راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 16601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16601 مصطفی پسندی برون 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
16602 احمد پسندیده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16603 جواد پسندیده 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16604 رضا پسندیده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
16605 سمانه پسندیده 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16606 سمّیه پسندیده 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16607 علی پسندیده 1373 دامپزشكي دامپزشکی
16608 محمد پسندیده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
16609 مهران پسندیده 1376 علوم رياضي آمار
16610 هادی پسندیده 1387 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
16611 رقیه پسندیده خواجه بیک 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16612 فاطمه پسندیده خواجه بیگ 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16613 جواد پسندیده فرد 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
16614 راضیه پسندیده فرد 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16615 فائزه پسندیده فرد 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16616 محمد مصطفی پسندیده فرد 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
16617 اکرم پسندیده لشکری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
16618 یلدا پسندیده هنامه 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16619 رکسانا پسیان 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
16620 علاء الدین پسیان 1355 علوم پايه فیزیک
16621 علی اصغر پشت چمن 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
16622 حسن پشتدی 1377 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
16623 محرم بانو پشتکاه قاسمی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
16624 حبیبه پشتیبان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16625 عبداله پشتیبان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
16626 مریم پشم چی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
16627 فرزانه پشم گران 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
16628 بهاره پشمی حاجی آباد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
16629 فاطمه پشمیان خلیل آباد 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16630 زیدالدین پشندی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
16631 تقی پشین پور 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16632 سمیه پکوک 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
16633 احمد پل 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
16634 زینب پلاسی جاسبانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16635 شایسته پلاشی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16636 رسول پلالک 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
16637 سجاد پلنگی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16638 فاطمه پلهم صالحی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
16639 انور پنام 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16640 زهرا پنام 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
16641 خدیجه پناه 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16642 محمدطاهر پناه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16643 شکیب پناه بحق 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
16644 شیوا پناه بحق 1366 علوم رياضي آمار
16645 شیوا پناه بحق 1376 علوم رياضي آمار
16646 اعظم پناه پور 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
16647 عبداله پناه پور 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
16648 یکتا پناه پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
16649 رحمان پناه پوری 1362 كشاورزى امور دامی
16650 حسن پناهنده 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
16651 سامیه پناهنده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16652 سامیه پناهنده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16653 عالیه پناهنده 1358 علوم پايه دبیری زیست شناسی
16654 علی محمد پناهنده 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16655 محمدحسین پناهنده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
16656 ناهید پناهنده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
16657 نیره پناهنده 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16658 زهرا پناهنده فیض آبادی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16659 عاطفه پناهنده فیض آبادی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
16660 نسرین پناهنده مقدم 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
16661 آناهیتا پناهی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
16662 ابراهیم پناهی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16663 احمد پناهی 1354 علوم پايه دبیری زیست شناسی
16664 امین پناهی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16665 بهمن پناهی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
16666 جواد پناهی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16667 زهره پناهی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16668 سرو پناهی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16669 سیدمحسن پناهی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
16670 سیدمحمدرفیع پناهی 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
16671 سیدمحمود پناهی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
16672 شیوا پناهی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16673 صباح پناهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
16674 علیرضا پناهی 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
16675 غلامحسین پناهی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
16676 غلامحسین پناهی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
16677 فاطمه پناهی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16678 قاسم پناهی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
16679 محدثه پناهی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16680 محسن پناهی 1376 علوم رياضي آمار
16681 مرضیه پناهی 1377 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
16682 مریم سادات پناهی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16683 محرم پناهی ازاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16684 رقیه پناهی تبریزی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
16685 محمود پناهی حمام قلعه 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
16686 فائزه پناهی خلیل ابادی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
16687 منیره پناهی دیزجیکان 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16688 رقیه پناهی رجب 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16689 رقیه پناهی رجب 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
16690 محمدعلی پناهی رجب 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
16691 محمدعلی پناهی رجب 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
16692 سعید پناهی شهری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
16693 محدثه پناهی شهری 1385 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
16694 محمدجواد پناهی طوسی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16695 اردلان پناهی فر 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16696 آمنه پناهی قره سو 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16697 اشرف پناهی قره سو 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16698 علی پناهی قره سو 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16699 فرزانه پناهی لائین 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
16700 آفاق پناهی مقدم 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299341