راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 16601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16601 محمدرضا پوریموت 1354 علوم رياضي آمار
16602 اکرم پوریوسف 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
16603 سکینه پوریوسف 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16604 علی پوریوسف 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
16605 سعید پوزش 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16606 سمیه پوزش 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16607 سمیه پوزش 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
16608 وحید پوزش 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
16609 وحید پوزش 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
16610 بهرام پوزشی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16611 علی اکبر پوست چین 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
16612 معصومه پوست فروشان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16613 مریم پوست فروش 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
16614 علیرضا پوست فروشان دوم 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
16615 الهام پوستچی 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
16616 فاطمه پوستچی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16617 مجتبی پوستچی اول 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
16618 مجتبی پوستچی اول 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
16619 مسعود پوستچی اول 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16620 مسعود پوستچی اول 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
16621 گیتی پوستچی خراسانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16622 هانیه پوستچی محمدآبادی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
16623 جواد پوستچیان گل خطمی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
16624 سیدتقی پوستفروش طوسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16625 حسین پوستفروشان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16626 محبوبه پوستی گناباد 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16627 بنت الهدی پوستین چی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
16628 مجتبی پوستین چی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
16629 مجتبی پوستین چی 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
16630 هدیه پوستین چیان 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
16631 محمد پوستین دوز 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
16632 محبوبه پوستین دوزی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16633 زکیه پوشیده 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16634 محمدصدیق پوطاری 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16635 یاسر پولائی 1392 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
16636 هاجر پولادچنگ نجف آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
16637 محمد پولادخای 1347 علوم پايه زمین شناسی
16638 عبدالعلی پولادگر 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16639 حسین پولادوند 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
16640 الهام پولادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16641 راضیه پولادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16642 زهرا پولادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16643 سمیه پولادی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
16644 علی پولادی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16645 فرزاد پولادی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
16646 احسان پولادی برج 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
16647 احسان پولادی برج 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
16648 یوسف پولادی جرفی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
16649 فرهاد پولادی نجف آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
16650 طناز پولادین 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16651 معصومه پولچی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16652 محمدسعید پونه تیزابی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
16653 اسماعیل پویا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
16654 اعظم پویا 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16655 امین پویا 1378 علوم رياضي ریاضی محض
16656 ساناز پویا 1382 علوم رياضي ریاضی محض
16657 ساناز پویا 1386 علوم رياضي ریاضی محض
16658 محمدرضا پویا 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16659 هادی پویا 1375 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
16660 مریم پویا نسب 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16661 علیرضا پویائی مهر 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
16662 کورش پویافر 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16663 مهدی پویافر 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
16664 مهتاب پویامنش 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16665 بابک پویان 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16666 پریسا پویان 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
16667 سجاد پویان 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16668 سجاد پویان 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
16669 عشرت پویان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
16670 ناهید پویان 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16671 احمد پویان فر 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16672 رحیم پویان فر 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
16673 فریدون پویانژاد 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16674 فریدون پویانژاد 1381 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
16675 مسیح پویانژاد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16676 خدیجه پویانسب 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
16677 خدیجه پویانسب 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
16678 علی پویانی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
16679 بهزاد پویش 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16680 لطف الله پهلوان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
16681 اناهیتا پهلوان 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16682 بهناز پهلوان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
16683 پریسا پهلوان 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16684 جواد پهلوان 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16685 حمیدرضا پهلوان 1351 مهندسي راه و ساختمان
16686 خدیجه پهلوان 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16687 سپیده پهلوان 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
16688 سهراب پهلوان 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
16689 سهراب پهلوان 1393 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
16690 عظیم پهلوان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16691 علی پهلوان 1377 علوم پايه فیزیک
16692 علی پهلوان 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
16693 لطف الله پهلوان 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16694 مریم پهلوان 1387 مهندسي مهندسی شیمی
16695 مریم پهلوان 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
16696 مسعود پهلوان 1375 علوم پايه زمین شناسی
16697 معصومه پهلوان 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
16698 منصوره پهلوان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
16699 نسرین پهلوان 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16700 هدا پهلوان 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973179