راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,512

نمایش موارد : 16601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16601 محسن پوراشرفی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
16602 ابراهیم پوراصغر 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
16603 حدیث پوراصغرخمامی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16604 اسما پوراصغری اذر 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
16605 الهام پوراصغریان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
16606 آرش پوراصفهانی 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
16607 مرضیه پوراصفهانی 1375 علوم پايه فیزیک
16608 مصطفی پوراعتماد 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16609 محمد پورافشار 1375 علوم پايه زیست شناسی
16610 احد پورافشاری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
16611 سمیه پورافشاری چنار 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16612 صمد پورافشاری چنار 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
16613 مهدی پورافشاری چنار 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
16614 فریده پورافضل 1387 دامپزشكي دامپزشکی
16615 حسینعلی پورافضلی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16616 عظیمه پورافغانی خبیصی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
16617 سوگند پوراقبالی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
16618 پروین پوراکبر 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16619 حسین پوراکبر 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
16620 زهرا پوراکبر 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16621 زهره پوراکبر 1378 علوم رياضي آمار
16622 سمانه پوراکبر 1380 علوم پايه زمین شناسی
16623 فاطمه پوراکبر 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
16624 قاسم پوراکبر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16625 قاسم پوراکبر 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
16626 مهدی پوراکبر 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16627 زهراالسا دات پوراکبریان جهرمی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
16628 سیدفخرالدین پورالحسینی 1356 علوم پايه دبیری شیمی
16629 فرزین پورامیردشت میان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
16630 فرزین پورامیردشت میان 1388 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
16631 پدرام پورامین 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - زیست محیطی
16632 پری ناز پورامین 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16633 شهربانو پورامینائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16634 محمد پورامینی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
16635 فرزانه پورامینی جوشانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16636 مهدی پوران باقر 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
16637 سمانه پوران نژاد 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
16638 فاطمه پورانصاری 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16639 حسین پورانی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16640 الیاس پورایران 1385 علوم رياضي ریاضی محض
16641 زهرا پورایران 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16642 سمانه پورایران 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16643 صفیه پورایران 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16644 عباس پورایران 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
16645 زکیه پورایرانمنش زاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
16646 محمدرضا پورایرج خلجانی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16647 حمید پورایمانی 1389
16648 مهرداد پورایوبی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
16649 مهرداد پورایوبی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
16650 سیاوش پوربابائی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
16651 زهره پوربابائی لاهیجانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت منابع انسانی
16652 زهره پوربابایی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16653 فاطمه پوربافرانی 1392 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
16654 زهره پورباقر 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
16655 فاطمه پورباقرامیری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16656 مریم پورباقرسنگری 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
16657 احمد پورباقرشهری 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16658 علی پورباقرطرقبه 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16659 سیدمهدی پورباقرکردی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
16660 معصومه پورباقرلیلمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16661 محمود پورباقری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
16662 مهدی پورباقری 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
16663 آزاده پورباقری حیدرآبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16664 تهمینه پورباقری حیدرآبادی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16665 محمود پورباقری شهری 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16666 محمود پورباقری شهری 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16667 محمود پورباقری شهری 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16668 امید پوربحری راه پیما 1389 علوم رياضي ریاضی محض
16669 حسین پوربختیار 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16670 مریم پوربخشی 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
16671 انسیه پوربدخشان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
16672 کاظم پوربدخشان 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16673 وحید پوربرخوردار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
16674 محمد پوربزرگی رودسری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16675 میثم پوربشیری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
16676 محسن پوربهرامی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
16677 جعفر پوربهمن 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16678 معصومه پوربهمن 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
16679 ابراهیم پوربهنام 1349 علوم پايه شیمی
16680 راضیه پورپیر 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
16681 سمانه پورپیله کش 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16682 پژمان پورتاجی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
16683 مهرشاد پورتاجی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
16684 محمد پورترکان 1365 علوم رياضي آمار
16685 الهام سادات پورتقی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16686 جلال پورتقی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16687 زهره سادات پورتقی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
16688 زینت پورتقی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
16689 سکینه پورتقی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16690 سمانه پورتقی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16691 مهدی پورتقی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
16692 حمید پورتقی زاهد 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
16693 علیرضا پورتقی بجستانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
16694 حمید پورتقی زاهد 1386 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
16695 صغری پورتنگستانی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
16696 مهسا پورتیموری محمدابادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16697 پریسا پورثانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16698 پریسا پورثانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
16699 مجتبی پورجاوید 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36229110