راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,230

نمایش موارد : 16501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16501 محمد پاسبان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16502 ملیحه پاسبان 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
16503 مهدی پاسبان 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
16504 هاجر پاسبان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16505 مجیدرضا پاسبان رضوی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
16506 حسن پاسبان اسدآبادی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
16507 حسن پاسبان اسدآبادی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16508 علیرضا پاسبان باشمحله 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
16509 فاطمه پاسبان بوانلو 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
16510 یونس پاسبان بوانلو 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
16511 سیدقاسم پاسبان تخم مرز 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
16512 اعظم پاسبان حضرتی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16513 لیلا پاسبان خور 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16514 صدف پاسبان روزبهانی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16515 صدف پاسبان روزبهانی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16516 ندا پاسبان زیارت 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16517 امیر پاسبان قره تکان 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل(آموزش محور)
16518 الهه پاسبان موشکی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
16519 آتنا پاسبانی 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
16520 لیلا پاسبانی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16521 امیر محمد پاسدار 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
16522 حسین پاسدار 1374 مهندسي مهندسی عمران
16523 ریحانه پاسدار 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16524 زهرا پاسدار 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16525 زهرا پاسدار 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16526 کتایون پاسدار 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
16527 سهیلا پاسدارشهری 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16528 فضیل پاسره 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16529 فیض اله پاسره 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16530 محمد پاسندی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16531 حسین پاسنگ 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
16532 آشورقلیچ پاسه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16533 آشورقلیچ پاسه 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16534 رضا پاسیار 1379 علوم پايه فیزیک
16535 ژیلا پاشائی 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
16536 صادق پاشائی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16537 عبدالرضا پاشائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16538 علی اصغر پاشائی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16539 محسن پاشائی کورعباسلو 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
16540 عباسعلی پاشائی نژاد 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
16541 فاطمه پاشائی نژاد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
16542 فاطمه پاشائی نژاد 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16543 مژگان پاشائی نژاد 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
16544 مژگان پاشائی نژاد 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
16545 خلیل پاشابیگلوئی 1364 مهندسي مهندسی عمران
16546 حسینعلی پاشاپاسندی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16547 نجمه پاشاخانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16548 غلامرضا پاشازاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16549 هانیه پاشازاده 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
16550 سلمان پاشازاده جمال کندی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
16551 سینا پاشازاده جمال کندی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16552 رضوانه پاشای فومشی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
16553 سوزان پاشایی مرندی 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
16554 عباس پاشایی نقده 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
16555 امیرمهدی پاشایی نژاد 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
16556 مهدی پاشیب 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16557 مارال پاشیرزاد 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
16558 مارال پاشیرزاد 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
16559 جواد پاک 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16560 عزت پاک 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16561 وجیهه پاک 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16562 عزت پاک زادمقدم 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
16563 منصوره پاک سرشت 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
16564 خدیجه پاک طینت 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
16565 نرگس پاک فطرت 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16566 ناهید پاک نژاد 1376 علوم رياضي ریاضی محض
16567 امیدعلی پاک نژادی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16568 حمید پاک نفس 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16569 پوپک پاک نهاد 1372 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
16570 زهرا پاک نهاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
16571 محمد پاک نهاد 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
16572 مریم پاک نهاد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
16573 محمدرضا پاک باز 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16574 رضا پاک باطن 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16575 سعیده پاک بین 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16576 مهدی پاک خصال 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16577 افسانه پاک روان 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
16578 افسانه پاک روان 1385 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
16579 ریحانه پاک روان 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
16580 فرشته پاک روان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
16581 بهروز پاک زاد 1373 علوم پايه فیزیک
16582 مهرداد پاک زاد 1384 علوم رياضي آمار
16583 تکتم پاک سرشت 1380 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
16584 سمیّه پاک سرشت 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
16585 رضا پاک سیما 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16586 سهیل پاک سیما 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
16587 محسن پاک سیما 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
16588 محسن پاک طینت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16589 ملیحه پاک طینت 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16590 سعید پاک طینت سئیج 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
16591 محمدرضا پاک فطرت 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
16592 علیرضا پاک گوهر 1391 پردیس دانشگاهی آمارزمینه استنباط
16593 حمیده پاک مهر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
16594 ریحانه السادات پاک نژاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
16595 فریبا پاک نژاد 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
16596 فریبا پاک نژاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
16597 ناهید پاک نژاد 1389 علوم رياضي ریاضی محض
16598 مریم پاک نفس 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
16599 رشید پاک نیا 1391 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
16600 الناز پاکار 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39432636