راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 16601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16601 ملیحه بیرونی کاشانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
16602 مهدی بیرونی کاشانی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16603 سیدحسین بیریائی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16604 امیر بیریائی نجف آبادی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
16605 سیدمحمد بیزه 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
16606 سیدمصطفی بیزه 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
16607 سیدمصطفی بیزه 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
16608 علی اکبر بیزهء 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
16609 مجتبی بیژن نژاد 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16610 ملیحه بیژن نژاد 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16611 میمنت بیژن نژاد 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16612 حمیدرضا بیژن یار 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
16613 مرجان بیژن یار 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16614 مرجان بیژن یار 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
16615 مهرناز بیژن یار 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16616 داریوش بیژنی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16617 سحر بیژنی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
16618 سعیده بیژنی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16619 سعیده بیژنی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
16620 علی اصغر بیژنی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16621 مائده بیژنی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16622 سعید بیژنی اول 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
16623 سمیه بیژنی اول 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16624 مسعود بیژنی اول 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16625 محمد بیژنی راد 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16626 بی بی فاطمه بیژنی رستگار 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16627 محمدعلی بیژنی کیا 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
16628 ناهید بیژه 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
16629 مریم بیستونی تنها 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16630 صغری بیسجردی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
16631 نعمت بیشم کاظمی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
16632 مجتبی بیشه 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16633 رویا بیشه کلائی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16634 حمید بیضائی 1382 علوم پايه شیمی محض گرایش آلی
16635 حمید بیضائی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
16636 زهره السادات بیضائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
16637 سمیه بیضائی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
16638 سیدجواد بیضائی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16639 سیدعلی بیضائی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
16640 سیدموسی بیضائی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16641 سیدمهدی بیضائی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
16642 سیدمهدی بیضائی 1371 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
16643 سیده ملیحه بیضائی 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
16644 علی بیضائی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16645 فرزانه بیضائی 1355 علوم پايه دبیری زمین شناسی
16646 معصومه سادات بیضائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
16647 مهسا بیضائی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16648 مهسا بیضائی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
16649 نازنین بیضائی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
16650 نازنین بیضائی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
16651 سمیه بیضایی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16652 علی بیضایی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
16653 فاطمه بیطرف 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
16654 مرتضی بیطرف ثانی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک کمی)
16655 محمد بیطرفان 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
16656 محمد بیطرفان 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
16657 علی عبدالله عباس بیعی 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
16658 فاطمه بیغم 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16659 فاطمه بیغم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
16660 فرشته بیغم 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16661 محمدرضا بیغمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16662 هانیه بیک 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16663 سکینه بیک خورمیزی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16664 الهام بیک زاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
16665 علی بیک زاده 1374 علوم رياضي ریاضی
16666 کتایون بیک زاده 1375 علوم پايه فیزیک
16667 ناصر بیک زاده 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
16668 ناصر بیک زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
16669 بهناز بیک زاده بمی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16670 اکرم بیک مرادی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
16671 داود بیک نژاد 1379 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
16672 عاطفه بیک پور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16673 عاطفه بیک پور 1393 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
16674 عبدالله بیک خورمیزی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16675 عبدالله بیک خورمیزی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
16676 مهناز بیک دولتی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
16677 الهام بیک زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
16678 الهام بیک زاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
16679 بابک بیک زاده 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
16680 حسین بیک زاده 1354 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16681 زهرا بیک زاده 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
16682 فاطمه بیک زاده 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
16683 مریم بیک زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16684 ناصر بیک زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
16685 اعظم بیک لو 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
16686 حسن بیک محمدلو 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
16687 علی بیک محمدلو 1393 الهيات شهيد مطهري فلسفه
16688 احمد بیک محمدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
16689 احمد بیک محمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
16690 خاطره بیک یزدی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16691 سیّدحسین بیکائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
16692 فاطمه بیکداشی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16693 ثریا بیکدلو 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16694 فاطمه بیکدلی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
16695 فریبا بیکشاهی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16696 حسین بیکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
16697 سعید بیکی 1365 كشاورزى زراعت
16698 سمیه بیکی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
16699 سمیه بیکی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16700 سمیه بیکی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201425