راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 16501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16501 طلعت بیدار 1355 علوم پايه زیست شناسی
16502 نسیم بیدار 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
16503 ابوالقاسم بیدارمنش 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16504 عصمت بیداری 1378 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
16505 گل افروز بیداله خانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16506 سمیه بیدبرک نیا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16507 کریم بیدبرگ نیا 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16508 زهره بیدبرگی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
16509 رضا بیدخانی 1383 علوم رياضي آمار
16510 رضا بیدخانی 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
16511 بهروز بیدختی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
16512 زهرا بیدختی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16513 شراره بیدختی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16514 محسن بیدختی 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16515 امیر بیدختی نژاد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16516 الناز بیدخوری 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16517 الهه بیدخوری 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
16518 جواد بیدخوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16519 حمیدرضا بیدخوری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
16520 زینب بیدخوری 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16521 سعید بیدخوری 1375 علوم رياضي آمار
16522 شهناز بیدخوری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
16523 علیرضا بیدخوری 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16524 علیرضا بیدخوری 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
16525 عماد بیدخوری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
16526 فائزه بیدخوری 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16527 موسی الرضا بیدخوری 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
16528 هیلسا بیدخوری 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
16529 محمد بیدرخ 1376 علوم رياضي آمار
16530 مهدی بیدرنگ 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16531 نادیه بیدرنگ 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16532 غلامرضا بیدری 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16533 سعیده بیدشکی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16534 وحیده بیدقی 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
16535 زکیه بیدکی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
16536 سمیرا بیدکی 1393 كشاورزى علوم باغبانی و فضای سبز - میوه کاری
16537 سیدمحمدمهدی بیدکی 1394 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
16538 علی بیدکی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
16539 محمدرضا بیدکی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16540 محمدرضا بیدکی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
16541 مصطفی بیدکی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16542 هادی بیدکی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16543 هادی بیدکی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16544 هادی بیدکی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16545 نجمه بیدگل گلخطمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16546 اعظم بیدگلی گل خطمی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16547 علی اصغر بیدگلی مقدم 1353 مهندسي راه و ساختمان
16548 تکتم بیدل 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16549 حامد بیدل 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
16550 علی بیدل 1386 مهندسي مهندسی شیمی
16551 محمدرضا بیدل 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16552 نگار بیدل 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
16553 نیلوفر بیدل 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16554 گل اندام بیدل سنگان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16555 پری ناز بیدل سنگانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16556 پنتون بیدلی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16557 ثمینا بیدمشکی پور 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
16558 فرشید بیدوئی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
16559 محمد بیدهندی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16560 حسین بیدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
16561 سمانه بیدی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
16562 قربانعلی بیدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
16563 محدثه بیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
16564 محمود بیدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16565 مختار بیدی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16566 مهسا بیدی 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
16567 نیره بیدی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16568 مکیه بیراتی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
16569 مکیه بیراتی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
16570 ریحانه بیرامی 1387 هنر نيشابور نقاشی
16571 محمدمهدی بیرامی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16572 بهنام بیرامی مرکید 1385 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
16573 علی بیرانوند 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16574 مرتضی بیرانوند 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
16575 علی بیرجند مشیری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
16576 علی بیرجندمشیری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
16577 وحید بیرجندمشیری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
16578 ساناز بیرجندی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16579 فاطمه بیرجندی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16580 ویدا بیرجندی 1356 علوم پايه زمین شناسی
16581 مهناز بیرجندی شهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
16582 اناهیتا بیرجندی کرمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16583 فاطمه بیرجندی کرمانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
16584 طاهره بیرجندی نژاد 1365 علوم پايه دبیری شیمی
16585 الناز بیرجندیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16586 الناز بیرجندیان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16587 سهیلا بیرقدار 1385 علوم پايه فیزیک
16588 فاطمه بیرقدار 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
16589 منیر بیرقدارکرهودی 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
16590 شهرام بیرقی طوسی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16591 شهرام بیرقی طوسی 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی
16592 صفرعلی بیرم آبادی 1379 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
16593 صفرعلی بیرم آبادی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
16594 صفرعلی بیرم ابادی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
16595 علیرضا بیرمی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16596 محبوبه بیرمی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
16597 محمد بیرون رو 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
16598 راضیه بیرونی کاشانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16599 حمید بیرونی کاشانی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42198764