راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 49 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,574

نمایش موارد : 16601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16601 محمدرضا پورعماد 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
16602 علیرضا پورعمید 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16603 فرحناز پورعندلیبی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
16604 سیدمحمد پورعنقا 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16605 مریم پورعین یاسوری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16606 فروزان پورغریب شاهی شهربابک 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16607 زهره پورغفاری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16608 امیرهوشنگ پورغلام 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
16609 مهدی پورغلام 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
16610 حسن پورغلام جاجرمی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
16611 صغری پورغلام حسن داودلی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16612 اکرم پورغلام شریف آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16613 الهام پورغلام شریف آبادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
16614 فاطمه پورغلامعلی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
16615 طاهره پورغلامی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16616 علی پورفاطمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16617 فاطمه پورفاطمی جزین 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16618 حسین پورفاطمی یونسی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16619 محمدجواد پورفتح اله 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
16620 امیر پورفخرایی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16621 علیرضا پورفرج 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16622 فریبا پورفرج بیگ زاده 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
16623 امیر پورفرزاد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
16624 امیر پورفرزاد 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
16625 سمیرا پورفرهنگ 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
16626 زهرا پورفریدونی 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
16627 الهام پورفلاح 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
16628 نصراله پورفیاض 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16629 فرح پورقادری 1367 علوم پايه دبیری شیمی
16630 فرشید پورقاز 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16631 محمدتقی پورقاسم 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16632 سیدجمال پورقاسم کاری 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16633 سعید پورقاسمی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
16634 مهدی پورقاسمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16635 الهام پورقربان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16636 زهره پورقربان 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16637 زهره پورقربان 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
16638 محمدمهدی پورقربان 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16639 ناهید پورقربان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
16640 عاطفه پورقربان خیبری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
16641 عاطفه پورقربان خیبری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
16642 علی پورقربان سقطی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
16643 مریم پورقربان سلیمانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16644 مرضیه پورقربانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16645 جنان پورقرشی 1373 علوم پايه فیزیک
16646 علیرضا پورقلی یام 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16647 ابوالفضل پورقنبر 1372 كشاورزى زراعت
16648 محمدحسن پورقنبر 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16649 مهناز پورقنبر 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16650 جواد پورقنبرزاده جوشقان 1379 علوم پايه فیزیک
16651 طاهره پورقوامی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
16652 مصطفی پورقیصری نجف آبادی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
16653 سعید پورقیومی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
16654 مهدی پورکاشفی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16655 اسماعیل پورکاظم 1371 كشاورزى زراعت
16656 فاطمه پورکاظم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
16657 مهری پورکاظمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
16658 نیلوفر پورکاظمی 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
16659 اکرم پورکاظمی نژاد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16660 فاطمه پورکوثری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16661 محبوبه پورکیا 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
16662 حمیده پورگنابادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16663 حمیده پورگنابادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16664 نسرین پورگنابادی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
16665 علی پورلطیفی 1353 علوم پايه زمین شناسی
16666 سعید پورمؤیّد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
16667 سعید پورمؤیّد 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
16668 طاهره پورمحبی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16669 فاطمه پورمحبی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16670 امیر پورمحمد 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16671 حمیدرضا پورمحمد 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16672 رویا پورمحمد 1385 دامپزشكي دامپزشکی
16673 زهرا پورمحمد 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16674 ساناز پورمحمد 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16675 فاطمه پورمحمد 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16676 فهیمه پورمحمد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
16677 محمد پورمحمد 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16678 محمد پورمحمد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16679 مریم پورمحمد 1380 دامپزشكي دامپزشکی
16680 ملیحه پورمحمد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16681 ملیحه پورمحمد 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
16682 نوید پورمحمّد 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
16683 هادی پورمحمد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16684 یاور پورمحمد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
16685 سهراب پورمحمدتقی جعفرآبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
16686 سهراب پورمحمدتقی جعفرابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16687 صدیقه پورمحمدجزین 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16688 محمدباقر پورمحمدجزین 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16689 عاطفه پورمحمدچشمه هزاره 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16690 زهرا پورمحمدشاندیز 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16691 منصوره پورمحمدشاندیز 1354 علوم پايه شیمی
16692 ذکیه پورمحمدولی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
16693 سمانه پورمحمدهادی فرشمی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
16694 غفار پورمحمدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
16695 فهیمه پورمحمدی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16696 محبوبه پورمحمدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
16697 مرضیه پورمحمدی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
16698 مهدی پورمحمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16699 محمدرضا پورمحمدی جرجافکی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16700 پروین پورمحمدی گوکی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33709970