راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 16401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16401 حمید بیهقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16402 خلیل بیهقی 1353 علوم پايه زیست شناسی
16403 زهرا بیهقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16404 زهره بیهقی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16405 سُرور بیهقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16406 علی بیهقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
16407 ماریا بیهقی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16408 ماریا بیهقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
16409 ماریا بیهقی 1391 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
16410 محمدرضا بیهقی 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
16411 محمود بیهقی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
16412 محمودرضا بیهقی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16413 مریم بیهقی 1388 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
16414 ملیکا بیهقی 1392 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
16415 مهلا بیهقی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16416 مهلا بیهقی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
16417 دانیال بیهودی زاده 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16418 ایمان پ ژول 1387 علوم رياضي ریاضی محض
16419 علیرضا پائین دهی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
16420 علیرضا پائین دهی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
16421 فاطمه پاپری مقدم برازجانی 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16422 ناهید پاپلی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
16423 هما پاپلی یزدی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
16424 مهناز پاپولی 1379 علوم پايه زمین شناسی
16425 آذر پاپی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16426 رضا پاپی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16427 هاشم پاپیش راد 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16428 فریبا پات 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16429 عباس پاچنارطرقبه 1358 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
16430 اکرم پاچناری 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
16431 اکرم پاچناری طرقبه 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
16432 مرجان پاچناری طرقبه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
16433 مرجان پاچناری طرقبه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
16434 مژگان پاچناری طرقبه 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
16435 سکینه پاد 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16436 سمانه پادارکاظم آبادی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
16437 علی اصغر پادارلو 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز
16438 حسن پاداش 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16439 هادی پاداش 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16440 جواد پادری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
16441 علی اکبر پارچه باف وطن 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16442 محسن پارچه باف دولتی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
16443 راحله پارچه بافی وطنی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16444 اسحق پارسا 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16445 امیر بهادر پارسا 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16446 امیرمحمد پارسا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16447 پریسا پارسا 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
16448 پریسا پارسا 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
16449 پریسا پارسا 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
16450 جلیل پارسا 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16451 حسن پارسا 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16452 حسین پارسا 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
16453 حسین پارسا 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
16454 دانیال پارسا 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
16455 زهرا پارسا 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16456 زهره پارسا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
16457 زینب پارسا 1380 علوم رياضي ریاضی محض
16458 سارا پارسا 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16459 سارا پارسا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16460 سهیل پارسا 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16461 سهیل پارسا 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16462 سهیل پارسا 1381 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
16463 شادی پارسا 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16464 شقایق پارسا 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
16465 شمسی پارسا 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16466 شمسی پارسا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16467 شمسی پارسا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16468 عبداله پارسا 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
16469 علی پارسا 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
16470 محمد پارسا 1393 پردیس دانشگاهی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
16471 محمدعلی پارسا 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
16472 محمدمهدی پارسا 1382 هنر نيشابور نقاشی
16473 محمود پارسا 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
16474 مسعود پارسا 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16475 مطهره پارسا 1382 علوم رياضي آمار
16476 مطهرّه پارسا 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
16477 معصومه پارسا 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16478 معصومه پارسا 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16479 منیر پارسا 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16480 منیر پارسا 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16481 منیر پارسا 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
16482 مونا پارسا 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16483 مهتاب پارسا 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
16484 مهتاب پارسا 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولیدوبهره برداری ازگیاهان دارویی ومعطر
16485 مهدی پارسا 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
16486 مهدی پارسا 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
16487 مهدی پارسا 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16488 میترا پارسا 1379 علوم پايه فیزیک
16489 هادی پارسا 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16490 آتسا پارسا پور 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
16491 حجت اله پارسا پور 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
16492 حسین پارسا صدر 1384 علوم پايه زمین شناسی
16493 حسین پارسا صدر 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
16494 بتول پارسا فر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16495 زهرا پارسا قوزانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16496 علی اکبر پارسا منش 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
16497 سعیده پارسائی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
16498 سعیده پارسائی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
16499 سمانه پارسائی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16500 سمانه پارسائی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826480