راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,386

نمایش موارد : 16501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16501 نفیسه بینش 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
16502 پروین بینش تیرگانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
16503 اکرم بینقی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16504 حمید بینقی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16505 رضا بینقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16506 زهرا بینقی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
16507 زهرا بینقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16508 زهرا بینقی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
16509 سیما بینقی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
16510 طاهره بینقی 1395 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (آموزش محور)
16511 طاهره بینقی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
16512 علی اصغر بینقی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16513 فاطمه بینقی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16514 محمد بینقی 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
16515 مریم بینوا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
16516 منیره بیواره 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16517 حسن بیورانی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16518 حمیده بیوس قاسم آبادی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
16519 ایمان بیوک 1382 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
16520 بهناز بیوکی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16521 بهناز بیوکی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16522 زهرا بیوکی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
16523 کیمیا بیونقی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
16524 اقدس بیهقی 1356 علوم پايه دبیری زمین شناسی
16525 بهروز بیهقی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
16526 حسینعلی بیهقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16527 حمید بیهقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16528 خلیل بیهقی 1353 علوم پايه زیست شناسی
16529 زهرا بیهقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16530 زهره بیهقی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16531 سُرور بیهقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16532 علی بیهقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
16533 ماریا بیهقی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16534 ماریا بیهقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
16535 ماریا بیهقی 1391 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
16536 محمدرضا بیهقی 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
16537 محمود بیهقی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
16538 محمودرضا بیهقی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16539 مریم بیهقی 1388 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
16540 ملیکا بیهقی 1392 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
16541 مهلا بیهقی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16542 مهلا بیهقی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
16543 دانیال بیهودی زاده 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16544 ایمان پ ژول 1387 علوم رياضي ریاضی محض
16545 علیرضا پائین دهی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
16546 علیرضا پائین دهی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
16547 فاطمه پاپری مقدم برازجانی 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16548 ناهید پاپلی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
16549 هما پاپلی یزدی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
16550 مهناز پاپولی 1379 علوم پايه زمین شناسی
16551 آذر پاپی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16552 رضا پاپی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16553 هاشم پاپیش راد 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16554 فریبا پات 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16555 عباس پاچنارطرقبه 1358 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
16556 اکرم پاچناری 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
16557 اکرم پاچناری طرقبه 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
16558 مرجان پاچناری طرقبه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
16559 مرجان پاچناری طرقبه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
16560 مژگان پاچناری طرقبه 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
16561 سکینه پاد 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16562 سمانه پادارکاظم آبادی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
16563 علی اصغر پادارلو 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز
16564 حسن پاداش 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16565 هادی پاداش 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16566 جواد پادری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
16567 علی اکبر پارچه باف وطن 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16568 محسن پارچه باف دولتی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
16569 راحله پارچه بافی وطنی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16570 اسحق پارسا 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16571 امیر بهادر پارسا 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16572 امیرمحمد پارسا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16573 پریسا پارسا 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
16574 پریسا پارسا 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
16575 پریسا پارسا 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
16576 جلیل پارسا 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16577 حسن پارسا 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16578 حسین پارسا 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
16579 حسین پارسا 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
16580 دانیال پارسا 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
16581 زهرا پارسا 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16582 زهره پارسا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
16583 زینب پارسا 1380 علوم رياضي ریاضی محض
16584 سارا پارسا 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16585 سارا پارسا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16586 سهیل پارسا 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16587 سهیل پارسا 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16588 سهیل پارسا 1381 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
16589 شادی پارسا 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16590 شقایق پارسا 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
16591 شمسی پارسا 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16592 شمسی پارسا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16593 شمسی پارسا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16594 عبداله پارسا 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
16595 علی پارسا 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
16596 محمد پارسا 1393 پردیس دانشگاهی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
16597 محمدعلی پارسا 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
16598 محمدمهدی پارسا 1382 هنر نيشابور نقاشی
16599 محمود پارسا 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
16600 مسعود پارسا 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40734748