راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 16501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16501 علی پارسا 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
16502 محمد پارسا 1393 پردیس دانشگاهی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
16503 محمدعلی پارسا 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
16504 محمدمهدی پارسا 1382 هنر نيشابور نقاشی
16505 محمود پارسا 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
16506 مسعود پارسا 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16507 مطهره پارسا 1382 علوم رياضي آمار
16508 مطهرّه پارسا 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
16509 معصومه پارسا 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16510 معصومه پارسا 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16511 منیر پارسا 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16512 منیر پارسا 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16513 منیر پارسا 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
16514 مونا پارسا 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16515 مهتاب پارسا 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
16516 مهتاب پارسا 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولیدوبهره برداری ازگیاهان دارویی ومعطر
16517 مهدی پارسا 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
16518 مهدی پارسا 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
16519 مهدی پارسا 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16520 میترا پارسا 1379 علوم پايه فیزیک
16521 هادی پارسا 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16522 آتسا پارسا پور 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
16523 حجت اله پارسا پور 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
16524 حسین پارسا صدر 1384 علوم پايه زمین شناسی
16525 حسین پارسا صدر 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
16526 بتول پارسا فر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16527 زهرا پارسا قوزانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16528 علی اکبر پارسا منش 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
16529 سعیده پارسائی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
16530 سعیده پارسائی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
16531 سمانه پارسائی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16532 سمانه پارسائی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
16533 سیامک پارسائی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16534 عباس پارسائی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
16535 علی پارسائی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
16536 غلامرضا پارسائی 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16537 غلامرضا پارسائی 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16538 فرزانه پارسائی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16539 ناصر پارسائی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
16540 ناهید پارسائی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16541 رضا پارسائی تبار 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
16542 محمد پارسائی جم 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
16543 محمد پارسائی جم 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
16544 عباس پارسائی راد 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16545 ملیحه پارسائی راد 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16546 اعظم پارسائی فر 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
16547 محمد پارسائی فر 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
16548 مریم پارسائی فر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16549 علی محمد پارسائیان 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16550 محمد پارسائیان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16551 خدیجه پارساپور 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
16552 خدیجه پارساپور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
16553 محسن پارساپور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
16554 شفیق پارسازاد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
16555 شفیق پارسازاد 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
16556 داود پارساسیرت 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
16557 جواد پارسافر 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
16558 سپیده پارسافر 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
16559 علی پارسافر 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
16560 محمدمهدی پارسافر 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
16561 امین الله پارساکردآسیابی 1364 مهندسي عمران روستایی
16562 بهاره پارسامطلق 1390 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
16563 علی اکبر پارسامنش 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16564 الهام پارسامهر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16565 الهام پارسامهر 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16566 رضا پارسامهر 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
16567 مهدی پارسامهر 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16568 احمد پارسانیا 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
16569 فرزانه پارسانیا 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16570 محسن پارسانیا 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16571 طاهره پارسانیک 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
16572 امین پارساوش 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16573 احسان پارسای جاوید 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
16574 محمدرحیم پارسای زیارت 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
16575 حسین پارسای سیوکی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
16576 زهرا پارسایان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16577 سمیّه پارسایان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16578 زهرا پارسایی 1379 علوم رياضي آمار
16579 زینب پارسایی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
16580 سودابه پارسایی 1362 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
16581 شعله پارسایی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
16582 ناهید پارسایی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16583 زهرا پارسایی راد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16584 ابوالفضل پارسایی کیا 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16585 آرش پارسی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16586 زینب پارسی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16587 شهرام پارسی 1363 مهندسي عمران روستایی
16588 مهدی پارسی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16589 مهدی پارسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
16590 حسن پارسی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
16591 راحله پارسی حسن زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
16592 رزیتا پارسی حسن زاده 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
16593 نفیسه پارسی مود 1372 علوم رياضي ریاضی
16594 الهام پارسیان 1378 هنر نيشابور نقاشی
16595 غلامرضا پارسیان 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
16596 مهدی پاروئی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16597 رمضان پاروی طرقبه 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16598 نسرین پاروی طرقبه 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
16599 علی پاره دوزحسینی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
16600 اصغر پاریاب 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051554