راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,359

نمایش موارد : 16801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16801 نفیسه بینش 1383 مهندسي مهندسی شیمی
16802 نفیسه بینش 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
16803 پروین بینش تیرگانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
16804 اکرم بینقی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16805 حمید بینقی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16806 رضا بینقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16807 زهرا بینقی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
16808 زهرا بینقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16809 زهرا بینقی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
16810 سیما بینقی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
16811 طاهره بینقی 1395 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (آموزش محور)
16812 طاهره بینقی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
16813 علی اصغر بینقی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16814 فاطمه بینقی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16815 محمد بینقی 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
16816 مریم بینوا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
16817 منیره بیواره 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16818 حسن بیورانی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16819 حمیده بیوس قاسم آبادی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
16820 ایمان بیوک 1382 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
16821 بهناز بیوکی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16822 بهناز بیوکی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16823 زهرا بیوکی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
16824 کیمیا بیونقی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
16825 اقدس بیهقی 1356 علوم پايه دبیری زمین شناسی
16826 بهروز بیهقی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
16827 حسینعلی بیهقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16828 حمید بیهقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16829 خلیل بیهقی 1353 علوم پايه زیست شناسی
16830 زهرا بیهقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16831 زهره بیهقی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16832 سُرور بیهقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16833 علی بیهقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
16834 ماریا بیهقی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16835 ماریا بیهقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
16836 ماریا بیهقی 1391 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
16837 محمدرضا بیهقی 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
16838 محمود بیهقی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
16839 محمودرضا بیهقی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16840 مریم بیهقی 1388 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
16841 ملیکا بیهقی 1392 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
16842 مهلا بیهقی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16843 مهلا بیهقی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
16844 دانیال بیهودی زاده 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16845 ایمان پ ژول 1387 علوم رياضي ریاضی محض
16846 علیرضا پائین دهی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
16847 علیرضا پائین دهی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
16848 فاطمه پاپری مقدم برازجانی 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16849 ناهید پاپلی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
16850 هما پاپلی یزدی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
16851 مهناز پاپولی 1379 علوم پايه زمین شناسی
16852 آذر پاپی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16853 رضا پاپی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16854 هاشم پاپیش راد 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16855 فریبا پات 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16856 عباس پاچنارطرقبه 1358 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
16857 اکرم پاچناری 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
16858 اکرم پاچناری طرقبه 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
16859 مرجان پاچناری طرقبه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
16860 مرجان پاچناری طرقبه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
16861 مژگان پاچناری طرقبه 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
16862 سکینه پاد 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16863 سمانه پادارکاظم آبادی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
16864 علی اصغر پادارلو 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز
16865 حسن پاداش 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16866 هادی پاداش 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16867 جواد پادری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
16868 علی اکبر پارچه باف وطن 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16869 محسن پارچه باف دولتی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
16870 راحله پارچه بافی وطنی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16871 اسحق پارسا 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16872 امیر بهادر پارسا 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16873 امیرمحمد پارسا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16874 پریسا پارسا 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
16875 پریسا پارسا 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
16876 پریسا پارسا 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
16877 جلیل پارسا 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16878 حسن پارسا 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16879 حسین پارسا 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
16880 حسین پارسا 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
16881 دانیال پارسا 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
16882 زهرا پارسا 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16883 زهره پارسا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
16884 زینب پارسا 1380 علوم رياضي ریاضی محض
16885 سارا پارسا 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16886 سارا پارسا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16887 سهیل پارسا 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16888 سهیل پارسا 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16889 سهیل پارسا 1381 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
16890 شادی پارسا 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16891 شقایق پارسا 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
16892 شمسی پارسا 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16893 شمسی پارسا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16894 شمسی پارسا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16895 عبداله پارسا 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
16896 علی پارسا 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
16897 محسن پارسا 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
16898 محمد پارسا 1393 پردیس دانشگاهی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
16899 محمدعلی پارسا 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
16900 محمدمهدی پارسا 1382 هنر نيشابور نقاشی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599510051015   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42137675