راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,002

نمایش موارد : 16701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16701 زهرا پارسا قوزانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16702 علی اکبر پارسا منش 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
16703 حمید پارساء 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
16704 سعیده پارسائی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
16705 سعیده پارسائی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
16706 سمانه پارسائی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16707 سمانه پارسائی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
16708 سیامک پارسائی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16709 عباس پارسائی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
16710 علی پارسائی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
16711 غلامرضا پارسائی 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16712 غلامرضا پارسائی 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16713 فرزانه پارسائی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16714 ناصر پارسائی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
16715 ناهید پارسائی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16716 رضا پارسائی تبار 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
16717 محمد پارسائی جم 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
16718 محمد پارسائی جم 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
16719 عباس پارسائی راد 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16720 ملیحه پارسائی راد 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16721 اعظم پارسائی فر 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
16722 محمد پارسائی فر 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
16723 مریم پارسائی فر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16724 علی محمد پارسائیان 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16725 محمد پارسائیان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16726 خدیجه پارساپور 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
16727 خدیجه پارساپور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
16728 محسن پارساپور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
16729 شفیق پارسازاد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
16730 شفیق پارسازاد 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
16731 داود پارساسیرت 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
16732 جواد پارسافر 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
16733 سپیده پارسافر 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
16734 علی پارسافر 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
16735 محمدمهدی پارسافر 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
16736 امین الله پارساکردآسیابی 1364 مهندسي عمران روستایی
16737 بهاره پارسامطلق 1390 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
16738 علی اکبر پارسامنش 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16739 الهام پارسامهر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16740 الهام پارسامهر 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16741 رضا پارسامهر 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
16742 مهدی پارسامهر 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16743 احمد پارسانیا 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
16744 فرزانه پارسانیا 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16745 محسن پارسانیا 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16746 طاهره پارسانیک 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
16747 امین پارساوش 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16748 احسان پارسای جاوید 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
16749 محمدرحیم پارسای زیارت 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
16750 حسین پارسای سیوکی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
16751 زهرا پارسایان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16752 سمیّه پارسایان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16753 زهرا پارسایی 1379 علوم رياضي آمار
16754 زینب پارسایی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
16755 سودابه پارسایی 1362 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
16756 شعله پارسایی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
16757 ناهید پارسایی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16758 زهرا پارسایی راد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16759 ابوالفضل پارسایی کیا 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16760 آرش پارسی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16761 زینب پارسی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16762 شهرام پارسی 1363 مهندسي عمران روستایی
16763 مهدی پارسی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16764 مهدی پارسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
16765 حسن پارسی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
16766 راحله پارسی حسن زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
16767 رزیتا پارسی حسن زاده 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
16768 نفیسه پارسی مود 1372 علوم رياضي ریاضی
16769 الهام پارسیان 1378 هنر نيشابور نقاشی
16770 غلامرضا پارسیان 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
16771 مهدی پاروئی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16772 رمضان پاروی طرقبه 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16773 نسرین پاروی طرقبه 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
16774 علی پاره دوزحسینی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
16775 اصغر پاریاب 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
16776 تینا پاریاب 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
16777 فروغ پاریاب 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
16778 مهدی پاریاب 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16779 سیامک پازند 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16780 سحرسادات پازوک 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
16781 سید حامد پازوک 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16782 اردشیر پازوکی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
16783 مریم پازوکی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
16784 مجید پازوکی شاهسوند 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
16785 عبدالحمید پازهرحسین آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16786 فهیمه پازی رضائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
16787 شهناز پاژخ زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16788 لیلا پاژخ زاده 1390 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
16789 فرهنگ پاس 1369 علوم پايه زمین شناسی
16790 فاطمه پاسالاری بهجانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16791 آتنا پاسبان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
16792 آتنا پاسبان 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی
16793 اتنا پاسبان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16794 رضا پاسبان 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16795 سعیده پاسبان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16796 طیّبه پاسبان 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16797 عفت پاسبان 1382 علوم پايه زمین شناسی
16798 عفت پاسبان 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
16799 فاطمه پاسبان 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
16800 محبوبه پاسبان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41459194