راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 16601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16601 سکینه پاد 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16602 سمانه پادارکاظم آبادی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
16603 علی اصغر پادارلو 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز
16604 حسن پاداش 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16605 هادی پاداش 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16606 جواد پادری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
16607 علی اکبر پارچه باف وطن 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16608 محسن پارچه باف دولتی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
16609 راحله پارچه بافی وطنی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16610 اسحق پارسا 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16611 امیر بهادر پارسا 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16612 امیرمحمد پارسا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16613 پریسا پارسا 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
16614 پریسا پارسا 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
16615 پریسا پارسا 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
16616 جلیل پارسا 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16617 حسن پارسا 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16618 حسین پارسا 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
16619 حسین پارسا 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
16620 دانیال پارسا 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
16621 زهرا پارسا 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16622 زهره پارسا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
16623 زینب پارسا 1380 علوم رياضي ریاضی محض
16624 سارا پارسا 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16625 سارا پارسا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16626 سهیل پارسا 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16627 سهیل پارسا 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16628 سهیل پارسا 1381 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
16629 شادی پارسا 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16630 شقایق پارسا 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
16631 شمسی پارسا 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16632 شمسی پارسا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16633 شمسی پارسا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16634 عبداله پارسا 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
16635 علی پارسا 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
16636 محمد پارسا 1393 پردیس دانشگاهی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
16637 محمدعلی پارسا 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
16638 محمدمهدی پارسا 1382 هنر نيشابور نقاشی
16639 محمود پارسا 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
16640 مسعود پارسا 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16641 مطهره پارسا 1382 علوم رياضي آمار
16642 مطهرّه پارسا 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
16643 معصومه پارسا 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16644 معصومه پارسا 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16645 منیر پارسا 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16646 منیر پارسا 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16647 منیر پارسا 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
16648 مونا پارسا 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16649 مهتاب پارسا 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
16650 مهتاب پارسا 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولیدوبهره برداری ازگیاهان دارویی ومعطر
16651 مهدی پارسا 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
16652 مهدی پارسا 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
16653 مهدی پارسا 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16654 میترا پارسا 1379 علوم پايه فیزیک
16655 هادی پارسا 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16656 آتسا پارسا پور 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
16657 حجت اله پارسا پور 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
16658 حسین پارسا صدر 1384 علوم پايه زمین شناسی
16659 حسین پارسا صدر 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
16660 بتول پارسا فر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16661 زهرا پارسا قوزانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16662 علی اکبر پارسا منش 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
16663 حمید پارساء 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
16664 سعیده پارسائی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
16665 سعیده پارسائی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
16666 سمانه پارسائی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16667 سمانه پارسائی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
16668 سیامک پارسائی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16669 عباس پارسائی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
16670 علی پارسائی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
16671 غلامرضا پارسائی 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16672 غلامرضا پارسائی 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16673 فرزانه پارسائی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16674 ناصر پارسائی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
16675 ناهید پارسائی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16676 رضا پارسائی تبار 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
16677 محمد پارسائی جم 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
16678 محمد پارسائی جم 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
16679 عباس پارسائی راد 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16680 ملیحه پارسائی راد 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16681 اعظم پارسائی فر 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
16682 محمد پارسائی فر 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
16683 مریم پارسائی فر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16684 علی محمد پارسائیان 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16685 محمد پارسائیان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16686 خدیجه پارساپور 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
16687 خدیجه پارساپور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
16688 محسن پارساپور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
16689 شفیق پارسازاد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
16690 شفیق پارسازاد 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
16691 داود پارساسیرت 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
16692 جواد پارسافر 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
16693 سپیده پارسافر 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
16694 علی پارسافر 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
16695 محمدمهدی پارسافر 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
16696 امین الله پارساکردآسیابی 1364 مهندسي عمران روستایی
16697 بهاره پارسامطلق 1390 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
16698 علی اکبر پارسامنش 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16699 الهام پارسامهر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16700 الهام پارسامهر 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41155616