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16399 علی اکبر پارسا منش 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
16400 سعیده پارسائی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39417530