راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,006

نمایش موارد : 16801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16801 محمد پاسبان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16802 ملیحه پاسبان 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
16803 مهدی پاسبان 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
16804 هاجر پاسبان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16805 مجیدرضا پاسبان رضوی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
16806 حسن پاسبان اسدآبادی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
16807 حسن پاسبان اسدآبادی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16808 علیرضا پاسبان باشمحله 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
16809 فاطمه پاسبان بوانلو 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
16810 یونس پاسبان بوانلو 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
16811 سیدقاسم پاسبان تخم مرز 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
16812 اعظم پاسبان حضرتی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16813 لیلا پاسبان خور 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16814 صدف پاسبان روزبهانی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16815 صدف پاسبان روزبهانی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16816 ندا پاسبان زیارت 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16817 امیر پاسبان قره تکان 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل(آموزش محور)
16818 الهه پاسبان موشکی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
16819 آتنا پاسبانی 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
16820 لیلا پاسبانی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16821 امیر محمد پاسدار 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
16822 حسین پاسدار 1374 مهندسي مهندسی عمران
16823 ریحانه پاسدار 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16824 زهرا پاسدار 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16825 زهرا پاسدار 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16826 کتایون پاسدار 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
16827 سهیلا پاسدارشهری 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16828 فضیل پاسره 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16829 فیض اله پاسره 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16830 محمد پاسندی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16831 حسین پاسنگ 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
16832 آشورقلیچ پاسه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16833 آشورقلیچ پاسه 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16834 رضا پاسیار 1379 علوم پايه فیزیک
16835 ژیلا پاشائی 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
16836 صادق پاشائی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16837 عبدالرضا پاشائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16838 علی اصغر پاشائی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16839 محسن پاشائی کورعباسلو 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
16840 عباسعلی پاشائی نژاد 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
16841 فاطمه پاشائی نژاد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
16842 فاطمه پاشائی نژاد 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16843 مژگان پاشائی نژاد 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
16844 مژگان پاشائی نژاد 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
16845 خلیل پاشابیگلوئی 1364 مهندسي مهندسی عمران
16846 حسینعلی پاشاپاسندی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16847 نجمه پاشاخانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16848 غلامرضا پاشازاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16849 هانیه پاشازاده 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
16850 سلمان پاشازاده جمال کندی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
16851 سینا پاشازاده جمال کندی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16852 رضوانه پاشای فومشی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
16853 سوزان پاشایی مرندی 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
16854 عباس پاشایی نقده 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
16855 امیرمهدی پاشایی نژاد 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
16856 مهدی پاشیب 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16857 مارال پاشیرزاد 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
16858 مارال پاشیرزاد 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
16859 جواد پاک 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16860 عزت پاک 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16861 وجیهه پاک 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16862 عزت پاک زادمقدم 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
16863 منصوره پاک سرشت 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
16864 خدیجه پاک طینت 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
16865 نرگس پاک فطرت 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16866 ناهید پاک نژاد 1376 علوم رياضي ریاضی محض
16867 امیدعلی پاک نژادی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16868 حمید پاک نفس 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16869 پوپک پاک نهاد 1372 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
16870 زهرا پاک نهاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
16871 محمد پاک نهاد 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
16872 مریم پاک نهاد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
16873 محمدرضا پاک باز 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16874 رضا پاک باطن 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16875 سعیده پاک بین 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16876 مهدی پاک خصال 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16877 افسانه پاک روان 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
16878 افسانه پاک روان 1385 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
16879 ریحانه پاک روان 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
16880 فرشته پاک روان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
16881 بهروز پاک زاد 1373 علوم پايه فیزیک
16882 مهرداد پاک زاد 1384 علوم رياضي آمار
16883 تکتم پاک سرشت 1380 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
16884 سمیّه پاک سرشت 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
16885 رضا پاک سیما 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16886 سهیل پاک سیما 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
16887 محسن پاک سیما 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
16888 محسن پاک طینت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16889 ملیحه پاک طینت 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16890 سعید پاک طینت سئیج 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
16891 محمدرضا پاک فطرت 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
16892 علیرضا پاک گوهر 1391 پردیس دانشگاهی آمارزمینه استنباط
16893 خسرو پاک منش 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
16894 حمیده پاک مهر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
16895 ریحانه السادات پاک نژاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
16896 فریبا پاک نژاد 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
16897 فریبا پاک نژاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
16898 ناهید پاک نژاد 1389 علوم رياضي ریاضی محض
16899 مریم پاک نفس 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
16900 رشید پاک نیا 1391 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41473597